Giáo án Đại số 6 - Bài 5: Luyện tập

- Mục đích, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành?

- GV làm cái gì?

- GV làm như thế nào?

- Dự kiến thời gian, tình huống.

Trò chơi: Hát tập thể.

Dự kiến: 3ph

HS tìm hiểu mục tiêu bài học.

Dự kiến: 3ph

- Mục đích: Củng cố khái niệm tập hợp, tập hợp số tự nhiên, tập hợp con và số phần tử của tập hợp. Biết tìm số phần tử của tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con của tập hợp cho trước, biết viết một vài tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng kí hiệu bb

- Phương thức hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4

- Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành:

1. a- hay

 b- hay

 c-

2. a- ,

3.

 Ta có: , ,

4.

- GVquan sát, kiểm tra, trợ giúp, đánh giá hoạt động của các nhóm.

- Dự kiến thời gian: 35 ph

- Tình huống: chú ý các bài 1a, 1b, 4

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 16/04/2019 Lượt xem 241Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Bài 5: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT: 7 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
§5. LUYỆN TẬP
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Ghi chú
- Mục đích, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành?
- GV làm cái gì? 
- GV làm như thế nào?
- Dự kiến thời gian, tình huống.
Khởi động
Trò chơi: Hát tập thể.
Dự kiến: 3ph
Mục tiêu (tài liệu HDH)
HS tìm hiểu mục tiêu bài học.
Dự kiến: 3ph
C. Hoạt động luyện tập
Bài tập
1. 	a- 
	b-
 c-
 d-
2. a-
 b-
 c-
 d-
 e-
3. 	
4.
- Mục đích: Củng cố khái niệm tập hợp, tập hợp số tự nhiên, tập hợp con và số phần tử của tập hợp. Biết tìm số phần tử của tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con của tập hợp cho trước, biết viết một vài tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng kí hiệu bb
- Phương thức hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4
- Sản phẩm học tập mà học sinh phải hoàn thành:
1. a- hay 
 b- hay
 c- 
2. a- , 
3. 
 Ta có: ,,
4. 
- GVquan sát, kiểm tra, trợ giúp, đánh giá hoạt động của các nhóm. 
- Dự kiến thời gian: 35 ph
- Tình huống: chú ý các bài 1a, 1b, 4
D - E. Hoạt động vận dụng & tìm tòi, mở rộng
Giao việc cho các em về nhà làm.
(GV hướng dẫn tại lớp 4ph)

Tài liệu đính kèm:

  • docToan_VNEN_tuan_3.doc