Giáo án Địa lý 9 năm 2014

I . Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm về dân tộc: VN có 54 DT, mỗi dân tộc có đặc trưng về văn hoá, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán.

- Biết các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, các dân tộc luôn đoàn kết trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Trình bày được đặc điểm phân bố các dân tộc ở nước ta. DT việt phân bố rộng khắp cả nước; các DT ít người phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.

2. Kĩ năng: Phân tích bảng số liệu, biểu đồ về số dân phân theo thành phần dân tộc. Thu thập thông tin về một dân tộc

3. Thái độ: GD tinh thần tôn trọng, đoàn kết giữa các dân tộc.

* Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục:

4. Định hướng phát triển năng lực:

 - Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.

 - Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng ảnh.

 

doc 173 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 25/03/2017 Lượt xem 454Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Địa lý 9 năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 biển. cửa ngõ hành lang Đ- T của tiểu vùng sông Mê công.
HĐ2: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
- Mục tiêu: trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùngvà những thuận lợi khó khăn đối với phát triển kinh tế xã hội.
- Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển 
của vùng.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm
? Quan sát H23.1 và dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết dải núi Trường sơn bắc ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu BTB.
GV: Dãy trường sơn là sườn đón gió bão về mùa hè, chiuh ảnh hưởng của hiệu ứng phơn với gió tây nam, gây nhiệt độ cao, khô nóng kéo dàivì vậy nguy cơ cháy rừng, thiếu nước sinh hoạt.
? Dựa vào bảng 23.1 và H 23.2 hãy nhận xét về tiềm năng tài nguyên rừng và khoáng sản giữa phía bắc và phía nam dãy hoành sơn. 
? Từ đông sang tây địa hình có sự khác nhau như thế nào.
( ĐH từ Đ-T có núi, gò đồi, đồng bằng, biển và hải đảo.)
? Nêu các loại thiên tai thường xảy ra ở vùng.
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
- Tài nguyên quan trọng: Rừng, khoáng sản và du lịch biển.
- Thiên nhiên có sự khác nhau giữa phía bắc và nam dãy hoành sơn, từ đông sang tây.
- Các loại thiên tai chủ yếu: bão, hạn hán, lũ lụt, gió phơn tây nam, xâm nhập mặn và nạn cát lấn ven biển.
- Biện pháp khắc phục: Bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, trồng rừng, xây dựng hồ chứa nước, triển khai rộng rãi cơ cấu nông - lâm - ngư kết hợp
HĐ3: Đặc điểm dân cư- xã hội: 
- Mục tiêu: Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển của vùng.
- Phương pháp: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm
? Nhận xét về sự phân bố dân cư của BTB.
? Quan sát bảng 23.1 cho biết sự khác biệt trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế theo hướng từ đông sang tây ở BTB.
? Sự khác biệt ấy phản ánh điều gì.
? Quan sát bảng 23.2 so sánh các chỉ tiêu của vùng với cả nước.
III. Đặc điểm dân cư- xã hội: 
- Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc.
- Sự phân bố dân cư và các hoạt động kinh tế khác biệt giữa đông và tây.
- Thuận lợi: Lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống lao động cần cù, giàu nghị lực và kinh nghiệm đấu tranh với thiên tai.
- Khó khăn: đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người/ tháng còn thấp so với mức trung bình cả nước, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế. 
4. Củng cố: Điều kiện tự nhiên của BTB có đặc điểm gì?
5. Hướng dẫn học ở nhà: Làm bài tập bản đồ.
6. Tự rút kinh nghiệm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Tổ chuyên môn duyệt
 Ngày....tháng....năm 2014
Ngµy so¹n: 21/11/2014
Ngµy d¹y: 9A 02/12/2014; 9B 01/12/2014; 9C 27/11/2014
 9A 4/12/2014; 9B 5/12/2014; 9C 01/12/2014
Tiết 28 - 29 Bµi 24 VïNG B¾C TRUNG Bé (TiÕp theo)
I. Mục tiêu bài học
 1. kiÕn thøc:
 Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở BTB: Nông nghiệp; Công nghiệp; dịch vụ. 
