Giáo án Địa lý 8 - Trường PTCS Tân Hiệp B3

I/ Mục tiêu bài học: Sau bài học hs cần đạt những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

- Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á trên bản đồ.

- Trình bày được đặc điểm về kích thước lãnh thổ của châu Á.

- Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á.

2. Kỹ năng:

 Phát triển các kỹ năng xác định và đọc lược đồ, phân tích các đối tượng trên lược đồ.

3. Thái độ:

 Phát triển tư duy địa lí, giải thích được mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố tự nhiên.

4. Trọng tâm: Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á.

II. Phương pháp giảng dạy:

 Phân tích, thuyết trình, xác định trực quan

 

doc 158 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 522Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Địa lý 8 - Trường PTCS Tân Hiệp B3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 hoạt tập thể, làm bài tập SGK. .
4. Củng cố :
 - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 2.
 - (GV hướng dẫn học sinh vẽ biểu đồ tròn, vẽ 2 biểu đồ biểu hiện cho 2 năm 1990 và năm 2000, trong mỗi biểu đồ thể hiện tỉ trọng của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ).
	5. Dặn dò:
 - Làm các bài tập 1, 2, 3. SGK
 - Chuẩn bị bài mới. sưu tầm tranh ảnh và tư liệu nói về đất nước và các điểm cực của đất nước
 * Bổ sung:
. 
 * Rút kinh nghiệm:
.
 Ngày soạn: 07/ 01/2015 
 ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
 Tiết 25 Bài 23: VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỖ VIỆT NAM
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:
- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta 
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội
- Trình bày đặc điểm lãnh thổ nước ta
2. Kỉ năng: 
Sử dụng bản đồ, lược đồ khu vực Đông Nam Á, bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam để xác định và nhận xét:
+ Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam.
+ Vị trí, giới hạn của Biển Đông.
3. Thái độ: 
 Có ý thức và hành động bảo vệ, gìn giữ độc lập chủ quyền của đất nước.
4. Trọng tâm:
II. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, trực quan, thảo luận, vấn đáp.
III. Chuẩn bị giáo cụ :
GV: Bản đồ TNVN. Bản đồ VN trong ĐNÁ. Bản đồ các khu vực giờ trên thế giới.
HS: Chuẩn bị bài mới, học bài củ
IV. Tiến trình lên lớp :
1. Ổn định lớp. 
2. Kiểm tra bài cũ :
- Dựa vào bản đồ các nước trong Đông Nam Á, hãy cho biết:
 + Việt Nam gắn liền với châu lục nào, đại dương nào ?
 + Việt Nam có biên giới chung trên đất liền, trên biển với những quốc gia nào?
- Trình bày đặc điểm Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển .
3. Nội dung bài mới:
a. Đặt vấn đề: 
 Vị trí, hình dạng, kich thước lãnh thổ là những yếu tố địa lý góp phần hình thành nên đặc điểm chung của thiên nhiên và có ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động kinh tế và xã hội ở nước ta. 
b. Triển khai bài dạy:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
 Hoạt động 1
GV: Treo bản đồ VN lên.
? Dựa vào bản đồ và H23.2, bảng 23.2 hãy xác định các điểm của Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng?
HS: - Cöïc Baéc: Luõng Cuù – Ñoàng Vaên –Haø Giang 230 27’B và 105020’Đ.
 - Cöïc Nam: Ñaát muõi – Ngoïc Hieån – Caø Mau 8034’B và 104040’Đ.
 - Cực Đông: Vạn Thạnh – Vạn Ninh – Khánh Hòa 12040’B, và 109024’Đ.
 - Cực Tây: Sin Thầu – Mường Nhé – Điện Biên 22022’B và 102010’Đ.
? Qua bảng 23.2 em hãy tính từ Bắc vào Nam phần đất liền nước ta kéo dài bao nhiều vĩ độ?
HS:- 15011’B (150vó). à
? Töø Taây – Ñoâng phaàn ñaát lieàn môû roäng bao nhieâu kinh ñoä?
HS: 7 kinh ñoä.
? Laõnh thoå Vieät Nam naèm trong muùi giôø thöù maáy theo giôø GMT?
