Giáo án Lớp 4 - Tuần 1 - Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ

Tập đọc

 DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU.

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

- Đọc rành mạch , trôi trảy ;bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách của nhân vật (Nhà Trò, Dế Mèn)

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực người yếu.

- Phát hiện được những lời nói , cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn ; Bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài ( trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa).

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY – HỌC :

- Máy chiếu có :

 + Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.

 + Đoạn văn HS cần luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC:

 

docx 41 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 19/12/2020 Lượt xem 29Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 1 - Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Veà nhaø hoïc baøi, chuaån bò baøi sau.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Trưởng ban văn nghệ điều hành.
- HS laéng nghe.
HS theo dõi.
- HS chæ baûn ñoà neâu vò trí ñaát nöôùc ta vaø xaùc ñònh tænh Hưng Yên, nôi em soáng.
- Nhoùm 4 HS quan saùt tranh,moâ taû noäi dung tranh cuûa nhoùm ñöôïc phaùt.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû.
- HS suy nghĩ, keå söï kieän mình bieát theo yeâu caàu.
- HS nhận xét, bổ sung cho bạn.
- 2 - 3 HS nhắc lại.
- HS thực hiện.
ThÓ dôc
 BÀI 1 :GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP
 TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”
I.môc tiªu
 -Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của trương trình và có thái độ học tập đúng. 
 -Một số quy định về nội quy, yêu cầu luyện tập, yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. 
 -Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn.
 -BiÕt c¸ch tËp hîp hµng däc ,biÕt c¸ch dãng hµng th¼ng,®iÓm sè, ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
 -Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. 
II.ĐIẠ ®iÓm - ph­¬ng tiÖn :
Địa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
Phương tiện : Chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng nhỏ bằng nhựa, cao su hay bằng da.
III.néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
A. Hoạt động khởi động
 -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. 
 -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. 
 -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4:
 -GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp 4 :
 Thời lượng học 2 tiết / 1 tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. 
 Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có môn học tự chọn như : “Ném bóng, Đá cầu”,  Như vậy so với lớp 3 nội dung học có nhiều hơn, sau mỗi nội dung học của các em đều có kiểm tra đánh giá, do đó cô yêu cầu các em phải tham gia đầy đủ các tiết học và tích cực tự tập ở nhà. 
 b) Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện: 
 Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng các em nên mặc quần áo thể thao, không được đi dép lê, phải đi giày hoặc dép có quai sau. Khi muốn ra vào lớp tập hoặc nghỉ tập phải xin phép giáo viên. 
 c) Biên chế tổ tập luyện: 
 Cách chia tổ tập luyện như theo biên chế lớp (như lớp chúng ta có 4 tổ thì được chia làm 4 nhóm để tập luyện) hoặc chia đồng đều nam, nữ và trình độ sức khoẻ các em trong các tổ. Tổ trưởng là em được tổ và cả lớp tín nhiệm bầu ra(Phân công tổ trưởng).
 d) Trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”. 
 -GV phổ biến luật chơi: Có hai cách chuyền bóng. 
 Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải, ra sau rồi chuyển bóng cho nhau. 
 Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau. 
 -GV làm mẫu cách chuyền bóng. 
 -Tiến hành cho cả lớp chơi thử cả hai cách truyền bóng một số lần để nắm cách chơi. 
 -Sau khi học sinh cả lớp biết được cách chơi giáo viên tổ chức cho chơi chính thức và chọn ra đội thắng thua. 
C. Hoạt động ứng dụng và dặn dò
 -Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát. 
 -GV cùng học sinh hệ thống bài học. 
-GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà.
 -GV hô giải tán. 
- HS tập hợp thành 3 hàng ngang
=========
=========
=========
5GV
-HS đứng theo đội hình 3 hàng ngang nghe giới thiệu.
=========
========= 
=========
 5GV
-Học sinh 3 tổ chia thành 3 nhóm ở vị trí khác nhau để luyện tập.
] ]
5GV
 ]
-HS chuyển thành đội hình vòng tròn. 
