Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 - Trường THCS Kim Thư

I.MỤC TIÊU :

 1.Kiến thức:

-Thông qua việc cung cấp các thông tin ,tình huống về ATGT , giúp học sinh biết được mạng lưới giao thông và sự cần thiết phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ ATGT .

 -HS nắm được một số qui định cơ bản về trật tự an toàn giao thông để vận dụng khi tham gia giao thông nhằm đảm an toàn cho mọi người và mọi nhà.

 2.Kỹ năng.

 -Đồng tình ủng hộ chấp hành luật lệ ATGT ,lên án những hành vi vi phạm luật giao thông, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện .

 -Biết vận dụng vào thực tiễn khi tham gia giao thông .

 3.Thái độ.

 -Chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước . Đặc biệt là chấp hành luật giao thông đường bộ.

 II.CHUẨN BỊ :

 1. /Giáo viên : Tài liệu về an toàn giao thông .

 2./Học sinh : Liên hệ ở địa phương .

 III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :

 

doc 81 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 175Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 - Trường THCS Kim Thư", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 §Ó tù tin con ng­êi cÇn kiªn tr×, tÝch cùc, chñ ®éng häc tËp kh«ng ngõng v­¬n lªn, n©ng cao nhËn thøc vµ n¨ng lùc ®Ó cã kh¶ n¨ng hµnh ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n.
V. H­íng dÉn häc ë nhµ: 
- Häc thuéc néi dung bµi.
- Lµm bµi tËp: a, c, d.
- ¤n tËp c¸c néi dung ®· häc.
- ChuÈn bÞ: S­u tÇm c¸c lo¹i biÓn b¸o giao th«ng ®­êng bé.
Ngµy so¹n: 03/21/2014 
Ngµy d¹y: 05/12/2014 7A,B 
TiÕt 15
«n tËp häc k× i
A. Môc tiªu bµi häc:
1, KiÕn thøc:
- Gióp HS hÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë häc k× I mét c¸ch chÝnh x¸c, râ rµng.
2, Kü n¨ng: 
- RÌn luyÖn cho HS c¸ch tr×nh bµy c¸c néi dung bµi häc chÝnh x¸c, l­u lo¸t.
- Gióp HS thùc hµnh nhËn biÕt, øng xö ®óng víi c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc.
3, Th¸i ®é:
- Gióp HS cã hµnh vi ®óng vµ phª ph¸n nh÷ng biÒu hiÖn, hµnh vi tr¸i víi ®¹o ®øc.
B. ChuÈn bÞ: 
1, GV: So¹n, nghiªn cøu bµi.
C©u hái th¶o luËn.
T×nh huèng.
2, HS: - Xem l¹i c¸c bµi ®· häc.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
I. æn ®Þnh tæ chøc
II. KiÓm tra bµi cò: GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña HS (B¶ng tãm t¾t c¸c bµi häc Bµi 7, 8, 9, 10, 11)
III. Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung chÝnh
Ho¹t ®éng 2: HS ch¬i trß ch¬i “H¸i hoa”.
- HS h¸i hoa ( Trong c¸c hoa ®· viÕt c¸c vÊn ®Ò ®¹o ®øc), chän c©u tr¶ lêi phï hîp.
1. ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ?
2. ThÕ nµo lµ trung thùc?
3. ý nghÜa cña trung thùc?
4. ThÕ nµo lµ ®¹o ®øc?
5. ThÕ nµo lµ kØ luËt?
6. ThÕ nµo lµ yªu th­¬ng con ng­êi? V× sao ph¶i yªu th­¬ng con ng­êi?
7. ThÕ nµo lµ t«n s­, träng ®¹o?
8. Em ®· lµm g× ®Ó thÓ hiÖn tinh thÇn t«n s­ träng ®¹o?
9. ThÕ nµo lµ ®oµn kÕt t­¬ng trî?
10. ThÕ nµo lµ khoan dung?Em đã thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với người xung quanh bằng cách nào ? Cho vÝ dô ?
11. Em ®· rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo ®Ó cã lßng khoan dung?