HS: Thứ 7.
GV: Vieät Nam laø moät daûi ñaát daøi, heïp ngang, naèm ven bieån Ñoâng, vì vaäy ôû baát cöù nôi ñaâu chuùng ta cuõng coù theå nghe thaáy tieáng soùng voã bôø .
? Phaàn bieån coù dieän tích nhö theá naøo?
HS: - Khoaûng 1 trieäu Km2.
 - Ñöôøng bôø bieån daøi 3260 Km; 4550 Km ñöôøng bieân giôùi treân bieån. 
GV: Treân thöïc teá giöõa nöôùc ta vaø moät soá nöôùc khaùc coù chung ñöôøng bieân giôùi vaãn coøn tranh chaáp chöa cuï theå vaø thoáng nhaát ñaûo xa nhaát nhö Tröôøng Sa (VN ) tôùi kinh tuyeán 1170 20’Ñ; 6050’ B nöôùc ta coù chuû quyeàn veà thaêm dò, baûo veä, quaûn lí taøi nguyeân nôi ñaây
? Vị trí địa lý có ý nghĩa nổi bật gì đối với nước ta và các nước trong khu vực ĐNÁ và thế giới.
HS: à
Hoạt động 2
GV: Yêu cầu học sinh xác định giới hạn toàn bộ lãnh thổ phần đất liền. Phần đất liền có đặc điểm gì? 
HS: à
? Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?
GV: Cho lớp thảo luận 4 nhóm.
HS: thảo luận (4p) rồi đại diện nhóm lên trình bày, các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.
GV: Nhận xét, kết luận:
* Ảnh hưởng:
Đối với thiên nhiên: cảnh quan phong phú, đa dạng và sinh động có sự khác biệt giữa các vùng các miền tự nhiên.
* Ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền làm tăng tính chất nóng ẩm của thiên nhiên.
- Đối với giao thông vận tải: với hình dạng lãnh thổ như trên nước ta có thể phát triển nhiều loại hình giao thông như: đường bộ, thủy, hàng không. Tuy nhiên giao thông vận tải cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại do lãnh thổ dài, hẹp và nằm sát biển làm cho tuyến đường dễ bị hư hỏng bởi thiên tai như: bảo, lụt, sóng biển, đặc biệt là tuyến đường Bắc-Nam.
? Đọc tên, xác định các đảo, bán đảo lớn trong biển đông?
HS: Lên xác định trên bản đồ.
? Đảo lớn nhất nước ta thuộc tỉnh nào?
 HS: Phú quốc thuộc tỉnh Kiên giang - diện tích: 568 km2.
? Vịnh nào đẹp nhất nước ta? Hiện đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994?
HS: Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng (cảnh quan).
? Teân quaàn ñaûo xa nhaát cuûa nöôùc ta? Thuoäc tænh thaønh phoá naøo?
HS: Quaàn ñaûo Hoaøng Sa – Khaùnh Hoøa.
? Bieån Ñoâng coù yù nghóa nhö theá naøo?
HS: YÙ nghóa chieán löôïc ñoái vôùi Vieät Nam veà an ninh vaø phaùt trieån kinh teá.
? Vị trí địa lí của nước ta có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế - xã hội?
HS: à
1. Vị trí và giới hạn lãnh thổ:
a. Phần đất liền:
- Diện tích: 329,247 km2.
Kéo dài qua 15 vĩ độ hẹp ngang, bề ngang nơi hẹp nhất theo chiều từ Đông – Tây thuộc tỉnh Quảng Bình, chưa tới 50 Km2.
.
b. Phần biển:
- Diện tích trên 1 triệu km2.
- Đường bờ biển uốn khúc hình chữ S dài 3.260 km
c. Đặc điểm nổi bật của vị trí địa lý tự nhiên VN:
- Nằm trong vùng nội chí tuyến
- Trung tâm của khu vực ĐNÁ
- Cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước ĐNÁ đất liền và ĐNÁ hải đảo.
- Nơi giao lưu của các luồn gió mùa và luồn sinh vật.
