Giáo án Mầm non - Chủ đề trường mầm non - Trường MG Song Lộc

 MỞ CHỦ ĐỀ

“TRƯỜNG MẦM NON”

- Trò chơi Chiếc hộp kỳ lạ.Qua trò chơi,gợi hỏi các vấn đề về chủ điểm

-Hát “Trường chúng cháu đây là trường mầm non”,

Câu hỏi trẻ:

*. Con học lớp gì? Tên trường của con là gì?

*. Cô con tên gì? Trong trường con có những ai?

*. Trong lớp con có những ai?đến lớp con được học những gì?

*. Con có những đồ dùng học tập gì?

*Con học những môn học gì?

*Một tuần con đi học mấy ngày?

Cô tóm lại: Đi học rất vui và giúp các con biết được nhiều kiến thức tốt hơn vì vậy các con phải chăm học , không nên thường xuyên nghỉ học nha!

 Trong lớp con có nhiều bạn rất vui , con phải biết thương yêu và giúp đỡ bạn, cùng chơi chung với bạn .

 Khi vào lớp học con sẽ được cô dạy cho nhiều kiến thức và có nhiều đồ dùng đồ chơi rất đẹp.

 Muốn hiểu rõ hơn, cô và bé cùng nhau tìm hiểu về Trường mầm non nhé!

 Dặn trẻ chuẩn bị các phế liệu để tạo ra đồ dùng, dụng cụ và sản phẩm, tạo môi trường lớp học theo chủ đề TRƯỜNG MẦM NON.

 