5GV
-Đội hình hồi tĩnh và kết thúc.
====
====
====
5GV
-HS hô “khỏe”.
Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017
KÓ chuyÖn
SÖÏ TÍCH HOÀ BA BEÅ.
i. môc tiªu:
- Nghe - keå laïi ñöôïc từng đoạn caâu chuyeän theo tranh minh hoạ, kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể ( do GV kể ).
- Hieåu yù nghóa caâu chuyeän : Nhaèm giaûi thích söï hình thaønh hoà Ba Beå , ca ngôïi nhöõng ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi, khaúng ñònh nhöõng ngöôøi giaøu loøng nhaân aùi .
ii. ®å dïng d¹y - häc:
- Tranh minh hoaï truyeän ñoïc ôû SGK.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc.
Ho¹t ®éng CỦA THẦY
Hoạt động khởi động.
* Trò chơi: Ai biết nhiều hơn.
- GV giao nhiệm vụ, phổ biến luật chơi.
- Nhận xét trò chơi.
- Giôùi thieäu tranh veà hoà Ba Bể và câu chuyên Sự tích Hồ Ba Bể.
B.Hình thành kiến thức mới.
1.HĐ 1. Nghe kể.
- GV keå 2 laàn:
Laàn 1: keå ND chuyeän.
Laàn 2 : keå keøm tranh.
2. HĐ 2. Hướng dẫn kể chuyện.
- Tổ chức cho HS giaûi nghóa moät soá töø khoù .
- Tổ chức cho HS ñoïc và tìm hiểu phần gôïi yù ôû SGK.
+ GV neâu tieâu chí ñaùnh giaù :
- Noäi dung ñuùng .
- Keå hay , phoái hôïp cöû chæ ,ñieäu boä khi keå 
- Neâu ñöôïc yù nghóa .
Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi cuûa baïn .
C. Hoạt động thực hành kĩ năng.
- HS keå chuyeän theo caëp .
- Toå chöùc cho HS keå thi .
- Trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän .
+ HD trao ñoåi cuøng baïn veà caâu chuyeän vöøa keå döïa vaøo tieâu chí ñaùnh giaù .
- GV cuøng HS bình choïn baïn keå chuyeän hay 
- Khen ngôïi HS .
D. Hoạt động ứng dụng, dặn dò.
-Nhaän xeùt tieát hoïc .
- Dặn HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau.
Ho¹t ®éng CỦA TRÒ
- Trưởng ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi.
- HS các nhóm thi kể tên những câu chuyện cổ mình đã được đọc. Nhóm kể được nhiều hơn sẽ chiến thắng.
- HS theo doõi .
- HS nghe GV kể chuyện: Sự tích Hồ Ba Bể.
- HS nhìn tranh và nghe kể.
- HS giaûi nghóa töø ôû chuù giaûi.
- HS noái tieáp ñoïc gôïi yù .
-HS ñoïc tieâu chí ñaùnh giaù .
- HS keå chuyeän trong nhóm 2 .
- Caùc nhoùm HS keå thi töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän , neâu yù nghóa caâu chuyeän 
- HS ñaët caâu hoûi cho baïn traû lôøi veà caâu chuyeän vöøa keå .
- Bình choïn baïn keå hay nhaát,neâu yù nghóa caâu chuyeän ñuùng nhaát.
- HS cùng GV tổng kết giờ học.
To¸n
OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ÑEÁN 100 000 (TT).
i. môc tiªu:
- Luyeän taäp tính giaù trò cuûa bieåu thöùc.
- Luyeän tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính.
- Luyeän giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên.
ii. ®å dïng d¹y - häc:
- Phiếu bài tập ghi nội dung bài tập 1; bài tập 3.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
A. Hoạt động khởi động
- Tổ chức cho HS chöõa baøi taäp 5 tieát tröôùc.
- GV nhaän xeùt, khen HS.
- Giới thiệu bài: Ôn tập các số đến 100000 (TT).