 - Nêu được các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.
- HS cÇn hiÓu ®­îc so víi c¸c vïng kinh tÕ trong n­íc, vïng B¾c Trung Bé tuy cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ng ®ang ®øng tr­íc triÓn väng lín.
- N¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sù t­¬ng ph¶n l·nh thæ trong nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ ë B¾c Trung Bé
 2. kÜ n¨ng: 
- sử dụng bản đồ kinh tế vùng BTB hoặc at lát để phân tích và trình bày một số ngành sản xuất chủ yếu của vùng.
- Xác định trên lược đồ, bản đồ các trung tâm kinh tế lớn của vùng. 
- HS cÇn vËn dông tèt kªnh ch÷ kªnh h×nh ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái 
- RÌn kÜ n¨ng ®äc, ph©n tÝch biÓu ®å, l­îc ®å 
 3. Thái độ: Gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn.
 * Các kỹ năng sống được giáo dục trong bài:
- Thu thập và xử lí thông tin
- Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng số 
 II. Phương pháp: Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm
III. Phương tiện dạy học:
GV: - B¶n ®å tù nhiªn cña vïng B¾c Trung Bé
- B¶n ®å kinh tÕ cña vïng B¾c Trung Bé
- Mét sè tranh ¶nh vïng 
HS: Át lát địa lí VN; tập bản đồ.
IV. Tiến trình dạy học:
1. æn ®Þnh tổ chức: 
2. KiÓm tra bµi cò: Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n của TN cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ở BTB ?
3. Bµi míi:
HĐ của GV và HS
Nội dung cơ bản
HĐ1: Tìm hiểu về ngành nông nghiệp 
- Mục tiêu: Lúa: tình hình SX và phân bố; Trồng rừng và cây CN: Tên một số cây CN, phân bố; Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, phân bố 
- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, giảng giải, đàm thoại, thảo luận nhóm.
? Nªu mét sè khã kh¨n nãi chung trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña vïng?( khã kh¨n chÝnh lµ diÖn tÝch canh t¸c Ýt, ®Êt xÊu vµ th­êng bÞ thiªn tai)
HS thảo luận nhóm: Dùa vµo h×nh 24.1, h·y nhËn xÐt møc ®é ®¶m b¶o l­¬ng thùc ë B¾c Trung Bé.
 HS đại diện nhóm báo cáo 
? So s¸nh víi vïng ®ång b»ng s«ng Hång?
( BTB võa ®ñ ¨n kh«ng cã phÇn d«i d­ ®Ó d÷ tr÷ vµ xuÊt khÈu, mÆc dï ®ã lµ b­íc tiÕn lín)
? NhËn xÐt vÒ c©y c«ng nghiÖp ë B¾c Trung Bé.
? B»ng sù hiÓu biÕt, gi¶i thÝch v× sao nghÒ rõng, ch¨n nu«i gia sóc lín (tr©u bß ®µn), nghÒ khai th¸c, nu«i trång thñy s¶n lµ thÕ m¹nh kinh tÕ cña vïng.
? Quan s¸t l­îc ®å 24.3 h·y x¸c ®Þnh c¸c vïng n«ng l©m kÕt hîp? Nªu ý nghÜa cña viÖc trång rõng ë B¾c Trung Bé.(ý nghÜa cña viÖc trång rõng lµ chèng lò quÐt, h¹n chÕ n¹n c¸t lÊn, c¸t bay, h¹n chÕ t¸c h¹i cña giã ph¬n t©y nam vµ b·o lò nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i)
GV më réng: hiÖn nay nhµ n­íc ®ang triÓn khai dù ¸n trång 5 triÖu ha rõng trªn ph¹m vi toµn quèc, riªng víi B¾c Trung Bé ch­¬ng tr×nh trång rõng kÕt hîp ph¸t triÓn hÖ thèng thñy lîi ®­îc coi lµ ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm - Chương trình trồng rừng trọng điểm xây dựng hồ chứa nước đang được triển khai tại các vùng nông lâm két hợp. 