doc 59 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 21/12/2020 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mầm non - Chủ đề trường mầm non - Trường MG Song Lộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ường MN”
-Caùc con vöøa haùt baøi gì ?
-Hoâm nay coâ chaùu ta cuøng tìm hieåu veà” tröôøng lôùp MG cuûa beù”
-Tröôøng cuûa chuùng ta coù teân laø gì ?
-Ñòa chæ tröôøng ? caùc con hoïc lôùp naøo ?
-Coâ giaùo cuûa caùc con teân laø gì ?trong lôùp của caùc con coù nhöõng ai?
-Cô giáo dạy các con những gì ?
-Các con có yêu cô giáo không?
-À cô giáo dạy các con rất nhiều thứ :dạy hát ,mú ,đọc thơ ,dạy chữ .vậy các con phải yêu mến cô vâng lời cô học thật ngoan để cô vui 
-Tröôøng lôùp cuûa chuùng ta nhö theá naøo ?
-Gaén tranh:Ñaây laø tranh gì ? veõ veà caùi gì?
-AØ ñaây laø tranh tröôøng MG cuûa chuùng ta ñaáy ,tröôøng MG cuûa chuùng ta coù caùc phoøng hoïc coång tröôøng vaø saân chôi ,
-Saân chôi cuûa caùc con chôi co nhöõng gì?
-Ñoà chôi ngoaøi saân ñeå laøm gì?
-Caây xanh ñeå laøm gì ?
-Hoa kieång ñeå laûm gì?
-Caûnh saân tröôøng cuûa chung ta nhö theá naøo ?
-Caùc con coù thích caûnh saân tröôøng cuûa chuùng ta khoâng?
-Vaäy caùc con phaûi bieát chaêm soùc vaø baûo veä caûnh quan saân tröông cuûa chuùng ta 
*Coâ vaø caùc con cuøng tìm hieåu veà tröôøng lôùp MG cuûa chuùng ta ,Qua ñoù giuùp cho caùc con bieát ñöôïc tröôøng lôùp cuûa mình ,coâmong raèng caùc con bieát giöû gìn ñoà duøng ñoà chôi cuûa tröôøng lôùp chuùng ta
*Hoạt động 2
*Hoaït ñoäng nhoùm :
-Nhoùm 1:Toâ maøu ñoà duøng ñoà chôi cuûa lôùp 
-Nhoùm 2:Toâ maøu caûnh chôi trong saân tröôøng 
*Nhaän xeùt lôùp toå caù nhaân
* Hoạt động chiều:
	- Ôn lại bài học buổi sáng.
* Nhận xét đánh giá nội dung đánh giá cuối ngày:
Đón cháu:.............
Thể dục sáng:.................
Trò chuyện:...........
Hoạt động học:...........
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạt động ngoài trời:................
Hoạt động góc:....................
Hoạt động nêu gương:...............................................................................................................
Tuần 02: LỚP MẪU GIÁO CỦA BÉ
(Thời gian thực hiện từ ngày 11/09/2017 – 15/09/2017)
 I. Yeâu caàu:
 - Chaùu thích tìm hieåu veà trường, lớp mẫu giáo của mình, biết địa chỉ của trường mẫu giáo, biết tên cô và các bạn trong lớp.
 - Bieát tên gọi và cách sử dụng một số đồ dùng đồ chơi của lớp.
 - Cháu biết trường mẫu giáo là nơi cháu được học tập và vui chơi cùng các bạn.
 - Hieåu noäi dung bài thơ “Bạn mới” và trả lời được các câu hỏi theo nội dung bài thơ.
 - Biết thực hiện các động tác bật xa.
 - Nhận biết chöõ caùi o,ô,ơ qua các tranh ảnh và đồ dùng học tập.
 - Trẻ biết vẽ con đường đến lớp.
 - Cháu thuộc bài hát , hiểu nội dung bài hát “ Em đi mẫu giáo”.
II.Chuaån bò:
- Tranh aûnh,giaáy ñeå chaùu veõ,caét daùn.
 -Một số tranh nói về trường mầm non.
- Tranh aûnh minh hoïa baøi thô,caâu chuyeän.
- Moät soá troø chôi,baøi haùt,caâu chuyeän..veà trường mầm non.
