Giáo án Lịch sử 9 (cả năm) - Năm học 2014 - 2015

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức: Qua bài học học sinh hiểu được:

- Sau những tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhân dân Liên Xô đã nhanh chóng khắc phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.

- Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế và KHKT (Từ năm 1945 đến những đầu năm 70 của TK XX).

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.

3. Tư tưởng, tình cảm:

- Tự hào về những thành tựu XD CNXH ở Liên Xô, thấy được tính ưu việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng cộng sản và nhà nước Xô viết.

- Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

 

doc 179 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 438Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 (cả năm) - Năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
)
? Cho biết tình hình Đông Dương từ khi Nhật nhảy vào chiếm đóng.
+ Pháp đầu hàng Nhật, mở cửa cho chúng vào Đông Dương 
à TDP suy yếu rõ rệt.
+ Nhật tìm mọi cách lấn áp Pháp, biến Đông Dương thành thuộc địa và c¨n cø quân sự của chúng.
+ Ngày 23/7/1941 hiệp ước "phòng thủ chung Đông Dương" ®· được kí kết giữa Nhật và Pháp. (Tại HN)
- Học sinh đọc nội dung Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (sgk - 81)
? Em có nhận xét gì về hiệp ước phong thủ chung Đông Dương giữa Nhật và Pháp. 
 -Néi dung cña b¶n hiÖp víi nh÷ng néi dung mµ quyÒn lîi chñ yÕu thuéc NhËt , ®iÒu ®ã cho thÊy Ph¸p ®ang suy yÕu ë §«ng D­¬ng.
? Vì sao TDP và PXít Nhật thoả hiệp với nhau ®Ó cùng thống trị Đông Dương 
 - V× §«ng D­¬ng lµ khu vùc cã vÞ trÝ chiÕn l­îc (cöa ngâ cña §NA) vµ cã c¸c nguån lîi cã thÓ khai th¸c. 
 -B¶n chÊt cña c¶ hai kÎ thï:
 + §Òu muèn bãc lét ND §ong D­¬ng: thñ ®o¹n gièng nhau.
 +§Òu muèn chèng ph¸ CM,®µn ¸p ND.
 - Hai kÎ thï kh«ng ®ñ søc lËt nhau nªn ph¶i tháa hiÖp, c©u kÕt víi nhau ®Ó cïng chung søc bãc lét ND §«ng D­¬ng, nh­ng b¶n th©n chóng l¹i m©u thuÉn víi nhau vÒ quyÒn lîi. 
? Cho biết những việc làm của TDP ở Đông Dương trong thời gian 1939 - 1945.
 - TDP bị Nhật lấn lướt, nhưng chúng vẫn dùng nhiều thủ đoạn gian xảo để thu lợi nhuận cao nhất.
- Giáo viên giải thích "kinh tế chỉ huy": thực chất là lợi dụng thời chiến để nắm độc quyền kinh tế Đông Dương, bóc lột nhiều hơn.
+ VD: Thuế rượu, muối, thuốc phiện từ 1939 - 1945 tăng 3 lần
? Nêu những thủ đoạn của Nhật.
? Nh÷ng thñ ®o¹n ®ã ®· g©y hËu qu¶ g× cho ND ViÖt Nam.
Hoạt động 2
? Nguyên nhân nào => các cuộc khởi nghĩa bùng nổ.
+ Chính sách phản động của Pháp vµ NhËt ở Đông Dương.
 => Mâu thuẫn giữa DT Đông Dương với Nhật - Pháp sâu sắc. Điều đó đã => phong trào đấu tranh bùng lên mạnh mẽ.
- Giáo viên sử dụng lược đồ H34: Lược đồ khởi nghĩa Bắc Sơn.
? Em hãy trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.
*GV: kết hợp t­êng thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa.
-22/9/1940 , Ph¸p buéc ph¶i kÝ víi NhËt B¶n hiÖp ®Þnh më cöa §«ng D­¬ng cho NhËt trµn vµo -> ngay ®ªm h«m ®ã NhËt tÊn c«ng L¹ng S¬n . Qu©n Ph¸p tuy ®«ng nh­ng chØ vµi ngµy ®· tan r·, sè lín ®Çu hµng, sè cßn l¹i th¸o ch¹y vÒ Th¸i Nguyªn. ChÝnh quyÒn thùc d©n ë nh÷ng vïng nµy tan r·, nh©n c¬ héi ®ã §¶ng bé B¾c S¬n l·nh ®¹o ND næi dËy, viªn tri ch©u B¾c S¬n ch¹y trèn.
