Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 - Bài 10 đến bài 19

I. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức:

 - Hiểu được lí tưởng là mục đích sống tốt đẹp cần hướng tới.

 - Mục đích sống phải phù hợp với lí tưởng dân tộc và năng lực cá nhân.

 - Lẽ sống của Thanh niên hiện nay là thực hiện lí tưởng của dân tộc, của Đảng "xây dựng nước VN độc lập, DG, NM, XHCB,DC, VM". Trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu của CNH, HĐH đất nước.

 2. Kĩ năng:

 - Biết lập kế hoạch để từng bước thực hiện lí tưởng.

 - Có thể bày tỏ ý kiến của mình trong những hội thảo, trao đổi về lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

 - Luôn tự kiểm sốt bản thân trong học tập, rèn luyện để tực hiện mơ ước, dự định, kế hoạch của cá nhân.

 3. Thái độ:

 - Có thái độ đúng đắn trước những biểu hiện sống có lí tưởng; phê phán, lên án những việc làm trái với lí tưởng sống cao đẹp.

 - Tôn trọng, học hỏi những người sống có lí tưởng cao đẹp

 - Thường xuyên có ý thức đấu tranh với bản thân để thực hiện lí tưởng sống đúng đắn đã chọn.

 

doc 17 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 88Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 - Bài 10 đến bài 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
13 Ngày soạn: 15/11/2009
Tiết 13
Bài 10 : LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN 
I. Mục tiêu bài học: 
	1. Kiến thức: 
	- Hiểu được lí tưởng là mục đích sống tốt đẹp cần hướng tới.
	- Mục đích sống phải phù hợp với lí tưởng dân tộc và năng lực cá nhân.
	- Lẽ sống của Thanh niên hiện nay là thực hiện lí tưởng của dân tộc, của Đảng "xây dựng nước VN độc lập, DG, NM, XHCB,DC, VM". Trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu của CNH, HĐH đất nước.
	2. Kĩ năng: 
	- Biết lập kế hoạch để từng bước thực hiện lí tưởng.
	- Có thể bày tỏ ý kiến của mình trong những hội thảo, trao đổi về lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
	- Luôn tự kiểm sốt bản thân trong học tập, rèn luyện để tực hiện mơ ước, dự định, kế hoạch của cá nhân.
	3. Thái độ: 
	- Có thái độ đúng đắn trước những biểu hiện sống có lí tưởng; phê phán, lên án những việc làm trái với lí tưởng sống cao đẹp.
	- Tôn trọng, học hỏi những người sống có lí tưởng cao đẹp
	- Thường xuyên có ý thức đấu tranh với bản thân để thực hiện lí tưởng sống đúng đắn đã chọn.
II. Phương tiện:
	Sưu tầm những tư liệu, hình ảnh về gương người tốt, việc tốt của thanh niên.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
	? Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
	? Làm việc năng suất,, chất lượng, hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề 
GV: Ở mỗi giai đoạn lịch sử, các thế hệ TN đã có lí tưởng khác nhau thể hiện trách nhiệm của mình trước vận mệnh của dân tộc.
? Em hãy cho biết lí tưởng sống của thanh niên ở Vấn đề 1 và vấn đề 2 khác và giống nhau ở điểm nào?
GV: Ngay trong thời kì đất nước chưa độc lập, chưa thống nhất thì trước CM T8, trong khán chiến chống Pháp, chống Mỹ thì lí tưởng của thanh niên cũng khác nhau.
* Thảo luận nhóm:
- N1: Trước CMT8 -1945. lí tưởng sống của thanh niên VN là gì?
- N2: Trong kháng chiến hống Pháp, lí tưởng của Thanh niên VN là gì?
- Trong kháng chiến chống Mĩ, lí tưởng của Thanh niên VN la gì?
- N4: Nêu một số tấm gương thanh niên có lí tưởng sống cao đẹp trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ?
? Em nào có thể nêu một số câu nói nổi tiếng của Thanh niên VN thể hiện lí tưởng sống cao đẹp?
