Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 11 bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng

Tiết 11: Bài 12: SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

 - Hiểu được khái niệm về côn trùng và bệnh cây

 - Biết được tác hại của sâu, bệnh

 - Nhận biết đuợc dấu hiệu của các cây khi bị sâu bệnh phá hại

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế

3. Thái độ: Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây trồng thường xuyên để hạn chế tác hại của sâu, bệnh hại

 II. PHƯƠNG PHÁP:

 - Phương pháp quan sát - tìm tòi

 - Phương pháp vấn đáp - gợi mở

 - Phương pháp làm việc với SGK

 III. CHUẨN BỊ:

 GV: Mẫu vật về những dấu hiệu của cây bị sâu, bệnh

 HS: Sưu tầm một số mẫu vật về những dấu hiệu của cây bị sâu, bệnh

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 11 bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Ngµy so¹n: 01/09/2015 
Tiết 11: Bài 12:	 SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
 - Hiểu được khái niệm về côn trùng và bệnh cây
 - Biết được tác hại của sâu, bệnh
 - Nhận biết đuợc dấu hiệu của các cây khi bị sâu bệnh phá hại
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế
3. Thái độ: Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây trồng thường xuyên để hạn chế tác hại của sâu, bệnh hại
 II. PHƯƠNG PHÁP:
 - Phương pháp quan sát - tìm tòi 
 - Phương pháp vấn đáp - gợi mở
 - Phương pháp làm việc với SGK
 III. CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu vật về những dấu hiệu của cây bị sâu, bệnh
 HS: Sưu tầm một số mẫu vật về những dấu hiệu của cây bị sâu, bệnh 
 IV. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 ? Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo qui trình nào?
3. Giảng bài mới
Ho¹t ®éng cña Gv, Hs
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu về tác hại của sâu bệnh
GV y/c - HS đọc kĩ thông tin SGK, trả lời câu hỏi SGK.
? Dành cho học sinh trung bình, yếu: 
? Sâu bệnh có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cây trồng? Cho ví dụ? (ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây: cây bị biến dạng, chậm phát triển, màu sắc thay đổi; năng suất, chất lượng giảm)
Ho¹t ®éng 2: Khái niệm về côn trùng và bệnh cây
Y/c - HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời câu hỏi:
? Dành cho học sinh trung bình, khá: 
? Côn trùng là gì? 
? Thế nào là vòng đời của côn trùng?
? Trong vòng đời, côn trùng phải trải qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển nào? 
? Dành cho học sinh khá giỏi: 
? Biến thái của côn trùng là gì?
GV hướng dẫn - HS quan sát hình vẽ so sánh giữa hai kiểu biến thái để tìm ra sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn
+ Biến thái hoàn toàn: gồm 4 giai đoạn trứng- sâu non- nhộng – sâu trưởng thành
+ Biến thái không hoàn toàn: gồm 3 giai đoạn trứng – sâu non – sâu trưởng thành
- HS tự rút ra KL
GV thông báo bệnh cây gây ra do điều kiện sống không thuận lợi
? Dành cho học sinh trung bình, khá: ? Khi thiếu nước hoặc thiếu chất dinh dưỡng cây trồng có biễu hiện như thế nào?
- HS trả lời và rút ra khái niệm về bệnh cây
Ho¹t ®éng 3: Giới thiệu một số dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hại
GV y/c - HS quansát kỹ hình vẽ và trả lời câu hỏi
? Ở những cây bị sâu, bệnh phá hại ta thường gặp những dấu hiệu gì? (cây trồng thay đổi)
- HS trả lời KL
I. TÁC HẠI CỦA SÂU BỆNH
- Làm năng suất cây trồng bị giảm mạnh
- Làm giảm chất lượng nông sản
- Ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
II. KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY
1. Khái niệm về côn trùng
 - Côn trùng là líp động vật thuộc ngàng chân khớp. Cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Ngực mang 2 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có 1 đôi râu
2. Khái niệm về bệnh cây
 - Bệnh cây là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác dụng của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi
3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị, bệnh phá hại 
Khi c©y bÞ s©u, bÖnh ph¸ ho¹i th­êng cã nh÷ng biÕn ®æi vÒ mµu s¾c, h×nh th¸i, cÊu t¹o
Ho¹t ®éng 3: Luyện tập: Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng:
 	1. Ñieàu naøo sau ñaây ñuùng vôùi coân truøng:
	a. Ñoäng vaät chaân khôùp.
	b. Voøng ñôøi traûi qua caùc giai ñoaïn sinh tröôûng, phaùt trieån khaùc nhau.
	c. Coù 2 kieåu bieán thaùi laø bieán thaùi hoaøn toaøn vaø bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn.
	d. Taát caû caùc caâu treân.
 	2. Nhöõng bieåu hieän khi caây troàng bò saâu beänh phaù haïi laø:
	a. Maøu saéc treân laù, quaû thay ñoåi.
	b. Hình thaùi laù, quaû bieán daïng.
	c. Caây bò heùo ruõ.
	d. Caû 3 caâu a, b, c.
4. Củng cố 
 ? Nêu tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng?
 ? Thế nào là biến thái của côn trùng? 
 5. Dặn dò
 - Học bài, trả lời câu hỏi SGK
 - Chuẩn bị bài 13:
 + Nghiên cứu nội dung bài
 	+ Tìm các biện pháp địa phương sử dụng để trừ sâu, bệnh cho cây

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 11.doc