Giáo án Lớp 5 - Tuần 34 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn

TOÁN

LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:

Ôn tập củng cố kiến thức và kĩ năng về giải toán chuyển động đều.

Rèn kĩ năng giải các bài toán chuyển động đều.

HSKT: Thực hiện theo yc của Gv.

II. CHUẨN BỊ :

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :

 

doc 17 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 25/12/2020 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 34 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 baøi.
-1 em ñoïc, trả lời câu hỏi, lôùp ñoïc thaàm.
-Theo doõi laøm daáu vaøo SGK.
-HS noái tieáp ñoïc tröôùc lôùp.(2 laàn)
-Keát hôïp phaùt aâm laïi töø ñoïc sai vaø caùch ngaét nghæ.
-1HS ñoïc chuù giaûi.
-Laéng nghe.
- HS thaûo luaän nhoùm 2
- Theo doõi phaàn choát cuûa GV ôû töøng caâu hoûi
-HS thaûo luaän theo nhoùm 2 em neâu yù nghóa cuûa baøi.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy nhoùm khaùc boå sung.
-HS neâu caùch ñoïc töøng ñoaïn vaø theå hieän caùch ñoïc. (3 em moãi em 1 ñoaïn)
- Tieáp thu vaø duøng buùt chì gaïch döôùi caùc töø GV neâu
-Theo doõi thöïc hieän.
HS ñoïc theo nhoùm 2
-2 HS moät löôït thi ñoïc dieãn caûm tröôùc lôùp.
-Lôùp theo doõi vaø bình choïn baïn ñoïc toát nhaát.
 ---------------------------------------------------------
CHÍNH TAÛ (Nhôù – vieát )
§ 34: SANG NAÊM CON LEÂN BAÛY
I. MUÏC TI ÊU :
- Nhớ viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng.
- Tìm đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đúng các tên riêng đó (BT2); Viết được một tên cơ quan, xí nghiệp, công ty.... ở địa phương (BT3).
II. CHUAÅN BÒ : - GV : Baûng phuï vieát saün baøi taäp 2
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS
 1. Baøi cuõ : - GV ñoïc goïi 2 HS leân baûng vieát, lôùp vieát vaøo giaáy nhaùp:
Choøng chaønh; maøu traéng, nhòp voõng, coå tích, coø traéng.)
 2. Baøi môùi :
 * Höôùng daãn nghe - vieát chính taû. 
a) Tìm hieåu noäi dung ñoaïn vaên.
-Goïi HS ñoïc thuoäc khoå thô 2,3.
H. Nhöõng caâu thô naøo cho thaát tuoåi thô raát vui vaø ñeïp?
( Giôø con ñang lon ton..ngaøy xöa )
b) Höôùng daãn vieát töø khoù.
-Yeâu caàu 1 HS leân baûng vieát caùc töø khoù, lôùp vieát vaøo giaáy nhaùp caùc töø : ñaïi baøng, aáu thô, khoù khaên, giaønh laáy.
- GV nhaän xeùt HS vieát töø khoù. 
- Yeâu caàu vieát laïi ( neáu sai)
c) Vieát chính taû – chaám baøi.
- Kieåm tra HS ñoïc thuoäc baøi ( 4-5 em)
-GV höôùng daãn tö theá ngoài vieát, caùch trình baøy baøi.
-HS nhôù vieát baøi vaøo vôû.
-Yeâu caàu HS ñoåi vôû theo töøng caëp ñeå söûa loãi sai baèng buùt chì.
- GV chaám baøi cuûa toå 1-2, nhaän xeùt caùch trình baøy vaø söûa sai.
* Luyeän taäp. 
Baøi 2: -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc baøi taäp 2, gaïch döôùi teân caùc cô quan; toå chöùc coù trong ñoaïn vaên.Yeâu caàu HS ñoïc caùc teân ñoù
- Yeâu caàu HS laàn löôït vieát teân aáy cho ñuùng; 
=> GV choát: 
Baøi 3: - Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 3. GV phaân tích chöõ vieát maãu trong saùch giaùo khoa.