- "Tri Châu" - Viên quan cai trị 1 huyện ở miÒn nói thời phong kiến và thời thuộc Pháp.
 ? Tr­íc tinh thÇn ®Êu tranh cña ND B¾c S¬n NhËt, Ph¸p cã hµnh ®éng g×.
? Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn tại sao nhanh chóng thất bại.
(Điều kiện thuận lợi cho cuộc khởi nghĩa chỉ mới xuất hiện tại địa phương chứ không phải trên cả nước. Kẻ địch có điều kiện tập trung lực lượng đàn áp)
? Tuy thất bại song cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa gì.
(Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã duy trì được 1 phần lực lượng: Đội du kích Bắc Sơn ra đời, trở thành lực lượng vũ trang nòng cốt của Đảng sau này)
 ? Hoàn cảnh nào => cuộc khởi nghĩa Nam Kì
+ Pháp thua trận ở Châu Âu, yếu thế ở Đông Dương.
+ Nhật xúi giục bọn quân phiệt Thái Lan gây chiến tranh ở biên giới Lào - CPC.
+ TDP bắt binh lính Nam Kì đi làm bia đỡ đạn cho chúng, binh lính căm phÉn.
=> Trước tình hình đó xứ uỷ Nam Kì quyết định khởi nghĩa (chưa có sự đồng ý của Trung ­ơng).
? Tr×nh bµy nh÷ng nÐt c¬ b¶n cña cuéc khëi nghÜa.
- Giáo viên dùng lược đồ khởi nghĩa Nam Kì để thuật diễn biến.
? Cuéc khëi nghÜa thu ®­îc kÕt qu¶ g×.
? Theo em nguyên nhân nào => cuộc khởi nghĩa Nam kú bị thất bại.
Khởi nghĩa Nam Kì nổ ra khi tại đây chưa xuất hiện điều kiện thuận lợi như ở Bắc Sơn, kế ho¹ch khởi nghĩa lại bị TDP phát hiện trước và chuẩn bị đối phó
- Giáo viên dẫn chứng chứng minh: Trong thời gian 22/ 11/1940 à 31/ 12/ 1940 các tỉnh Gia Định, Mĩ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên. TDP bắt 5.848 người, hàng ngàn người bị tù đày ra Côn Đảo, ra các trại tập trung, 1 số người lãnh đạo Đảng bị TDP tử hình. Trong đó có Nguyễn Văn Cõ Tổng bí thư của Đảng từ (1938 - 1940) và Nguyễn Thị Minh Khai.
? Em có đánh giá, nhận xét gì về các cuộc khởi nghĩa trong thời gian này.
? Hai cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì đã để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học kinh nghiệm gì. 
I. Tình hình thế giới và Đông Dương.
1. Thế giới.
 - 1/9/1939 chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
 - 8/1940 Pháp đầu hàng Đức.
 - Ở Viễn Đông: Nhật đẩy mạnh xâm lược Trung Quốc, tiến sát biên giới Việt Trung.
 2. Đông Dương.
 - Thực dân Pháp đứng trước 2 nguy cơ:
 + Cách mạng Đông Dương s¾p bïng næ.
 + Nhật hất cẳng Pháp 
 => Thực dân Pháp bắt tay với Nhật cùng thống trị Đông Dương.
 - Pháp thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” để bóc lột nhiều hơn vµ tăng các loại thuế.
 - Nhật thu mua gạo theo lèi c­ìng bøc víi giá rẻ .
- Hơn 2 triệu dân ta bị chết đói vào cuối 1944 - 1945 => Nhân dân ta chịu 2 đường áp bức Pháp - Nhật -> điêu đứng, khốn cùng.
 II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên.
1. Khởi nghĩa Bắc Sơn. (27/9/1940)
 - 27/9/1940 Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa -> chính quyền cách mạng được thàng lập .
- Đội du kích Bắc Sơn được thành lập .phát triển thành 
cứu quốc quân (1941) 
2. Khởi nghĩa Nam Kì .
(23/11/1940)
 * Hoàn cảnh.