12. Gia ®×nh v¨n ho¸ lµ gia ®×nh nh­ thÕ nµo? Là con, cháu trong gia đình, em cần làm gì để gia đình mình luôn là gia đình văn hoá ? 
13.ThÕ nµo lµ gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh? Dßng hä?
14. Tù tin lµ g×?
15.Nªu ý nghÜa cña tÝnh tù tin? Em ®· rÌn luyÖn tÝnh tù tin nh­ thÕ nµo?
- HS tr¶ lêi, c¶ líp nhËn xÐt, GV nhËn xÐt cho ®iÓm 1 sè em.
Ho¹t ®éng 3: NhËn biÕt c¸c biÓu hiÖn cña c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc
- GV nªu c¸c biÓu hiÖn kh¸c nhau cña c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc, HS lÇn l­ît tr¶ lêi 
®ã lµ biÓu hiÖn cña chuÈn mùc ®¹o ®øc nµo .
Ho¹t ®éng 3: Gi¶i bµi tËp t×nh huèng
-Cho tình huống:
Trong giờ kiểm tra toán cuối học kì I, An đã làm xong bài của mình. Nhìn sang bạn Lan bên cạnh thấy kết quả các bài làm của bạn khác kết quả của mình, An liền sửa bài của mình lại theo đúng các kết quả của bài bạn Lan. 
Em hãy nhận xét việc làm của bạn An ? Theo em, An nên làm gì cho đúng trong trường hợp này ?
- Sèng phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña gia ®×nh, b¶n th©n vµ x· héi.
- Trung thùc lµ lu«n t«n träng sù thËt, t«n träng ch©n lÝ, lÏ ph¶i; sèng ngay th¼ng, thËt thµ, dòng c¶m nhËn lçi khi m×nh m¾c khuyÕt ®iÓm.
- Lµ ®øc tÝnh cÇn thiÕt vµ quý b¸u cña con ng­êi. Sèng trung thùc ® n©ng cao phÈm gi¸, lµm lµnh m¹nh quan hÖ x· héi, ®­îc mäi ng­êi tin yªu, kÝnh träng.
- Quy ®Þnh, chuÈn mùc øng xö gi÷a con ng­êi ® ng­êi, c«ng viÖc, m«i tr­êng.
- Quy ®Þnh chung cña céng ®ång, tæ chøc x· héi buéc mäi ng­êi ph¶i thùc hiÖn.
- Quan t©m, gióp ®ì, lµm ®iÒu tèt ®Ñp cho ng­êi kh¸c.
-Lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc.
- T«n träng, kÝnh yªu, biÕt ¬n thÇy c« gi¸o, coi träng vµ lµm theo ®iÒu thÇy d¹y.
- Th«ng c¶m, chia sÎ, cã viÖc lµm cô thÓ gióp ®ì ng­êi kh¸c.
- Th«ng c¶m, t«n träng, tha thø cho ng­êi kh¸c.
- Hoµ thuËn, h¹nh phóc, tiÕn bé, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
- TiÕp nèi, ph¸t triÓn, lµm r¹ng rì thªm truyÒn thèng Êy.
- Tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng cña b¶n th©n.
- Chñ ®éng trong c«ng viÖc, d¸m tù quÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n.
- HS gi¶i quyÕt t×nh huèng.
IV. Cñng cè:
- GV kh¸i qu¸t c¸c néi dung cÇn nhí.
V. H­íng dÉn häc ë nhµ:
 - ¤n l¹i c¸c bµi ®· häc.
	- ChuÈn bÞ kiÓm tra häc k× I.
Ngµy so¹n: 08/12/2014 
Ngµy d¹y: 10/12 7b 18/12 7a 
TiÕt 17
Thùc hµnh ngo¹i khãa c¸c vÊn ®Ò cña ®Þa ph­¬ng:
Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng
A. Môc tiªu bµi häc:
1, KiÕn thøc:
 - HS n¾m ®­îc thùc tr¹ng, néi dung cña BVMT.
2, Kü n¨ng:
- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc hiÖn t­îng, t¸c h¹i cña ph¸ ho¹i MT.
3, Th¸i ®é:
- Gióp HS cã ý thøc b¶o vÖ MT b»ng chÝnh c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. 
B. ChuÈn bÞ: 
1, GV: 
- So¹n GA ® .tö;nghiªn cøu : Tµi liÖu GDBVMT trong m«n GDCD
- Th«ng tin, sè liÖu vÒ MT thÕ giíi, VN.
- PhiÕu HT.
2. HS: - Thu thËp th«ng tin , h×nh ¶nh vÒ MT
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
I. æn ®Þnh tæ chøc: 
II. KiÓm tra bµi cò (5’)
 ThÕ nµo lµ tù tin? ý nghÜa cña tù tin? Ph¶i lµm g× ®Ó cã lßng tù tin?