- Yeâu caàu HS vieát teân cô quan, xí nghieäp coù ôû Di Linh
-Nhaän xeùt baøi HS laøm vaø choát laïi caùch vieát hoa.
3. Cuûng coá - daën doø : 
 - Yeâu caàu HS nhaéc laïi quy taéc vieát hoa teân cô quan, toå chöùc.
 Anh, Hieàn leân baûng, lôùp vieát vaøo vôû nhaùp.
1 HS ñoïc baøi , lôùp ñoïc thaàm.
-HS traû lôøi, HS khaùc boå sung.
-1 em leân baûng vieát, lôùp vieát vaøo giaáy nhaùp.
-Nhaän xeùt baøi vieát treân baûng.
- Thöïc hieän vieát laïi chöõ vieát sai.
- Tieáp thu vaø HS töï vieát baøi vaøo vôû.
- Söûa baøi theo GV.
- HS ñoåi vôû theo töøng caëp ñeå söûa loãi sai baèng buùt chì.
-Toå 1 vaø 2 noäp baøi.
 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp.
-Caù nhaân thöïc hieän theo caùc yeâu caàu cuûa GV.
- Lôùp nhaän xeùt vaø söûa baøi.
1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp .
- Theo doõi GV phaân tích.
-Caù nhaân thöïc hieän theo caùc yeâu caàu cuûa GV; söûa baøi
 ----------------------------------------------------------
 Thöù ba ngaøy 14 thaùng 4 naêm 2015
TOAÙN
§ 167 :LUYEÄN TAÄP
I . MUÏC TIEÂU: 
 - OÂn taäp cuûng coá kieán thöùc vaø kó naêng giaûi toaùn coù noäi dung hình hoïc.
 - Reøn kó naêng aùp duïng coâng thöùc ñaõ hoïc vaøo giaûi toaùn hình hoïc 
 - HSKT: Thực hiện theo yêu cầu của GV
II . CHUAÅN BÒ : 	GV: baûng phuï ghi baøi cuõ.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC : 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS
1. Baøi cuõ : 
2. Baøi môùi : 
Baøi 1: Goïi HS ñoïc ñeà, neâu yeâu caàu. 
- Cho HS nhaéc laïi caùch tính dieän tích hình vuoâng. 
- Yeâu caàu HS laøm vôû, 1HS leân baûng thöïc hieän.
- Yeâu caàu HS söûa baøi. 
Baøi 3: ( a,b) 
3. Cuûng coá - daën doø : 
- Cho HS nhaéc laïi kieán thöùc oân taäp . Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà nhaø laøm baøi ôû vôû BT toaùn , chuaån bò baøi tieáp theo
- Moãi baøi 1 em ñoïc, 2 em theå hieän tìm hieåu ñeà tröôùc lôùp.
Nhoùm 2 em thaûo luaän tìm caùch giaûi; Trình baøy, nhaän xeùt, boå sung.
 Caù nhaân laøm baøi vaøo vôû, 2 em laàn löôït laøm treân baûng.
Lắng nghe
 -----------------------------------------------------
KEÅ CHUYEÄN
KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA
I. MUÏC TIÊU: 
Kể được một câu chuyện về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xaõ hoäi.
Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
HSKT: Biết trật tự và lắng nghe bạn kể chuyện
II .CHUAÅN BÒ : - GV : Moät soá tranh minh hoaï veà vieäc gia ñình, nhaø tröôøng hoaëc xaõ hoäi chaêm soùc vaø baûo veä thieáu nhi.Baûng lôùp vieát ñeà baøi ; vieát vaén taét 2 gôïi yù SGK/ 156.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS
1. Baøi cuõ : - Yeâu caàu 2 HS keå laïi caâu chuyeän ñaõ ñöôïc nghe hay ñöôïc ñoïc noùi veà gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi chaêm soùc, giaùo duïc treû em hoaëc treû em thöïc hieän boån phaän vôùi gia ñình, nhaø tröôøng, xaõ hoäi.
2. Baøi môùi: 
* Höôùng daãn HS hieåu yeâu caàu cuûa ñeà baøi 
- GV gaén baûng phuï ghi 2 ñeà leân baûng.