B. Hoạt động thực hành kĩ năng.
- Tổ chức cho HS làm và chữa các bài tập trong SGK.
Baøi 1: Tính nhaåm:
* Cââu hỏi hướng dẫn khi cần :
+Neâu thöù töï thöïc hieän?
- Nhaän xeùt, khen HS nhẩm nhanh, đúng.
Baøi 2: Ñaët tính roài tính.
- Toå chöùc cho HS ñaët tính vaøo vôû vaø thöïc hieän.
- Nhaän xeùt, khen HS làm bài tốt.
- Đặt câu hỏi kết luận KT: Em hãy nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ (nhân, chia) ?
Baøi 3: Tính giaù trò bieåu thöùc.
- Toå chöùc cho HS laøm baøi caù nhaân, chöõa baøi.
- GV nhaän xeùt, khen HS làm tốt.
- Cââu hỏi KL kiến thức:
+Neâu thöù töï thöïc hieän caùc pheùp tính trong moät bieåu thöùc?
Baøi 4: Tìm x.
- Toå chöùc cho HS laøm baøi vaøo vôû, chöõa baøi.
- GV nhaän xeùt, khen HS.
- Cââu hỏi KL kiến thức:
+Muoán tìm soá haïng ( soá bò tröø , thöøa soá , soá bò chia ) chöa bieát?
Baøi 5: giaûi baøi toaùn.
- Toå chöùc cho HS laøm baøi vaøo vôû, chöõa baøi.
- GV nhaän xeùt, khen HS làm tốt.
C. Hoạt động ứng dụng và nối tiếp
- Heä thoáng noäi dung baøi.
- Veà nhà làm bài tập 3 – tiết 3 – Vở Bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 4, tập 1 , chuaån bò baøi sau.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Trưởng ban học tập điều khiển trò chơi: Ai đúng nhất.
+ Mỗi nhóm cử một bạn lên thi chữa bài, nhóm nào nhanh và đúng nhất sẽ thắng cuộc.
- HS nhận xét bài làm của nhóm bạn.
- HS theo doõi.
- HS tự làm bài tập 
- 1 HS ñoïc ñeà baøi.
-HS nêu.
- HS thi neâu mieäng keát quaû.
- Keát quaû:
a.4000 ; 40 000 ; 0 ; 2000
b.63 000 ; 1000 ; 10 000 ; 6000
- HS ñoïc ñeà baøi.
+Neâu caùch ñaët tính.
- 2 HS đại diện leân baûng , lôùp laøm vaøo baûng con.
 6083 28 763 2570
+ - x 
 2378 23 359 5
 8461 05404 12 850
- 2 HS đại diện trả lời.
- 1 HS ñoïc ñeà baøi.
- HS laøm vaøo vôû.
- 2 đại diện chữ bài.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS nêu.
- HS ñoïc ñeà baøi.
- HS laøm baøi vaøo vôû, trình baøy.
X x 2 = 4826 x : 3 = 1532
x= 4826 : 2 x = 1532 x 3
x = 2413 x = 4596
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS trả lời.
- 1HS ñoïc ñeà baøi, phân tích đề bài toán.
- 2đại diện HS leân toùm taét vaø giaûi.
 Baøi giaûi
Moät ngaøy nhaø maùy saûn xuaát döôïc :
 680 : 4 = 170 ( chieác)
Baûy ngaøy nhaø maùy saûn xuaát ñöôïc:
 170 x 7 =1190 ( chieác)
 Ñaùp soá : 1190 chieác.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS cùng GV hệ thống bài.
- HS lắng nghe và thực hiện.
Khoa häc
CON NGÖÔØI CAÀN GÌ ÑEÅ SOÁNG ?
i. môc tiªu:
- Neâu ñöôïc con người cần thức ăn , nước uống , không khí , ánh sáng , nhiệt độ để sống.
ii. ®å dïng d¹y - häc:
Hình trang 4 ; 5 SGK.
VBT khoa hoïc
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng CỦA THẦY
Ho¹t ®éng CỦA TRÒ
Hoạt động khởi động.
