Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 3: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng

 Tiết 3: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu được các ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng.

2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.

3. Thái độ: Có ý thức tham gia cùng gia đình trong việc sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất vườn, đất đồi nhằm đảm bảo độ phì nhiêu và bảo vệ môi trường.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi

III.CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Bảng phụ, tranh: ruộng bậc thang, trồng xen cây.

2. Học sinh: Đọc SGK, tìm hiểu biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ôn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 198Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 3: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 29/08/2015
 Tiết 3: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT TRỒNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu được các ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trồng.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Có ý thức tham gia cùng gia đình trong việc sử dụng hợp lí, bảo vệ, cải tạo đất vườn, đất đồi nhằm đảm bảo độ phì nhiêu và bảo vệ môi trường.
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi
III.CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Bảng phụ, tranh: ruộng bậc thang, trồng xen cây...
2. Học sinh: Đọc SGK, tìm hiểu biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở địa phương.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ôn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng?
3. Nội dung bài mới:
a. Đặt vấn đề: Môi trường đất có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người. Dân số tăng cao nhu cầu về lương thực, thực phẩm ngay càng nhiều. Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên đất.
b. Triển khai bài dạy:	
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
GV: Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn mà chúng ta phai sử đụng đất như thế nào?
- HS: Sử dụng đất trồng hợp lí.
GV: Để sử dụng đất trồng hợp lí thì chúng ta phải có những biện pháp nào? Mục đích của các biện pháp đó là gi? Để trả lời được những câu hỏi đó, các em phải hoàn thành bảng ở trang 14 SGK.
- HS: Nghiên cứu và hoàn thiện bảng.
GV: Gọi đại diện - HS trả lời
- HS: Trình bày kết quả làm được
GV: Nhận xét và chốt lại kiến thức
I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lí?
- Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lí.
* Mục đích sử dụng đất:
- Không để đất trống, tăng sản lượng, sản phẩm được thu.
- Tăng đơn vị diện tích đất canh tác.
- Cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao.
- Tăng độ phì nhiêu của đất 
Hoạt động 2: Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất 
GV: Theo em nguyên nhân nào làm cho đất xấu và nguy cơ diện tích đất xấu ngày càng tăng?
GV: Giới thiệu một số loại đất cần cải tạo ở nước ta. Đất xám bạc màu, đất mặn,đất phèn...
GV: Cho - HS qs tranh: Cày sâu bừa kĩ kết hợp bón phân hữu cơ, làm ruộng bậc thang, trồng xen cây... Y/c học sinh ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở theo mẫu bảng.
+ Mục đích của các biện pháp đó là gì?
+ Biện pháp đó được dùng cho loại đất nào?
- HS: Quan sát, thảo luận theo nhóm hoàn thành bài tập.
- HS: Đại diện các nhóm trả lời
- HS: Các nhóm khác nx –bs.
GV: Treo kết quả ở bảng phụ.
GV: Ở địa phương em cải tạo đất bằng phương pháp nào?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung.
GV: Kết luận.
II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
* Nguyên nhân:
+ Sự gia tăng dân số
+ Tập quán canh tác, lạc hậu, không đúng kỹ thuật
+ Đốt phá rừng tràn lan
+ Lạm dụng phân hoá học và thuốc BVTV
* Biện pháp:
- Tăng bề dày lớp đất canh tác (tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng )
- Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôi ( đất dốc, đồi núi)
- Tăng độ che phủ, chống xói mòn ( chống xói mòn, cải tạo đất)
- Không xới đất phèn, hoà tan chất phèn trong nước, tạo môi trường yếm khí, tháo nước phèn thay thế bằng nước ngọt. ( đất phèn).
- Khử chua, áp dụng đối với đất chua.
Bảng biện pháp cải tạo và bảo vệ đất
Bieän phaùp caûi taïo ñaát
Muïc ñích
AÙp duïng cho loaïi ñaát
- Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô.
- Laøm ruoäng baäc thang.
- Troàng xen caây noâng nghieäp giöõa caùc caây phaân xanh.
- Caøy saâu, böøa suïc, giöõ nöôùc lieân tuïc, thay nöôùc thöôøng xuyeân.
- Boùn voâi.
- Taêng beà daøy lôùp ñaát canh taùc.
- Haïn cheá doøng chaûy, xoùi moøn, röûa troâi.
- Taêng ñoä che phuû ñaát, haïn cheá xoùi moøn röûa troâi.
- Thaùo chua, röûa maën.
- Boå sung chaát dinh döôõng cho ñaát.
- Ñaát xaùm baïc maøu.
- Ñaát doác (ñoài, nuùi).
- Ñaát doác ñoài nuùi.
- Ñaát pheøn.
- Ñaát pheøn.
4. Củng cố:
- Gọi 1-2 em học sinh đọc phần ghi nhớ SGK.
- Người ta thường dùng biện pháp nào để cải tạo đất?
- Vì sao phải cải tạo đất?
 5. Dặn dò:
- Về nhà học bài theo phần ghi nhớ và câu hỏi SGK
 - Chuẩn bị dụng cụ thực hành Bài 4 & Bài 5

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 3.doc