HĐ2:Tìm hiểu NDBH.
? Lí tưởng sống là gì?
? Người có lí tưởng sống cao đẹp là người như thế nào?
? Em hãy nêu một số biểu hiện của người sống có lí tưởng cao đẹp?
? Sống có lí tưởng sẽ có ý nghĩa gì?
GV: Nêu một số ví dụ cụ thể để chứng minh.
? Em hãy nêu một số người sống chưa hoặc không có lí tưởng ?
? Nếu mọi người đều sống không có lí tưởng thì điều gì sẽ xảy ra?
? Bản thân em sống có lí tưởng không? Lí tưởng sống của em là gì?
HĐ3: Luyện tập.
 Làm bài tập 1 - sgk
- Khác:
+ Vấn đề 1: Giải phóng dân tộc
+ Vấn đề 2: Xây dựng đất nước độc lập, DG, NM, XHCB, DC, VM.
- Giống: Đều thể hiện lòng yêu nước, vì mục tiêu chung của Đảng, của dân tộc.
- Đưa đất nước thốt khỏi ách đô hộ của Thực dân Pháp và chế độ Phong kiến.
- Đánh đổ thực dân Pháp.
- Đánh đổ ĐQ Mĩ để dành độc lập, thống nhất đất nước.
- Các anh hùng Liệt sĩ....
- Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập ,tự do.
- Lí Tự Trọng: Con đường của TN chỉ có thể là con đường CM chứ không thể có con đường nào khác.
- Phan Thức Trực: Khi nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Vượt khó, luôn rèn bản thân, không ngừng học hỏi...
- Trả lời.
- Các thanh niên vi phạm pháp luật...
- Mục tiêu chung không thực hiện được, bản thân kém pát triển về mọi mặt...
- Lí tưởng của học sinh là trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội...
- Việc làm có lí tưởng: ý a, c, d, đ, e, i, k.
1. Tìm hiểu vấn đề (skg)
2. Nội dung bài học:
- Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được.
- Người có lí tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ, hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội.
- Người sống có lí tưởng sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và sẽ được xã họi, nhà nước tạo điều kiện phát triển khả năng của mình, đươc mọi người tôn trọng.
3. Bài tập:
4. Củng cố :
 	- Người sống có lí tưởng cao đẹp là người như thế nào?
	- Sống có lí tưởng có ý nghĩa như thế nào?
	5. Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài 
 - Làm bài tập sgk
 - Xem tiếp nội dung bài học để tiết sau học tiếp.
Tuần 14 Ngày soạn: 21/11/2009
Tiết 14
Bài 10 : LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN (TT) 
I. Mục tiêu bài học: 
	( Như tiết 13)
II. Phương tiện:
	Sưu tầm những tư liệu, hình ảnh về gương người tốt, việc tốt của thanh niên.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
	? Người sống có lí tưởng cao đẹp là người như thế nào?
	? Sống có lí tưởng cao đẹp có ý nghĩa gì?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
HĐ1: Xác định lí tưởng sống của Thanh niên ngya nay và biện pháp để thực hiện lí tưởng đó.
? Em hãy cho biết lí tưởng sống của Thanh niên VN ngày nay là gì?
GV: hiện nay, nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH. Để thực hiện được mục tiêu tốt đẹp đó, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
? Vì sao lí tưởng sống cao dẹp cảu thanh niên sẽ góp phần to lớn trong công cuộc XD đất nước?
HĐ2: Liên hệ bản thân
GV: Tiết học trước các em đã nói lên lí tưởng của mình rồi, đó là phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội.
? Vậy, bản thân các em phải làm gì để thực hiện được lí tưởng cao đẹp đó?
GV: Có ý kiến cho rằng, HS đang tuổi ăn, tuổi học thì không cần có lí tưởng, khi lớn lên cần phải có lí tưởng.
? Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