IV. Tình hình phát triển kinh tế:
1. N«ng nghiÖp 
- B×nh qu©n l­¬ng thùc 333,7 kg/ng­êi (thÊp h¬n so víi c¶ n­íc 463,6 kg/ng­êi)
- Vïng B¾c Trung Bé gÆp nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: diện tích đất canh tác ít, đất xấu, khí hậu khắc nghiệt, diễn biến thất thường, nhiều thiên tai. Dân số đông, cơ sở hạ tầng kém phát triển. 
- Thµnh tùu: Nhê viÖc ®Èy m¹nh th©m canh, t¨ng n¨ng suÊt mµ d¶i ®ång b»ng ven biÓn trë thµnh n¬i s¶n xuÊt lóa chñ yÕu.
- C©y c«ng nghiÖp hµng n¨m ®­îc trång víi diÖn tÝch kh¸ lín.
 - Trâu bò đàn được nuôi ở vùng gò đồi phía tây. Vùng ven biển phía đông phát triển rộng rãi nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
HĐ2: Tìm hiểu về ngành công nghiệp 
- Mục tiêu: Tình hình phát triển và phân bố của ngàng công nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng.
- Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
? Dùa vµo h×nh 24.2 nhËn xÐt t×nh h×nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë B¾c Trung Bé?
? Ngµnh c«ng nghiÖp nµo quan träng v× sao?
( Nganh c«ng nghiÖp khai th¸c kho¸ng s¶n vµ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng lµ 2 ngµnh cã thÕ m¹nh ë B¾c Trung Bé)
? T×m trªn h×nh 24.3 c¸c c¬ së khai th¸c kho¸ng s¶n: thiÕc, cr«m, titan, ®¸ v«i s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (Xi m¨ng).
2. C«ng nghiÖp 
- Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë B¾c Trung Bé t¨ng liªn tôc.
- C«ng nghiÖp khai kho¸ng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ph¸t triÓn 
- C«ng nghiÖp chÕ biÕn gç, c¬ khÝ n«ng cô, dÖt kim, may mÆc, chÕ biÕn thùc phÈm víi quy m« võa vµ nhá ph¸t triÓn ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng.
Tiết 29
HĐ1: Tìm hiểu về dịch vụ: 
- Mục tiêu:Tình hình phát triểnvà phân bố của dịch vụ trung chuyển hang hóa, dịch vụ du lịch.
- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, giảng giải. 
? NhËn xÐt vÒ ngµnh dÞch vô ë B¾c Trung Bé?
( DÞch vô vËn t¶i lµ ®iÓm næi bËt cña vïng, ®­êng bé , s¾t, biÓn)
? Quan s¸t trªn l­îc ®å (h×nh 24.3) h·y t×m vÞ trÝ c¸c quèc lé 7, 8, 9 vµ nªu tÇm quan träng cña c¸c tuyÕn ®­êng nµy?
? H·y kÓ mét sè ®iÓm du lÞch næi tiÕng ë B¾c Trung Bé? T¹i sao du lÞch lµ thÕ m¹nh cña vïng?
B¾c Trung Bé cã thÕ m¹nh vÒ dÞch vô sinh th¸i, nghØ d­ìng, v¨n ho¸-lÞch sö: SÇm S¬n, Cöa Lß, B¹ch M·, quª h­¬ng Bac Hå B·i t¾m C¶nh D­¬ng. L¨ng C«, ThuËn An. Di s¶n thiªn nhiªn Phong Nha - KÎ Bµng, thµnh phè HuÕ. 
