Giáo án Lịch sử 7 - Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) - Đỗ Thị Hoa - Trường THCS Liêng Trang

 I/ MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức.

 Gíúp Hs hiểu được dưới thôøi Leâ Sô giaùo duïc vaø thi cöû raát ñöôïc coi troïng

 Một số thành tựu tieâu bieåu veà vaên hoïc, khoa hoïc vaø ngheä thuaät.

 2. Tư tưởng.

 Bồi dưỡng ý thức dân tộc và tự hào về một thời lịch sử có nền văn hóa riêng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Có ý thức gìn gữ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

 3. Kỹ năng.

 Nhận xét, đánh giá các thành tựu văn hóa.

 So sánh sự phát triển giữa thời Lý và thời Trần.

 Quan sát và phân tích nét đặc sắc của một số công trình nghệ thụât.

II / CHUẨN BỊ :

 1.Giaùo vieân: - Phấn, thước kẻ,giáo án,sgk.

 - Các tranh ảnh các thành tựu văn hóa Tư liệu về các thành tựu văn hóa .

 - Phiếu học tập.

2. Học sinh: Bút, thước kẻ, vở ghi lịch sử, SGK Lịch sử

III TIẾN TRÌNH:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Nêu đặc điểm kinh tế dưới thời Lê chiến tranh?

 Trình by một vài nét về tình hình XH thời Lê?

2. Giới thiệu bài mới :

 Hai tiết trước chng ta đ tìm hiểu phần I và phần II của bài 20, tiết hôm nay cô vá các em cùng nhau tìm hiểu phần III của bài.