GV: Một con người sống có lí tưởng cao đẹp là người luôn cố gắng rèn luyện cả về phẩm chất đạo đức và năng lực cá nhân của mình. Có như vậy chúng ta mới trở thành người phát triển tồn diện, người có ích cho xã hội.
 Chúng ta cần phải tránh lối sống ích kỉ nhưng chúng ta cần phải khiêm tốn, cầu thị, có quyết tâm, sống vì mọi người.
? Em hãy đọc câu khẩu hiệu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh?
GV: Là Đội viên chúng ta cũng đã cần phải phấn đấu thực hiện tốt lí tưởng của Đội, đó là lí tưởng của Bác Hồ kính yêu - là lí tưởng củ cả Dân tộc VN.
? Khi đọc câu khẩu hiệu của Đội, em tự nhủ điều gì đối với bản thân minh?
? Em hãy nêu một số tấm gương học sinh sống có lí tưởng trong thời kì hiện nay?
HĐ3: Luyện tập.
 Làm các bài tập còn lại trong SGK.
- Trả lời.
- TN là lực lượng tre, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dũng cảm... nên sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng, của nhà nước trong mọi hồn cảnh.
- Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, sống lành mạnh, trong sáng, yêu thương gúp đỡ mọi người...
- Không đồng ý. Vì để trở thành người có ích thì dù là HS hay người lớn đều cần có ước mơ, có mục tiêu mà cụ thể là lí tưởng sống cảu mình. Khi có lí tưởng sống đúng đắn thì nó trở thành động lực, trở thành cái đích để bản thân mình có gắng vươn đến để đạt được, có như vậy bản thân chúng ta mới được hồn thiện.
- " Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!"
- Phải rèn luyện bản thân, sống phải có lí tưởng và thực hiện tốt lí tưởng cảu Bác Hồ, của dân tộc ngay khi đang là người Đội viên.
- HS nêu lên (các HS dạt giải trong các Kì thi Quốc gia, Quốc tế)
- HS làm, GV hướng dẫn.
2. Nội dung bài học (tt)
- Lí tưởng cao đẹp của Tn ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu XD nước VN độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Thanh niên học sinh phải ra sức học tập, rèn luyện đạo đức và năng lực để trở thành người sống có lí tưởng cao đẹp.
3. Bài tập :
 Làm các bài tập còn lại trong SGK.
4. Củng cố :
 	- Lí tưởng sống của TN VN ngày nay là gì?
	- HS phải làm gì để trở thành người có lí tưởng sống cao đẹp?
	5. Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài 
 - Làm bài tập sgk
 - Tìm các thông tin liên quan về hiện tượng sạt lở đất - trượt đất để tiết sau học bài Ngoại khóa.
13 Ngày soạn: 15/11/2009
Tiết 13
Bài 10 : LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN 
I. Mục tiêu bài học: 
	1. Kiến thức: 
	- Hiểu được lí tưởng là mục đích sống tốt đẹp cần hướng tới.
	- Mục đích sống phải phù hợp với lí tưởng dân tộc và năng lực cá nhân.
	- Lẽ sống của Thanh niên hiện nay là thực hiện lí tưởng của dân tộc, của Đảng "xây dựng nước VN độc lập, DG, NM, XHCB,DC, VM". Trước mắt là thực hiện thắng lợi mục tiêu của CNH, HĐH đất nước.
	2. Kĩ năng: 
	- Biết lập kế hoạch để từng bước thực hiện lí tưởng.
	- Có thể bày tỏ ý kiến của mình trong những hội thảo, trao đổi về lí tưởng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
	- Luôn tự kiểm sốt bản thân trong học tập, rèn luyện để tực hiện mơ ước, dự định, kế hoạch của cá nhân.
	3. Thái độ: 
	- Có thái độ đúng đắn trước những biểu hiện sống có lí tưởng; phê phán, lên án những việc làm trái với lí tưởng sống cao đẹp.
	- Tôn trọng, học hỏi những người sống có lí tưởng cao đẹp
	- Thường xuyên có ý thức đấu tranh với bản thân để thực hiện lí tưởng sống đúng đắn đã chọn.
II. Phương tiện:
	Sưu tầm những tư liệu, hình ảnh về gương người tốt, việc tốt của thanh niên.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
	? Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
	? Làm việc năng suất,, chất lượng, hiệu quả có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
HĐ1: Tìm hiểu vấn đề 
GV: Ở mỗi giai đoạn lịch sử, các thế hệ TN đã có lí tưởng khác nhau thể hiện trách nhiệm của mình trước vận mệnh của dân tộc.
? Em hãy cho biết lí tưởng sống của thanh niên ở Vấn đề 1 và vấn đề 2 khác và giống nhau ở điểm nào?
GV: Ngay trong thời kì đất nước chưa độc lập, chưa thống nhất thì trước CM T8, trong khán chiến chống Pháp, chống Mỹ thì lí tưởng của thanh niên cũng khác nhau.
* Thảo luận nhóm:
- N1: Trước CMT8 -1945. lí tưởng sống của thanh niên VN là gì?
- N2: Trong kháng chiến hống Pháp, lí tưởng của Thanh niên VN là gì?
- Trong kháng chiến chống Mĩ, lí tưởng của Thanh niên VN la gì?
- N4: Nêu một số tấm gương thanh niên có lí tưởng sống cao đẹp trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ?
? Em nào có thể nêu một số câu nói nổi tiếng của Thanh niên VN thể hiện lí tưởng sống cao đẹp?
HĐ2:Tìm hiểu NDBH.
? Lí tưởng sống là gì?
? Người có lí tưởng sống cao đẹp là người như thế nào?
? Em hãy nêu một số biểu hiện của người sống có lí tưởng cao đẹp?
? Sống có lí tưởng sẽ có ý nghĩa gì?
GV: Nêu một số ví dụ cụ thể để chứng minh.
? Em hãy nêu một số người sống chưa hoặc không có lí tưởng ?
? Nếu mọi người đều sống không có lí tưởng thì điều gì sẽ xảy ra?
? Bản thân em sống có lí tưởng không? Lí tưởng sống của em là gì?
HĐ3: Luyện tập.
 Làm bài tập 1 - sgk
- Khác:
+ Vấn đề 1: Giải phóng dân tộc
+ Vấn đề 2: Xây dựng đất nước độc lập, DG, NM, XHCB, DC, VM.
- Giống: Đều thể hiện lòng yêu nước, vì mục tiêu chung của Đảng, của dân tộc.
- Đưa đất nước thốt khỏi ách đô hộ của Thực dân Pháp và chế độ Phong kiến.
- Đánh đổ thực dân Pháp.
- Đánh đổ ĐQ Mĩ để dành độc lập, thống nhất đất nước.
- Các anh hùng Liệt sĩ....
- Bác Hồ: Không có gì quý hơn độc lập ,tự do.
- Lí Tự Trọng: Con đường của TN chỉ có thể là con đường CM chứ không thể có con đường nào khác.
- Phan Thức Trực: Khi nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây.
- Trả lời.
- Trả lời.
- Vượt khó, luôn rèn bản thân, không ngừng học hỏi...
- Trả lời.
- Các thanh niên vi phạm pháp luật...
- Mục tiêu chung không thực hiện được, bản thân kém pát triển về mọi mặt...
- Lí tưởng của học sinh là trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội...
- Việc làm có lí tưởng: ý a, c, d, đ, e, i, k.
1. Tìm hiểu vấn đề (skg)
2. Nội dung bài học:
- Lí tưởng sống (lẽ sống) là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được.
- Người có lí tưởng sống cao đẹp là người luôn suy nghĩ, hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại vì sự tiến bộ của bản thân và xã hội.
- Người sống có lí tưởng sẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và sẽ được xã họi, nhà nước tạo điều kiện phát triển khả năng của mình, đươc mọi người tôn trọng.
3. Bài tập:
4. Củng cố :
 	- Người sống có lí tưởng cao đẹp là người như thế nào?
	- Sống có lí tưởng có ý nghĩa như thế nào?
	5. Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài 
 - Làm bài tập sgk
 - Xem tiếp nội dung bài học để tiết sau học tiếp.
Tuần 14 Ngày soạn: 21/11/2009
Tiết 14
Bài 10 : LÍ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN (TT) 
I. Mục tiêu bài học: 
	( Như tiết 13)
II. Phương tiện:
	Sưu tầm những tư liệu, hình ảnh về gương người tốt, việc tốt của thanh niên.