2. Đặc điểm lãnh thổ:
a. Phần đất liền:
- Vị trí hình dạng kích thước lãnh thổ có ý nghĩa lớn trong hình thành các đặc điểm địa lý tự nhiên độc đáo của nước ta.
- Nước ta có đủ điều kiện phát triển nhiều loại hình vận tải. Nhưng có trở ngại do thiên tai.
b. Phần biển:
- Biển ta mở rộng về phía Đông có nhiều đảo, quần đảo, vịnh biển- có ý nghĩa chiến lược về an ninh và phát triển kinh tế.
Vò trí ñòa lí thuaän lôïi, laõnh thoå môû roäng laø nguoàn löïc cô baûn giuùp chuùng ta phaùt trieån toaøn dieän neàn kinh teá xaõ hoäi ñöa Vieät Nam nhanh choùng hoøa nhaäp vaøo neàn kinh teá Ñoâng Nam AÙ vaø theá giôùi.
4. Củng cố:
 Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợ và khó khăn gì trong công cuộc xây xựng và bảo vệ tổ quốc ta hiện nay?
5. Dặn dò:
 Hoàn tất các bài tập.
 Chuẩn bị bài mới.
 Sưu tầm tranh ảnh cảnh đẹp của biển Việt Nam.
 * Bổ sung:
. 
 * Rút kinh nghiệm:
.
 Ngày soạn: 18 / 01/ 2015
 Tiết 26 
 Bài 24: VÙNG BIỂN VIỆT NAM 
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: Hoïc sinh caàn:
- Naém ñaëc ñieåm töï nhieân bieån Ñoâng.
- Hieåu bieát veà taøi nguyeân vaø moâi tröôøng bieån Vieät Nam.
2. Kyõ naêng: 
Cuûng coá nhaän thöùc veà vuøng bieån chuû quyeàn Vòeât Nam.
3. Thaùi ñoä: 
Xaây döïng loøng yeâu bieån, yù thöùc baûo veä vaø xaây döïng vuøng bieån queâ höông giaøu ñeïp.
II. Chuaån bò:
1. Giaùo vieân:
- Giaùo aùn.
- Baûn ñoà bieån Vieät Nam.
2. Hoïc sinh: 
Đọc và tìm hiểu kĩ bài trước ở nhà.
III. Phương pháp:
Trực quan, động não, vấn đáp, gợi mở
IV. Hoạt động dạy và học:
OÅn ñònh lôùp: (1p). 
Kiểm tra sĩ số và vệ sinh lớp.
2. Kiểm tra bài cũ (4p)
? Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?
? Vị trí địa lí của nước ta có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế - xã hội?
3. Giới thiệu vào bài mới:
Đất nước ta, ngoài phần lục địa, còn một phần rộng lớn hơn trên biển Đông. Giữa hai phần lục địa và biển có mối quan hệ mật thiết về mọi mặt vậy mối quan hệ đó được biểu hiện như thế nào, biển Đông nước ta có tiềm năng lớn nào trong phát triển kinh tế 
Hoaït ñoäng cuûa Gv vaø HS
TG
Noäi dung baøi
Hoaït ñoäng 1. 
GV: Treo baûn ñoà Ñoâng Nam AÙ leân baûng. Giôùi thieäu vaø xaùc ñònh giôùi haïn Bieån Ñoâng treân baûn ñoà ÑNAÙ.
Bieån Ñoâng naèm töø 30 – 260B
Töø 1000-1210 Ñ
? Quan saùt baûn ño neâu vò trí, ñòa lí vaø dieän tích cuûa bieån Ñoâng?
HS: à
? Bieån Ñoâng thoâng vôùi caùc Ñaïi Döông naøo qua eo bieån naøo? ( Xaùc ñònh treân baûn ñoà)
HS: Xaùc ñònh treân baûn ñoà:â bieån Ñoâng thoâng vôùi TBD vaø AÂÑD qua caùc eo bieån heïp Ma- laêc-ca (AÂÑD), eo Ñaøi Loan vaø eo Min-ñoâ-roâ(TBD)
? Bieån Ñoâng coù nhöõng vònh bieån lôùn naøo?