3. Dịch vụ:
- Trung chuyÓn 1 khèi l­îng lín hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch gi÷a 2 miÒn N-B, tõ Trung Lµo, Đ«ng B¾c Th¸i Lan ra biÓn §«ng vµ ng­îc l¹i
- Du lịch đang bắt đầu phát triển, số lượng khách đến ngày càng đông
HĐ2: Các trung tâm kinh tế
- Mục tiêu: Tình hình phát triển và phân bố dịch vụ trung chuyển hang hóa, dịch vụ du lịch.
- Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
? KÓ tªn vµ x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å c¸c trung t©m kinh tÕ cña vïng?
? Nêu vai trò của từng trung tâm?
? X¸c ®Þnh trªn l­îc ®å (h×nh 24.3) t×m vÞ trÝ TP’Thanh Ho¸, Vinh, HuÕ. X¸c ®Þnh nh÷ng ngµnh kinh tÕ chñ yÕu cña c¸c thµnh phè nµy. 
GV xác định lại trên bản đồ.
HS hoạt động nhóm làm bài tập
V. Các trung tâm kinh tế:
- Thanh Ho¸, Vinh, HuÕ lµ trung t©m kinh tÕ quan träng cña vïng B¾c Trung Bé.
- Thµnh phè Thanh Ho¸ lµ trung t©m c«ng nghiÖp lín phÝa b¾c cña B¾c Trung Bé.
- Thµnh phè Vinh lµ h¹t nh©n®Î h×nh thµnh trung t©m c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cña B¾c Trung Bé
- Thµnh phè HuÕ lµ trung t©m du lÞch lín ë miÒn Trung vµ c¶ n­íc
4. Cñng cè: - Cho 1,2 HS ®äc phÇn ghi nhí- SGK
- Nªu nh÷ng thµnh tùu vµ khã kh¨n trong ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp , c«ng nghiÖp ë B¾c Trung Bé?
- KÓ tªn vµ x¸c ®Þnh trªn b¶n ®å c¸c trung t©m kinh tÕ cña vïng?
5. HDVN: ChuÈn bÞ bµi sau xem trước bµi 25.
6. Rút kinh nghiệm
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Tổ chuyên môn duyệt
 Ngày....tháng....năm 2014
Ngµy so¹n: 26/11/2014
Ngµy d¹y : 9A 6/12/2014; 9B 8/12/2014; 9C 4/12/2014
Tiết 30 - Bµi 25 VïNG DUY£N H¶I NAM TRUNG Bé
I. Mục tiêu bài học:
1. kiÕn thøc:
- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổvà nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội. 
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội.
- Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với phát triển của vùng.
2. KÜ n¨ng:
- Xác định trên bản đồ vị trí , giới hạn của vùng.
- Phân tích số liệu thống kê, biểu đồ về dân cư- xã hội của vùng.
- Phân tích bản đồ tự nhiên để nhận biết và trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng.
3. Thái độ: Gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, lßng tù hµo d©n téc
* Các kỹ năng sống được giáo dục trong bài:
 - Thu thập và xử lí thông tin
 - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu.
II. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm. 
III. Phương tiện dạy học:
GV: - B¶n ®å tù nhiªn cña vïng B¾c Trung Bé
- B¶n ®å tù nhiªn hoÆc b¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam 
- Mét sè tranh ¶nh vïng 
HS: Át lát VN; Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ.
IV. Tiến trình dạy học:
 1. Ổn ®Þnh tổ chức: 
 2. KiÓm tra bµi cò:	(KÕt hîp trong giê)
3. Bµi míi:
HĐ của GV và HS
Nội dung cơ bản
HĐ1: Tìm hiểu về vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
- Mục tiêu: - Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội. 
- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại. 
GV yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ l­îc ®å h×nh 25.1 ®Ó x¸c ®Þnh ranh giíi vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé.