- Goïi 2 em ñoïc ñeà baøi.
- HS theå hieän phaàn tìm hieåu ñeà (phaân tích ñeà ):
- GV gaïch chaân nhöõng töø ngöõ quan troïng trong ñeà baøi.
- Nhaéc nhôû HS löu yù : Caâu chuyeän maø caùc em chuaån bò keå khoâng phaûi laønhöõng truyeän caùc em ñaõ ñoïc treân saùch, baùo maø phaûi laø nhöõng chuyeän em ñaõ taän maét chöùng kieán hoaëc thaáy treân ti vi, phim aûnh hoaëc cuõng coù theå laø caâu chuyeän cuûa chính baûn thaân caùc em.
* Höôùng daãn keå chuyeän: 
-Goïi 1 HS ñoïc gôïi yù 1, 2 SGK/ 156, caû lôùp ñoïc thaàm.
-Y/caàu HS neâu ñeà vaø caâu chuyeän mình choïn, chuyeän maø mình ñònh keå cho lôùp vaø caùc baïn cuøng nghe (Neâu ñòa ñieåm chöùng kieán caâu chuyeän, nhaân vaät trong chuyeän). Neáu HS choïn noäi dung caâu chuyeän chöa phuø hôïp GV giuùp HS coù ñònh höôùng ñuùng.
-GV nhaéc theâm: Keå caâu chuyeän phaûi coù: môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc vaø neâu ñöôïc suy nghó cuûa em veà haønh ñoäng cuûa ngöôøi ñoù. 
* Höôùng daãn hoïc sinh keå chuyeän a) Toå chöùc keå chuyeän thep caëp : 
- Töøng caëp HS nhìn daøn yù ñaõ laäp, keå cho nhau nghe caâu chuyeän cuûa mình veà nhaân vaät trong caâu chuyeän.
- GV ñeán töøng nhoùm nghe HS keå chuyeän, h/daãn, uoán naén theâm.
b) Thi keå chuyeän tröôùc lôùp :
- HS tieáp noái nhau thi keå chuyeän tröôùc lôùp. GV môøi HS ôû caùc trình ñoä (Gioûi, Khaù, trung bình) thi keå.
- Yeâu caàu caû lôùp nhaän xeùt baïn keå veà 2 maët:
 +Noäi dung caâu chuyeän? 
 + Caùch keå: gioïng ñieäu, cöû chæ. 
* GV lieân heä thöïc teá vaø giaùo duïc 
3.Cuûng coá - daën doø : 
- GV nhaän xeùt giôø hoïc, tuyeân döông em keå toát, neâu moät soá ñieåm toàn taïi ñeå khaéc phuïc ôû tieát sau.
2em keå chuyeän.
- 2 em ñoïc noái tieáp tröôùc lôùp.
-HS tìm hieåu ñeà.
- Hai em theå hieän tìm hieåu ñeà tröôùc lôùp .Caù nhaân töï phaân tích ñeà, theo doõi quan saùt treân baûng.
- Tieáp thu, laéng nghe.
- 2em ñoïc noái tieáp nhau töøng gôïi yù moät trong SGK.
3 -4 em giôùi thieäu tröôùc lôùp ñeà taøi caâu chuyeän mình choïn keå.
- Laéng nghe thöïc hieän.
- HS vieát ra nhöõng yù chính cuûa caâu chuyeän mình ñònh keå ra giaáy nhaùp.
-Töøng caëp HS keå cho nhau nghe caâu chuyeän cuûa mình.
-Tieáp thu, ruùt kinh nghieäm.
-3 -4 em xung phong thi keå tröôùc lôùp.
- Töøng caù nhaân töï noùi leân suy nghó veà nhaân vaät trong caâu chuyeän cuûa mình.
- Nhaän xeùt caâu chuyeän baïn keå 
- Tieáp thu, vaän duïng linh hoaït
- Bình choïn baïn keå chuyeän hay, hoïc taäp.
- Lôùp laéng nghe.
