Giáo án Lịch sử 7 - Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước - Đặng Huy Tâm

Nhóm 1, 2: Để phát triển nông nghiệp Quang Trung đã có những biện pháp gì ?

- Nhóm 3, 4: Quang Trung đã làm gì để phát triển công- thương nghiệp ?

- Nhóm 5,6: Quang Trung đã thi hành những biện pháp gì để phát triển văn hóa, giáo dục ?

 

ppt 16 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 1095Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước - Đặng Huy Tâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chào mừng quý thầy cô và các em hoc sinhGiáo viên:Đặng Duy TâmCâu hỏi: Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ? - Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê. - Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước. - Đánh tan cuộc xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ độc lập tổ quốc.KIỂM TRA BÀI CŨ Ngay sau khi chiến tranh vừa kết thúc, chính quyền Quang Trung phải đối mặt với những khó khăn chồng chấtdo cuộc khủng hoảng kéo dài ở Đàng Ngoài để lại. Xây dựng một hệthống chính quyền mới và củng cốlực lượng quốc phòng là một yêu cầu cấp bách. BÀI 26:QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC BẢO TAØNG QUANG TRUNG 1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc :BÀI 26:QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚCSau khi đánh thắng giặc ngoại xâm Quang Trung đã làm gì ?Sau khi chiến thắng, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng đất nước, đóng đô ở Phú Xuân.Phú xuân kinh đô phong kiến cuối cùng của nước Việt HOẠT ĐỘNG NHÓM- Nhóm 1, 2: Để phát triển nông nghiệp Quang Trung đã có những biện pháp gì ?- Nhóm 3, 4: Quang Trung đã làm gì để phát triển công- thương nghiệp ?- Nhóm 5,6: Quang Trung đã thi hành những biện pháp gì để phát triển văn hóa, giáo dục ?Nông nghiệpCông- thương nghiệpVăn hóa- giáo dụcRa “chiếu khuyến nông” giải quyết tình trạng đất bỏ hoang và nạn lưu vong.Mở cửa ải, thông chợ búa. Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.-Ban bố “chiếu lập học” khuyến kích mở trường.Lập viện Sùng Chính do Nguyễn Thiếp trông coi, chữ Nôm là chữ viết chính.Chiếu lập học nói lên hoài bảo gì của vua Quang Trung?Chiếu khuyến nông kêu gọi nông dân phiêu bạt trở vềquê cũ làm ăn; quy định tịch thu tất cả ruộng đất của quan lại, kì hào theo giặc để sung vào đất công điền của làng xã; sửa đổi chính sách quân cấp công điền; nhằm đảm bảo cho nông dân có ruộng để làm ăn sinh sống. Bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhântài đóng góp xây dựng đất nước. BÀI 26:QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc :2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao:a.¢m m­u cña kÎ thï:? Sau khi xo¸ bá chia c¾t, ®¸nh ®uæi giÆc ngo¹i x©m, vua Quang Trung phải đối phó với âm mưu của các thế lực kẻ thù nào.Âm mưu kẻ thùPhía BắcPhía NamLê Duy Chỉ hoạt động ở biên giớiNguyễn Ánh cầu viện Pháp- PhÝa B¾c: Lª Duy ChØ lÐn lót ho¹t ®éng.- PhÝa Nam: NguyÔn Ánh cÇu viÖn Ph¸p chiÕm l¹i Gia §Þnh.b. Chính sách quốc phòng:BÀI 26:QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc :2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao:a.¢m m­u cña kÎ thï:Em hãy cho biết chính sách quốc phòng của Quang Trung? Chủ trương của vua Quang Trung: Thi hành chế độ quân dịch, ba suất đinh lấy một suất lính- Tổ chức quân đội, có thuyền chiếnlớn. * Chủ trương của vua Quang Trung: - Thi hành chế độ quân dịch. - Tổ chức quân đội, có thuyền chiến lớn.- Với nhà Thanh: mềm dẻo nhưngKiên quyết bảo vệ tổ quốc.- Với Nguyễn Ánh: mở cuộc tấn côngTiêu diệtb. Chính sách quốc phòng:BÀI 26:QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc :2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao:a.¢m m­u cña kÎ thï: * Chủ trương của vua Quang Trung: - Thi hành chế độ quân dịch. - Tổ chức quân đội, có thuyền chiến lớn.c.Chính sách ngoại giao:Với nhà ThanhVới Nguyễn ÁnhMềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấcđất của tổ quốc.Mở cuộc tấn Công tiêu diệtVề ngoại giao Quang Trung có tháiđộ ra sao? Rất tiếc kế hoạch đang tiến hành khẩn trương thì ngày16/09/1792, Quang Trung đột ngột từ trần.Quang Toản lên ngôi vua nhưng không đủ năng lực và uy tín điều hành công việc quốc gia , nội bộ triều đình Phú Xuân mâu thuãn và suy yếu dần.Công chúa Ngọc HânGhi lại sự nghiệp Quang Trung:“ Mà nay áo vải cờ đàoGiúp dân dựng nước, xiết bao công trình. ”V. H­íng dÉn vÒ nhµ	 * VÒ nhµ häc bài theo néi dung c©u hái s¸ch gi¸o khoa. * Lµm c¸c bµi tËp ë s¸ch bµi tËp . hÑn gÆp l¹i!chµo t¹m biÖt

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 26. Quang Trung xây dựng đất nước - Đặng Huy Tâm.ppt