- Đất nặn, bảng con.
- Caâu hoûi ñaøm thoaïi.
- Ñoà chôi caùc goùc-ñoà duøng veä sinh.
HOẠT ĐỘNG
NỘI DUNG
Thứ 2
11/09/2017
Thứ 3
12/09/2017
Thứ 4
13/09/2017
Thứ 5
14/09/2017
Thứ 6
15/09/2017
1/ Đón trẻ -Điểm danh
- Cô đến lớp sớm đón cháu nhắc trẻ chào cô khi đến lớp ,mở nhạc chủ đề “trường màm non” cho trẻ nghe, vận động tự do theo nhạc và hoạt động ở góc thư viện. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, tình trạng sức khỏe. Nhắc nhở trẻ cháu để đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định.
Yêu cầu:	
 Trẻ biết lễ phép chào cô, chào cha mẹ, và biết để đồ dùng đúng nơi qui định.
Trò chuyện tiếng việt
-Trò chuyện về lớp học cuả bé .
-Trò chuyện về bạn trái, bạn gái trong lớp. 
-Trò chuyện về trang trí lớp học. 
-Trò chuyện cả tuần đêug ngoan. 
-Trò chuyện về cô và cháu.
- Từ: “ “Cô giáo”, “Dạy dỗ”.
- Mẫu câu: “ Người dạy học còn gọi là cô giáo”, ‘Cô giáo đã dạy dỗ, chăm sóc cho cháu”,
- Từ : “Bạn gái” “bạn trai”
- Mẫu câu: “baïn gaùi có toùc daøi, ñeo boâng tay, maët aùo ñaàm” “ø baïn trai có toùc ngaén, .)
- Từ: “Ngăn nắp” “sạch sẽ” 
- Mẫu câu: “Haèng ngaøy caùc con neân veä sinh ñoà duøng, ñoà chôi vaø phoøng hoïc phaûi doïn deïp khi chôi xong coù ngaên naép ñeå nhìn thaáy cho ñeïp vaø saïch seõ” 
- Từ: “Bé ngoan”
- Mẫu câu: “caùc con phaûi ñi hoïc ñeàu, coá gaéng hoïc gioûi ñeå suoát tuaàn laø beù ngoan”
- Từ : “Săn sóc” “Chăm lo” 
-Mẫu câu: “ Coâ laø ngöôøi meï thöù 2, chaêm lo saên soùc cho caùc con, daïy cho caùc con nhöõng ñieàu hay leõ phaûi ñeå caùc con trôû thaønh ngöôøi toát.”
Yêu cầu:
 Cháu tham gia trò chuyện, trả lời được các câu hỏi có liên quan đến trường mầm non. Nói đúng một số từ và mẫu câu có liên quan đến trường mầm non
2/ Thể dục buổi sáng
- Cho trẻ đi thành vòng tròn ,đi theo kiểu chân ,đi nhanh ,đi chậm,sau đó về hàng theo tổ và tập thể dục sáng: 
 +HH 5: Thở với ông mặt trời.
 + Tay 2.:Đưa tay ra phía trước, sang ngang.
 +Chân 3:Đưa chân ra các phía.
 + Bụng 2: đứng quay người sang bên.
 + Bật2: Bật tách chân, khép chân.
 Yêu cầu:
 Cháu tham gia tập thể dục, thực hiện được các động tác thể dục buổi sáng.
3/Hoạt động học
PTTC
- Bật xa 50 cm
PTNN. 
- Đọc thuộc thơ “ Bạn Mới
+ Tìm chữ cái o, ô, ơ.
PTNT
 - Tách nhóm trong phạm vi 5.
PTTM
- Dạy hát: Em đi mẫu giáo.
+ Tô màu con đường đến trường.
TC-XH
- Tìm hiểu Lớp mẫu giáo của bé
4/Hoạt động ngoài trời
- Thể dục:
Bật xa 
Trò chơi: Nhảy tiếp sức.
- Cho cháu đọc bài thơ, bài hát nói về trường mầm non. 
-Chơi trò chơi: kéo co.
- Cháu hát bài hát “ Em đi mẫu giáo”
 - Chơi trò chơi: Đi gáo dừa.
QSTN:Tham quan vườn hoa trong sân trường.
- TCVĐ: chuyền bóng 
 QSTN: Dạy trẻ hát các bài hát về trường mầm non.
- TCDG: Tập tầm vong,kéo co
- Yêu cầu: Cháu bật phối hợp tay chân nhịp nhàng. Chơi tốt trò chơi: 
- Chuẩn bị: Sân bãi, cô thực hiện tốt động tác để hướng dẫn cháu.
- Yêu cầu: Cháu đọc tốt bài thơ, hát tốt bài hát về trường mầm non như ngày vui của bé. Chơi tốt trò chơi.
- Chuẩn bị: Một số bài hát, bài thơ về trường mầm non. trò chơi kéo co.