HS: Vònh Baéc Boä, vònh Thaùi Lan Saâu trung GV: Vònh Baéc Boä coù dieän tích 15000km2 vaø vònh Thaùi Lan coù dieän tích 4260002. ñoä saâu cuûa caùc vònh döôùi 100m.
? Phaàn bieån thuoäc Vieät Nam trong bieån Ñoâng coù dieän tích laø bao nhieâu?
HS: Khoaûng 1 trieäu km2.
? Döïa vaøo baûn ñoà, cho bieát vuøng bieån Vieät Nam tieáp giaùp vôùi nhöõng vuøng bieån cuûa nhöõng quoác gia naøo?
HS: Xaùc ñònh treân baûn ñoà: Campuchia, Malaysia, Philippin, Brunaây, Trung Quoác.
? Khí haäu treân caùc ñaûo gaàn hoaëc xa bôø nhö theá naøo?
HS: Coù söï khaùc nhau. Khí haäu ñaûo gaàn bôø thì gaàn gioáng nhö ôû vuøng ñaát lieàn laân caän coøn xa bôø thì coù neùt khaùc bieät raát lôùn.
? Treân bieån chòu aûnh höôûng cuûa gioù gì?
HS: - Ñoâng Baéc töø thaùng 10 –thaùng 4 ( 7 thaùng)
 - Taây Nam töø thaùng 5- T9 ( 5 thaùng).
 - Soùng treân bieån raát maïnh do gioù gaây leân, gioù TB 5m/s – 50m/s.
? Quan saùt H 24.2 Nhieät ñoä nöôùc bieån taàng maët thay ñoåi nhö theá naøo?
HS: - Trung bình 230c.
Muøa haï maùt, muøa ñoâng aám.
? Vì sao vaøo muøa ñoâng hoaëc vaøo muøa haï ngöôøi ta thöôøng ñi du lòch ôû caùc baõi bieån?
HS: Vì muøa haï ôû caùc baõi bieån maùt meõ vaø muøa ñoâng thì aám aùp.
? Quan saùt H 24.3 ( löôïc ñoà doøng bieån ). Höôùng chaûy cuûa caùc doøng bieån hình thaønh treân bieån Ñoâng töông öùng vôùi hai muøa gioù chính khaùc nhau nhö theá naøo?
HS: - Doøng bieån laïnh muøa ñoâng chaûy töø TBD vaøo bieån Ñoâng qua eo bieån Ba –si giöõa Ñaøi Loan vaø Philippin theo höôùng Ñoâng Baéc, Taây Nam.
 - Doøng bieån noùng muøa haï chaûy töø TBD vaøo bieån Ñoâng doïc theo quaàn ñaûo In-ñoâ-neâ-xi-a theo höôùng Taây Nam, Ñoâng Baéc.
GV: Cuøng vôùi doøng bieån ôû Vieät Nam coøn xuaát hieän caùc vuøng nöôùc troài vaø chìm vaän ñoäng leân xuoáng theo chieàu thaúng ñöùng – söï di chuyeån cuûa sinh vaät bieån.
? Cheá ñoä thuûy trieàu cuûa bieån Vieät Nam nhö theá naøo?
HS: Nhaät trieàu vaø baùn nhaät trieàu.
? Ñoä muoái trung bình cuûa bieån Ñoâng nhö theá naøo?
HS: 30 – 33%0.
? Taïi sao noùi bieån Ñoâng laø moät oå baõo?
HS: Vì bieån Ñoâng laø moät bieån noùng, laø nôi giao tranh cuûa caùc höôùng gioù, caùc khoái khí. Bieån Ñoâng laø nôi lui tôùi cuûa caùc Froâng vaø hoäi tuï nhieät ñôùi.
Hoaït ñoäng 2.
GV: Treo baûn ñoà bieån Vieät Nam leân vaø giôùi thieäu caùc kí hieäu.
? Em haõy cho bieát moät soá taøi nguyeân cuûa bieån nöôùc ta? 
HS: - Khoaùng saûn: Daàu khí, kim loaïi, phi kim loaïi.
 - Haûi saûn: Caù, toâm , rong bieå
 - Maët nöôùc : Thuaän lôïi giao thoâng vôùi caùc nöôùc baèng taøu thuyeàn.