 ---------------------------------------------------------
 Thöù tư ngaøy 15 thaùng 4 naêm 2015
TAÄP ÑOÏC
NEÁU TRAÙI ÑAÁT THIEÁU TREÛ EM
I. MỤC TIÊU :
Đọc diễn cảm bài thơ, nhấn giọng được ở nhũng chi tiết, hình ảnh thể hiện tâm hồn của trẻ thơ.
Hiểu ý nghĩa : Tình caûm yeâu meán vaø traân troïng cuûa ngöôøi lôùn vôùi theá giôùi taâm hoàn ngoä nghónh cuûa treû thô.
- HSKT: Đọc khổ thơ đầu của bài thơ
II. CHUAÅN BÒ: 
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS
1.Baøi cuõ : Ñoïc baøi Lôùp hoïc treân ñöôøng
Neâu noäi dung baøi.
- GV nhaän xeùt cho HS
2.Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi - ghi ñeà 
* Luyeän ñoïc:
-Goïi 1 HS ñoïc khaù ñoïc toaøn baøi.
-Yeâu caàu 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi ôû SGK.
-GV giôùi thieäu caùch chia baøi thaønh 3 khoå thô
 -Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn tröôùc lôùp theo 3 khoå thô 
-GV ñoïc maãu toaøn baøi.
* Tìm hieåu baøi:
 -Yeâu caàu HS laøm vieäc nhoùm ñoäi :ñoïc thaàm baøi thô vaø traû lôøi caâu hoûi SGK.
+	Nhaân vaät “toâi” trong baøi thô laø ai? Nhaân vaät “Anh” laø ai? Vì sao vieát hoa chöõ “Anh”.
	+	Nhaø thô vaø anh huøng Poâ-poát ñi ñaâu?
	+	Caûm giaùc thích thuù cuûa vò khaùc veà phoøng tranh ñöôïc boäc loä qua nhöõng chi tieát naøo?
	+	Tranh veõ cuûa caùc baïn nhoû coù gì ngoä nghónh?
	+ Neùt veõ ngoä nghónh cuûa caùc baïn chöùa ñöïng nhöõng ñieàu gì saâu saéc?
+	Ba doøng thô cuoái laø lôøi noùi cuûa ai?
	+	Em hieåu ba doøng thô naøy nhö theá naøo?
- Lôùp tröôûng toã chöùc cho caùc baïn trình baøy sau ñoù môøi GV choát
-Yeâu caàu HS thaûo luaän theo nhoùm baøn vaø ruùt ra yù nghóa cuûa baøi, sau ñoù trình baøy, giaùo vieân boå sung choát:
 * Luyeän ñoïc dieãn caûm
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu caùch ñoïc, theå hieän caùch ñoïc töøng khoå thô.
- Giaùo vieân theo doõi, choát, höôùng daãn caùch ñoïc dieãn caûm khoå thô 2 ( Nhö SGV)
3.Cuûng coá - daën doø : 
- Goïi 1 HS ñoïc laïi baøi vaø nhaéc laïi yù nghóa cuûa baøi
-Daën HS veà nhaø luyeän ñoïc theâm, chuaån bò baøi sau.
- 2 ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Lớp đọc thầm và theo dõi
-1 em ñoïc, lôùp ñoïc thaàm.
-Theo doõi laøm daáu vaøo SGK.
-HS noái tieáp ñoïc tröôùc lôùp.(thöïc hieän ñoïc 2 laàn)
1HS ñoïc chuù giaûi.
- Töøng caëp trình baøy, HS khaùc boå sung
- Theo doõi phaàn choát cuûa GV ôû töøng caâu hoûi.
-1 HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm vaø tìm nhöõng töø caàn nhaán gioïng.
HS luyeän ñoïc theo nhoùm 2.
-3 HS thi ñoïc dieãn caûm tröôùc lôùp.-Lôùp theo doõi vaø bình choïn baïn ñoïc toát nhaát.
 ------------------------------------------------------------
TOAÙN
OÂN TAÄP VEÀ BIEÅU ÑOÀ
I.MUÏC TIEÂU:
- OÂn taäp cuûng coá kó naêng ñoïc soá lieäu treân bieåu ñoà ; boå sung tö lieäu trong moät baûng thoáng kê số lieäu.â.