* Diễn biến:
- Đêm 22 rạng sáng 23/1/1940 cuộc khởi nghĩa bùng nổ lan ra khắp các tỉnh Nam Kì .
- Chính quyền nhân dân và toà án cách mạng được thành lập ở nhiều nơi.
* Bài học kinh nghiệm.
- Về khởi nghĩa vũ trang.
- Xây dựng lực lượng vũ trang.
- Chiến tranh du kích.
=> Chuẩn bị trực tiếp cho tổng khởi nghĩa tháng 8 /1945. 
4. Củng cố - dặn dò .
- Gv sơ kết bài học. 
- Về nhà học bài biết thuật diễn biến 3 cuộc khởi nghĩa, nắm được nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử của 3 cuộc khởi nghĩa, Bài học khởi nghĩa của 3 cuộc khởi nghĩa.
- Bài tập về nhà: 1, 2 (sgk - 86)
- Đọc và tìm hiểu nội dung bài mới.Bài 22: Cao trào CM tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 (Tiết 1)
 Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày....tháng......năm 2014
 Ngày soạn : 9/02/2014
Tiết 25 
BÀI 22. CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG 8 NĂM 1945
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Giúp H/s nắm được những kiến thức cơ bản sau.
- Hoàn cảnh dẫn tới việc Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh và sự phát triển của lực lượng cách mạng sau khi Việt Minh thành lập.
2. Kỹ năng:
 - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng tranh ảnh lịch sử, bản đồ lịch sử.
- Tập dượt phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử.
3. Kĩ năng:
- Giáo dục cho học sinh lòng kính yêu Chủ Tịch Hồ Chí Minh, và lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh.
II. Thiết bị, tài liệu
+ Ảnh "Đội VN tuyên truyền giải phóng quân".
+ Các tài liệu về hoạt động của Chủ Tịch Hồ Chí Minh ở Pắc Bó, Cao Bằng, tài liệu về hoạt động của cứu quốc quân, VN tuyên truyền giải phóng quân.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:? Trình bày cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bằng lược đồ.
3. Bài mới. 
* Giới thiệu bài: Bước sang năm 1941, chiến tranh thế giới thứ 2 chuyển sang giai đoạn mới, quyết liệt hơn. Tháng 6 . 1941. Đức tiến công LXô, cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 thay đổi t/c . Trước tình hình thế giới và trong nước ngày càng khẩn trương. Hồ Chí Minh về nước ( 28/1/1941). Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng, chủ trì hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 8 (5/1941) Người sáng lập ra mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh trực tiếp chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng 8/ 1945....
* Dạy và học bài mới: 
Hoạt động của thầy, trò
Nội dung kiến thức cần đạt
 Hoạt động 1
 ? §¶ng céng s¶n §«ng D­¬ng chñ tr­¬ng thµnh lËp MÆt trËn ViÖt Minh trong hoµn c¶nh nµo.
- GV : Ngay từ đầu cuộc chiến tranh của nhân dân ta đã là 1 bộ phận trong cuộc đấu tranh của các lực lượng dân chủ do LXô đứng đầu=>C¸ch m¹ng VN ph¶i tham gia vµo cuéc chiÕn tranh chèng CN ph¸t xÝt.
? T×nh h×nh trong n­íc trong giai ®o¹n nµy cã g× ®¸ng chó ý.
? Em h·y nh¾c l¹i ng¾n gän cuéc hµnh tr×nh cøu n­íc cña NguyÔn ¸i Quèc.
- Sau 30 năm tìm đường cứu nước và hoạt động ở nước ngoài.
+ 1911 bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước.
+ 1920 tìm được con đường cứu nước đúng đắn.
+ 1930 thành lập Đảng cộng sản VN.
- Học sinh đọc đoạn chữ in nhỏ (sgk - 87)
 ? Cho biết những chủ trương mới của Đảng được quyết định ở hội nghị Trung Ương lần thứ 8.
 ? V× sao §¶ng ta chñ tr­¬ng ®Æt nhiÖm vô gi¶i phãng d©n téc lªn hµng ®Çu.
