Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 8 - Tiết 1 đến tiết 18

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức : Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng của mình trong năm học lớp 8.

2. Thái độ : Tự giác, quyết tâm cao trong học tập.

3. Kĩ năng : Biết giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp

- Có kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tôn trọng, phục tùng và ủng hộ cán bộ lớp hoạt động

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ lớp có năng lực, lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm

II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:

- Kỹ năng tự nhận thức về vị trí , vai trò của người học sinh lớp 8.

- Kỹ năng xác định, tìm kiếm các lựa chọn hợp lý nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp

III. Các phương pháp:

- Trao đổi, thảo luận

- Nghe báo cáo và thảo luận

- Bỏ phiếu bầu

 

doc 26 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 8 - Tiết 1 đến tiết 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 víi c¸c chØ tiªu vµ biÖn ph¸p cô thÓ 
* Th¶o luËn :
- VÒ chØ tiiªu phÊn ®Êu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn 
- Th«ng qua ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng thi ®ua cña líp 
Ho¹t ®éng 3: Nh÷ng tÊm g­¬ng häc tèt. 
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu c©u hái hoÆc c©u ®è
- B¹n h·y kÓ 1 sè c©u chuyÖn vÒ g­¬ng v­ît khã v­¬n lªn trong häc tËp 
- Tr­êng ta cã bao nhiªu b¹n häc giái toµn diÖn liªn tôc tõ líp 6 ---> líp 9 . H·y kÓ vÒ 1 tÊm g­¬ng cô thÓ 
- H·y tr×nh bµy 1 bµi h¸t hoÆc 1 bµi th¬ mµ b¹n yªu thÝch 
Ho¹t ®éng 4: H¸t vÒ m¸i tr­êng vµ quª h­¬ng
- BGK th«ng b¸o thÓ lÖ thi 
- Thi h¸t gi÷a c¸c tæ 
- Thi h¸t c¸c nh©n , cña c¸c tæ víi nhau
* C¸ch thøc chÊm ®iÓm : thang ®iÓm 10 
 - ND : 4 ®iÓm .
 	 - Tr×nh bµy: 4 ®iÓm .
 	 - Trang phôc : 2 ®iÓm .
* Mêi c¸c nhãm bèc th¨m dù thi 
- C¸c nhãm tr×nh bµy tiÕt môc v¨n nghÖ cña nhãm m×nh
- BGK thång nhÊt cho ®iÓm ghi lªn b¶ng 
- Mêi c¸c nh©n tr×nh bµy tiÕt môc v¨n nghÖ 
- BGK cho ®iÓm c¸c c¸ nh©n tham dù 
- BGK c«ng bè k/q 
- Trao gi¶i th­ëng cho c¸ nh©n vµ nhãm 
- Mêi c¸ nh©n lªn nhËn phÇn th­ëng
3. Vận dụng:
 Người điều khiển yêu cầu về nhà trình bày lại bản kế hoạch của mình và dán vào góc học tập của mình và chúc các bạn thực hiện tốt kế hoạch của mình và nhận được sự thành công từ bản thân
........................................................oo0oo...................................................
TIẾT 4: THI TÌM HIỂU CÁC TẤM GƯƠNG HỌC TẬP TỐT.
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa lời Bác dạy, hiểu các kinh nghiệm và phương pháp học tập khoa học để đạt kết quả tốt như Bác mong muốn
2. Thái độ: Khiêm tốn học hỏi, có thái độ học tập tích cực
3. Kĩ năng: Rèn luyện và thực hành các phương pháp học tập, cùng giúp đỡ nhau học tốt
II. Các kỹ năng sống và nội dung, mức độ tích hợp trong họat động:
- Kỹ năng tìm kiếm các lựa chọn phù hợp để học tốt
- Ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm cao, khiêm tốn học hỏi
- Mức độ: liên hệ.
III. Các phương pháp:
- Trao đổi, thảo luận.
- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Các bản báo cáo về kinh nghiệm học tập, về phương pháp học tập tốt do cá nhân tự chuẩn bị
- Phấn, bảng để các cá nhân trình bày và minh họa : mô hình, dụng cụ học tập liên quan khác