- Yêu cầu: Cháu hát tốt bài hát ““ Em đi mẫu giáo” , chơi tốt trò chơi: Đi gáo dừa. 
- Chuẩn bị: Cô thuộc bài hát, hát diễn cảm bài hát. Gáo dừa.
- Yêu cầu: Cháu quan sát vườn hoa trong sân trường. Chơi tốt trò chơi: Chuyền bóng.
- Chuẩn bị: Sân trường có nhiều hoa đẹp,trò chơi: bóng. 
- Yêu cầu: Cháu hát các bài hát về trường mầm non, chơi tốt trò chơi: Tập tầm vong,kéo co 
- Chuẩn bị: Một số bài hát về trường mầm non, trò chơi: Dây
5/Hoạt động góc
Chuẩn bị: - Một số đồ dùng có số lượng 1-2.
- Một số dụng cụ của cô giáo như: trống lắc, quyển vở, bút vẽ,..
- Tranh vẽ chưa tô màu một số hoạt động của của và cháu. Giấy 
vẽ, bút sáp, đất nặn,
 - Khối gỗ, hàng rào cây, cây xanh, hoa, 
 - Trò chơi: Kéo co, tập tầm vong, đi gáo dừa,
 - Tranh ảnh về một số trường mầm non 
- Học tập: Đếm số lượng trong phạm vi 1-2.
- Phân vai: Cô giáo.
-Nghệ thuật Tô màu tranh ảnh về trường mầm non
- Xây dựng: Trường mầm non
- Phân vai: Cô giáo.
- Thư viện: Làm sách tranh về trường mầm non.
- Nghệ thuật: Ghép hình
- Xây dựng: Trường mầm non
- Học tập: Ghép các nét rời thành chữ o, ô, ơ
- Phân vai: Cô giáo.
- Nghệ thuật: Vẽ tranh về trường mầm non
- Xây dựng: Trường mầm non
- Học tập: Đếm số lượng trong phạm vi 1-2 
- Phân vai: Cô giáo.
- Nghệ thuật: Nặn về trường mầm non
- Xây dựng: Trường mầm non
- Học tập: Nhận biết các chữ đã học.
- Phân vai: Cô giáo.
- Nghệ thuật: Vẽ về trường mầm non
- Xây dựng: Trường mầm non
- Thư viện: Xem tranh về trường mầm non.
Yêu cầu: 
- Cháu đếm tốt trong phạm vi 1-2.
- Biết chọn vai chơi và thể hiện được vai cô giáo.
- Tô màu khéo léo không chồm ra ngoài.
- Xây dựng trường mầm non với các dãy phòng, cổng ra vào, hàng rào.
Yêu cầu:
- Biết chọn vai chơi và thể hiện được vai cô giáo.
- Cháu làm được sách tranh về trường mầm non
- Cháu ghép được tranh theo tranh mẫu.
- Xây dựng trường mầm non với các dãy phòng, cổng ra vào, hàng rào.
Yêu cầu:
- Ghép được nét cong, nét móc , net xiên thành chữ o,ô,ơ
 - Biết chọn vai chơi và thể hiện được vai cô giáo.
- Vẽ tranh về trường mầm non. 
- Xây dựng trường mầm non với các dãy phòng, cổng ra vào, hàng rào.
Yêu cầu:
- Cháu đếm tốt trong phạm vi 1-2
- Nặn được một số đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non
- Biết chọn vai chơi và thể hiện được vai cô giáo.
- Xây dựng trường mầm non với các dãy phòng, cổng ra vào, hàng rào.
Yêu cầu:
- Cháu nhận biết các chữ đã học.
- Vẽ được đồ dùng đồ chơi về trường mầm non
- Biết chọn vai chơi và thể hiện được vai cô giáo.
- Xây dựng trường mầm non với các dãy phòng, cổng ra vào, hàng rào.
- Cháu nhận biết về trường mầm non qua tranh ảnh
6/ Lao động vệ sinh
Yêu cầu:
 Cháu biết tự thu dọn, sắp xếp lại đồ dùng đồ chơi của mình gọn gàng, ngăn nắp.
 Biết tự làm vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, chảy tóc gọn gàng.
7/Hoạt
động
chiều
Ôn bài học buổi sáng.
 Ôn bài học buổi sáng. 
- Ôn bài học buổi sáng. 
Ôn bài học buổi sáng. 
Ôn bài học buổi sáng. 
8/ Nêu gương