 -V× m©u thuÉn gi÷a d©n téc ta víi ®Õ quèc, NhËt- Ph¸p ngµy cµng gay g¾t, nhiÒu cuéc ®Êu tranh ®· næ ra (khëi nghÜa B¾c S¬n, Nam k×, Binh biÕn ®« l­¬ng), nguyÖn väng tha thiÕt cña ND ta lóc nµy lµ ®¸nh ®uæi NhËt- Ph¸p=> §¶ng ta ®· ®Æt nhiÖm vô gi¶i phãng d©n téc lªn hµng ®Çu. 
 ? T¹i sao ®Õn lóc nµy §¶ng ta l¹i chñ tr­¬ng thµnh lËp MÆt trËn ViÖt Minh.
 - M©u thuÉn gi÷a d©n téc §«ng D­¬ng víi ph¸t xÝt, ®Õ quèc NhËt- Ph¸p lµ chñ yÕu nhÊt, ®Ó ph¸t huy søc m¹nh d©n téc ë mçi n­íc §«ng D­¬ng -> mçi n­íc cÇn cã mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt riªng=>§¶ng ta ®· chñ tr­¬ng thµnh lËp MÆt trËn ViÖt Minh.
 ? Mặt trận Việt Minh bao gồm các tổ chức nµo.
 ? Mặt trận Việt Minh ra đời có ảnh hưởng như thế nào đến các tầng lớp nhân dân.
Hoạt động 2
 ? Sau khi thµnh lËp MÆt trËn ViÖt Minh tËp trung vµo nh÷ng ho¹t ®éng nµo.
? Cho biết c¸c lực lượng vũ trang đầu tiên của cách mạng.
- Giáo viên nêu: Đầu năm 1944, chiến tranh thế giới sắp kết thúc, đầu tháng 5 . 1944 tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị "Sắm sửa vũ khí, đuổi thù chung" không khí chuẩn bị khởi nghĩa sôi sục khắp căn cứ.
- Giáo viên giới thiệu kênh hình 37 (sgk - 88): Đội VN tuyên truyền giải phóng quân:
Bức ảnh ghi lại lễ tuyên thệ của các chiến sĩ trong buổi thành lập đội tuyên truyền giải phóng quân ngày 22/ 12/1944 tại 1 khu rừng nằm ở giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo ở Châu Nguyễn Bình - Tỉnh Cao Bằng.....
 ? Em h·y chØ ra nh÷ng th¾ng lîi cña Đội VN tuyên truyền giải phóng quân ngay sau khi thµnh lËp.
- Đánh thắng 2 trận liên tiếp là Phay Khắp và Nà Ngần( Cao B»ng)
? Mặt trận Việt Minh XD lực lượng chính trị như thế nào.
+ 1942, Khắp 9 Châu của Cao Bằng đều có hội cứu quốc, trong đó có 3 châu hoàn toàn . Nghĩa là mọi người đều tham gia tổ chức Việt Minh.
+ Sau đó Uỷ ban Việt Minh Tỉnh Cao - Bắc - Lạng được thành lập.
+ 1943 Uỷ Ban Việt Minh Cao - Bắc - Lạng thành lập 19 ban xung phong "Nam Tiến" để liên lạc với C2 Bắc Sơn - Võ Nhai.
- VD: Báo chí của Đảng và của Mặt Trận Việt Minh phát triển phong phú: Giải phóng ; Cờ giải phóng ; Chặt xiÒng;Cứu quốc; VN độc lập; Kèn gọi lính....
=> Góp phần vào việc tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hoá của địch, thu hút đông đảo quần chúng vào hàng ngũ cách mạng.
? Nhận xét, đánh giá hoạt động của Mặt trận Việt Minh.
-§ến cuối năm 1944 đầu 1945, Đảng ta đã xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang (thông qua hoạt động của MTrận Việt Minh) cách mạng VN tiến lên 1 cao trào mới.
I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19/ 5/ 1941)
1. Hoàn cảnh ra đời của Mặt trận Việt Minh.
a) Thế giới.
-6/1941 Đức tấn công LXô - Thế giới hình thành 2 trận tuyến:
+ Lực lượng dân chủ.
+ Phát Xít Đức, ý, Nhật.
b) Trong nước.
- NhËt- Ph¸p c©u kÕt víi nhau thèng trÞ §«ng D­¬ng.
- 28/1/1941 l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc vÒ n­íc.