? Dùa vµo l­îc ®å ®Ó nhËn xÐt chung vÒ l·nh thæ cña vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé .
GV cho HS ®äc tªn c¸c tØnh ë vïng, vÒ diÖn tÝch vµ d©n sè 
? Nªu ý nghÜa vÞ trÝ ®Þa lÝ cña vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé
? Quan s¸t h×nh 25.1. H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ, giíi h¹n l·nh thæ cña vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé. quÇn ®¶o Tr­êng Sa, Hoµng Sa. C¸c ®¶o Phó Quý, Lý S¬n.(Phía Bắc - BTB; Phía TB – Lào; phía tây – Tây nguyên; phía nam – ĐNB; phía đông - biển ) 
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
- Vị trí: Phía bắc giáp BTB; phía nam giáp ĐNB; phía tây giáp Tây nguyên; phía đông giáp biển Đông, là cầu nối giữa bắc và nam, giữa BTB với tây nguyên và đông nam bộ.
- Có nhiều đảo và quần đảo có tầm quan trọng về kinh tế và quốc phòng đối với cả nước.
HĐ2: Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và tài nhuyên thiên nhiên
- Mục tiêu: - Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội.
- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm
? Quan s¸t h×nh 25.1. H·y nhËn xÐt vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé?(Duyªn H¶i Nam Trung Bé cã d¸ng cong ra phÝa biÓn) nhËn xÐt ®Æc ®iÓm d¶i ®ång b»ng Duyªn H¶i Nam Trung Bé?
? T×m trªn l­îc ®å h×nh 25.1:
- VÞ trÝ ®Þa lý c¸c vÞnh Dung QuÊt, V¨n Phong, Cam Ranh.
- C¸c b·i t¾m vµ c¬ së du lÞch næi tiÕng.
? Trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi va khã kh¨n g×?
? H·y nhËn xÐt vÒ tiÒm n¨ng tµi nguyªn rõng vµ kho¸ng s¶n. KÓ tªn c¸c lo¹i kho¸ng s¶n? 
? B»ng kiÕn thøc ®· häc, h·y nªu c¸c lo¹i thiªn tai th­êng x¶y ra ë Duyªn h¶i Nam Trung Bé?
? T¹i sao vÊn ®Ò b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ë c¸c tØnh cùc Nam Trung Bé?
(Do khÝ hËu lµ 2 tØnh kh« h¹n nhÊt trong c¶ n­íc
- HiÖn t­îng hoang m¹c ho¸ ®ang cã xu thÕ më réng)
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
- Địa hình: Phía tây là núi, gò đồi, phía đông là dải đồng bằng hẹp bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đâm ngang ra sát biển. Bờ biển có nhiều vũng vịnh.
- Vùng nước mặn, nước lợ ven bờ: thích hợp nuôi trồng thủy sản. Trên một số đảo ven bờ từ Quảng Nam đến Khánh hòa có nghề khai thác tổ chim yến.
- Đất: Đất nông nghiệp thích hợp trồng lúa, ngô, sắn, khoai, rau quả, cây công nghiệp ngắn ngày.
 Đất rừng thích hợp chăn nuôi gia súc lớn như bò đàn.
- Rừng: gỗ và các đặc sản quý như trầm hương, quế, sâm quy, kì nam... và một số chim thú quý hiếm.
- Khoãng sản: cát thạch anh, ti tan, vàng, đá quý, đá xây dựng.
- Khí hậu: Lượng mưa trung bình năm thấp nhất trong cả nước.
- Khó khăn: thiên tai, hiện tượng hoang mạc hóa ở các tỉnh Ninh thuận, Bình thuận. 
HĐ3: Tìm hiểu về đặc điểm dân cư- xã hội
- Mục tiêu: Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi khó khăn đối với phát triển của vùng.
- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm
? C¨n cø b¶ng 25.1, h·y nhËn xÐt vÒ sù kh¸c biÖt trong ph©n bè d©n téc, d©n c­ gi÷a vïng ®ång b»ng ven biÓn víi vïng ®åi nói phÝa t©y.
? Dùa vµo b¶ng 25.2 vµ 25.3, nhËn xÐt vÒ ®êi sèng d©n c­ ë Duyªn h¶i Nam Trung Bé.
? Dùa vµo sè liÖu h×nh 23.2, h·y tÝnh xem mËt ®é d©n sè cña Duyªn h¶i Nam Trung Bé so víi mËt ®é trung b×nh cña c¶ n­íc
III. Đặc điểm dân cư- Xã hội
- Phân bố dân cư có sự khác biệt giữa vùng đồi núi phía tây và đồng bằng ven biển phía đông 
- Cã nhiÒu di tÝch v¨n ho¸-lÞch sö. Trong ®ã phè cæ Héi An vµ di tÝch Mü S¬n ®­îc UNESCO c«ng nhËn di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi
4. Củng cố: 
a. Sự phân bố dân cư của vùng có đặc điểm gì?
b. Tại sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở miền núi phía Tây?
c. Phân tích một số khó khăn của vùng ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế -xã hội?
5. HDVN: Học bài và chuẩn bị bài mới
6. Rút kinh nghiệm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Tổ chuyên môn duyệt
 Ngày....tháng....năm 2014
 Ngày soạn: 30/11/2014	
 Ngày dạy: 9A 9/12/2014; 9B 8/12/2014(chiều) ; 9C 6/12/2014(chiều)
Tiết 31 - Bài 26:
VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần nắm được
 1. Kiến thức:
- Trình bày được một số ngành kinh tế tiêu biểu của vùng: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng: Đà nẵng, Quy nhơn, Nha trang.
- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò vùng kinh tế trọng điểm miền trung đang tác động mạnh tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của duyên hải Nam Trung Bộ.
 2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng kết hợp kênh chữ và kênh hình để phân tích và giải thích một số vấn đề quan tâm trong điều kiện cụ thể của duyên hải Nam Trung Bộ
- Đọc, xử lí số liệu, phân tích quan hệ không gian: đất liền – biển và đảo, duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên
 3. Thái độ: - Yêu thích học tập bộ môn
* Các kỹ năng sống được giáo dục trong bài:
 - Thu thập và xử lí thông tin
 - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, ngôn ngữ, tính toán.
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê.
II. Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm. 
III. Đồ dùng dạy học:
GV: - Lược đồ kinh tế duyên hải Nam Trung Bộ
 - Một số tranh ảnh của vùng
HS: Át lát VN
IV. Tiến trình dạy học:
 1. Ổn định tổ chức. 
 2. Kiểm tra bài cũ: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì?
 3. Bài mới: Gv giới thiệu bài mới
Việc phát triển kinh tế xã hội vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi khó khăn gì? Trong bài học ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.
HĐ của GV và HS
Nội dung cơ bản
HĐ1: Tìm hiểu về nông nghiệp:
- Mục tiêu: Trình bày được ngành nông nghiệp của vùng DHNTB chăn nuôi bò, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản là thế mạnh của vùng(chiếm 27,4% giá trị thủy sản của cả nước). 
 Khó khăn: quỹ đất nông nghiệp hạn chế, sản lượng lương thực bình quân theo đầu người thấp hơn mức trung bình của cả nước. 
- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm.
Gv gợi ý để hs dựa vào bảng 26.1 phân tích, nhận định và giải thích
? Nhận xét về tình hình phát triển đàn gia súc, thủy sản của Nam Trung Bộ.
? Vì sao làm muối, khai thác nuôi trồng thủy sản lại là thế mạnh của vùng.
GV: DHNTB có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành trên.
+ Các bãi cá, bãi tôm từ Đà nẵng, Quảng ngãi- Bình định, Khánh hòa, ninh thuận- Bình thuận, Hoàng sa- Trường sa.