3. Bài mới

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 635Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) - Đỗ Thị Hoa - Trường THCS Liêng Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22 Ngày Soạn: 09– 01 – 2012
 Tiết 42 Ngày Dạy: 01-02 – 2012
 BI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ ( 1428 – 1527 )
 (tiết 3)
 I/ MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức. 
 Gíúp Hs hiểu được dưới thôøi Leâ Sô giaùo duïc vaø thi cöû raát ñöôïc coi troïng 
 Một số thành tựu tieâu bieåu veà vaên hoïc, khoa hoïc vaø ngheä thuaät.
 2. Tư tưởng.
 Bồi dưỡng ý thức dân tộc và tự hào về một thời lịch sử có nền văn hóa riêng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Có ý thức gìn gữ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.
 3. Kỹ năng.
 Nhận xét, đánh giá các thành tựu văn hóa.
 So sánh sự phát triển giữa thời Lý và thời Trần.
 Quan sát và phân tích nét đặc sắc của một số công trình nghệ thụât.
II / CHUẨN BỊ :
 1.Giaùo vieân: - Phấn, thước kẻ,giáo án,sgk. 
 - Các tranh ảnh các thành tựu văn hóa Tư liệu về các thành tựu văn hóa .
 - Phiếu học tập.
2. Học sinh: Bút, thước kẻ, vở ghi lịch sử, SGK Lịch sử
III TIẾN TRÌNH:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu đặc điểm kinh tế dưới thời Lê chiến tranh?
 Trình by một vài nét về tình hình XH thời Lê? 
2. Giới thiệu bài mới :
 Hai tiết trước chng ta đ tìm hiểu phần I và phần II của bài 20, tiết hôm nay cô vá các em cùng nhau tìm hiểu phần III của bài.
3. Bài mới
Hoạt động của thầy- trò
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình giáo dục và khoa cử.
H:Đọc sgk.
G:Sơ lược về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê Sơ.
? Nhà nước đã quan tâm như thế nào đến việc thi cử, học tập?
? Trường Quốc Tử Giám được xây dựng từ khi nào? Dưới triều nào?
- Triều Lý-1076
? Vì sao nhà Lê tôn sùng đạo Nho?
- Trọng người hiền tài có học thức
- Ai muốn làm quan đề phải qua thi cử.
? Em có nhận xét gì về việc thi cử thòi Lê Sơ?
? Để khuyến khích học tập, kén chọn người tài nhà Lê đã làm gì?
- Vua ban mũ áo, sinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá
G:Cho H xem H45 bia tiến sĩ, hiện còn 81 bia tiến sĩ.
? Trên bia người ta ghi những gì?
- Tên, tuổi, năm đõ đạt, khoá thi.
G:Thời Lê tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trang nguyên.
H:Đọc chữ nhỏ sgk.
GV: Thời Lê Thánh Tông có 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.
? Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về tình hình gioá dục, thi cử thời Lê Sơ.
- Quy củ, chặt chẽ
- Đào tạo được nhiều quan lại trung thành, phát hiện nhiều nhân tài đóng góp cho đất nước
? Em có thể kể tên 1 số trạng nguyên hay tiến sĩ thời Lê Sơ mà em biết.
Hoạt động 1: Tìm hiểu văn hoá, khoa học, nghệ thuật.
H:Đọc sgk.
? Em hãy nêu những thành tựu nổi bật về văn học thời Lê sơ.
? Em hãy đọc một đoạn trong bài cáo mà em thích.
? Tác phẩm văn học thời kì này có nội dung như thế nào?
? Thời Lê Sơ có những thành tựu khoa học tiêu biểu nào?
? Em có nhận xét gì về các tác phẩm khoa học thời kì này?
? Em hãy nêu những nét đặc sắc của nghệ thuật sân khấu?
G:Lương thế Vinh đã biên soạn bộ “ Hí trường phả lục” nêu lên nguyên tắc biểu diễn.
? Nghệ thuật điêu khắc có gì tiêu biểu?
- Phong cách đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện
? Vì sao quốc gia Đại Việt thời Lê Sơ đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực?
- Công lao đóng góp XD đất nước của nhân dân
- Triều đại PK thịnh trị, có cách trị nước đúng đắn
- Sự đóng góp của nhiều nhân vật tài năng
G:Sơ kết, củng cố kiến thức cho học sinh.
 1.Tình hình giáo dục và khoa cử.
- Dựng lại trường Quốc tử giám, mở trường học nhiều nơi.
- Tôn sùng đạo Nho.
- Giáo dục, thi cử, quy củ, chặt chẽ, thông qua 3 kì thi: Hương, Hội, Đình.
2.Văn hoá, khoa học, nghệ thuật.
a.Văn học. 
- Văn học chữ Hán tiếp tục phát triển, chữ Nôm được coi trọng.
- Tác phẩm tiêu biểu: Đại cáo bình Ngô”.
- Văn học có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc và khí phách anh hùng.
b.Khoa học:
-Sử học: Đại Việt kí toàn thư
-Địa lí: Dư địc chí
-Y học: Bản thảo thực vật toán yếu.
-Toán học: Đại hành toán pháp.
=> Phong phú, đa dạng.
c.Nghệ thuật.
- Sân khấu: Ca múa, nhạc chèo, tuồng được phục hồi.
- Điêu khắc: Kĩ thuật điêu luyện, phong cách đồ sộ
=> Đây là triều đại phong kiến thịnh trị nhất, có công XD của nhân dân, có cách trị nước đúng đắn, thể hiện sự đóng góp của nhiều nhân vật tài năng.
.
4. Cuûng coá:
1/ Thôøi Leâ sô tình hình giaùo duïc vaø thi cöû phaùt trieån hôn thôøi Traàn vaø ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu röïc rôõ.
1 Nhaø nöôùc quan taâm ñeán vieäc ñaøo taïo nhaân taøi.
1 Laáy GD vaø khoa cöû laøm ñieàu kieän ñeå tuyeån duïng quan laïi.
1 Nhaø nöôùc cho dòch nhieàu saùch töø chöõ Haùn sang chöõ Noâm ñeå daïy hoïc.
1 Khaéc teân nhöõng ngöôøi ñoã tieán só vaøo bia ñaù ôû Vaên Mieáu.
1 Chaêm lo ñaøo taïo quyù toäc, quan laïi.
3/ Nguyeãn Traõi ñöôïc nhaân daân ta suy toân treân nhöõng lónh vöïc naøo?
4/ Cho bieát teân moät soá taùc phaåm tieâu bieåu?
- Vaên thô chöõ Haùn ....
- Vaên thô chöõ Noâm .
* Vì sao Ñaïi Vieät ôû theá kyû XV laïi ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu röïc rôõ nhö vaäy?
5. Hướng dẫn về nhà : Học bài cũ, soạn bài mới:
 Bài 20: Nöôùc Đaïi Vieät thôøi Leâ sô ( 1428 – 1527 ) tiếp theo phần IV: Moät soá danh nhaân vaên hoaù xuất sắc của daân toäc:
 1.Nhöõng coáng hieán cuûa Nguyeãn Traõi ñoái vôùi söï nghieäp cuûa nöôùc Ñaïi Vieät?
 2.Tìm hieåu veà Vua Leâ Thaùnh Toâng?
RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) - Đỗ Thị Hoa - Trường THCS Liêng Trang (3).doc