- Héi nghÞ Trung ­¬ng lÇn thø 8 do NguyÔn ¸i Quèc chñ tr× (10-> 19/5/1941) chñ tr­¬ng :
 + Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đánh đuổi Nhật - Pháp.
+ Tạm gác khẩu hiệu "Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày."
+ 19/5/1941 thành lập VN Độc lập đồng minh (Việt Minh).
2. Hoạt động của mặt trận Việt Minh.
a) Xây dựng lực lượng vò trang..
- Đội du kích Bắc Sơn - lớn dần lên thành đội cứu quốc quân hoạt động tại căn cứ Bắc Sơn, Võ Nhai, thực hiện chiến tranh du kích.
- Ngày 22/ 12/ 1944 đội VN tuyên truyền giải phóng quân ra đời.
b) Xây dựng lực lượng chính trị 
 - C¸c ®oµn thÓ cøu quèc ®­îc XD kh¾p c¶ n­íc( Cao B»ng, B¾c C¹n, L¹ng S¬n)
 - Đảng chú trọng XD lực lượng chính trị trong các tầng lớp nhân dân .
 - Báo chí của Đảng được lưu hành rộng rãi => tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh.
4. Củng cố - dặn dò: - Gv sơ kết bài học. 
Bài tập: Hãy nối 1 ô ở cột I (Thời gian) với 1 ô ở cột II (sự kiện) bằng các mũi tên sao cho đúng.
Cột I ( Thời gian)
Cột II ( Sự kiện)
28/ 1/ 1941
Phát Xít Đức tấn công LXô
10 à 19/ 5/ 1941
Nguyễn ái Quốc về nước.
6/ 1941
Hội nghị BCHTƯ Đảng CS Đông Dương lần thứ VIII.
Dặn dò: Đọc tìm hiểu trước nội dung bài mới: Tiếp phần II - Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 - 1945.
 Ngày soạn: 9/02/2014
Tiết 26
 BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA 
THÁNG 8 NĂM 1945 (Tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Giúp H/s nắm được những kiến thức cơ bản sau.
 Những chủ trương của Đảng ta sau khi Nhật đảo chính Pháp và diễn biến của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám 1945.
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng tranh ảnh, bản đồ lịch sử.
- Tập dượt phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử.
3.Thái độ:
- Giáo dục cho học sinh lòng kính yêu Chủ Tịch Hồ Chí Minh, và lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. 
II. Thiết bị, tài liệu
Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
? Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh trong hoàn cảnh nào.
? Cho biết hoạt động của Mặt trận Việt Minh.
3. Bài mới. 
* Giới thiệu bài: Mặt trận Việt Minh ra đời trực tiếp chuẩn bị lực lượng cho cách mạng tháng 8 1945 và tiến tới cao trào kháng Nhật cứu nước, làm tiền đề cho cuộc khởi nghĩa tháng tám 1945.....
* Dạy và học bài mới: 
Hoạt động của thầy, trò
Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1
- Học sinh tìm hiểu mục I (sgk - 89)
? Tại sao Nhật đảo chính Pháp.
+ ở Châu Âu phát xít Đức bị thất bại liên tiếp; Anh, Mĩ mở mặt trận mới.
+ Nước Pháp được giải phóng, chính phủ Đờ Gôn về Pa ri.
? Nhật rất khốn đốn vì lí do nào.
(Vấp phải các đòn tấn công dần dập của Anh - Mĩ trên bộ cũng như trên biển)
? Tình hình ở Đông Dương lúc này như thế nào.
? Tình hình trên đã => điều gì xảy ra.
(Lúc này Pháp chần chừ, Nhật nhanh tay hơn).
? Nhật đảo chính Pháp như thế nào.
? Thái độ, hành động của Pháp ra sao.
? Sau khi lên cầm quyền Nhật có thái độ và hành động như thế nào.
- Lật đổ được Pháp, Nhật lên nắm chính quyền, chúng tuyên bố giúp cho nền Độc lập của các DT Đông Dương, nhưng lại thi hành những chính sách rất phản động như: tăng cường bóc lột nhân dân ta, bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay, tấn công vào khu căn cứ cách mạng nhằm tiêu diệt Việt Minh...
=> Như vậy, bộ mặt thật của phát xít Nhật bị bóc trần và nhân dân ta vô cùng căm ghét, muốn vùng lên chống lại chúng .
? Em có nhận xét gì về tình hình Đông Dương sau khi Nhật đảo chính Pháp.
