Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 15 bài 15: Làm đất và bón phân lót

 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ

 MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

 Tiết 15: Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và các cụng việc làm đất cụ thể

- Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm đất.

- Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng : Quan sát + Phân tích

- Hoạt động nhóm

3. Thái độ: Có ý thức tham gia lao động sản xuất giúp gia đình

 II. PHƯƠNG PHÁP:

 - Phương pháp quan sát- tìm tòi

 - Phương pháp học tập hợp tác theo nhóm nhỏ

III. CHUẨN BỊ:

 GV: SGK, SGV, bài soạn.

 HS: Nghiên cứu trước nội dung bài mới ở nhà

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 183Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 15 bài 15: Làm đất và bón phân lót", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 01/09/2015 
 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ 
	MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT
	Tiết 15: Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và các cụng việc làm đất cụ thể
- Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm đất.
- Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng : Quan sát + Phân tích
- Hoạt động nhóm
3. Thái độ: Có ý thức tham gia lao động sản xuất giúp gia đình 
 II. PHƯƠNG PHÁP:
 - Phương pháp quan sát- tìm tòi
 - Phương pháp học tập hợp tác theo nhóm nhỏ
III. CHUẨN BỊ:
 GV: SGK, SGV, bài soạn.
 HS: Nghiên cứu trước nội dung bài mới ở nhà 
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp 
2. Sửa bài kiểm tra : 
3. Bài mới: Trong chương trước chúng ta đó nghiện cứu về đại cương về kĩ thuật của trồng trọt. Đó là đất trồng, phân bón, giống cây trồng và bảo vệ cây trồng. Trong chương này, ta sẽ nghiên cứu quá trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt. Quá trình đó phải làm những việc gì và thực hiện theo trình tự như thế nào? Việc đầu tiên đó là làm đất và bón phân lót.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức
Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu mục đích của việc làm đất.
? Dành cho - HS trung bình khá. 
GV: Vì sao sau khi thu hoạch, trước khi trồng cây khác người ta lại phải làm đất?
GV: Đưa ra ví dụ để học sinh nhận xét tình trạng đất (cứng – mềm )
GV: Làm đất nhằm mục đích gì?
- HS khác nhận xét bổ xung để hoàn thiện kết luận.
Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu nội dung các công việc làm đất.
- Bao gồm công việc cày bừa, đập đất, lên luống.
GV: Cần phải làm thế nào để đất tơi xốp?
GV: Cày đất có tác dụng gì?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.
GV: Em hãy so sánh ưu nhược điểm của cày máy và cày trâu.
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.
GV: Cho học sinh nêu tác dụng của bừa và đập đất.
GV: Em cho biết tiến hành cày bừa đất bằng công cụ gì? Phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào?
- HS: Thảo luận và trả lời
GV: Tại sao phải lên luống? Lấy VD các loại cây trồng lên luống.
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.
GV: Làm đất trồng lạc cần thực hiện những công việc gì?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. 
Ho¹t ®éng 3. Tìm hiểu kỹ thuật bón phân lót.
GV: Gợi ý để học sinh nhớ lại mục đích của bón lót nêu các loại phân để sử dụng bón lót.
GV: Giải thích ý nghĩa các bước tiến hành bón lót.
GV: Theo em trong cày, bừa, lên luống có cần bảo vệ môi trường không?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.
I. Làm đất nhằm mục đích gì?
- Mục đích làm đất: làm cho đất tơi xốp tăng khả năng giữ nước chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh ẩn nấp trong đất.
II. Các công việc làm đất.
1. Cày đất:
- Xáo chộn líp đất mặt làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
2.Bừa và đập đất.
- Làm cho đất nhỏ, thu gom có dại trong ruộng, trồn đều phân và san phẳng.
3.Lên luống.
- Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng phát triển.
- Các loại cây trồng lên luống, Ngô, khoai, rau, đậu, đỗ
III. Bón phân lót.
- Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân theo quy trình.
- Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc.
- Cày, bừa, lấp đất để vùi phân xuống dưới.
Ho¹t ®éng 4. Kieåm tra –ñaùnh giaù: 
 Gheùp caùc caâu ôû 2 coät sao cho thaønh töøng caëp yù töông ñöông nhau.
1. Muïc ñích laøm ñaát.
2. Caøy ñaát.
3. Böøa vaø ñaäp ñaát.
4. Leân luoáng.
5. Boùn phaân loùt.
a. Laøm ñaát nhoû vaø thu gom coû daïi.
b. Deã thoaùt nöôùc, deã chaêm soùc.
c. Laät ñaát saâu leân beà maët.
d. Laøm ñaát tôi xoáp, dieät coû daïi vaø maàm saâu beänh, taïo ñieàu kieän cho caây troàng sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát.
e. Söû duïng phaân höõu cô vaø phaân laân.
	Ñaùp aùn: 1-d	2-c	3-a	4-b	5-e
4. Củng cố
- Làm đất nhằm mục đích gì ? Có những công việc làm đất nào ?
- Cho biết tác dụng của từng công việc ?
- Nêu quy trình bón phân lót ?	
5. Dặn dò:
- Học bài à trả lời câu hỏi sgk
- Đọc mục  “Có thể em chưa biết”
- Xem bài 16.	

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 15.doc