- GV kiÓm tra bµi tËp: a, b, c, d cña 5HS.
- GV nhËn xÐt bµi tËp ë nhµ, ghi ®iÓm cho HS.
III. Bµi míi : Giíi thiÖu bµi: 
GV nªu tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò BVMT -> liªn hÖ ®Ó vµo bµi häc
Ho¹t ®éng cña gv-hs
Néi dung kiÕn thøc
- GV nÕu c©u hái:
? Theo em, thÕ nµo lµ m«i tr­êng ?
? MT gi÷ vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi ®ê× sèng cña con ng­êi ?
- HS tr×nh bµy ý kiÕn, th¶o lô©n. GV nhËn xÐt.
Ho¹t ®éng 2:T×m hiÓu chøc n¨ng cña m«i tr­êng :
Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu thùc tr¹ng cña MT địa phương hiÖn nay
Ho¹t ®éng 4: GV cho HS quan s¸t mét sè h×nh ¶nh,th«ng tin vÒ MT trªn Tg vµ VN.
- GV dïng m¸y chiÕu c¸c h×nh ¶nh, sè liÖu choHS quan s¸t.
1. M«i tr­êng lµ g× ?
" MT bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ vËt chÊt nh©n t¹o bao quanh con ng­êi, cã ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng, SX, sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ng­êi vµ sinh vËt" (§.3 LuËt BVMT 2005)
2.Chøc n¨ng cña MT :
A, MT lµ kh«ng gian sèng cho con ng­êi vµ sinh vËt
B, MT chøa ®ùng c¸c nguån tµi nguyªn cÇn thiÕt cho ®êi sèng vµ SX cña con ng­êi.
C, MT lµ n¬i chøa ®ùng c¸c chÊt th¶i cña ®êi sèng vµ SX.
D, MT lµ n¬i l­u tr÷ vµ cung cÊp thong tin cho con ng­êi.
3. Thùc tr¹ng cña MT địa phương hiÖn nay 
a,VÒ ®Êt ®ai:
b,VÒ rõng:
c, VÒ n­íc:
d,VÒ kh«ng khÝ
e,VÒ ®a d¹ng sin häc:
g, VÒ chÊt th¶i:
IV. Cñng cè: 
? Em h·y cho biÕt MT lµ g× ?
? T×nh h×nh MT t¹i ®Þa ph­¬ng (x·, huyÖn, tØnh ta)
V. H­íng dÉn häc ë nhµ:
? T×m hiÓu m«i tr­êng cña ViÖt Nam hiÖn nay?
? M«i tr­êng bao gåm c¸c yÕu tè nµo ?
-Chuæn bÞ tiÕt sau :Thùc hµnh b¶o vÖ m«i tr­êng tiÕt 2.
Ngµy so¹n:.//.. 
Ngµy d¹y:././. 
TiÕt 16
Thùc hµnh:
Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng
A. Môc tiªu bµi häc:
1, KiÕn thøc:
 - HS hiÓu ®­îc mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ thùc tr¹ng cña MT ë ViÖt Nam vµ cña ®Þa ph­¬ng (TØnh, huyÖn, x·, th«n).
2, Kü n¨ng:
- Gióp HS biÕt mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu BVMT ë cÊp ®é tæng thÓ vµ kü n¨ng øng xö cña b¶n th©n ë chÝnh gia ®×nh, tr­êng líp, ®Þa ph­¬ng.
3, Th¸i ®é:
- N©ng cao ý thøc vµ tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ MT hiÖn t¹i vµ cuéc sèng cña b¶n th©n trong t­¬ng lai. 
B. ChuÈn bÞ: 
1, GV: 
- So¹n c©u hái, bµi tËp phï hîp víi HS
- PhiÕu HT.
2, HS: S­u tÇm th«ng tin ë tr­êng, líp, ®Þa ph­¬ng
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
I. æn ®Þnh tæ chøc: (1’). 
II. KiÓm tra bµi cò (2’) HS chuÈn bÞ vë, th«ng tin s­u tÇm
III. Bµi míi :
1, Giíi thiÖu bµi: GV nªu yªu cÇu cña tiÕt häc
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung chÝnh
Ho¹t ®éng 1 (2’) - GV ®­a c©u hái, bµi t¹p lªn b¶ng cho HS quan s¸t, lµm vµo vë:
C©u 1: Em h·y cho nhËn xÐt vÒ m«i tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay.
C©u 2. HiÖn t­îng ®Êt bÞ xãi mßn, röa tr«i, nghÌo kiÖt dinh d­ìng, « nhiÔm lµ do nh÷ng nguyªn nh©n nµo ?
C©u 3: Theo em, rõng cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi con ng­êi ?
C©u 4: Nguån n­íc ë ViÖtNam nhiÒu n¬i bÞ « nhiÔm lµ do nh÷ng nguyªn nh©n nµo ?