 - Bôø bieån: Coù nhieàu baõi bieån ñeïp, nhieàu vuõng vònh saâu, raát thuaän lôïi cho du lòch vaø xaây döïng haûi caûng..
? Laø cô sôû cho nhöõng ngaønh kinh teá naøo?
HS: Du lòch, giao thoâng, ñaùnh baét vaø cheá bieán thuy haûi saûn. Coâng nghieäp khai khoaùng vaø luyeän kim 
? Bieån Ñoâng coù yù nghóa nhö theá naøo ñoâi vôùi töï nhieân nöôùc ta?
HS: Ñieàu hoøa khí haäu, taïo caûnh quan duyeân haûi, haûi ñaïo
GV: Cho HS quan saùt H24.4 ( vònh Haï Long).
? Thieân tai thöôøng gaëp ôû bieån Vieät Nam laø gì?
HS: Gioù baõo töø bieån Ñoâng ñoå vaøo.
? Neáu bieån bò oâ nhieãm seõ gay neân nhöõng haäu quaû gí?
HS: Caùc loaøi haûi saûn quyù caù, toâm, rong bieån seõ bò cheát hoaëc di cö ñi nôi khaùc. Caûnh quan bieån bò huûy hoaïi toån that raát lôùn veà kinh teá vaø moâi tröôøng töï nhieân.
? Vaäy muoán khai thaùc laâu beàn vaø baûo veä toát moâi tröôøng bieån ta phaûi laøm gì?
HS: à 
Gv: Vuøng bieån nöôùc ta giaàu vaø ñeïp coù giaù trò to lôùn nhöng khoâng phaûi laø voä haïn.
20p
15p
1. Ñaëc ñieåm chung cuûa vuøng bieån Vieät Nam:
a. Dieän tích, giôùi haïn:
- Bieån Ñoâng laø moät bieån lôùn, töông ñoái kín naèm trong vuøng nhieät ñôùi gioù muøa Ñoâng Nam AÙ.
- Dieän tích 3.447000km2
- Vuøng bieån VN laø moät phaàn cuûa bieån Ñoâng.
b. Ñaëc ñieåm khí haäu vaø haûi vaên cuûa bieån:
- Bieån noùng quanh naêm, nhieät ñoä trung bình 230c.
- Cheá ñoä haûi vaên theo muøa, theo vó ñoä vaø theo ñoä saâu.
2. Taøi nguyeân vaø baûo veä moâi tröôøng bieån:
a. Taøi nguyeân bieån:
- Theàm luïc ñòa (khoáng sản)
- Loøng bieån ( Hải sản)
- Maët bieån ( giao thông)
- Bôø bieån ( Du lịch)
ð Vuøng bieån coù giaù trò to lôùn veà kinh teá vaø töï nhieân.
b. Moâi tröôøng bieån:
 Caàn phaûi coù keá hoaïch khai thaùc vaø baûo veä toát hôn goùp phaàn vaøo söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc.
4. Cuûng coá: (4p)
- Ñaëc ñieåm chung cuûa vuøng bieån Vieät Nam?
- Muoán khai thaùc laâu beàn vaø baûo veä toát moâi tröôøng bieån ta phaûi laøm gì?
- Em haõy cho bieát moät soá taøi nguyeân cuûa bieån nöôùc ta? 
5. Höôùng daãn veà nhaø: (1p) 
- Xem laïi baøi.
- Chuaån bò baøi môùi: Lòch söû phaùt trieån cuûa töï nhieân Vieät Nam.
 * Bổ sung:
. 
 * Rút kinh nghiệm:
.
Ngày soạn: 5/ 02/ 2015
 Tiết 27 Bài 25: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TỰ NHIÊN VIỆT NAM
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức : Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:
 Biết sơ lược quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn
2. Kĩ năng: 
 Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo (phần đất liền), bản đồ địa chất Việt Nam, để:
+ Xác định các mảng nền hình thành qua các giai đoạn Tiền Cambri, Cổ sinh, Trung sinh, vùng sụt võng Tân sinh; các đứt gãy lớn.
+ Nhận biết những nơi hay xảy ra động đất ở Việt Nam.