 Cho trẻ đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan:
 1/ Đi học đúng giờ, nghỉ học phải xin phép cô.
 2/ Tham gia phát biểu xây dựng bài.
 3/ Lễ phép với mọi người xung quanh.
 Cô cho cháu tự nhận xét, tổ trưởng nhận xét, cô nhận xét. Cháu ngoan cắm cờ, cháu chưa ngoan hứa hẹn cùng cô cùng lớp. 
Yêu cầu:
 Cháu biết tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét cho các bạn. Biết tự giác nhận lỗi và hứa sửa lỗi.
9/ Trả trẻ
 Cô trả trẻ tận tay phụ huynh mở nhạc chủ đề “Trường mầm non” cho trẻ nghe, vận động tự do theo nhạc và hoạt động ở góc thư viện. Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, tình trạng sức khỏe của trẻ.
Yêu cầu:
 Trẻ biết lễ phép chào cô, chào cha mẹ,
Thứ hai ngày 11 tháng 09 năm 2017
Lĩnh vực: phát triển thể chất
Hoạt động : TD
Đề tài: Bật xa 50 cm.
+ Trò chơi: Nhảy tiếp sức
I . Muïc ñích yeâu caàu
	 - Dạy trẻ kỷ năng bật từ 50 cm
- Dạy trẻ kỷ năng bật từ 50 cm
- Biết nhún chân và dung sức bật xa.
- Phát triển các tố chất vận động sự khéo léo nhịp nhàng của tay và chân .
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi vận động .Rèn luyện tính mạnh dạn và sự tự tin .
- Giáo dục cháu tham gia tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh.
II. Chuaån bò : 
Hệ thống câu hỏi đàm thoại.
Tranh chủ đề trường mầm non.
Rảnh bật.
 - Trò chơi nhảy tiếp sức.	
III.Tổ chức hoạt động:
* Khôûi ñoäng: 
- Coâ laéc troáng cho treû ñi voøng troøn vaø keát hôïp ñi theo caùc kieåu chaân.
 *Troïng ñoäng
* Baøi taäp phaùt trieån chung;
 	+Tay 2:tay ñöa ngang , gaäp khuyûu tay , ngoùn tay ñeå treân vai.
 	+Chaân 1:ñöùng ñöa moät chaân ra tröôùc , leân cao.
 	+Buïng 4:cuoái gaäp ngöôøi veà tröôùc, hai tay ñan sau löng.
 	+Baät 2: baät liên tục.
* Vaän ñoäng cô baûn
- Chaùu haùt baøi “Gác trăng”
- Caùc con vöøa haùt baøi gì?
- Các chú bộ đội rất vất vả vào các ngày lễ tết các chú cũng phải đứng rác để bảo vệ hòa bình cho đất nước, cho các con được vui chơi. Con ñöôøng maø caùc chú ñi qua rất khó khăn có nhiều hố nhỏ các chú phải bật qua.
- caùc baïn có muốn đến thăm các chú vào ngày tết trung thu không? khi qua con suoái naøy caùc con phaûi bieát baät qua. Ñeå bieát caùc baïn baät qua con suoái nhö theá naøo hoâm nay coâ höôùng daãn caùc con “baät xa 45cm”.
- Coâ laøm maãu laàn 1 khoâng giaûi thích
-Coâ laøm maãu laàn 2 giaûi thích: Ñöùng khoâng ñaïp vaïch chuaån, hai tay ñöa veà phía tröôùc laên nheï xuoáng döôùi ra sau ñeå laáy ñaø ñoàng thôøi khuîu goái, thaân ngöôøi ngaõ tröôùc ñeå chuaån bò nhuùn baät, nhuùn chaân, ñaïp ñaát maïnh baèng nöûa baøn chaân treân, khi rôi xuoáng chaân chaïm ñaát nheï nhaøng baèng ñaàu baøn chaân, goái hôi khuïy.
- Coâ choïn 1, 2 chaùu leân thöïc hieän thöû
- Cho treû tieán haønh taäp luyeän
- Coâ bao quaùt lôùp söûa sai, ñoäng vieân chaùu thöïc hieän
- Nhaän xeùt sau khi taäp
* Coâ vöøa cho caùc con theå duïc “baät xa” qua ñoù giuùp cho caùc con bieát caùch baät xa vaø giuùp cô theå caùc con khoûe maïnh, caùc con neân thöôøng xuyeân taäp theå duïc cho cô chaân, tay, ñöôïc chaéc khoûe hôn.