C©u 5: Theo em, c¸c khu ®« thÞ, khu d©n c­ n«ng th«n cña ta bÞ « nhiÔm bôi nghiªm träng lµ do ®©u ?
C©u 6: ë x·, th«n em ë cã t×nh tr¹ng « nhiÔm MT kh«ng? KÓ tªn mét sè hiÖn t­îng g©y « nhiÔm ®ã.
C©u 7: §Ó x©y dùng tr­êng ta lu«n xanh-s¹ch- ®Ñp, theo em häc sinh chóng ta cÇn thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ nµo ?
C©u 8: Theo em, thÕ nµo lµ sèng hoµ hîp, th©n thiÖn víi thiªn nhiªn ?
C©u 9: Em h·y nªu 5 thãi quen xÊu hµng ngµy g©y l·ng phÝ tµi nguyªn hoÆc g©y « nhiÔm m«i tr­êng mµ HS tr­êng ta hay m¾c ph¶i. Em h·y nªu biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c hiÖn t­îng ®ã.
Ho¹t ®éng 2: GV thu bµi (3')
Ho¹t ®éng 3: Gi¶i ®¸p bµi tËp
- GV lÇn l­ît gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái võa lµm
- HS kh¸c nhËn xÐt
- GV nªu ®¸p ¸n, KL.
C©u 1: Xuèng cÊp, nhiÒu n¬i « nhiÔm nghiªm träng.
C©u 2. Tho¸i ho¸, kh« h¹n, sa m¹c ho¸, mÆn ho¸, phÌn ho¸, ngËp óng, do chÊt th¶i, ph©n ho¸ häc vµ ch¸t ®éc ho¸ häc.
C©u 3: §iÒu hoµ khÝ hËu, b¶o vÖ ®Êt, gi÷ n­íc ngÇm vµ l­u gi÷ c¸c nguån gen quý
C©u 4: N­íc th¶i CN, thñ CN, n­íc 
th¶i sinh ho¹t ch­a xö lý x¶ vµo nguån n­íc mÆt; sö dông ho¸ chÊt trong CN, NN-> n­íc ngÇm bÞ « nhiÔm.
C©u 5: Nhµ m¸y th¶i khãi bôi; c¸c ph­¬ng tiÖn GT; c¸c c«ng tr×nh XD.
C©u 6: (HS kÓ c¸c hiÖn t­îng ë ®Þa ph­¬ng ) VD: Vøt r¸c, chÊt th¶i bõa b·i; §æ n­íc th¶i, chÊt th¶i CN vµo nguån n­íc; sö dông ph©n ho¸ häc qu¸ møc; sö dông thuèc trõ s©u kh«ng ®óng c¸ch hoÆc dïng thuèc ®éc trõ s©u; §èt rõng lµm n­¬ng; Dïng thuèc næ, chÊt ho¸ häc ®¸nh b¾t c¸.
C©u 7: HS cÇn: - Gi÷ g×n VS tr­êng líp s¹ch sÏ; - Trång vµ ch¨m sãc c©y bãng m¸t, c©y c¶nh; - Tuyªn truyÒn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p trong tr­êng (KÞch, vÏ tranh, Thi lµm ®å dïng tù chÕ tõ VL phÕ th¶i, thi viÕt vÒ chñ ®Ò MT...); - Tuyªn d­¬ng, khen th­ëng, kû luËt; - Bè trÝ hîp lý c¸c khu vÖ sinh; -Trang trÝ lµm ®Ñp c¸c khu vÖ sinh,...
C©u 8: Sèng hoµ hîp, th©n thiÖn víi thiªn nhiªn lµ: sèng gÇn gòi, th©n thiÖn; t«n träng quy luËt thiªn nhiªn, kh«ng lµm ®iÒu cã h¹i víi thiªn nhiªn; biÕt khai th¸c hîp lý, kh¾c phôc nh÷ng t¸c h¹i cho thiªn nhiªn g©y ra. 
C©u 9: Em h·y nªu 5 thãi quen xÊu hµng ngµy g©y l·ng phÝ tµi nguyªn hoÆc g©y « nhiÔm m«i tr­êng mµ HS tr­¬ng ta hay m¾c ph¶i. Em h·y nªu biÖn ph¸p kh¾c phôc c¸c hiÖn t­îng ®ã.
IV. Cñng cè: 
- GV cho HS thi h¸t c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò c©y theo 2 d·y bµn. Mçi bªn lu©n phiªn h¸t bµi h¸t cã tªn mét loµi c©y hoÆc cã tõ "c©y".Bªn nµo ®Õn l­ît kh«ng h¸t ®­îc bªn ®ã thua cuéc.
V. H­íng dÉn häc ë nhµ:
- Xem l¹i néi dung c¸c bµi häc tõ Bµi 7- Bµi 11
- T×m c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bµi häc nh­ng ch­a râ ®Ó trao ®æi t¹i líp- TiÕt «n tË
Ngµy so¹n: 03/21/2014 
Ngµy d¹y: 05/12/2014 7A,B 
TiÕt 15
«n tËp häc k× i
A. Môc tiªu bµi häc:
1, KiÕn thøc:
- Gióp HS hÖ thèng l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë häc k× I mét c¸ch chÝnh x¸c, râ rµng.
2, Kü n¨ng: 
- RÌn luyÖn cho HS c¸ch tr×nh bµy c¸c néi dung bµi häc chÝnh x¸c, l­u lo¸t.
- Gióp HS thùc hµnh nhËn biÕt, øng xö ®óng víi c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc.