3. Thái độ: 
 Xây dựng lòng yêu biển và ý thức bảo vệ , xây dựng vùng biển quê hương giàu đẹp 
4. Trọng tâm:
II. Phương pháp giảng dạy: 
 Nêu và giải quyết vấn đề, trực qua, thảo luận...
III. Chuẩn bị giáo cụ:
 GV chuẩn bị: lược đồ hình 25.1
 HS chuẩn bị: Tư liệu sách giáo khoa , phiếu học tập 25.1
G/đ tiền Cambri
G/đ Cổ kiến tạo
G/đ tân kiến tạo
Thời gian
Đặc điểm địa chất, sinh vật, 
vận động kiến tạo địa hình 
Anh hưởng đến sự thay đổi địa hình, hình thành khoáng sãn 
IV. Tiến trình lên lớp :
1. Ổn định lớp. 
2. Kiểm tra bài cũ :
- Chứng minh biển Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ?
- Biển đem lại những thuận lợi gì cho hoạt động kinh tế nước ta ?
3. Nội dung bài mới:
 Lãnh thổ Việt Nam đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài và phức tạp. Với thời gian tạo lập trong hàng triệu năm, tự nhiên Việt Nam đã được hình thành và biến đổi ra sao? Ảnh hưởng tới cảnh quan tự nhiên như thế nào? Bài học hôm nay giúp các em hiểu rỏ vấn đề này.
Triển khai bài dạy:
Hoạt động thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1:
Yêu cầu :dựa vào bảng 25.1 và hình 25.1 cùng thông tin trong sách bổ sung vào phiếu học tập 25.1 và trả lời các vấn đề sau :
GV Giai đoạn tiền Cambri cách đây bao
lâu ?
GV Cho biết giai đoạn tiền Cambri lãnh thổ nước ta có những mảng nền nào ? Các phần còn lại của lãnh thổ hiện nay lúc đó là gì ?
GV chốt ý :Giai đoạn tiền cambri tạo lập nền móng sơ khai của lãnh thổ.
+ Cách nay khoảng 542 triệu năm, Đại bộ phận lãnh thổ nước ta còn là biển.
+ Phần đất liền là những mảng nền cổ: Vòm sông Chảy, Hoàng Liên Sơn, Sông Mã, Kon Tum
+ Các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản. Khí quyển rất ít ô xi.
Hoạt động 2 :
Yêu cầu dựa vào thông tin sách giaó khoa và các hình bảng 25.1,phiếu học tập 25.1 trả lời các vấn đề sau :
GV Giai đoạn cổ kiến tạo kéo dài bao lâu? Gồm những đại nào ?
GV Nêu đặc điểm địa chất và sinh vật của giai đoạn này ?
GV Đến giai đoạn này lãnh thổ nước ta bao gồm những mảng nền nào ?
GV chốt ý :giai đoạn cổ kiến tạo phát triển , mở rộng và ổn định lãnh thổ .
+ Cách ngày nay khoảng 65 triệu năm.
+ Có nhiều vận động tạo núi lớn làm thay đổi hình thể nước ta so với trước. Phần lớn lãnh thổ nước ta đã trở thành đất liền.
+ Một số dãy núi hình thành do các vận động tạo núi.
+ Xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than đá lớn tập trung ở miền Bắc và rải rác ở một số nơi.
+ Sinh vật phát triển mạnh mẽ.
+ Cuối giai đoạn này, địa hình nước ta bị ngaọi lực bào mòn, hạ thấp.
Hoạt động 3:
GV Giai đoạn tân kiến tạo kéo dài bao lâu? Gồm những đại nào ?
GV Nêu đặc điểm phát triển lãnh thổ nước ta của giai đoạn này ?
(nói rõ các quá trình phát triển lãnh thổ nổi bật trong giai đọan này )
GV chốt ý : Giai đoạn tân kiến tạo nâng cao địa hình , hoàn thiện giới sinh vật và còn đang tiếp diễn đến ngày nay .
3. Giai đọan tân kiến tạo 
+ Địa hình nước ta được nâng cao (dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng).