* Troø chôi “Nhaûy tieáp söùc”
- Giaûi thích: chia 3 toå. Khi nghe hieäu leänh baïn ôû ñaàu nhaûy baät leân laáy côø chaïy veà ñöa cho baïn roài veà cuoái haøng ñöùng. Baïn nhaän côø baät leân ñoåi côø khaùc chaïy veà ñöa baïn, neáu ai khoâng ñoåi côø thì phaûi thöïc hieän laïi. Cöù nhö vaäy toå naøo xong tröôùc toå ñoù thaéng cuoäc.
- Coâ cho treû tieán haønh chôi
- Bao quaùt lôùp, vaän ñoäng chaùu chôi
- Nhaän xeùt sau khi chôi
* Hoài tænh: chaùu ñi nheï nhaøng 1 - 2 voøng
- Nhaän xeùt, tuyeân döông.
- Thu doïn ñoà duøng
- Keát thuùc hoaït ñoäng
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
* Hoạt động chiều:
	- Ôn lại bài học buổi sáng.
* Nhận xét đánh giá nội dung đánh giá cuối ngày:
Đón cháu:.............
Thể dục sáng:.................
Trò chuyện:...........
Hoạt động học:...........
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạt động ngoài trời:................
Hoạt động góc:....................
Hoạt động nêu gương:................................................................................................................
Thứ ba ngày 12 tháng 09 năm 2017
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Hoạt động: LQCV
Đề tài: Dạy trẻ đọc thơ “Bạn mới”
 	I. Mục đích- Yêu cầu:
*Kiến thức 
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ và biết thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung của bài thơ.
*Kỹ năng:
- Cháu đọc thơ diễn cảm, phát âm rõ ràng, trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc theo nội dung bài thơ.
*Thái độ:
- Cháu biết yêu quý các bạn trong lớp, biết chia sẽ đồ chơi cùng bạn
II.Chuẩn bị:
Tranh bài thơ “Bạn mới”
 Nhạc bài hát “Tröôøng chuùng chaùu laø tröôøng Maàm Non”
III.Tổ chức hoạt động:
* Cả lớp hát baøi “ Tröôøng chuùng chaùu laø tröôøng Maàm Non”
- Caùc con vöøa haùt baøi gì? Trong lôùp Chuùng ta coù nhöõng ai? (Coâ vaø baïn)
- Caùc con coù thích ñi hoïc khoâng? Taïi sao con thích? (coù baïn ñeå chôi trong, lôùp coù nhieàu ñoà chôi)
- Coù moät baøi thô raát hay noùi veà tình baïn trong lôùp. Ñoù laø baøi”Baïn môùi”. Hoâm nay coâ chaùu ta cuøng ñoïc baøi thô naøy nheù!
 	Coâ ñoïc laàn 1: Baøi thô noùi veà ngöôøi baïn môùi vaøo lôùp coøn raát nhuùt nhaùt vì theá caùc baïn ruû baïn aáy cuøng chôi c6 giaùo thaáy raát vui vì caùc chaùu bieát ñoaøn keát
Coâ ñoïc laàn 2: cho beù xem tranh
* Daïy ñoïc thô:
- Daïy caû lôùp ñoïctöøng caâu ñeán heát baøi. 
- Bao quaùt lôùp söûa sai
- Coâ chuù yù söûa sai ôû treû
* Ñaøm thoaïi
- Coâ vöøa daïy caùc con ñoïc baøi thô gì?
- Baøi thô noùi veà baïn môùi ñeán lôùp caùc baïn trong lôùp ñaõ laøm gì ñeå giuùp baïn môùi? (ruû baïn cuøng chôi)
- Coâ giaùo thaáy caùc baïn chôi vôùi nhau nhö theá thì coâ khen caùc baïn nhö theá naøo?
-Ai saùng taùc ra baøi thô naøy?
- Coâ vöøa daïy cho caùc con ñoïc baøi thô “Baïn môùi”. Qua baøi thô naøy giuùp caùc con bieát ñoïc thô, coâ mong raèng caùc con bieát yeâu thöông giuùp ñôû baïn, cuøng nhau vui chôi, coù nhö vaäy môùi xöùng ñaùng laø beù ngoan
