Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 12 bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

Tiết 12: Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại

- Hiểu được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Phương pháp quan sát - tìm tòi

- Phương pháp vấn đáp – gợi mở

- Phương pháp làm việc với SGK

III. CHUẨN BỊ:

 GV: Tranh phóng to hình 21, 22 SGK/31, bảng phụ

HS: Nghiên cứu trước nội dung bài học ở nhà

IV. TIẾN TRÌNH:

1.Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ: Nêu tác hại của sâu, bệnh?

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 12 bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Ngµy so¹n: 01/09/2015 
Tiết 12: Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại
- Hiểu được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Phương pháp quan sát - tìm tòi
- Phương pháp vấn đáp – gợi mở
- Phương pháp làm việc với SGK 
III. CHUẨN BỊ:
 GV: Tranh phóng to hình 21, 22 SGK/31, bảng phụ
HS: Nghiên cứu trước nội dung bài học ở nhà
IV. TIẾN TRÌNH:
1.Ổn định: 
2. Kiểm tra bài cũ: Nêu tác hại của sâu, bệnh? 
3. Giảng bài mới: Hàng năm ở nước ta sâu, bệnh đã làm thiệt hại 10 – 12 % sản lượng thu hoạch nông sản. Nhiều nơi sản lượng thu hoạch rất ít hoặc mất trắng. Do vậy chúng ta cần có biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại kịp thời
Hoạt động của GV và - HS
Nội dung
Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh
GV: yêu cầu - HS đọc kĩ SGK trả lời câu hỏi.
? Dành cho - HS yếu kém. 
- Sâu, bệnh có ảnh hưởng thế nào đến đời sống cây trồng? Cho ví dụ ?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. câu hỏi GV nhận xét, bổ sung và tóm tắt lại
-Sâu, bệnh có ảnh hưởng xấu đối với sinh trưởng, phát triển của cây: cây trồng bị biến dạng, chậm phát triển, màu sắc thay đổi
- Khi bị sâu, bệnh phá hại năng suất cây trồng bị giảm mạnh.
- Khi bị sâu, bệnh phá hại chất lượng nông sản giảm.
Ho¹t ®éng 2: Giới thiệu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh
GV yêu cầu - HS nghiên cứu thông tin sgk, trả lời câu hỏi:
? Dành cho - HS yếu kém. 
- Hãy nêu tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. câu hỏi , - HS khác nhận xét, bổ sung
- Vệ sinh đồng ruộng: làm đất, trừ mầm mống sâu, bệnh 
- Luân canh: làm thay đổi điều kiện sống và nguồn thức ăn của sâu, bệnh hại
- Gieo trồng đúng thời vụ: để tránh thời kì sâu
GV: Hướng dẫn - HS quan sát hình vẽ so sánh giữa hai kiểu biến thái để tìm ra sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.
? Dành cho - HS trung bình khá. 
- Thế nào là biến thái hoàn toàn? Hế nào là biến thái không hoàn toàn?
- Vòng biến thái hoàn toàn côn trùng phải trải qua 4 giai đoạn: trứng – sâu non – nhộng – sâu trưởng thành
- Vòng biến thái không hoàn toàn, côn trùng trải qua 3 giai đoạn: trứng – sâu non – sâu trưởng thành
- HS: Tự rút ra kết luận
GV: Thông báo bệnh cây gây ra bởi điều kiện sống không thuận lợi 
? Dành cho - HS trung bình khá. - Khi thiếu nước hoặc thiếu chất dinh dưỡng cây trồng có biểu hiện như thế nào?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. câu hỏi và rút ra khái niệm về bệnh cây
I. NGUYÊN TẮT PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
- Phòng là chính .
- Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
1. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại
- Vệ sinh đồng ruộng 
- Làm đất
- Gieo trồng đúng thời vụ
- Chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lí
- Luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích
- Sử dụng giống chống sâu, bệnh
2. Biện pháp thủ công
 Duøng tay baét saâu hay vôït, baåy ñeøn, baû ñoäc ñeå dieät saâu haïi
3. Biện pháp hoá học 
Söû duïng thuoác hoùa hoïc ñeå tröø saâu beänh baèng caùch: phun thuoác, raéc thuoác vaøo ñaát, troän thuoác vaøo haït gioáng
4. Biện pháp sinh học 
Duøng caùc loaøi sinh vaät nhö: ong maét ñoû, boï ruøa, chim, eách, caùc cheá phaåm sinh hoïc ñeå dieät saâu haïi.
5. Biện pháp kiểm dịch thực vật 
Laø söû duïng heä thoáng caùc bieän phaùp kieãm tra, xöû lí nhöõng saûn phaåm noâng laâm nghieäp nhaèm ngaên chaën söï laây lan cuûa saâu, beänh haïi nguy hieåm.
 Ho¹t ®éng 3: Kieåm tra- ñaùnh giaù: Choïn caâu traû lôøi ñuùng:
1. Trong nguyeân taéc phoøng tröø saâu, beänh haïi thì nguyeân taéc “phoøng laø chính” vì:
	a. Ít toán coâng, giaù thaønh thaáp, caây phaùt trieån toát.
	b. Khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.
	c. Tieâu dieät nhanh saâu gaây haïi.
	d. Caû 3 caâu a,b,c.
 2. Muoán phoøng tröø saâu, beänh haïi ñaït hieäu quaû cao caàn aùp duïng:
	a. Bieän phaùp hoùa hoïc.
	b. Phoái hôïp bieän phaùp kieåm dòch thöïc vaät vaø canh taùc.
	c. Bieän phaùp thuû coâng.
	d. Toång hôïp vaø vaän duïng thích hôïp caùc bieän phaùp.
4. Củng cố
 ? Nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại?
 ? Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu, bệnh hại bằng cách nào?cần đảm bảo các yêu cầu gì?
5. Dặn dò
 - Học bài, trả lời câu hỏi SGK/ 33
 - Nghiên cứu trước nội dung bài 8 và bài 14 SGK/ 34

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 12.doc