+ Hình thành các cao nguyên ba dan (ở Tây Nguyên), các đồng bằng phù sa (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long), các bể dầu khí ở thềm lục địa
+ Sinh vật phát triển phong phú và hoàn thiện, xuất hiện lào người trên Trái Đất.
1. Giai ñoaïn tieàn Cambri:
 Caùc ñaây 570 trieäu naêm nöôùc ta coøn laø bieån chæ coù moät soá maûng neàn coå nhö Vieät Baéc, soâng Maõ, Kon Tum, sinh vaät ít, ñôn giaûn.
2. Giai ñoaïn coå kieán taïo:
 Caùch ñaây 67 trieäu naêm coù nhieàu cuoäc taïo nuùi phaàn lôùn laõnh thoå laø ñaát lieàn, sinh vaät phaùt trieån maïnh. Laø thôøi kì cöïc thònh cuûa boø saùt khuûng long vaø caây haït traàn.
3. Giai ñoaïn taân kieán taïo:
 Caùch ñaây 25 trieäu naêm vaän ñoäng dieãn ra maïnh meõ laøm cho soâng ngoøi, nuùi non treû laïi, khoaùng saûn, sinh vaät phong phuù vaø con ngöôøi xuaát hieän.
4. Củng cố:
 Nêu ý nghĩa của giai đọan tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay. Cho biết biểu hiện của vận động tân kiến tạo vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay ?
5. Dặn dò:
- Xem trước hình 26.1 và trả lời câu hỏi trong sách, và về hình SGK .
- Sưu tầm tranh ảnh tư liệu về khai thác các mỏ khoáng sản ở Việt Nam.
- Hiểu về mối quan hệ giửa khoáng sản và lịch sự hình thành chúng.
 * Bổ sung:
. 
 * Rút kinh nghiệm:
.
 Ngày soạn: 6/02/2015
 Tiết 28 
 Bài 26: ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: Yêu cầu sau bài học, học sinh phải:
Biết nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng; sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta qua các giai đoạn địa chất
2. Kỷ năng: 
 Đọc bản đồ, lược đồ địa chất – khoáng sản Việt Nam, để:
+ Nhận biết sự phân bố khoáng sản nước ta.
+ Xác định được các mỏ khoáng sản lớn và các vùng mỏ khoáng sản trên bản đồ.
3. Thái độ: 
 Bảo vệ và khai thác có hiệu qủa và tiết kiệm nguồn khoáng sản qúy giá của nước ta .
4. Trọng tâm:
II. Phương pháp giảng dạy: 
 Nêu và giải quyết vấn đề, trực quan, thảo luận
III. Chuẩn bị giáo cụ: 
GV chuẩn bị : lược đồ hình 26.1
HS chuẩn bị : sách giaó khoa .
IV. Tiến trình lên lớp :
1. Ổn định lớp. 
2. Kiểm tra bài cũ :
 - Trình bày lịch sử phát triển tự nhiên nước ta ?
 - Nêu ý nghĩa của giai đọan tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay 
3. Nội dung bài mới:
 Đất nước ta có lịch sử phát triển qua hàng trăm triệu năm, cấu trúc địa hình phức tạp. Nước ta lại nằm ở hai khu vực giao nhau của hai vành đai sinh khoáng lớn của thế giới và Địa Trung Hải và Thái Bình Dương. Điều đó có ảnh hưởng đến tài nguyên khoáng sản của nước ta như thế nào?
Triển khai bài dạy:
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
TG
Noäi dung baøi
Hoaït ñoäng 1.
Gv: Cho HS xem moät soá maãu vaät khoaùng saûn.
? Theo em nhö theá naøo goïi laø khoaùng saûn?
HS: Khoaùng saûn laø nhöõ thaønh taïo töï nhieân naèm saâu trong loøng ñaát, bao goàm caùc loaïi ñaù, khoaùng vaät kim loaïi vaø phi kim loaïi  toàn taïi döôùi daïng raén hoaëc loûng.
? Vai troø cuûa khoaùng saûn trong ñôøi soáng vaø söï tieán hoùa cuûa nhaân loaïi?
HS: - Vai troø raát quan troïng
 - Ñoà ñaù – ñoà saét – ñoà ñoàng.