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Trước khi vào thảo luận, người điều khiển nêu câu hỏi sau cho cả lớp cùng suy nghĩ: Các bạn hiểu thế nào là học tốt?
- Cá nhân lần lượt trả lời
- Người điều khiển ghi tóm tắt lại các ý kiến của cá nhân lên bảng, sau đó kết luận lại
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Làm thế nào để học tốt.
- Lớp trưởng nêu cách thức tiến hành trao đổi thảo luận theo chủ đề “ làm thế nào để học tốt?”. Yêu cầu các bạn khi nêu ý kiến không được đọc báo cáo đã viết sẵn, mà dùng lời để trao đổi, tranh luận một cách tự nhiên.
- Lớp trưởng lần lượt nêu vần đề để lớp trao đổi, thảo luận
Ví dụ: làm thế nào để học tốt môn Văn, Toán? Các bạn gặp khó khăn gì trong môn Tiếng anh? Lớp học yếu nhất là môn nào? Tại sao và hướng khắc phục?.....
- Sau mỗi vấn đề được nêu, lớp phó phụ trách học tập phối hợp cùng với lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận, trao đổi 
- Lớp trưởng tóm tắt từng vấn đề đã được trao đổi, thảo luận, nhất trí cao
- Gặp vấn đề khó nhờ GVPT cố vấn, giải đáp
Hoạt động 2: LÔ giao ­íc thi ®ua
* Th¶o luËn : giao ­íc thi ®ua , ®¹o ®øc häc tËp phÊn ®Êu ®¹t c¸c tæ, c¸ nh©n 
- Tæ tr­ëng c¸c tæ giao ­íc thi ®ua, b¶n giao ­íc cã ch÷ kÝ cña c¸c c¸ nh©n víi c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu cô thÓ 
- C¸ nh©n giao ­íc thi ®ua 
- §äc b¶n tãm t¾t c/tr×nh thi ®ua cña líp víi c¸c chØ tiªu vµ biÖn ph¸p cô thÓ 
* Th¶o luËn :
- VÒ chØ tiiªu phÊn ®Êu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn 
- Th«ng qua ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng thi ®ua cña líp 
Ho¹t ®éng 3: Nh÷ng tÊm g­¬ng häc tèt. 
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh nªu c©u hái hoÆc c©u ®è
- B¹n h·y kÓ 1 sè c©u chuyÖn vÒ g­¬ng v­ît khã v­¬n lªn trong häc tËp 
- Tr­êng ta cã bao nhiªu b¹n häc giái toµn diÖn liªn tôc tõ líp 6 ---> líp 9 . H·y kÓ vÒ 1 tÊm g­¬ng cô thÓ 
- H·y tr×nh bµy 1 bµi h¸t hoÆc 1 bµi th¬ mµ b¹n yªu thÝch 
Ho¹t ®éng 4: H¸t vÒ m¸i tr­êng vµ quª h­¬ng
- BGK th«ng b¸o thÓ lÖ thi 
- Thi h¸t gi÷a c¸c tæ 
- Thi h¸t c¸c nh©n , cña c¸c tæ víi nhau
* C¸ch thøc chÊm ®iÓm : thang ®iÓm 10 
 - ND : 4 ®iÓm .
 	 - Tr×nh bµy: 4 ®iÓm .
 	 - Trang phôc : 2 ®iÓm .
* Mêi c¸c nhãm bèc th¨m dù thi 
- C¸c nhãm tr×nh bµy tiÕt môc v¨n nghÖ cña nhãm m×nh
- BGK thång nhÊt cho ®iÓm ghi lªn b¶ng 
- Mêi c¸c nh©n tr×nh bµy tiÕt môc v¨n nghÖ 
- BGK cho ®iÓm c¸c c¸ nh©n tham dù 
- BGK c«ng bè k/q 
- Trao gi¶i th­ëng cho c¸ nh©n vµ nhãm 
- Mêi c¸ nh©n lªn nhËn phÇn th­ëng
3. Vận dụng:
 Người điều khiển yêu cầu về nhà trình bày lại bản kế hoạch của mình và dán vào góc học tập của mình và chúc các bạn thực hiện tốt kế hoạch của mình và nhận được sự thành công từ bản thân
........................................................oo0oo...................................................
TIẾT 5: NGHE GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ CÔ GIÁO, THẦY GIÁO TRONG TRƯỜNG.
I. Mục tiêu:
Sau khi hoạt động, HS có khả năng:
- Khắc sâu tình nghĩa thầy trò, về công ơn đối với thầy, cô giáo .
- Biết cách ứng xử , giao tiếp với các thầy, cô giáo
- Kính trọng, yêu quý, lễ phép và tin tưởng với thầy, cô giáo.
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng ứng xử với thầy cô giáo
III. Các phương pháp:
- Biểu đạt sáng tạo.
- Thảo luận
- Kể chuyện
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Các tư liệu HS sưu tầm được : Những quyển sách, bài báo, bài thơ, bài hát, câu chuyện, ca dao, tục ngữ, tranh ảnh về thầy cô giáo, về tình nghĩa thầy trò