3, Th¸i ®é:
- Gióp HS cã hµnh vi ®óng vµ phª ph¸n nh÷ng biÒu hiÖn, hµnh vi tr¸i víi ®¹o ®øc.
B. ChuÈn bÞ: 
1, GV: So¹n, nghiªn cøu bµi.
C©u hái th¶o luËn.
T×nh huèng.
2, HS: - Xem l¹i c¸c bµi ®· häc.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
I. æn ®Þnh tæ chøc
II. KiÓm tra bµi cò: GV kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña HS (B¶ng tãm t¾t c¸c bµi häc Bµi 7, 8, 9, 10, 11)
III. Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung chÝnh
Ho¹t ®éng 1: HS ch¬i trß ch¬i “H¸i hoa”.
- HS h¸i hoa ( Trong c¸c hoa ®· viÕt c¸c vÊn ®Ò ®¹o ®øc), chän c©u tr¶ lêi phï hîp.
1. ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ?
2. ThÕ nµo lµ trung thùc?
3. ý nghÜa cña trung thùc?
4. ThÕ nµo lµ ®¹o ®øc?
5. ThÕ nµo lµ kØ luËt?
6. ThÕ nµo lµ yªu th­¬ng con ng­êi? V× sao ph¶i yªu th­¬ng con ng­êi?
7. ThÕ nµo lµ t«n s­, träng ®¹o?
8. Em ®· lµm g× ®Ó thÓ hiÖn tinh thÇn t«n s­ träng ®¹o?
9. ThÕ nµo lµ ®oµn kÕt t­¬ng trî?
10. ThÕ nµo lµ khoan dung?Em đã thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với người xung quanh bằng cách nào ? Cho vÝ dô ?
11. Em ®· rÌn luyÖn nh­ thÕ nµo ®Ó cã lßng khoan dung?
12. Gia ®×nh v¨n ho¸ lµ gia ®×nh nh­ thÕ nµo? Là con, cháu trong gia đình, em cần làm gì để gia đình mình luôn là gia đình văn hoá ? 
13.ThÕ nµo lµ gi÷ g×n vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh? Dßng hä?
14. Tù tin lµ g×?
15.Nªu ý nghÜa cña tÝnh tù tin? Em ®· rÌn luyÖn tÝnh tù tin nh­ thÕ nµo?
- HS tr¶ lêi, c¶ líp nhËn xÐt, GV nhËn xÐt cho ®iÓm 1 sè em.
Ho¹t ®éng 2: NhËn biÕt c¸c biÓu hiÖn cña c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc ®· häc
- GV nªu c¸c biÓu hiÖn kh¸c nhau cña c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc, HS lÇn l­ît tr¶ lêi 
®ã lµ biÓu hiÖn cña chuÈn mùc ®¹o ®øc nµo .
Ho¹t ®éng 3: Gi¶i bµi tËp t×nh huèng
-Cho tình huống:
Trong giờ kiểm tra toán cuối học kì I, An đã làm xong bài của mình. Nhìn sang bạn Lan bên cạnh thấy kết quả các bài làm của bạn khác kết quả của mình, An liền sửa bài của mình lại theo đúng các kết quả của bài bạn Lan. 
Em hãy nhận xét việc làm của bạn An ? Theo em, An nên làm gì cho đúng trong trường hợp này ?
- Sèng phï hîp víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña gia ®×nh, b¶n th©n vµ x· héi.
- Trung thùc lµ lu«n t«n träng sù thËt, t«n träng ch©n lÝ, lÏ ph¶i; sèng ngay th¼ng, thËt thµ, dòng c¶m nhËn lçi khi m×nh m¾c khuyÕt ®iÓm.
- Lµ ®øc tÝnh cÇn thiÕt vµ quý b¸u cña con ng­êi. Sèng trung thùc ® n©ng cao phÈm gi¸, lµm lµnh m¹nh quan hÖ x· héi, ®­îc mäi ng­êi tin yªu, kÝnh träng.
- Quy ®Þnh, chuÈn mùc øng xö gi÷a con ng­êi ® ng­êi, c«ng viÖc, m«i tr­êng.
- Quy ®Þnh chung cña céng ®ång, tæ chøc x· héi buéc mäi ng­êi ph¶i thùc hiÖn.
- Quan t©m, gióp ®ì, lµm ®iÒu tèt ®Ñp cho ng­êi kh¸c.
-Lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc.
- T«n träng, kÝnh yªu, biÕt ¬n thÇy c« gi¸o, coi träng vµ lµm theo ®iÒu thÇy d¹y.
- Th«ng c¶m, chia sÎ, cã viÖc lµm cô thÓ gióp ®ì ng­êi kh¸c.
- Th«ng c¶m, t«n träng, tha thø cho ng­êi kh¸c.
- Hoµ thuËn, h¹nh phóc, tiÕn bé, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh.
