Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 9: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng

Tiết 9:

Vai trò của giống và phơương pháp chọn tạo

giống cây trồng

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hiểu đơược vai trò của cây giống và các phơương pháp chọn tạo giống cây trồng.

2. Kỹ năng: Có kỹ năng chọn tạo giống cây trồng.

3. Thái độ: Có ý thức quí trọng, bảo vệ các giống cây trồng quí hiếm trong sản xuất ở địa phơương

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sát tìm tòi

III.CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Bài soạn, tranh ảnh phục vụ cho quá trình học.

2. Học sinh: Chuẩn bị bài, đọc trước sgk

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ôn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là bón lót ? bón thúc ?

 

doc 2 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 20/10/2018 Lượt xem 115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 7 - Tiết 9: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/09/2015 
Tiết 9: 	
Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo
giống cây trồng
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức: Hiểu được vai trò của cây giống và các phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
2. Kỹ năng: Có kỹ năng chọn tạo giống cây trồng.
3. Thỏi độ: Có ý thức quí trọng, bảo vệ các giống cây trồng quí hiếm trong sản xuất ở địa phương
II. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Quan sỏt tỡm tũi
III.CHUẨN BỊ
1. Giỏo viờn: Bài soạn, tranh ảnh phục vụ cho quá trình học.
2. Học sinh: Chuẩn bị bài, đọc trước sgk
IV. TIẾN TRèNH DẠY HỌC
1. ễn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là bón lót ? bón thúc ?
3. Nội dung bài mới:
	a. Đặt vấn đề: 
b. Triển khai bài dạy:
Hoạt động của Gv, Hs
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của giống cây trồng.
Gv: Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ 11 sách giáo khoa.
? Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì ?
? Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm ?
? Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng 
Hs: Thảo luận nhóm, đại diện của từng nhóm lên phát biểu
Hoạt động 2: Giới thiệu tiêu chí của giống tốt.
Gv: dùng bảng phụ ghi 5 tiêu chí treo lên bảng cho Hs quan sát.
 Theo em một giống tốt cần đạt tiêu chí nào?
Hoạt động 3: Giới thiệu một số phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
Gv : cho hs đọc và quan sát kĩ các hình vẽ : 12, 13, 14 sách giáo khoa.
? Có mấy phương pháp tạo giống cây trồng ?
? Thế nào là phương pháp chọn lọc ?
? Thế nào là phương pháp lai ?
? Thế nào là phương pháp gây đột biến
? Thế nào là phương pháp nuôi cấy mô 
I. Vai trò của giống cây trồng.
- Quyết định tăng năng suất cây trồng.
- Có tác dụng làm tăng vụ thu hoạch trong năm.
- Làm thay đổi cơ cấu cây trồng.
II. Tiêu chí của giống cây trồng.
- Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.
- Có chất lượng tốt.
- Có năng suất cao và ổn định.
- Chống, chịu được sâu bệnh. 
III. Phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
1. Phương pháp chọn lọc .
Từ nguồn giống khởi đầu trọn cây có đặc tính tốt -> lấy hạt -> gieo -> cây mới.
2. Phương pháp lai.
Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy hoa cây mẹ -> lấy hạt cây mẹ -> gieo trồng 
-> cây lai.
3. Phương pháp gây đột biến.
Dùng tác nhân vật lý, các chất hóa học để xử lý hạt, mầm, nụ , hạt phấn -> gây ra đột biến -> tạo ra cây đột biến (có lợi) -> làm giống.
4. Phương pháp nuôi cấy mô.
Tách lấy mô sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt -> hình thành cây mới -> trồng và chọn lọc -> giống mới.
Tổng kết : Ghi nhớ T 25
 Hoạt động 4: Luyện tập củng cố : ẹieàn vaứo choồ troỏng:
a. Laỏy haùt cuỷa caõy toỏt trong quaàn theồ ủem gieo troàng ụỷ vuù sau vaứ so saựnh vụựi gioỏng khụỷi ủaàu vaứ gioỏng ủũa phửụng laứ phửụng phaựp: (choùn loùc)
b. Laỏy haùt luựa naồy maàm xửỷ lớ tia phoựng xaù trong ủieàu kieọn nhaỏt ủũnh roài ủem troàng, choùn loùc laứ phửụng phaựp:  (gaõy ủoọt bieỏn )
4. Củng cố
- Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ.
- Giống cây trồng có vai trò có vai trò gì trong trồng trọt ? Địa phương em đã áp dụng như thế nào?
5. Dặn dò
 - Bài tập sách giáo khoa.
 - Đọc trước bài 11 sách giáo khoa.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 9.doc