- Những câu hỏi dành cho thảo luận
- Một số tiết mục văn nghệ về thầy, cô giáo, về tình nghĩa thầy trò.
- Bảng cho điểm của ban giám khảo trên giấy Ao
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Mở đầu cho hoạt động, người điều khiển cho lớp thể hiện 2 bài hát: 
+ Giới thiệu một HS nữ hát đơn ca bài “Bụi phấn”
+ Cả lớp cùng hát bài “Khi tóc thầy bạc trắng”
- Sau khi lớp thể hiện 2 bài hát, người điều khiển phỏng vấn nhanh một số HS :
+ Nội dung bài “Bụi phấn” nói về điều gì?
+ Nội dung bài “ Khi tóc thầy bạc trắng”nói về điều gì?
+ Cảm nghĩ của bạn khi nghe bài hát trên?
+ Những hình ảnh nào về người thầy trong 2 bài hát mà bạn ghi nhớ nhất ? Vì sao? 
- Người điều khiển cho 1 -2 HS ghi tóm tắt các ý kiến lên bảng
- Người điều khiển cho 1 HS đọc to ý kiến của các bạn
- Người điều khiển kết luận để dẫn nhập vào hoạt động chính “ Thảo luận chủ đề tình nghĩa thầy trò”
2. Kết nối:
	Hoạt động 1: Thảo luận theo chủ đề “ Tìm hiểu về đội ngũ các thầy cô giáo trong trường”
* Các nhóm trưng bày và giới thiệu kết quả sưu tầm
- Người điều khiển yêu cầu các nhóm trưng bày kết quả sưu tầm vào các vị trí đã được phân công; quy định tới gian cho các nhóm trưng bày
- Các nhóm bàn bạc thể hiện trang trí, trưng bày, theo các cách sáng tạo của nhóm mình, phân công 1,2 người đại diện nhóm trình bày giới thiệu kết quả sưu tầm
- Kết thúc thời gian cho các nhóm trưng bày , người điều khiển yêu cầu cả lớp đi vòng quanh xem
- Lần lượt các nhóm báo cáo kết quả sưu tầm ,các nhóm trình bày nội dung ý tưởng trưng bày của nhóm nói lên tình nghĩa thầy trò, lòng biết ơn với thầy ,cô giáo . Các nhóm có thể biểu đạt sáng tạo các báo cáo cuả nhóm bằng cách minh họa như ca hát, ngâm thơ, kể chuyện về tình nghĩa thầy trò, lòng biết ơn với thầy, cô giáo.
- Người điều khiển mời ban giám khảo cho ý kiến đánh giá kết quả sưu tầm, trưng bày của các nhóm. Ban giám khảo cho điểm các nhóm công khai được viết lên bảng 
* Thảo luận theo lớp về tình nghĩa thầy trò
- Thảo luận được thể hiện dưới hình thức hái hoa
- Người điều khiển động viên các bạn xung phong lên hái hoa
- HS lên hái hoa, mở ra và đọc to câu hỏi và phát biểu ý kiến.
- Nếu gặp những câu hỏi khó hoặc tranh luận người điều khiển có thể mời GVPT trợ giúp 
Hoạt động 2: Lễ đăng ký tuần học tốt
- Lớp trưởng mời các tổ trưởng lên đăng ký tuần hoạc tốt, ký vào bản chương trình hành động của lớp
Hoạt động 3: Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo VN ( Sinh hoạt toàn trường)
Hoạt động 4: Thi sáng tác theo chủ đề công ơn thầy cô
GV động viên các em sáng tác về thầy cô giáo
3.Thực hành:
- Người điều khiển nêu câu hỏi yêu cầu trình bày 1 phút 
+ Sau hoạt động này , bạn thu hoạch được những gì bổ ích nhất về tình nghĩa thầy trò?
+ Trong hoạt động này, bạn tâm đắt điều gì nhất? Điều gì bạn thấy chưa hài lòng?
+ Bạn sẽ ghi nhớ nhất điều gì về tình nghĩa thầy trò?
- Cho 1 vài HS trình bày, HS lựa chon 1 câu hỏi để trình bày và lưu ý không trùng ý kiến với bạn
- Người điều khiển mời GVPT cho ý kiến kết luận
4. Vận dụng:
GV yêu cầu HS về nhà viết bản thu hoạch và liên hệ thực tế của bản thân về tình nghĩa thầy trò, biểu hiện lòng biết ơn bằng hành động thực tế hơn
........................................................oo0oo........................................................
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
TIẾT 6: TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Sinh hoạt toàn trường 