- TiÕp nèi, ph¸t triÓn, lµm r¹ng rì thªm truyÒn thèng Êy.
- Tin t­ëng vµo kh¶ n¨ng cña b¶n th©n.
- Chñ ®éng trong c«ng viÖc, d¸m tù quÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng mét c¸ch ch¾c ch¾n.
- HS gi¶i quyÕt t×nh huèng.
IV. Cñng cè:
- GV kh¸i qu¸t c¸c néi dung cÇn nhí.
V. H­íng dÉn häc ë nhµ:
 - ¤n l¹i c¸c bµi ®· häc.
	- ChuÈn bÞ kiÓm tra häc k× I.
Ngµy so¹n:../../ 
Ngµy d¹y: ../../. 
TiÕt 18
KiÓm tra häc k× i
A. Môc tiªu:
1, KiÕn thøc:
 - HS n¾m ®­îc c¸c kiÕn thøc vÒ sèng gi¶n dÞ, tù träng, trung thùc, ®¹o ®øc vµ kØ luËt, yªu th­¬ng con ng­êi, t«n s­ träng ®¹o vµ khoan dung.
2, Kü n¨ng: 
- NhËn biÕt, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò liªn quan c¸c chuÈn mùc d¹o ®øc ®· häc.
- Gi¶i quyÕt ®­îc mét sè t×nh huèng ®¹o ®øc th­êng gÆp trong cuéc sèng.
3, Th¸i ®é:
- Tù gi¸c, trung thùc khi lµm bµi.
- Cã thãi quen øng xö theo c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc.
B. ChuÈn bÞ: 
1, GV: §Ò kiÓm tra - §¸p ¸n
2, HS: - Häc kÜ bµi.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
I. æn ®Þnh tæ chøc: GV n¾m sÜ sè líp.
II. KiÓm tra:
- GV nh¾c nhë HS tr­íc lóc kiÓm tra.
- GV ph¸t ®Ò kiÓm tra.
- HS lµm bµi.
 A.§Ò ra:	( §Ò ch¼n )
Câu 1 (3 điểm) 
Khoan dung là gì ? Em đã thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với người xung quanh bằng cách nào ? Cho vÝ dô ?
Câu 2: (2 điểm) 
Gia đình văn hoá là gia đình như thế nào? Là con, cháu trong gia đình, em cần làm gì để gia đình mình luôn là gia đình văn hoá ? 
C©u 3 (2®iÓm) 
Nªu ý nghÜa cña tÝnh tù tin? Em lÌn luyÖn tÝnh tù tin b»ng c¸ch nµo?
Câu 4 (2 điểm) 
 Cho tình huống:
Trong giờ kiểm tra toán cuối học kì I, An đã làm xong bài của mình. Nhìn sang bạn Lan bên cạnh thấy kết quả các bài làm của bạn khác kết quả của mình, An liền sửa bài của mình lại theo đúng các kết quả của bài bạn Lan. 
Em hãy nhận xét việc làm của bạn An ? Theo em, An nên làm gì cho đúng trong trường hợp này ?
Câu 5 (1 điểm) 
T×m 4 c©u ca dao hoÆc danh ng«n , tôc ng÷ nãi vÒ t«n s­ träng ®¹o .
 B. §¸p ¸n :( §Ò ch¼n )
Câu 1 (3 điểm) Mçi ý (1®iÓm)
- Khoan dung lµ réng lßng tha thø. Ng­êi cã lßng khoan dung lu«n t«n träng vµ th«ng c¶m víi ng­êi kh¸c , biÕt tha thø cho ng­êi kh¸c khi hä hèi hËn vµ s÷a ch÷a lçi lÇm . 
- ThÓ hiÖn lßng khoan dung b»ng c¸ch sèng cëi më , gÇn gòi víi mäi ng­êi vµ c­ x÷ mét c¸ch ch©n thµnh , réng l­îng , biÕt t«n träng vµ chÊp nhËn c¸ tÝnh , së thÝch , thãi quen cña ng­êi kh¸c , trªn c¬ së nh÷ng chuÈn mùc x· héi .
 -VÝ dô häc sinh tù t×m .
Câu 2: (2 điểm) Mçi ý (1®iÓm)
- Gia ®×nh v¨n ho¸ lµ gia ®×nh hoµ thuËn , h¹nh phóc, tiÕn bé , thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh , ®oµn kÕt víi xãm giÒng vµ lµm tèt nghÜa vô c«ng d©n.
- Con , ch¸u trong gia ®×nh ph¶i thùc hiÖn tèt bæn phËn , cã tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi gia ®×nh, sèng gi¶n dÞ , kh«ng ham thó vui thiÕu lµnh m¹nh, kh«ng sa vµo tÖ n¹n x· héi . Ch¨m ngoan, häc giái ,kÝnh träng , gióp ®ì «ng bµ , cha mÑ . th­¬ng yªu anh chÞ em , kh«ng ®ua ®ßi ¨n ch¬i , kh«ng lµm ®iÒu g× tæn h¹i ®Õn danh dù gia ®×nh .	 C©u 3: (2®iÓm) Mçi ý (1®iÓm)