- HSKT: Thực hiện theo yêu cầu của GV
II .CHUAÅN BÒ : 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC : 
Hoaït ñoäng daïy cuûa GV
Hoaït ñoäng hoïc cuûa HS
1. Baøi cuõ : không kiểm tra
2. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi - ghi ñeà 
*Baøi taäp 1:
- GV daùn bieåu ñoà baøi 1 leân baûng vaø giôùi thieäu bieåu ñoà
- Yeâu caàu HS quan saùt bieåu ñoà vaø traû lôøi mieäng.
 -GV nhaän xeùt vaø choát laïi.
- Yeâu caàu HS leân chæ vaø ñoïc treân bieåu ñoà 
* Baøi taäp 2 (a). 
 Yeâu caàu HS ñoïc kó ñeà vaø laøm vaøo phieáu baøi taäp
Baøi 3: Yeâu caàu HS quan saùt bieåu ñoà hình quaït vaø khoanh yù ñuùng .
- GV phaùt phieáu vaø yeâu caàu HS laøm baøi,2 em laøm treân baûng theo höôùng daãn cuûa GV.
- GV vieân laàn löôït treo töøng bieåu ñoà leân baûng.Yeâu caàu HS ñoåi phieáu vaø theo doõi GV roài söûa baøi.
3. Cuûng coá - daën doø : 
- Nhaéc laïi caùch ñoïc vaø veõ bieåu ñoà.
- Quan saùt vaø laéng nghe.
- Quan saùt vaø traû lôøi mieäng; lôùp nhaän xeùt, boå sung
-1 em chæ vaø ñoïc; lôùp theo doõi
2 em laàn löôït ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi 2.
- Nhaän phieáu vaø hoaøn thaønh 2 baøi taäp. 
- Thöïc hieän ñoåi phieáu, nhaän xeùt vaø theo doõi phaàn choát cuûa GV ñeå söûa baøi.
 HS ñoïc vaø giaûi vaøo vôû 
1 HS leân baûng.
 ----------------------------------------------------------
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
§ 67: MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: QUYEÀN VAØ BOÅN PHAÄN
(không dạy)
Thay bằng:
 Luyện đọc lại bài Sang năm con lên bảy và bài Lớp học trên đường
--------------------------------------------------------------
 Thöù năm ngaøy 16 thaùng 4 naêm 2015
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I . MUÏC TIEÂU: 
- OÂn taäp cuûng coá kieán thöùc vaø kó naêng tính coäng, tröø, tính giaù trò cuûa bieåu thöùc soá, tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính vaø giaûi toaùn veà chuyeån ñoäng cuøng chieàu 
- Reøn cho hoïc sinh caùc kó naêng tính toaùn.
- HS chăm chỉ làm bài.
- HSKT: Thực hiện phép tính: 857 – 325 = ? ; 868 – 737 =?
II. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC : 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS
1.Baøi cuõ : 
Laøm baøi 2b
2.Baøi môùi : 
Baøi 1: Tính :
a) 85793 – 36841 +3826
 = 48952 + 3826 = 52778
b) 
c) 325,97 +86,54 = 412,51 
Baøi 2: Tìm x 
a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28
 x = 4,72 + 2,28 – 3,5
 x = 3,5
b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5
 x = 3,9 + 2,5 + 7,2
 x = 13,6
Baøi 3:
Gọi HS đọc đề và tìm hiểu đề.
Nhận xét, chốt lại lời giải đúng
3.Cuûng coá - daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
 Lieåu leân baûng, lôùp laøm vaøo vôû nhaùp
- Nêu yêu cầu.
- Caù nhaân laøm baøi vaøo vôû .
Nhöõng em yeáu laàn löôït laøm treân baûng( 3 em)
- HS tự làm và chữa bài.
- Đọc đề, tìm hiểu đề.
- HS giải vào vở.
- 1 em leân giaûi baûng lôùn.
 -----------------------------------------------------------
TAÄP LAØM VAÊN
TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ CAÛNH
I. MUÏC TIÊU: 
- Nhận biết và sửa lỗi trong bài văn
- HS viết lại được đoạn văn cho đúng và hay hơn.
- Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích caûnh vaät xung quanh vaø say meâ saùng taïo.
- HSKT: Luyện đọc lại đoạn 1 của bài Nếu trái đất thiếu trẻ em
II . CHUAÅN BÒ : - GV: Baûng phuï ghi 4 ñeà baøi cuûa tieát Vieát baøi vaên taû caûnh (tuaàn 32, tr.175) ; moät soá loãi ñieån hình veà chính taû, duøng töø, ñaët caâu, ñoaïn; yù 
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC : 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS
1. Baøi cuõ : 
- Yeâu caàu 1 HS neâu caáu taïo cuûa baøi vaên taû nguôøi? 
2.Baøi môùi : 
* Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà keát quaû baøi vieát cuûa caû lôùp
a) Giaùo vieân treo baûng phuï ñaõ vieát saün caùc ñeà baøi cuûa tieát Vieát baøi vaên taû caûnh (tuaàn 32).Yeâu caàu HS ñoïc vaø tìm hieåu laïi troïng taâm töøng ñeà.
b) Nhaän xeùt veà keát quaû laøm baøi:
* Nhöõng öu vaø khuyeát ñieåm chính trong baøi HS:
	+ Xaùc ñònh ñeà: ñuùng noäi dung, yeâu caàu 
 + Boá cuïc caân ñoái, ñaày ñuû, hôïp lí. Moät soá baøi boá cuïc chöa caân ñoái, thaäm chí chöa theå hieän roõ 3 phaàn.
 + Dieãm ñaït maïch laïc, duøng töø trong saùng, gôïi hình aûnh. Moät soá baøi duøng töø chöa saùt nghóa, laëp töø , dieãn ñaït luûng cuûng 
 + Vieát caâu: Daãn chöùng baøi vaên vieát caâu chöa ñuû boä phaän, chöa roõ yù. 
 +Loãi chính taû
c) Thoâng baùo ñieåm soá cuï theå 
* Höôùng daãn hoïc sinh chöõa baøi.
- GV phaùt vôû cho HS
a) Höôùng daãn HS söûa loãi chung :
- Giaùo vieân chæ caùc loãi caàn söûa ñaõ vieát saün treân baûng phuï. - Yeâu caàu hoïc sinh töï söûa treân nhaùp.
 - Giaùo vieân goïi moät soá hoïc sinh leân baûng söûa.
-Yeâu caàu caû lôùp trao ñoåi veà baøi söûa treân baûng.
- Giaùo vieân söûa laïi cho ñuùng baèng phaán maøu 
b) Höôùng daãn HS söûa loãi trong baøi :
- Yeâu caàu HS ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV,ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình vaø töï söûa loãi. 
- Y/c HS ñoåi baøi cho baïn beân caïnh ñeå raø soaùt laïi vieäc söûa loãi.
- Kieåm tra vieäc söûa loãi cuûa HS.
* Höôùng daãn HS hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay: 
- GV ñoïc moät soá ñoaïn vaên, baøi vaên hay.
- Yeâu caàu HS trao ñoåi ñeå tìm ra ñöôïc caùi hay, caùi ñaùng hoïc cuûa, baøi vaên. 
- Choát laïi nhöõng yù hay caàn hoïc taäp.
* Thöïc haønh vieát laïi ñoaïn vaên :
- Yeâu caàu HS ñoïc baøi taäp 4
- Yeâu caàu HS choïn moät ñoaïn vaên vieát chöa ñaït vieát laïi cho hay hôn.
- Yeâu caàu HS trình baøy.
- Nhaän xeùt, tuyeân döông.
3. Cuûng coá - daën doø : 
- Giaùo vieân nhaän tieát hoïc, bieåu döông nhöõng hoïc sinh vieát baøi ñaït ñieåm cao vaø nhöõng hoïc sinh ñaõ tham gia chöõa baøi toát.
 1HS neâu, lớp lắng nghe, nhận xét
- Quan saùt, laàn löôït ñoïc ñeà vaø neâu laïi yeâu caàu troïng taâm cuûa moãi ñeà.
-Laéng nghe 
- Quan saùt: hoïc taäp vaø ruùt kinh nghieäm.