CHỦ ĐIỂM THÁNG 12: UỐNG NƯỚ NHỚ NGUỒN
TIẾT 7: HỘI VUI HỌC TẬP
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nắm vững kiến thức cơ bản của các môn học.
- Biết vận dụng kiến thức cơ bản vào cuộc sống và biết cách giải thích các hiện tượng trong cuộc sống
- Hứng thú, chăm chỉ, có tinh thần vượt khó trong học tập để đạt kết quả cao
II. Các kỹ năng sống :
- Kỹ năng hợp tác với người khác khi tham gia hội vui học tập
III. Các phương pháp:
- Động não
- Trò chơi giáo dục
- Bài tập tình huống
- Biểu đạt sáng tạo
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Hệ thống các câu hỏi, câu đố, bài tập, tình huống, vấn đề phục vụ cho việc ôn tập do lớp lựa chọn và xây dựng
- Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như: cây hoa để gài câu hỏi, giấy A4 , bút lông
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
	GV đặt vấn đề với HS: Hội vui học tập là dịp để các em thể hiện khả năng nắm hiểu kiến thức các môn học của mình, đồng thời cũng giúp các em có điều kiện giao lưu thông qua các hoạt động cụ thể. Đây là thời điểm ôn tập học kỳ I. Trên cơ sở các em đã và đang ôn tập thi học kỳ I theo nhóm hoặc cá nhân, hôm nay lớp chúng ta cùng nhau tổ chức hội vui học tập để các em tự trình bày hiểu biết của mình và cùng nhau giải quyết những băn khoăn, thắc mắc nảy sinh trong quá trình ôn tập
2. Kết nối:
	Hoạt động 1: Trò chơi hái hoa
-Người điểu khiển chương trình phổ biến cách thức thi : trên cây hoa là những bộng hoa câu hỏi có liên quan nội dung ôn tập của một vài môn(Văn, toán, anh, sinh, lý, hóa..) và xen kẽ một vài câu hỏi vui chơi văn nghệ. Đại diện từng tổ lên hái hoa, đọc to câu hỏi cho cả lớp cùng biết và suy nghĩ trong 1 phút sau đó trả lời
- Nếu không trả lời được thì người khác sẽ trình bày suy nghĩ của mình trong 1 phút
Hoạt động 2: Hỏi – Đáp
- Người điều khiển mời 2 người tham gia hoạt động hỏi – đáp. Một người sẽ hái hoa, người kia trả lời câu hỏi của người hái hoa. Người được hái hoa đọc to câu hỏi cho cả lớp cùng biết, người trả lời trình bày suy nghĩ của mình. Các thành viên khác có thể chia sẽ ý kiến 
3. Thực hành:
Hoạt động 3: Thi ứng xử tình huống
- Đó là những tình huống này sinh trong quá trình ôn tập và đang trong phòng thi . Người điều khiển đề nghị lớp đưa ra một vài tình huống cụ thể. Ví dụ:
+ Trong giờ ôn tập toán chuẩn bị thi HKI, bạn A không chú ý mà lại trêu bạn không cho bạn học. Trong tình huống này, bạn sẽ giải quyết ra sau?
+ Giả sử trong giờ thi, bạn B đã cho bạn nhìn bài để chép vì câu hỏi đó quá khó, liệu bạn có chép không?
Với tình huống đưa ra, người điều khiển yêu cầu lớp trình bày cách giải quyết của mình. Mọi thành viên trong lớp có thể đưa ra những cách giải quyết khác nhau. Mời GVPT phát biểu ý kiến. GVPT có thể gợi ý hoặc định hướng cách giải quyết cho từng tình huống cụ thể
- HS có thể đưa ra các tình huống trong học tập hằng ngày để các bạn tham gia giải các tình huống đó
4. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS tiếp tục về nhà suy nghĩ và tự mình xây dựng các câu hỏi, bài tập cho hội vui học tập tiếp theo
- Người điều khiển đánh giá chung về tinh thần thái độ tham gia của HS
- Người điều khiển tổng hợp kết quả các hoạt động và mời GV gợi ý các hoạt động tiếp theo
TIẾT 8: GIAO LƯU VỚI CỰU CHIẾN BINH
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Hiểu sâu sắc thêm về phẩm chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ Hồ