- Tổ chức cho HS hát và vỗ tay theo nhịp bài hát: Em yêu hòa bình.
- Nhận xét phần khởi động của HS.
- Giới thiệu bài.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
1.HĐ 1.Trải nghiệm.
- Tổ chức cho HS thảo luận, trả lời câu hỏi:
- Kể ra những thứ em cần dùng hằng ngày để duy trì sự sống của mình ?
- GV nhận xét.
- GV keát luaän KT: Nhöõng ñieàu kieän caàn ñeå con ngöôøi duy trì söï soáng vaø phaùt trieån laø: thức ăn , nước uống , không khí, ánh sáng , nhiệt độ.
2.HÑ2: Phân tích, khám phá, rút ra bài học.
- Tổ chức cho HS thảo luận, trả lời câu hỏi:
- Nhö moïi sinh vaät khaùc , con ngöôøi caàn gì ñeå duy trì söï soáng?
- Hôn haún nhöõng sinh vaät khaùc , cuoäc soáng con ngöôøi coøn caàn nhöõng gì?
- GV nhận xét.
- GV keát luaän KT.
3.HÑ3: Hoạt động thực hành kĩ năng.
Troø chôi :Cuoäc haønh trình ñeán haønh tinh khaùc.
- Nhận xét, khen HS tham gia nhiệt tình và đúng luật.
D. Hoạt động ứng dụng và nối tiếp.
- Con ngöôøi caàn gì ñeå soáng?
- Veà nhaø tìm hiểu thêm, chuaån bò baøi sau.
- Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát và vỗ tay theo nhịp.
- HS nghe giới thiệu, ghi tên bài vào vở.
- HS thảo luận nhóm 2, trả lời câu hỏi.
- 1 số đại diện HS nêu ý kiến 
VD : nước , không khí , ánh sáng , thức ăn,.....
- HS nhận xét, bổ sung cho ý kiến của nhóm bạn.
- HS nhắc lại.
- HS theo dõi , nhắc lại.
- HS môû SGK quan saùt tranh, thaûo luaän nhóm 4.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy tröôùc lôùp
- Con ngöôøi caàn : Thöùc aên , nöôùc uoáng , nhieät ñoä thích hôïp , aùnh saùng
- Con ngöôøi coøn caàn: Nhaø ôû, tình caûm, phöông tieän giao thoâng 
- HS nhận xét, đưa ra ý kiến bổ sung.
HS laéng nghe, nhắc lại.
*Caùch tieán haønh:
- 4 HS hôïp thaønh 1 nhoùm .
- Trưởng ban văn nghệ hướng dẫn caùch chôi vaø chôi.
- Caùc nhoùm baøn baïc choïn ra 10 thöù maø em thaáy caàn phaûi mang theo khi ñeán haønh tinh khaùc.
- Töøng nhoùm tham gia chôi
- Nhaän xeùt, bình choïn nhoùm chôi xuaát saéc nhaát.
- HS trả lời câu hỏi ;cùng GV hệ thống bài
TËp lµm v¨n
THEÁ NAØO LAØ KEÅ CHUYEÄN.
i.môc tiªu:
 - Hieåu ñöôïc nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn cuûa vaên keå chuyeän ( ND ghi nhớ ).
 - Bước đầu biết kể lại một câu chuyện ngắn có đầu có cuối , liên quan đến một , hai nhân vật và nói nên được một điều có ý nghĩa ( mục III ).
ii. ®å dïng d¹y - häc:
-VBT tieáng vieät.
- Baûng phuï ghi saün caùc söï vieäc chính.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
A. Hoạt động khởi động.
- Trò chơi: Kể đúng, kể nhanh.
- Nhận xét trò chơi.
- Giới thiệu bài: Thế nào là kể chuyện.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
(Trải nghiệm, phân tích, khám phá, rút ra bài học).
- Tổ chức cho HS làm các bài tập phần nhận xét.
Baøi 1: 
- Y/C HS kể lại chuyện “ Sự tích Hồ Ba Bể” .
- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 4.
- GV nhận xét , đánh giá , khen ngợi nhóm có kết quả tốt.
Baøi 2:
- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi:
- Baøi vaên coù nhaân vaät khoâng?
- Baøi vaên coù keå nhöõng söï vieäc xaûy ra ñoái vôùi nhaân vaät khoâng?
- GV nhận xét.
-GV keát luaän KT : Baøi Hoà Ba Beå khoâng phaûi laø vaên keå chuyeän.
Baøi 3: Theá naøo laø vaên keå chuyeän ?
- GV KL kiến thức, rút ra ghi nhớ.
- Neâu ví duï veà vaên keå chuyeän?
C. Hoạt động thực hành kĩ năng.
- Tổ chức cho HS làm các bài tập trong SGK.
Baøi 1:
- Xaùc ñònh caùc nhaân vaät trong chuyeän? 
+GV HD keå: Truyeän caàn noùi söï giuùp ñôõ cuûa em ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ, khi keå xöng toâi hoaëc em.
- GV nhaän xeùt, goùp yù.
Baøi taäp 2: 
- Neâu nhöõng nhaân vaät trong caâu chuyeän cuûa em ?
- Neâu yù nghóa cuûa chuyeän?
- GV kết luận KT.
D. Hoạt động ứng dụng, nối tiếp.
- Heä thoáng noäi dung baøi.
- Veà nhaø kể lại câu chuyện cho người thân nghe, chuaån bò baøi sau.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- Các nhóm HS cùng tham gia kể tên những câu chuyện mình đã được nghe, được đọc . Nhóm nào kể được nhiều sẽ chiến thắng.
- HS theo dõi,ghi tên bài vào vở.
- 1 HS ñoïc ñeà baøi.
- 1 HS keå chuyeän" Söï tích Hoà Ba Beå".
- Nhoùm 4 HS laøm baøi .Ñaïi dieän nhoùm neâu keát quaû.
a.Caùc nhaân vaät : 
+Baø cuï aên xin
+ 2 meï con ngöôøi noâng daân
+ Nhöõng ngöôøi döï leã hoäi
b.Caùc söï vieäc :
c.Yù nghóa cuûa chuyeän : Ca ngôïi nhöõng ngöôøi coù loøng nhaân aùi.
- Lớp theo dõi , nhận xét .
- HS ñoïc ñeà baøi.
- Traû lôøi caâu hoûi caù nhaân-Khoâng coù nhaân vaät
- Khoâng.Chæ coù nhöõng chi tieát giôùi thieäu veà hoà Ba Beå.
- Đại diện HS trả lời trước lớp.
- HS nhận xét.
- HS thảo luận traû lôøi: là kể lại một sự việc có nhân vật ,có cốt truyện ,có các câu chuyện liên quan đến nhân vật .Câu chuyện đó phải có ý nghĩa.
- 2 HS nhắc lại .
- HS nêu ví dụ.
- HS ñoïc, phân tích ñeà baøi.
- Em , moät phuï nöõ coù con nhoû.
- HS suy nghó caù nhaân.
- HS taäp keå theo caëp.
- HS thi keå tröôùc lôùp.
+HS ñoïc ñeà baøi.
- Em vaø 2 meï con ngöôøi phuï nöõ.
- Quan taâm giuùp ñôõ nhau laø moät neáp soáng ñeïp.
- HS lắng nghe.
- HS cùng GV hệ thống bài.
- HS nghe và thực hiện.
Thứ năm, ngày 31 tháng 8 năm 2017
(Buổi sáng)
LỊCH SỬ
LAØM QUEN VÔÙI BAÛN ÑOÀ.
i. môc tiªu:
- Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái đất theo một tỉ lệ nhất định .
- Biết một số yéu tố của bản đồ : Tên bản đồ , phương hướng , ký hiệu bản đồ.
ii. ®å dïng d¹y- häc:
- Moät soá loaïi baûn ñoà: theá giôùi, chaâu luïc , Vieät Nam.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
A. Hoạt động khởi động
- Tổ chức cho hát và vận động theo nhịp bài hát : Miền nam của em.