- Tieáp thu, hoïc taäp vaø ruùt kinh nghieäm 
- Caù nhaân nhaän vôû 
- Theo doõi vaø töï söûa ngoaøi nhaùp; 2-3 em leân baûng söûa
- Thöïc hieän trao ñoåi , neâu yù kieán vaø theo doõi GV söûa.
- Moãi caù nhaän töï ñoïc vaø söûa 
- Thöïc hieän ñoåi vôû , raø soaùt loãi 
- HS baùo caùo,vaøi em mang vôû GV kieåm tra
- Laéng nghe GV ñoïc 
- Trao ñoåi, thaûo luaän döôùi söï höôùng daãn cuûa GV.
- Laéng nghe.
- 1 em ñoïc yeâu caàu baøi 4, lôùp theo doõi SGK.
- Töøng caù nhaân laøm baøi.
3- 4 em trình baøy tröôùc lôùp (so vôùi ñoaïn vaên cuõ); lôùp nhaän xeùt, boå sung.
--------------------------------------------------------------------
 Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2015
LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU
OÂN TAÄP VEÀ DAÁU CAÂU ( DAÁU GAÏCH NGANG)
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :
- Lập được bảng tổng kết về tác dụng của dấu gạch ngang (Bt1); tìm được các dấu gạch ngang và nêu được tác dụng của chúng (BT2).
- HSKT: Luyện đọc lại bài Nếu trái đất thiếu trẻ em
II . CHUAÅN BÒ :	GV :baûng phuï ghi ghi nhôù veà daáu gaïch ngang( lôùp 40)
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC : 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS
1.Baøi cuõ : Tìm nhöõng töø ngöõ chæ boån phaän cuûa treû em.
- Nhận xét
2.Baøi môùi : 
 * GV treo baûng phuï; goïi HS ñoïc ghi nhôù veà daáu gaïch ngang ( hoïc lôùp 4).
* Baøi taäp 1: 
-Yeâu caàu HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi taäp1
- Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm ñoâi, noäi dung: Ñoïc laïi töøng ñoaïn a, b, c vaø tìm taùc duïng cuûa daáu gaïch ngang.
- Yeâu caàu HS trình baøy: Taùc duïng cuûa daáu gaïch ngang:
a) Ñaùnh daáu choã baét ñaàu lôøi noùi cuûa nhaân vaät trong ñoái thoaïi.
b) Ñaùnh daáu phaàn chuù thích trong caâu.
c) Ñaùnh daáu caùc yù trong moät ñoaïn lieät keâ.
* Baøi taäp 2: 
-Yeâu caàu HS ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi taäp2
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû. Goïi 2 em laøm treân baûng 
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt vaø tham gia cuùng söûa baøi.
- GV choát:
+ Ñaùnh daáu phaàn chuù thích trong caâu ( - Em beù noùi vôùi toâi. – Toâi hoûi em beù).
+ Ñaùnh daáu choã baét ñaàu lôøi noùi cuûa nhaân vaät trong ñoái thoaïi ( caùc tröôøng hôïp coøn laïi)
3.Cuûng coá - daën doø : 
-Yeâu caàu HS nhaéc laïi taùc duïng cuûa daáu gaïch ngang.
 - Daën veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau.
- 2HS leân baûng
-Caù nhaân thöïc hieän, lôùp theo doõi nhaän xeùt 
-1 em ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi 1.
- Thaûo luaän nhóm bàn vaø sau ño trình baøy; nhoùm khaùc boå sung.
- Theo doõi GV choát vaø nhaéc laïi.
-1 em ñoïc vaø neâu yeâu caàu baøi 2
- Caù nhaân laøm baøi vaøo vôû; 2 em laøm baûng.
- Nhaän xeùt vaø söûa baøi 
- Theo doõi vaø naém baét phaàn choát cuûa GV.
	 -------------------------------------------------------------
TOAÙN
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I . MUÏC TIEÂU: 
- OÂn taäp cuûng coá veà caùc kó naêng thöïc haønh tính nhaân, chia vaø vaän duïng tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính; giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán tæ soá phaàn traêm.