Keát thuùc tieát hoïc
* Hoạt động chiều:
	- Ôn lại bài học buổi sáng.
* Nhận xét đánh giá nội dung đánh giá cuối ngày:
Đón cháu:.............
Thể dục sáng:.................
Trò chuyện:...........
Hoạt động học:...........
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạt động ngoài trời:................
Hoạt động góc:....................
Hoạt động nêu gương:..................................................................................................................
Thứ tư ngày 13 tháng 09 năm 2017
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Đề tài: Tách nhóm trong phạm vi 5
Hoạt động: Làm quen với toán.
I/ Mục đích-Yêu cầu:
- Treû bieát caùch chia 5 ñoái töôïng thaønh hai phaàn. Luyeän taäp theâm bôùt trong phaïm vi 5.
- Treû ñeám, có theå ghi nhôù, tö duy toát.
- Treû yeâu thích moân hoïc, baûo quaûn ñoà duøng trong gia ñình
II. Chuẩn bị:
- Mỗi trẻ có 5 hạt ca phê, 5 bông hoa nhựa, 2 số có tổng là 5 (1-4, 2-3, 3-1)
- Đồ dùng của cô giống trẻ, 5 chiếc ly và một số nhóm đồ dùng đặt quanh lớp.
II. Tiến hành hoạt động:
* Hoạt động mở đầu:
Trẻ hát “Cả nhà thương nhau”
Trò chuyện về chủ điểm
* Hoạt động trọng tâm:
+ Luyện tập nhận biết nhóm đồ vật có số lượng là 5
- Cô và trẻ đứng thành vòng tròn múa hát “cầm tay nhau cùng đi chơi.”
- Các cháu cùng đi hái hoa để cắm vào lọ cho đẹp(5 cháu mỗi cháu cầm 1 bông hoa)
- Bạn nào hái được hoa thì giơ lên
- Cả lớp cùng đếm xem các bạn hái được mấy bông hoa (5 bông)
- Cho trẻ đi tìm xung quanh lớp những nhóm đồ dùng gia đình nào có số lượng 5, đếm và gắn thẻ chữ số tương ứng.
- Cô gõ và trẻ đếm tiếng gõ, sau đó vỗ tay đúng số lượng tiếng gõ vừa nghe được.
- Củng cố dãy số 1-5
+ Dạy trẻ chia nhóm đới tượng có số lượng 6 thành 2 phần:
- Cho trẻ xem 5 chiếc ly cô xếp từ trái qua phải, cho trẻ đếm, đọc và gắn thẻ số tương ứng.
- Cô chia nhóm 5-1 trẻ đếm lại và đọc 5 bớt 1 còn 4. cô gộp lại, cho trẻ đếm lại và đọc 4 thêm 1 là 5.
- Tương tự như vậy vói cách chia 4-2 và 3-3.
- Trò chơi “Tập tầm vông” cô phát cho mỗi trẻ một rổ có 6 hạt cà phê. Cho trẻ chơi theo yêu cầu của cô 2-3 lần sau đó cho trẻ chai nhóm tùy ý trẻ cô kiểm tra.
+ Luyện tập
Trò chơi “Phơi đồ giúp mẹ”
Có 3 đội chơi. Mỗi đội sẽ có 2 dây phơi đồ. Đầu tiên cô mời 2 đội chơi thi đua với nhau lấy đồ trong thau phơi lên 2 dây trong thời gian qui định sau một bài hát đội nào thắng cuộc sẽ thi đua với đội còn lại, đội nào thua sẽ bị phạt nhảy lò cò quanh lớp.
- Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi vâng lời và biết giúp đỡ người thân.
* Hoạt động kết thúc : Hát “Tía em má em”
* Hoạt động chiều:
	- Ôn lại bài học buổi sáng.
* Nhận xét đánh giá nội dung đánh giá cuối ngày:
Đón cháu:.............
Thể dục sáng:.................
Trò chuyện:...........
Hoạt động học:...........
............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Hoạt động ngoài trời:................
Hoạt động góc:....................
Hoạt động nêu gương:..................................................................................................................