III. Các bước lên lớp:
1. Ổn định tổ chức
2. KTBC:
	? Người sống có lí tưởng cao đẹp là người như thế nào?
	? Sống có lí tưởng cao đẹp có ý nghĩa gì?
3. Bài mới: * Giới thiệu bài:
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
HĐ1: Xác định lí tưởng sống của Thanh niên ngya nay và biện pháp để thực hiện lí tưởng đó.
? Em hãy cho biết lí tưởng sống của Thanh niên VN ngày nay là gì?
GV: hiện nay, nước ta đang trong thời kì quá độ lên CNXH. Để thực hiện được mục tiêu tốt đẹp đó, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
? Vì sao lí tưởng sống cao dẹp cảu thanh niên sẽ góp phần to lớn trong công cuộc XD đất nước?
HĐ2: Liên hệ bản thân
GV: Tiết học trước các em đã nói lên lí tưởng của mình rồi, đó là phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho gia đình, xã hội.
? Vậy, bản thân các em phải làm gì để thực hiện được lí tưởng cao đẹp đó?
GV: Có ý kiến cho rằng, HS đang tuổi ăn, tuổi học thì không cần có lí tưởng, khi lớn lên cần phải có lí tưởng.
? Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
GV: Một con người sống có lí tưởng cao đẹp là người luôn cố gắng rèn luyện cả về phẩm chất đạo đức và năng lực cá nhân của mình. Có như vậy chúng ta mới trở thành người phát triển tồn diện, người có ích cho xã hội.
 Chúng ta cần phải tránh lối sống ích kỉ nhưng chúng ta cần phải khiêm tốn, cầu thị, có quyết tâm, sống vì mọi người.
? Em hãy đọc câu khẩu hiệu của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh?
GV: Là Đội viên chúng ta cũng đã cần phải phấn đấu thực hiện tốt lí tưởng của Đội, đó là lí tưởng của Bác Hồ kính yêu - là lí tưởng củ cả Dân tộc VN.
? Khi đọc câu khẩu hiệu của Đội, em tự nhủ điều gì đối với bản thân minh?
? Em hãy nêu một số tấm gương học sinh sống có lí tưởng trong thời kì hiện nay?
HĐ3: Luyện tập.
 Làm các bài tập còn lại trong SGK.
- Trả lời.
- TN là lực lượng tre, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dũng cảm... nên sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng, của nhà nước trong mọi hồn cảnh.
- Ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, sống lành mạnh, trong sáng, yêu thương gúp đỡ mọi người...
- Không đồng ý. Vì để trở thành người có ích thì dù là HS hay người lớn đều cần có ước mơ, có mục tiêu mà cụ thể là lí tưởng sống cảu mình. Khi có lí tưởng sống đúng đắn thì nó trở thành động lực, trở thành cái đích để bản thân mình có gắng vươn đến để đạt được, có như vậy bản thân chúng ta mới được hồn thiện.
- " Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!"
- Phải rèn luyện bản thân, sống phải có lí tưởng và thực hiện tốt lí tưởng cảu Bác Hồ, của dân tộc ngay khi đang là người Đội viên.
- HS nêu lên (các HS dạt giải trong các Kì thi Quốc gia, Quốc tế)
- HS làm, GV hướng dẫn.
2. Nội dung bài học (tt)
- Lí tưởng cao đẹp của Tn ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu XD nước VN độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Thanh niên học sinh phải ra sức học tập, rèn luyện đạo đức và năng lực để trở thành người sống có lí tưởng cao đẹp.
3. Bài tập :
 Làm các bài tập còn lại trong SGK.
4. Củng cố :
 	- Lí tưởng sống của TN VN ngày nay là gì?
	- HS phải làm gì để trở thành người có lí tưởng sống cao đẹp?
	5. Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài 
 - Làm bài tập sgk
 - Tìm các thông tin liên quan về hiện tượng sạt lở đất - trượt đất để tiết sau học bài Ngoại khóa.

Tài liệu đính kèm:

  • doc13 Tuần 13,14 GDCD 9 Ngày soạn.doc