- Tự hào, yêu quý, và biết ơn bộ đội Cụ Hồ; kính trọng và biết ơn các Bác cựu chiến binh
- Biết noi gương bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập tốt, rèn luyện tốt, quan tâm giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh khó khăn
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động :
- Kỹ năng tự tin khi giao lưu
III. Các phương pháp:
- Động não
- Thảo luận
- Hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Một số câu hỏi để giao lưu:
	+ Những kỷ niệm sâu sắc của người lính?
	+ Nguồn gốc sức mạnh làm nên truyền thống của bộ đội Cụ Hồ
- Một số bài hát, bài thơ, câu chuyện về bộ đội Cụ Hồ
- Tặng phẩm để tặng các cựu chiến binh
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá: Trò chơi “Kể tên một số anh bộ đội Cụ Hồ”
- Ngườu điều khiển yêu cầu HS đứng vòng tròn và giới thiệu luật chơi. Dùng bóng tung lên, bóng đến tay ai người đó kể tên anh bộ đội Cụ Hồ mà bạn biết
- Cả lớp chơi, thư ký ghi lại tên các anh bộ đội Cụ Hồ lên bảng
- Người điều khiển gọi 1, 2 HS đọc to những thông tin ghi trên bảng
2. Kết nối:
	Hoạt động 1: Giao lưu với các cựu chiến binh
- Người điều khiển mời cựu chiến binh địa phương tham gia giao lưu với lớp
	+ Cựu chiến binh tự giới thiệu vài nét về mình, kể cho HS nghe những kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời bộ đội của mình, nhắn nhủ những mong muốn của mình với HS
	+ HS có thể hỏi thêm (một số điều cần thiết về cuộc sống vật chất, tinh thần, nếp sống kỷ luật, tình đồng đội  của người chiến sỹ ) với cựu chiến binh
- Cảm ơn, tăng quà, hoa và hứa hẹn của lớp với cựu chiến binh
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 2: Liên hoan văn nghệ về bộ đội Cụ Hồ
- Các tiết mục văn nghệ của HS
- Các tiết mục văn nghệ của cựu chiến binh
4. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS noi gương chiến đấu theo các bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ
CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 -2 : MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
TIẾT 9: THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đảng (3/2); các mốc lớn và sự kiện lịch sử truyền thồng vẻ vang của Đảng
- Biết ơn và tự hào về Đảng, về truyền thống cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo 
- Học tập tốt, rèn luyện tốt để đền đáp công ơn của Đảng
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về Đảng
III. Các phương pháp:
- Động não
- Chúng em biết 3
- Thảo luận
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Lịch sử ngày thành lập Đảng (3/2/1930)
- Các sự kiện lịch sử của Đảng
- Hệ thống câu hỏi, câu đố, bài tập tình huống có liên quan đến lịch sử ngày thành lập Đảng
- Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như : giấy A4, bút màu, phiếu học tập, hồ dán..
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Mở đầu cho hoạt động, người điều khiển cho lớp thể hiện 2 bài hát về Đảng, mùa xuân.
- Sau khi hát xong, người điều kiển chương trình phỏng vấn nhanh một số học sinh
+ Bài hát ca ngợi về điều gì?
+ Ngày thành lập Đảng là ngày nào?
- Người điều khiển kết luận để nhập vào hoạt động chính “ Thi tìm hiểu về Đảng”
2. Kết nối:
	Hoạt động 1: Các nhóm trình bày kết quả tìm hiểu
	Hoạt động 2: 
- Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu đố, câu hỏi.Sau mỗi câu hỏi, câu đố, đội nào cắm cờ báo hiệu sớm nhất sẽ được trả lời trước, giám khảo báo giờ. Nếu đội đó trả lời không đúng sẽ dành phần trả lời cho cổ động viên