 - ý nghÜa tù tin : Gióp con ng­êi cã thªm søc m¹nh , nghÞ lùc vµ søc s¸ng t¹o ,lµm nªn sù nghiÖp lín . NÕu kh«ng tù tin con ng­êi sÏ trë nªn yªó ®uèi , bÐ nhá.
- RÌn luyÖn tÝnh tù tin b»ng c¸ch chñ ®éng, tù gi¸c häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng cña tËp thÓ , qua ®ã tÝnh tù tin cña chóng ta ®­îc cñng cè vµ n©ng cao . CÇn kh¾c phôc tÝnh rôt rÌ, tù ti, dùa dÉm , ba ph¶i. 
Câu 4 (2 điểm) Mçi ý (1®iÓm)
An ch­a cã tÝnh tù tin vµo b¶n th©n m×nh .
Theo em An nªn tù tin vµo b¶n th©n m×nh , kh«ng nªn s÷a bµi m×nh l¹i gièng b¹n biÕt ®©u bµi m×nh ®óng ,bµi b¹n sai.	 
Câu 5 (1 điểm) Mçi c©u (0,25 ®iÓm)
 - Häc sinh tù t×m.
 A.§Ò ra:	( §Ò lÏ )
Câu 1 (3 điểm) 
Khoan dung là gì ? Em đã thể hiện lòng khoan dung trong quan hệ với người xung quanh bằng cách nào ? Cho vÝ dô ?
Câu 2: (2 điểm)
Nªu ý nghÜa cña tÝnh tù tin? Em lÌn luyÖn tÝnh tù tin b»ng c¸ch nµo?
C©u 3 (2®iÓm)
 Cho tình huống:
Trong giờ kiểm tra toán cuối học kì I, An đã làm xong bài của mình. Nhìn sang bạn Lan bên cạnh thấy kết quả các bài làm của bạn khác kết quả của mình, An liền sửa bài của mình lại theo đúng các kết quả của bài bạn Lan. 
Em hãy nhận xét việc làm của bạn An ? Theo em, An nên làm gì cho đúng trong trường hợp này ?
Câu 4 (1 điểm) 
T×m 4 c©u ca dao hoÆc danh ng«n , tôc ng÷ nãi vÒ t«n s­ träng ®¹o .
Câu 5 (2 điểm) 
Gia đình văn hoá là gia đình như thế nào? Là con, cháu trong gia đình, em cần làm gì để gia đình mình luôn là gia đình văn hoá ? 
 B. §¸p ¸n : ( §Ò lÏ )
Câu 1 (3 điểm) Mçi ý (1®iÓm)
- Khoan dung lµ réng lßng tha thø. Ng­êi cã lßng khoan dung lu«n t«n träng vµ th«ng c¶m víi ng­êi kh¸c , biÕt tha thø cho ng­êi kh¸c khi hä hèi hËn vµ s÷a ch÷a lçi lÇm . 
- ThÓ hiÖn lßng khoan dung b»ng c¸ch sèng cëi më , gÇn gòi víi mäi ng­êi vµ c­ x÷ mét c¸ch ch©n thµnh , réng l­îng , biÕt t«n träng vµ chÊp nhËn c¸ tÝnh , së thÝch , thãi quen cña ng­êi kh¸c , trªn c¬ së nh÷ng chuÈn mùc x· héi .
 -VÝ dô häc sinh tù t×m .
C©u 2: (2®iÓm) Mçi ý (1®iÓm)
 - ý nghÜa tù tin : Gióp con ng­êi cã thªm søc m¹nh , nghÞ lùc vµ søc s¸ng t¹o ,lµm nªn sù nghiÖp lín . NÕu kh«ng tù tin con ng­êi sÏ trë nªn yªó ®uèi , bÐ nhá.
- RÌn luyÖn tÝnh tù tin b»ng c¸ch chñ ®éng, tù gi¸c häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng cña tËp thÓ , qua ®ã tÝnh tù tin cña chóng ta ®­îc cñng cè vµ n©ng cao . CÇn kh¾c phôc tÝnh rôt rÌ, tù ti, dùa dÉm , ba ph¶i. 
Câu 3 (2 điểm) Mçi ý (1®iÓm)
An ch­a cã tÝnh tù tin vµo b¶n th©n m×nh .
Theo em An nªn tù tin vµo b¶n th©n m×nh , kh«ng nªn s÷a bµi m×nh l¹i gièng b¹n biÕt ®©u bµi m×nh ®óng ,bµi b¹n sai.
Câu 4 (1 điểm) Mçi c©u (0,25 ®iÓm)
 - Häc sinh tù t×m.
Câu 5: (2 điểm) Mçi ý (1®iÓm)
- Gia ®×nh v¨n ho¸ lµ gia ®×nh hoµ thuËn , h¹nh phóc, tiÕn bé , thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh , ®oµn kÕt víi xãm giÒng vµ lµm tèt nghÜa vô c«ng d©n.
- Con , ch¸u trong gia ®×nh ph¶i thùc hiÖn tèt bæn phËn , cã tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi gia ®×nh, sèng gi¶n dÞ , kh«ng ham thó vui thiÕu lµnh m¹nh, kh«ng sa vµo tÖ n¹n x· héi . Ch¨m ngoan, häc giái ,kÝnh träng , gióp ®ì «ng bµ , cha mÑ . th­¬ng yªu anh chÞ em , kh«ng ®ua ®ßi ¨n ch¬i , kh«ng lµm ®iÒu g× tæn h¹i ®Õn danh dù gia ®×nh .	 	 