- Nhân dân ta còn phải chịu thêm 1 ách thống trị của phát xít Nhật.
- Đây chưa phải là thời cơ tổng khởi nghĩa nhưng bộ mặt phản cách mạng của Nhật đã lộ rõ, nhân dân ta căm ghét chúng, tạo điều kiện cho cách mạng phát triển, đẩy phát xít Nhật vào tình trạng nguy khốn hơn.
Hoạt động 2
? Trước tình hình Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta đã có chủ trương gì.
? Khẩu hiệu mà Đảng ta sử dụng trong thời kì này là gì.
-Thay khẩu hiệu : Đánh đuổi phát xít Nhật- Pháp bằng khẩu hiệu Đánh đuổi phát xít Nhật.
? Tại sao Đảng ta lại quyết định phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.
à Căn cứ vào tình hình thế giới và trong nước nêu trên mà Đảng ta quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị những điều kiện tiến tới tổng khởi nghĩa.
? Trình bày diễn biến của cao trào " Kháng Nhật cứu nước"
(GV :Trình bày trên lược đồ Khu giải phóng Tây Bắc) 
+ Tại Cao - Bắc - Lạng đội VN tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân phối hợp với lực lượng chính trị của quần chúng giải phóng hàng loạt các Châu, xã, huyện
? Giữa lúc cao trào cách mạng đang lên cao Đảng ta đã làm gì để thúc đẩy cao trào cách mạng tiến lên.
-Giữa lúc cao trào cách mạng đang lên cao ,hội nghị quân sự Bắc kì đã họp và đề ra nhiệm vụ :
+ Thống nhất các lực lượng vũ trang thành VN giải phóng quân.
+Phát triển hơn nữa các lực lượng vũ trang và nửa vũ trang, mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị.
+Đề ra nhiệm vụ cần kíp là phải tích cực phát triển chiến tranh du kích.
+Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật để chuẩn bị tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến.
? Ủy ban quân sự Bắc kì thành lập có nhiệm vụ gì.
-Có nhiệm vụ chỉ huy và giúp đỡ quân sự các chiến khu Miền Bắc.
- Giáo viên dùng lược đồ H38: khu giải phóng Việt Bắc.
+ Khu giải phóng Việt Bắc gồm các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang và 1 số vùng lân cận khác: Bắc Giang, Phú thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên.
? Sau khi thành lập Ủy ban khu giải phóng đã làm được những gì
+ Uỷ ban lâm thời khu giải phóng được thành lập đã thi hành 10 chính sách lớn của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.
=> Khu giải phóng trở thành C2 địa của cả nước và hình ảnh thu nhỏ của nước VN mới.
? Giữa lúc phong trào cách mạng đang dâng cao, nạn đói khủng khiếp đã diễn ra ở Miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Đảng ta đã có quyết định gì.
? Em có nhận xét gì về tình hình cách mạng nước ta trước ngày tổng khởi nghĩa 8 . 1945.
=> Trước ngày tổng khởi nghĩa, Cao trào kháng Nhật cứu nước đã diễn ra rất sôi nổi, quyết liệt trong toàn quốc tạo tiền đề cho tổng khởi nghĩa.
? Theo em Mặt trận Việt Minh ra đời đã có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật cứu nước.
(Thảo luận nhóm 2’) đại diện nhóm trình bày
- Mặt trận Việt Minh đã tập hợp đông đảo quần chúng hình thành nên lực lượng chính trị đông đảo của cách mạng .
-Trên cơ sở phát triển các đoàn thể cứu quốc trong mặt trận Việt minh, lực lượng chính trị kết hợp với lực lượng vũ trang tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy cao trào kháng Nhật cứu nước.
II. Cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng nghĩa tháng 8 /1945.
1. Nhật đảo chính Pháp ( 9/ 3/ 1945)
* Nguyên nhân Nhật đảo chính Pháp.
- Tình hình thế giới:
+ Đầu 1945 chiến tranh thế giới thứ 2 sắp kết thúc .
+ Nước Pháp được giải phóng.
- ở Mặt trận Thái Bình Dương:
+ Phát Xít Nhật khốn đốn.
- Ở Đông Dương: TDP ráo riết hoạt động chờ quân đồng minh vào sẽ đánh Nhật.
=> Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương.
* Diễn biến.
- Đêm 9/ 3/ 1945 Nhật đảo chính Pháp.
- Pháp chống cự yếu ớt, đầu hàng Nhật => Nhật độc chiếm Đông Dương.
2. Tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8/ 1945.
a) Chủ trương của hội nghị ban thường vụ trung ương Đảng (12/ 3/ 1945)
- Xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương: phát xít Nhật.
- Ra chỉ thị: "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"
- Phát động cao trào "Kháng Nhật cứu nước."
b) Diễn biến cao trào "Kháng Nhật cứu nước"
- Giữa 3/ 1945 phong trào khởi nghĩa từng phần xuất hiện ở nhiều địa phương.
- Nhiều thị xã, thành phố (cả HN) Việt Minh đã trừ khử bọn tay sai đắc lực của Nhật.
- 15/ 4/ 1945 thành lập VN giải phóng quân.
- Uỷ ban quân sự Bắc Kì được thành lập.
- 4/ 6/ 1945 khu giải phóng Việt Bắc được thành lập .
- Phong trào "phá kho thóc, giải quyết nạn đói" diễn ra sôi nổi.
4. Củng cố - dặn dò: 
- Gv sơ kết bài học. 
Bài tập: Nhật đảo chính Pháp nhằm mục đích gì? Hãy đánh dấu X vào đầu câu các ý trả lời đúng.
- Loại trừ nguy cơ Pháp đánh từ sau lưng khi quân Đồng Minh đổ bộ vào.
- Độc chiếm Đông Dương.
- Trao trả độc lập cho Đông Dương.
- Cứu vãn thất bại của nước Nhật.
Về nhà: 
- Về nhà học bài cũ đầy đủ nắm được chủ trương của Đảng cộng sản Đông Dương , Mặt trận Việt minh ra đời có tác động như thế nào đến cao trào kháng Nhật.
 - Đọc và tìm hiểu nội dung bài mới: Tổng khởi nghĩa tháng 8 -1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà .
Duyệt của tổ chuyên môn
Ngày....tháng......năm 2014
 Ngày soạn: 16/02/2014
Tiết 27 
 BÀI 23:TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG 8- 1945
VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
I. Mục tiêu bài học.
1. Kiến thức: Giúp H/s nắm được những kiến thức cơ bản sau.
+ Khi tình hình thế giới diễn ra vô cùng thuận lợi cho cách mạng nước ta, Đảng ta đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.
+ Cuộc khởi nghĩa nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi ở thủ đô Hà Nội cũng như khắp các địa phương trong cả nước, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời.
+ ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8-1945.
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng tranh ảnh, bản đồ lịch sử.
- Tường thuật diễn biến của cách mạng tháng 8-1945.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.
3.Thái độ: 
- Giáo dục cho học sinh lòng kính yêu Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh, niềm tin vào sự thắng lợi của cách mạng và niềm tin tự hào dân tộc.
II. Thiết bị, tài liệu 
+ Lược đồ tổng khởi nghĩa tháng 8-1945.
+ Ảnh cuộc mít tinh tại nhà hát lớn Hà Nội (19-8-1945)
+ Ảnh Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập (2-9-1945)
+ Các tài liệu về cách mạng tháng 8, về sự lãnh đạo của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh...
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ:
? Đảng cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy phong trào cách mạng tiến tới.
3. Bài mới. 
* Giới thiệu bài: Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh, lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố. Chớp thời cơ đồng bào Hà Nội và các địa phương trong ca nước nối tiếp nhau vùng dậy giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 -1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, mở ra 1 kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc.
* Dạy và học bài mới: 
Hoạt động của thầy, trò
Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1
Yêu cầu H tìm hiểu mục I SGK
? Vào năm 1945 tình hình thế giới có gì đáng chú ý.
? Tình hình ở trong nước lúc này ra sao.
? Lúc này Đảng ta đã nhận định thời cơ cách mạng đã chín muồi, vậy thời cơ trong cách mạng tháng 8-1945 là gì.
=> CM tháng 8 nổ ra trong 1điều kiện chủ quan và khách quan hoàn toàn chín mùi .Nhận định rõ thời cơ có một không hai này , Hồ Chí Minh đã nêu rõ “ Đây là thời cơ ngàn năm 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_Lich_su_92015.doc