Thứ năm ngày 08 tháng 09 năm 2016
Lĩnh vực: Phát triển thẩn mỹ
Hoạt động: GDAN
Đề tài: Em đi mẫu giáo
+ Tô màu con đường tới lớp
 I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU: 
*. Kieán thöùc:
 -Treû bieát trong lôùp cuûa treû coù nhieàu baïn trai baïn gaùi .
 -Trẻ bieát hát theo cô cả bài hát, hiểu noäi dung cuûa baøi haùt.
 -Thể hiện được tình cảm thích đến trường 
 -Cháu vẽ được những nét công,nét thẳng,nét xiên thành con đường tới lớp 
 -Cháu biết cách cầm bút ,cách ngồi đúng tư thế.
* Kyõ naêng:
- Quan saùt, kó naêng hát ñuùng.
- Chôi thaønh thaïo, dieãn ñaït maïch laïc
-Kỹ năng cầm bút vẽ, quan sát , tô màu
* Giaoù duïc:
- Ñoøan keát, yeâu thöông giuùp ñôõ baïn veä sinh tröôøng lôùp, yeâu meán tröôøng lôùp .
-GD cháu yêu mến trường lớp MG
-GD cháu thương xuyên vẽ ,tô màu 
-GD cháu giữ gìn giấy bút 
II. CHUAÅN BÒ:
-Tranh trường MN
-Bài hát bài thơ về trường MN
-Giấy ,bút cho cháu làm quen
III/ HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH :
	*Hoạt động 1
*Lớp đọc bài thơ “trong lớp ”
-Các con vừa đọc bài thơ gì” 
-Bài thơ nói về gì ?
-Khi cô vào lớp thì các con phải làm gì ?
-Vào học thì các con như thế nào ?
-Khi nghe cô hỏi thì các con phải làm sao?
- Trong lớp các con ngồi học thì các con phải ngồi ngay ngắn ,khi muốn phát biểu thì các con phải giơ tay 
-Lớp MG của chúng ta có rất nhiều bạn có cô dạy các con và còn có nhiều đồ chơi 
-Có một bài hát nói về bé đi mẫu giáo rất vui ,vậy hôm nay cô sẽ dạy các con hát bài hát “em đi mẫu giáo ”
* Hát mẫu
-Cô hát mẫu lần 1
-Cô hát mẫu lần 2: bài hát nói vế bé đi mẫu giáo rất vui ,các con học rất ngoan ,cô giáo khen các con chăm học vuive4 đón các con vào lớp
*Hoạt động 2
*Dạy hát 
-Cô dạy lớp hát 
-Cô dạy tổ 
-Cô dạy nhóm hát 
*Đàm thoại
-Bài hát nói về gì ?
-Các con lên 3 tuổi các con đi đâu?
-Cô giáo rất thương các con thì các con như thế nào?
-Cô giáo khen các con như thế nào ?
*Trò chơi âm nhạc 
-Trò chơi đón tên bạn hát 
-Giải thích : 1 chú lên chụp mủ lại 
-Gọi 1 cháu khác đứng dậy hát 
-Mở mủ chụp ra cho cháu đón tên ban vừa mới hát 
-Cô cho cháu chơi vài lần 
*Hoạt động 3
	-Cho chaùu vừa đươc cô dạy hát bài hát “em đi MG” các con hát rất giỏi ,đến trường MG các con được cô dạy để ba mẹ ở nhà yên tâm làm việc ? nhưng trước khi ba mẹ về làm việc thì sáng sớm mẹ hoạt là ba dẫn con đến trường rồi. Thế các con hãy nhớ lại xem con đường mà ba ,mẹ đưa con đến trường là như thế nào ? để rồi con sẽ vẽ lên một bức tranh con đương thật đẹp.
	-Cô cho cháu xem con đường của cô vẽ.
	-Đây là con đường từ nhà cô đến trường cô đã vẽ lại cho các con xem.
	-Đàm thoại qua tranh
	-Gọi vài cháu kể về con đường của cháu từ nhà đến trường 
	*Cô tômẫu cho cháu xem.
	*Giải thích :Các con tô màu, chọn màu phù họp để tô bức tranh, tô không bị lem, tô từ ngoài vào trong.
	*Cháu thực hiện tô
	-Cô đi quan sát hướng dẫn cách ngồi cách cầm bút.
	*

Tài liệu đính kèm:

  • docMAM NON 1718 chua dung_12180595.doc