- HSKT: Thực hiện phép tính: 2 x 1 =? ; 2x 2 =? ; 2x3 =?
II . CHUAÅN BÒ : 	
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC : 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY CUÛA GV
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC CUÛA HS
1.Baøi cuõ : Baøi 2: Tìm x 
a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28
b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5
2.Baøi môùi : 
Baøi 1: Tính (HS ñaët tính) ( coät 1)
 Baøi 2 : Tìm x ( coät 1)
- Yêu cầu HS nêu cách tìm thành phần chưa biét.
- Cho HS làm vào vở. 4 HS lên bảng làm .
- Chốt lại đáp án đúng
Baøi 3 : 
- Yêu cầu HS đọc đề, tìm hiểu đề và giải vào vở.
- GV chấm một số bài.
- Nhận xét chốt lại lời giải đúng.
3.Cuûng coá - daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
2HS leân baûng, lôùp laøm vaøo vôû nhaùp.
- HS tự làm vào vở nháp. 
- 3 HS lên bảng làm. Cả lớp nhận xét chữa bài.
- HS nêu.
- Làm vào vở. 4 HS lên bảng làm.
- HS nêu yêu cầu.
- HS làm vào vở.
- Cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
 -------------------------------------------------------------
TAÄP LAØM VAÊN
TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ NGÖÔØI
I.MUÏC TIÊU:
- Bieát nhaän ra loãi sai, töï söûa moät soá loãi sai cô baûn nhö chính taû, duøng töø, saép xeáp yù ôû möùc ñoä phuø hôïp. Bieát tham gia söûa loãi chung; töï vieát laïi ñoaïn vaên cho hay hôn.
- HSKT: Luyện viết đoạn 1 bài Nếu trái đất thiếu trẻ em.
II. CHUAÅN BÒ: 
 - GV: Baûng phuï ghi 3 ñeà baøi; moät soá loãi ñieån hình veà chính taû, duøng töø ñaët caâu, yù. 
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC:
Hoaït ñoäng daïy cuûa GV
Hoaït ñoäng hoïc cuûa HS
1.Baøi cuõ :
- Yeâu caàu hoïc sinh neâu:Daøn baøi cuûa baøi vaên taû ngöôøi.
- Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giá
2.Baøi môùi :
* Giới thiệu bài, ghi đầu bài
* Phaân tích yeâu caàu cuûa ñeà vaø baøi laøm cuûa HS:
- GV ñöa baûng phuï ghi 3 ñeà ra tröôùc lôùp ( T.33/188)
-Yeâu caàu HS ñoïc vaø neâu laïi yeâu caàu cuûa moãi ñeà.
- Phaân tích öu khuyeát ñieåm trong baøi laøm cuûa hoïc sinh 
 +Ñoïc cho hoïc sinh nghe 2-3 baøi coù caùch saép xeáp hôïp lyù.
 +Moät soá baøi quaù ngheøo yù, saép xeáp loän xoän. Daãn chöùng 2 – 3 baøi
b) Thoâng baùo keát quả : 
* Höôùng daãn HS chöõa baøi: 
- Traû baøi cho HS.
a) Höôùng daãn HS söûa loãi chung :
- Giaùo vieân chæ caùc loãi caàn söûa ñaõ vieát saün treân baûng phuï. Yeâu caàu hoïc sinh töï söûa treân nhaùp.
- Giaùo vieân goïi moät soá hoïc sinh leân baûng söûa.
 -Yeâu caàu caû lôùp trao ñoåi veà baøi söûa treân baûng.
b) Höôùng daãn HS söûa loãi trong baøi :
- Yeâu caàu HS ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa GV,ñoïc laïi baøi laøm cuûa mình vaø töï söûa loãi. 
- Yeâu caàu HS ñoåi baøi cho baïn beân caïnh ñeå raø soaùt laïi vieäc söûa loãi.
- Kieåm tra vieäc söûa loãi cuûa HS.
* Höôùng daãn HS hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay: 
- GV ñoïc moät soá ñoaïn vaên, baøi vaên hay.
- Yeâu caàu HS tr

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 34 - N.doc