+ Vùng nước lợ, nước mặn ven bờ thích hợp cho nghề nuôi trồng thủy sản.
+ Gần các ngư trường trọng điểm.
 ? Vì sao chăn nuôi bò lại phát triển mạnh ở vùng này?
HS: ĐK khí hậu thích hợp với nuôi bò, vùng đồi núi thuận lợi 
 (Phân tích thêm về tình hình sản xuất lương thực, thực phẩm, cây CN lâu năm, cây CN hàng năm và cây ăn quả)
? Nêu những khó khăn về sản xuất nông nghiệp của vùng.
HS: 
? Vì sao nghề muối lại phát triển mạnh ở đây? Chỉ trên bản đồ các địa phương sản xuất nhiều muối.
HS: Nghề làm muối: Quanh năm nắng, nhiệt độ trung bình cao, độ mặn của nước biển cao, ven biển ít cửa sông
IV. Tình hình phát triển kinh tế
1. Nông nghiệp
- Ngư nghiệp là thế mạnh của vùng bao gồm: Đánh bắt, nuôi trồng thủy sản( chiếm 27,4% giá trị thủy sản của cả nước), chế biến hải sản, làm muối
+ Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là: mực, tôm, cá đông lạnh
- Chăn nuôi bò với số lượng lớn, chủ yếu ở đồi núi
- Sản xuất lương thực, cây CN, cây ăn quả cũng đang được phát triển nhưng còn gặp nhiều khó khăn
HĐ2: Tìm hiểu về công nghiệp:
- Mục tiêu: Trình bày được ngành công nghiệp của vùng DHNTB có cơ cấu đa dạng, tình hình phát triển và phân bố của công nghiệp cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm. 
- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm.
GV yêu cầu hs quan sát lược đồ, bảng thống kê và dựa vào bảng 26.2 để nhận xét tình hình sản xuất CN.
? Cơ cấu ngành CN đang có sự hình thành và thay đổi cơ cấu ntn? Bao gồm những ngành nào?
? Các trung tâm CN lớn của vùng tập trung ở đâu? Chỉ trên lược đồ các trung tâm CN?
Hs: trả lời, Gv chuẩn xác kiến thức
Gv phân tích thêm về tình hình phát triển CN hiện nay của vùng với nhiều dự án đang xây dựng.
2. Công nghiệp
- Giá trị sản xuất CN còn nhỏ so với cả nước nhưng tốc độ tăng trưởng khá cao (gấp 2,6 lần từ năm 1995 -2002 so với cả nước là 2,5 lần)
- Cơ cấu ngành CN khá đa dạng gồm: cơ khí, chế biến thực phẩm, chế biến lâm sản; sản xuất hàng tiêu dùng, khai thác khoáng sản
- Hiện nay nhiều khu CN đã và đang được xây dựng (Liên Chiểu, Chu Lai, Dung Quất)
HĐ3: Tìm hiểu về Dịch vụ:
- Mục tiêu: Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành dịch vụ vận tải biển, du lịch.
 Nêu được các trung tâm kinh tế chính: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.
 Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền trung. 
- Phương pháp: Nêu và giải quyết vấn đề, đàm thoại, thảo luận nhóm.
? Các hoạt động dịch vụ nào của vùng đang được phát triển mạnh?
? Chỉ trên bản đồ các cảng biển? -> vai trò của nó và các đầu mối giao thông cả đường biển lẫn đường bộ
? Kể tên một số tài nguyên du lịch của vùng? Tại sao nói “Du lịch” cũng là thế mạnh của vùng Nam Trung Bộ?
Hs: trả lời, gv chuẩn kiến thức
3. Dịch vụ
- Giao thông vận tải gồm: vận tải biển với các cảng quan t

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Cong_dong_cac_dan_toc_Viet_Nam.doc