- Nhận xét phần khởi động của học sinh.
- Giới thiệu bài: Làm quen với bản đồ.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Trải nghiệm, phân tích, khám phá, rút ra bài học.
HÑ1:Baûn ñoà:
B1: GV treo caùc loaïi baûn ñoà.
- Neâu teân caùc baûn ñoà?Chæ moät soá vò trí theå hieän treân baûn ñoà?
B2: GV nhận xét, keát luaän KT:Baûn ñoà laø hình veõ thu nhoû moät khu vöïc hay toaøn boä beà maët traùi ñaát theo moät tæ leä nhaát ñònh.
HÑ2. Caùch xem baûn ñoà.
- Tổ chức cho HS quan saùt hình 1 , 2 và trả lời câu hỏi:
- Chæ vò trí hoà Hoaøn Kieám , ñeàn Ngoïc Sôn treân baûn ñoà?
- Ngaøy nay muoán veõ baûn ñoà , chuùng ta thöôøng phaûi laøm như thế nào?
- GV nhận xét, kết luận KT.
HÑ3: Moät soá yeáu toá cuûa baûn ñoà:
- Tổ chức cho HS tìm hiểu một số yếu tố trên bản đồ.
a.Teân baûn ñoà cho ta bieát ñieàu gì?
- Ñoïc teân baûn ñoà hình 3?
b.Ngöôøi ta quy öôùc caùc höôùng treân baûn ñoà như thế nào?
- Chæ caùc höôùng Baéc, Nam , Ñoâng , Taây treân baûn ñoà hình 3?
c.Tæ leä baûn ñoà cho em bieát ñieàu gì?
- Ñoïc tæ leä baûn ñoà ôû hình 2 vaø cho bieát 1 cm treân baûn ñoà öùng vôùi bao nhieâu cm treân thöïc teá?
- Baûng chuù giaûi ôû hình 3 coù nhöõng kí hieäu naøo?
- GV nhận xét kết luận KT .
C. Hoạt động thực hành kĩ năng.
HÑ4: Thöïc haønh veõ moät soá kí hieäu treân baûn ñoà
- Tổ chức cho HS ñoïc caùc kí hieäu treân baûn ñoà hình 3.
- GV nhaän xeùt, KL kiến thức về cách đọc các kí hiệu trên bản đồ.
D. Hoạt động ứng dụng và nối tiếp
- Heä thoáng noäi dung baøi.
- Veà nhaø cùng người thân đọc bản đồ VN, chuaån bò baøi sau.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
- Trưởng ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp hát.
- HS thảo luận neâu teân baûn ñoà, chæ baûn ñoà vaø ñoïc teân caùc vò trí vöøa chæ.
- Đại diện HS trình bày.
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS quan saùt baûn ñoà, thảo luận trả lời câu hỏi: 
- 2 HS leân baûn chæ baûn ñoà.
- Chuïp hình, chia khoaûng caùch, thu nhoûtheo tæ leä nhaát ñònh , löïa choïn kí hieäu.
- HS nhận xét.
- HS nghiên cứu , trả lời câu hỏi.
- Cho bieát phaïm vi theå hieän vaø nhöõng thoâng tin chuû yeáu.
- 3 HS ñoïc.
- Treân baéc; döôùi nam ; phaûi ñoâng ;traùi taây.
- HS thöïc haønh leân chæ caùc höôùng treân baûn ñoà.
- Bieát dieän tích thöïc teá ñöôïc thu nhoû theo tæ leä như thế nào ?
- 1 cm trong baûn ñoà öùng vôùi 20000 cm treân thöïc teá.
- HS neâu.
- HS nhận xét.
- HS laøm vieäc theo caëp.
- 1 HS veõ , 1 HS ñoïc caùc kí hieäu baïn vöøa veõ.
- HS nhận xét.
- HS cùng GV hệ thống bài.