- Ban giám khảo công bố điểm công khai sau khi đã nêu đáp án
3. Thực hành/ luyện tập:
- Người điều khiển nêu câu hỏi:
+ Sau hoạt động này bạn thu hoạch gì bổ ích về sự tìm hiểu Đảng
+ Sau khi tìm hiểu về Đảng, bạn tâm đắc nhất điều gì?
- GVPT kết luận, tóm tắt lại những nội dung trọng tâm thông qua hoạt động
4. Vận dụng: 
GV yêu cầu mỗi HS về nhà viết bản thu hoạch về sự tìm hiểu Đảng Cộng Sản Việt Nam
	TIẾT 10: THI TÌM HIỂU VỀ ĐẢNG
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đảng (3/2); các mốc lớn và sự kiện lịch sử truyền thồng vẻ vang của Đảng
- Biết ơn và tự hào về Đảng, về truyền thống cách mạng của dân tộc do Đảng lãnh đạo 
- Học tập tốt, rèn luyện tốt để đền đáp công ơn của Đảng
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
	- Kỹ năng trình bày suy nghĩ về tổ chức Đảng, về gương Đảng viên
III. Các phương pháp:
- Động não.
- Thảo luận
- Kể chuyện
IV. Tài liệu và phương tiện:
	- Mời thầy cô dạy môn lịch sử làm cố vấn, cung cấp tài liệu về tổ chức Đảng và các gương Đảng viên
	- Cử người đẫn chương trình cuộc thi 
	- Phân công chuẩn bị các tiết mục văng nghệ 
	- Phân công trang trí, chuẩn bị các tư liệu, tranh ảnh, câu đố, câu hỏi . liên quan đến chủ đề hoạt động, đáp án cho các câu hỏi đó
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
	- Mở đầu hoạt động, người điều khiển cho lớp hát tập thể các bài hát về Đảng
2. Kết nối:
	- Phân công mỗi tổ nhóm là một đội 
	- Người điều khiển nêu các câu hỏi trọng tâm có liên quan đến tổ chức Đảng để các tổ, nhóm suy nghĩ, thảo luận
	+ Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập ra?
	+ Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi trong điều lệ Đảng là gì?
	+ Trong điều lệ Đảng , mục tiêu của Đảng là gì?
	+ Người Đảng viên Đảng lao động Việt Nam phải thế nào?
	+ Ở trường ta có bao nhiêu Đảng viên, Đảng viên lớn tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất là ai?
3. Thực hành/ luyện tập:
	- Viết bài thu hoạch suy nghĩ của em về tổ chức Đảng
4. Vận dụng: 
	- Em tự xây dựng kế hoạch để tương lai phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam như thế nào?
TIẾT 11: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
	- Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, biết được nhiều bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân của dân tộc
	- Càng tin yêu Đảng, yêu quê hương đất nước
	- Rèn luyện phong cách biểu diễn văn nghệ, tự tin, lạc quan, yêu cuộc sống
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
	- Kỹ năng tự nhận thức về bản thân, tự tin tham gia hoạt động văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân
III. Các phương pháp:
	- Đóng vai
	- Trò chơi giáo dục
	- Biểu đạt sáng tạo
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Lựa chọn các bài thơ, bài hát .liên quan tới chủ đề
- Các bài thơ, bài hát, tiểu phẩm, tự biên tự diễn
- Các nhạc cụ đơn giản như đàn, đĩa nhạc
- Các phương tiện dùng để trang trí
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
- Nêu tên các bài hát, bài thơ về chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân
- Hát tập thể bài hát về xuân, tết
2. Kết nối:
Hoạt động 1: Thi đọc thơ ca ngợi về Đảng và mùa xuân
- Các tổ thảo luận tìm thơ ca về mừng Đảng, mừng Xuân trong 10 phút, sau đó theo thứ tự cử người lên trình bày.
- Tổ nào trình bày được nhiều thơ nhất là thắng cuộc
- Sau mỗi bài thơ GVPT nhận xét 
Hoạt động 2: Thi hát ca ngợi về Đảng và mùa xuân