Ngµy so¹n: 04/ 01 /2014
Ngµy d¹y: 07 / 01 : 7b – 09 / 01 :7a 
TiÕt 19
Bµi 12:Sèng vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch 
A. Môc tiªu:
1, KiÕn thøc: - Gióp HS biÕt néi dung c¬ b¶n vµ yªu cÇu cÇn ®¹t khi thiÕt kÕ cña 1 b¶n kÕ ho¹ch; 
2, Kü n¨ng: 
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ kÕ ho¹ch lµm viÖc cña HS hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng vµ kü n¨ng ®iÒu chØnh, tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch.
- B­íc ®Çu biÕt XD kÕ ho¹ch lµm viÖc hîp lý.
3, Th¸i ®é:
- RÌn cho HS cã ý chÝ, nghÞ lùc, quyÕt t©m x©y dùng kÕ ho¹ch sèng vµ lµm viÖc. Cã nhu cÇu sèng vµ lµm viÖc cã kÕ ho¹ch, ®ång thêi biÕt phª ph¸n lèi sèng tuú tiÖn ë nh÷ng ng­êi xung quanh.
B. ChuÈn bÞ: 
1, GV: GiÊy khæ lín, bót d¹.M¸y chiÕu.
2, HS: - §äc tr­íc bµi ë nhµ.
C. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
I. æn ®Þnh tæ chøc
II. KiÓm tra bµi cò: 
III. Bµi míi :
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung chÝnh
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸c chi tiÕt trong b¶n kÕ ho¹ch.
Th¶o luËn nhãm
- GV treo b¶ng kÕ ho¹ch ®· kÎ ra giÊy khæ to treo lªn b¶ng:
 ND 1,2. Em cã nhËn xÐt g× vÒ thêi gian biÓu hµng tuÇn cña b¹n H¶i B×nh ?
ND 3,4:
?Em cã nhËn xÐt g× vÒ tÝnh c¸ch cña b¹n H¶i B×nh?
+ Chó ý chi tiÕt më ®Çu cña bµi viÕt "Ngay sau ngµy khai gi¶ng...."
ND 5, 6:
? Víi c¸ch lµm viÖc nh­ b¹n H¶i B×nh sÏ ®em l¹i kÕt qu¶ g×?
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn: Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ghi tÊt c¶ c«ng viÖc th­êng ngµy ®· cè ®Þnh, cã néi dung lÆp ®i, lÆp l¹i, v× nh÷ng c«ng viÖc ®ã ®· diÔn ra th­êng xuyªn, thµnh thãi quen vµo nh÷ng ngµy giê æn ®Þnh
Ho¹t ®éng 3: X¸c ®Þnh yªu cÇu c¬ b¶n khi thiÕt kÕ 1 b¶n kÕ ho¹ch lµm viÖc trong 1 ngµy, 1 tuÇn.
- GV treo lªn b¶ng kÕ ho¹ch cña b¹n V©n Anh.
- HS quan s¸t, ghi ý kiÕn vµo phiÕu häc tËp.
- GV ®Æt c©u hái (®Ìn chiÕu)
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ kÕ ho¹ch cña b¹n V©n Anh?
? So s¸nh kÕ ho¹ch cña hai b¹n.
- HS tr×nh bµy ý kiÕn c¸ nh©n.
- GV nhËn xÐt, kÕt luËn: kÕ ho¹ch cña V©n Anh ®µy ®ñ h¬n, tuy nhiªn l¹i qu¸ dµi.
- GV treo b¶ng kÕ ho¹ch ra giÊy khæ to ®Ó HS quan s¸t.
- GV ph©n tÝch b¶ng kÕ ho¹ch.
1. T×m hiÓu c¸c chi tiÕt trong b¶n kÕ ho¹ch.
- Cét däc lµ thêi gian tõng buæi trong ngµy vµ c¸c ngµy trong tuÇn.
- Hµng ngang lµ c«ng viÖc trong mét ngµy.
- (Cét däc, cét ngang, thêi gian tiÕn hµnh c«ng viÖc, néi dung cã hîp lÝ kh«ng)?
- KÕ ho¹ch ch­a hîp lÝ vµ thiÕu:
+ Thêi gian hµng ngµy tõ 11h30’® 14h vµ tõ 17h ® 19h.
+ Ch­a thÓ hiÖn lao ®éng gióp gia ®×nh.
+ ThiÕu ¨n ngñ, thÓ dôc, ®i häc.
+ Xem ti vi nhiÒu qu¸ kh«ng?.
* TÝnh c¸ch b¹n H¶i B×nh:
- ý thøc tù gi¸c.
- ý thøc tù chñ.
- Chñ ®éng lµm viÖc.
* KÕt qu¶:
- Chñ ®éng trong c«ng viÖc.
- Kh«ng l·ng phÝ thêi gian.
- Hoµn thµnh c«ng viÖc ®Õn n¬i ®Õn chèn vµ cã hiÖu qu¶, kh«ng bá sãt c«ng viÖc.
- C¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn.
* NhËn xÐt:
- Néi dung ®Çy ®ñ, c©n ®èi, qu¸ chi tiÕt.
*, So s¸nh: 
H¶i B×nh

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_duc_cong_dan_7.doc