- HS lắng nghe, thực hiện.
Khoa häc
TRAO ÑOÅI CHAÁT ÔÛ NGÖÔØI.
i. môc tiªu:
- Nêu đượcmột số biểu hiện về sự chao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường như : lấy vào khí ôxy ,thức ăn, nước uống ; thải ra khí các bô níc , phân và nước tiểu .
- Hoàn thành sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường . 
ii. ®å dïng d¹y - häc:
- Hình trang 6 ; 7 phoùng to.
- Giaáy A4 , buùt veõ.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
A. Hoạt động khởi động
- Trò chơi : Ai nhanh ai đúng?
- GV nhaän xeùt trò chơi.
- Giôùi thieäu baøi-ghi ñaàu baøi.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
Trải nghiệm, phân tích, khám phá, rút ra bài học.
HÑ1: Tìm hieåu veà söï trao ñoåi chaát cuûa ngöôøi.
B1: GV yêu cầu HS : Quan saùt vaø thaûo luaän theo caëp ,trả lời câu hỏi.
- Keå teân nhöõng gì ñöôïc veõ trong hình 1 SGK trang 6?
- Neâu nhöõng thöù ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi söï soáng cuûa con ngöôøi?
- Cô theå laáy gì ôû moâi tröôøng vaø thaûi ra nhöõng gì?
B2: Caùc nhoùm baùo caùo keát quaû.
B3: Gv keát luaän: Hằng ngày cơ thể phải lấy từ môi trường thức ăn , nước uống , ôxy và thải ra phân, nước tiểu , khí các bô níc để sống......
- Goïi HS ñoïc muïc " Baïn caàn bieát".
- Trao ñoåi chaát laø gì?Neâu vai troø cuûa söï trao ñoåi chaát ñoái vôùi con ngöôøi, ñoäng vaät , thöïc vaät ?
C. Hoạt động thực hành kĩ năng
HÑ2: Thöïc haønh vieát hoaëc veõ sô ñoà veà söï trao ñoåi chaát giöõa cô theå con ngöôøi vôùi moâi tröôøng.
B1: Toå chöùc cho HS laøm vieäc caù nhaân.
B2: Trình baøy saûn phaåm.
B3:Gv nhaän xeùt, Tuyên dương HS có ý tưởng hay
D. Hoạt động ứng dụng, nối tiếp.
- Heä thoáng noäi dung baøi.
- Veà nhaø hoïc baøi, chuaån bò baøi sau
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- HS tham gia chơi, HS nào nêu đúng các yếu tố cần thiết để duy trì sự sống của con người HS đó sẽ chiến thắng.
- HS ghi tên bài vào vở.
- HS Quan saùt vaø thaûo luaän theo caëp ,trả lời câu hỏi.
- HS quan saùt tranh vaø neâu noäi dung tranh.
- Thöùc aên. khoâng khí, nöôùc uoáng
- Laáy thöùc aên, nöôùc uoáng.thaûi ra caùc chaát thaûi, raùc thaûi
-Ñaïi dieän moät soá caëp trình bày.
- HS theo dõi.
- 2HS ñoïc muïc "Baïn caàn bieát"
- Döïa vaøo muïc "Baïn caàn bieát" traû lôøi caâu hoûi.
- HS veõ sô ñoà trao ñoåi chaát giöõa cô theå ngöôøi vôùi moâi tröôøng.
- HS trình baøy saûn phaåm vaø yù töôûng cuûa mình trong baøi veõ.
TËp ®äc
MEÏ OÁM.
i. môc tiªu
- Đọc rành mạch , trôi chảy ; bước đầu biết đọc diễn cảm 1, 2 khổ thơ với giọng nhẹ nhàng , tình cảm .
- Hieåu ND baøi : Tình caûm yeâu thöông saâu saéc và tấm lòng hieáu thaûo , bieát ôn cuûa baïn nhoû vôùi ngöôøi meï bò oám.( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 ; thuộc ít nhất một khổ thơ trong bài .)
ii. ®å dïng d¹y - häc:
- Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong SGK.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
A. Hoạt động khởi động
- Trò chơi : Đọc hay, trả lời đúng.