- Mỗi tổ cử người lên trình bày bài hát của tổ mình
3. Thực hành/ luyện tập:
- Kể chuyện về các phong tục vui xuân đón tết của gia đình và địa phương em
4. Vận dụng: 
Sưu tầm thêm bài hát(tên tác giả) về Đảng và mùa xuân
TIẾT 12: BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
	- Phát huy tiềm năng văn nghệ của lớp, biết được nhiều bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi quê hương, đất nước và mùa xuân của dân tộc
	- Càng tin yêu Đảng, yêu quê hương đất nước
	- Rèn luyện phong cách biểu diễn văn nghệ, tự tin, lạc quan, yêu cuộc sống
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tìm kiếm các lực chọn phù hợp để tham gia hoạt động văn nghệ 
III. Các phương pháp:
	- Đóng vai
	- Trò chơi giáo dục
	- Biểu đạt sáng tạo
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Lựa chọn các bài thơ, bài hát .liên quan tới chủ đề
- Các bài thơ, bài hát, tiểu phẩm, tự biên tự diễn
- Các nhạc cụ đơn giản như đàn, đĩa nhạc
- Các phương tiện dùng để trang trí
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
CHỦ ĐIỂM THÁNG 3: TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN
	TIẾT 13: TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN
I. Mục tiêu:
Sau hoạt động, HS có khả năng:
- Nhận thức được mục đích, lý tưởng của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên hiện nay
- Tự hào và tin tưởng ở tổ chức Đoàn
- Rèn luyện đạo đức, tư cách người đoàn viên và phấn đấu được đứng trong đội ngũ của Đoàn
II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động:
- Kỹ năng tự nhận thức, tự tin phấn đấu vào đoàn
III. Các phương pháp:
- Suy nghĩ - thảo luận cặp đôi chia sẻ
- Biểu đạt sáng tạo
- Thảo luận
- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Các tư liệu về tổ chức Đoàn TNCS HỒ Chí minh( bài viết, sách báo, điều lệ đoàn.) và các tư liệu liên quan đến tổ chức Đoàn của nhà trường
- Các tiết mục văn nghệ (bài hát, bài thơ về Đoàn)
V. Tiến hành hoạt động:
1. Khám phá:
Người dẫn chương trình nêu ra các câu hỏi :
+ Bạn hiểu gì về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26 -3 -1931?
+ Vai trò và nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ CHí Minh hiện nay?
+ Bạn có muốn phấn đấu trở thành đoàn viên không? Vì sao?
2. Kết nối:	
 Hoạt động 1: Nghe báo cáo viên nói về đoàn
- Báo cáo viên cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về Đoàn như:
+ Ngày, tháng, năm thành lập đoàn, ý nghĩa ngày thành lập đoàn, tên của đoàn qua từng thời kỳ, các phong trào lớn của Đoàn ,một số gương đoàn viên tiêu biểu 
+ Qua quá trình nói chuyện , báo cáo viên có thể nêu câu hỏi cho HS khắc sâu kiến thức
Hoạt động 2: Thảo luận lớp
- Người điều khiển lần lượt nêu các câu hỏi:
+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập và Đoàn được thành lập vào ngày tháng năm nào?
+ Bạn hiểu gì về ngày thành lập Đoàn ?
+ Vai trò của Đoàn trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước?
Hoạt động 3: Văn nghệ
- Cán bộ văn nghệ của lớp điều khiển chương trình văn nghệ
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 4: Trình bày 1 phút
Câu hỏi: Điều quan trọng nhất bạn thu hoạch được hôm nay sau khi báo cáo và tham gia thảo luận là gì?
4. Vận dụng: 
- GV hướng dẫn HS về nhà viết thu hoạch và liên hệ tìm hiểu các phong trào Đoàn ở địa phương ( tư liệu trang 78/79 sgv).
	TIẾT 14:CHUẨN BỊ THAM G

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_HDNG_LL_8.doc