? Daáu hieäu ñaàu tieân cuûa vieäc söû duïng khoaùng saûn ôû nöôùc ta töø bao giôø?
HS: Trong caùc ngoâi moä coå ôû Thanh Hoùa caùch ñaây haøng chuïc vaïn naêm thôøi kì ñoà ñaù cuõ.
? Dieän tích cuûa Vieät Nam so vôùi theá giôùi?
HS: 329.247 Km2 trung bình so vôùi theá giôùi
GV: Treo baûn ñôø khoaùng saûn Vieät Nam leân baûng vaø giaûi thích caùc kí hieäu.
? Döïa vaøo baûn ñoà vaø H.26.1 Haõy nhaän xeùt soá löôïng, maät ñoä caùc moû treân dieän tích laõnh thoå?
HS: Soá löôïng nhieàu, maät ñoä trung bình, phaân boá khaép mò nôi treân laõnh thoå Vieät Nam ñaëc bieät laø ôû Baéc Boä vaø khu vöïc Taây Nguyeân.
? Döïa vaøo ñaâu khaúng ñònh Vieät Nam laø nöôùc giaøu taøi nguyeân khoaùng saûn?
HS: Ngaønh ñòa chaát ñaõ khaûo saùt, thaêm doø ñöôïc khoaûng 5000 ñieåm quaëng vaø tuï khoaùng cuûa gaàn 60 loaïi khoaùng saûn khaùc nhau.
? Ñöùng veà soá löôïng, maät ñoä thì Vieät Vieät Nam laø moät nöôùc giaøu khoaùng saûn nhöng veà tröõ löôïng vaø qui moâ thì sao?
? Em haõy xaùc ñònh treân baûn ñoà moät soá khoaùng saûn coù tröõ löôïng lôùn ôû nöôùc ta phaân boá ôû ñaâu
HS: Xaùc ñònh treân baûn ñoà.
? Taïi sao Vieät Nam laø nöôùc giaàu coù veà khoùang saûn?
HS: Thaûo luaän (2p) roài ñaïi dieän caùc n hoùm leân trình baøy, boå sung.
GV: Nhaän xeùt, keát luaän
 - Lòch söû ñòa chaát kieán taïo laâu daøi.
 - Nhieàu chu kì kieán taïo, saûn sinh moät heä khoaùng saûn ñaëc tröng.
 - Vò trí tieáp giaùp giöõa hai ñaïi sinh khoaùng saûn lôùn: Ñòa Trung Haûi vaø Thaùi Bình Döông.
 - Söï phaùt hieän tìm kieán thaêm doø khoaùng saûn coù hieäu quaû.
Hoaït ñoäng 2.
? Lòch söû phaùt trieån töõ nhieân Vieät Nam traûi qua nhöõng giai ñoaïn naøo?
HS: Tieàn Cambri, coå kieán taïo vaø taân kieán taïo.
GV: ÖÙng vôùi moïi giai ñoaïn phaùt trieån töï nhieân Vieät Nam ñeàu saûn sinh ra moät soá loaïi khoaùng saûn ñaëc tröng.
GV: chia lôùp laøm 4 nhoùm thaûo luaän (4p)
HS: Thaûo luaän roài ñaïi dieän nhoùm trình baøy boå sung . ( xaùc ñònh treân baûn ñoà)
GV: Nhaän xeùt, ghi baûng
* Nhoùm 1: Söï hình thaønh moû ôû giai ñoaïn tieàn Cambri ( caùc vuøng moû chính, caùc moû chính)?
 TL: 
 - Vieät Baéc, höõu ngaïn soâng Hoàng: Than chì, ñoàng
 - Neàn coå Kom Tum: Vaøng, ñaù quí, ñaát hieám.
* Nhoùm 2: Söï hình thaønh moû ôû giai ñoaïn coå kieán taïo. (caùc vuøng moû chính, caùc moû chính)?
 TL: 
- Ñoâng Baéc Boä: Thaí Nguyeân coù saét; Quaûng Ninh coù than ñaù, Cao Baèng vaø La

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_Dia_ly_8_Chuan_nam_2015.doc