- Tổ chức cho HS ñoïc baøi " Deá Meøn beânh vöïc keû yeáu"; Nêu ý nghĩa của bài.
- GV nhaän xeùt , khen HS.
B. Hoạt động hình thành kiens thức mới.
Bước 1. Trải nghiệm.
Cách thực hiện:
Bức tranh veõ gì?
- Giôùi thieäu baøi –ghi ñaàu baøi .
Bước 2. Phân tích, khám phá và rút ra bài học.
*Tổ chức cho HS luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi. 
HÑ1:Luyeän ñoïc:
- Toå chöùc cho HS ñoïc baøi.
+ 1 HS đọc toàn bài.
+ Chia đoạn.
+ Đọc nt lần 1.
- Luyeän ñoïc töø khoù :lá trầu, cho trứng, nóng ran,.
+ Đọc nt lần 2.
+ Luyện đọc đoạn thơ: Lá trầu khô . sớm trưa.
- Giaûi nghóa töø.
- Luyện đọc nhóm 2
- Gv ñoïc maãu caû baøi, lưu ý HS giọng đọc.
HÑ2.Tìm hieåu baøi:
- Em hieåu nhöõng caâu ôû khoå thô 1 noùi leân ñieàu gì?
- Söï quan taâm cuûa xoùm laøng ñoái vôùi meï baïn nhoû như thế nào ?
- Nhöõng chi tieát naøo trong baøi thô boäc loä tình caûm yeâu thöông saâu saéc cuûa baïn nhoû ñoái vôùi meï?
- Neâu noäi dung chính cuûa baøi.
- GV kết luận ND bài.
C. Hoạt động thực hành kĩ năng
- Tổ chức cho HS ñoïc dieãn caûm:
- HD + ñoïc maãu dieãn caûm khoå thô 4 + 5
- Toå chöùc cho HS ñoïc baøi.
- GV nhận xét, khen HS đọc hay.
D. Hoạt động ứng dụng và nối tiếp.
- Heä thoáng noäi dung baøi.
- Veà nhaø đọc lại bài, chuaån bò baøi sau.
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- 2 đại diện HS ñoïc, neâu yù nghóa cuûa baøi.
- HS nhận xét
- HS quan saùt tranh minh hoaï , neâu noäi dung tranh.
- HS ghi tên bài vào vở.
- 1 HS ñoïc toaøn baøi.
- HS noái tieáp ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp.
Laàn 1: Ñoïc + ñoïc töø khoù.
Laàn 2: 
- HS đọc theo hướng dẫn.
- HS đọc phần chú giải
- HS luyeän ñoïc theo caëp.
- HS theo dõi.
- Meï oám khoâng aên ñöôïc traàu , khoâng ñoïc ñöôïc truyeän , khoâng laøm luïng ñöôïc.
- Coâ baùc ñeán thaêm cho tröùng , cam , anh y syõ mang thuoác vaøo.
- Baïn xoùt thöông meï , mong meï choùng khoûi , laøm moïi vieäc ñeå meï vui, thaáy meï coù yù nghóa to lôùn ñoái vôùi mình.
- HS neâu .
- HS nhắc lại.
- 3 HS thöïc haønh ñoïc caû baøi.
- HS theo doõi.
- HS luyeän ñoïc dieãn caûm theo caëp.
- Đại diện HS thi ñoïc dieãn caûm.
- HS nhận xét.
- HS cùng GV hệ thống bài.
TËp lµm v¨n
NHAÂN VAÄT TRONG TRUYEÄN
i. môc tiªu:
 - Bước đầu hiểu thế nào là nhân vật ( ND ghi nhớ )
 - Nhận biết tính cách của từng người cháu ( qua lời nhận xét của bà ) trong câu chuyện Ba anh em ( BT

Tài liệu đính kèm:

  • docxtuan 1 PTNLHS_12261033.docx