Giáo án Mĩ thuật 6 - Bài 1 đến bài 35

Chép hoạ tiết trang trí dân tộc

I. Mục tiêu :

- Kt: Hs nhận ra vẻ đẹp trong hoạ tiết của các dân tộc miền xuôi và miền núi.

- KN: Hs chép được hoạ tiết dân tộc và tô màu theo ý thích

- TĐ: Hsinh biết trân trọng giá trị nghệ thuật dân tộc.

II. Chuẩn bị :

1.GV:

- Hình minh hoạ hướng dẫn cách chép hoạ tiết dân tộc

- Phóng to 1 só hoạ tiết được in trong SGK

- Sưu tầm 1 số hoạ tiết dân tộc ở: váy , quần ,áo, khăn , mũ

2. HS:

- Suư tầm 1 số hoạ tiết dân tộc ở sách báo

- Giay A4, bút chì đen, màu vẽ, tẩy .

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra dụng cụ học sinh

3. Bài mới:

 

doc 79 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 234Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 6 - Bài 1 đến bài 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
- Néi dung cña c¸c bøc bøc tranh lµ g×?
- Trªn tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh g×?
- Bè côc cña tranh ra sao?
- Mµu s¾c trªn tranh ntn?
 Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn vÏ:5’
- Nªu c¸c b­íc vÏ?
Gi¸o viªn thao t¸c minh ho¹.
- Cho HS xem 1 sè bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc
 Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh:(25’)
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi.
 Ho¹t ®éng 4(5’): §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp:
-GV gîi ý, h­íng dÉn HS nhËn xÐt bµi cña m×nh vµ cña b¹n vÒ: néi dung, bè côc, h×nh vÏ, mµu s¾c. HS t×m ra bµi ®Ñp m×nh thÝch.
Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt chung.
Ho¹t ®éng 5: GV nhËn xÐt. 4’
Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt chung
I. Quan s¸t , nhËn xÐt
II. C¸ch vÏ
- B1: Chän néi dung cô thÓ, 
- B2: T×m bè côc ( Ph¸c c¸c m¶ng h×nh chÝnh, phô)
- B3: VÏ H×nh ¶nh vµo c¸c m¶ng
- B4: VÏ mµu (Phï hîp néi dung) .
III. Thùc hµnh
BT: VÏ tranh ®Ò tµi bé ®éi
IV. §¸nh gi¸
Tr­ng bµy s¶n phÈm theo nhãm
NL quan s¸t t­ duy
NL NhËn biÕt.
NL gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, NL thùc hµnh s¸ng t¹o
NL nhËn biÕt mµu
4.Cñng cè:1’
- GV nh¾c l¹i néi dung kiÕn thøc cña bµi häc. NhËn xÐt chung tiÕt häc
5. H­íng dÉn:1’
- BTVN: Hoµn thµnh tiÕp bµi
- CBBS: VÏ trang trÝ- Trang trÝ ®­êng diÒm. Tiªt sau mang ®Çy ®ñ dông cô häc tËp.
Ngµy so¹n: ../../ 2014
Ngµy gi¶ng:./../ 2014
TiÕt 15: vÏ trang trÝ
trang trÝ ®­êng diÒm
I. Môc tiªu bµi d¹y:
1) KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu c¸i ®Ñp trong trang trÝ ®­êng diÒm vµ øng dông cña ®­êng diÒm vµo cuéc sèng.
2) KÜ n¨ng: Häc sinh biÕt c¸ch trang trÝ ®­êng diÒm theo tr×nh tù b­íc ®Çu tËp t« mµu theo hoµ s¾c nãng l¹nh.
-Häc sinh vÏ vµ t« ®­êng diÒm theo ý thÝch.
3) Th¸i ®é: Häc sinh yªu thÝch m«n häc.
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:	
- Mét sè ®å dïng ®­îc trang trÝ ®­êng diÒm.
- Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc
2. Häc sinh:
- GiÊy vÏ, th­íc kÎ, bót ch×, mµu...	
III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp:
1.æn ®Þnh tæ chøc(1’)
2.KiÓm tra bµi cò(2’)
- Nªu c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi Bé ®éi?
* GV gtb(1’): Trong cuéc sèng hµng ngµy cña chóng ta, nhu cÇu vÒ c¸i ®Ñp lµ rÊt quan träng. Cuéc sèng cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu vÒ c¸i ®Ñp ngµy cµng cao. ChÝnh v× vËy trang trÝ ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng, nã lµm cho mäi vËt ®Ñp h¬n. Trang trÝ ®­êng diÒm lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®ã. Vëy trang trÝ ®­êng diÒm nh­ thÕ nµo , chóng ta cïng t×m hiÓu.
3.Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
N¨ng lùc cÇn ®¹t
 Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn quan s¸t, nhËn xÐt:
 - Trong gia ®×nh em nh÷ng ®å vËt nµo ®­îc trang trÝ ®­êng diÒm?
- Nªu t¸c dông cña trang trÝ ®­êng diÒm?
- Nh÷ng ho¹ tiÕt nµo th­êng ®­îc sö dông trang trÝ ®­êng diÒm?
- Cã nh÷ng c¸ch trang trÝ nµo?
- Nªu nhËn xÐt vÒ mµu s¾c trang trÝ?
- Tr×nh bµy vËt, c¸ch trang trÝ, ho¹ tiÕt, mµu s¾c vËt mÉu nhãm ®· chuÈn bÞ.
 Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn vÏ:
- Nªu c¸ch vÏ?
Gi¸o viªn thao t¸c minh ho¹.
- GV cho HS xem thªm bµi vÏ trang trÝ ®­êng diÒm cña HS n¨m tr­íc.
- Nªu nhËn xÐt cña em vÒ bµi vÏ cña c¸c b¹n
 Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh:
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi, hd HS sö dông th­íc kÎ ®Ó kÎ ®­êng th¼ng song song, chia «, t×m vÏ ho¹ tiÕt thÝch hîp vµ vÏ mµu.
 Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp:
-GV cho HS tr­ng bµy bµi vÏ lªn b¶ng, gîi ý HS nhËn xÐt bµi cña m×nh vµ cña b¹n vÒ: tr×nh bµy bè côc, ho¹ tiÕt, mµu s¾c. T×m ra bµi ®Ñp m×nh thÝch.
Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt chung.
I. Quan s¸t, nhËn xÐt
-Lä hoa, b¸t ®Üa, v¸y ¸o...
- Lµm cho ®å vËt phong phó vµ ®Ñp h¬n
- Hoa l¸, con vËt (chim h¹c, ong b­ím, c¸...) vµ h×nh m¶ng trong h×nh häc
- Nh¾c l¹i, xen kÏ.
- Tõ 3-4 mµu: T­¬i s¸ng, theo gam nãng, l¹nhÞ phï hîp víi vËt ®­îc trang trÝ..
II. C¸ch vÏ
- B1: KÎ hai ®­êng th¼ng song song, chia kho¶ng c¸ch c¸c c« ®Òu nhau. KÎ trôc..
- B2: VÏ ho¹ tiÕt vµo tõng «.(Ho¹ tiÕt xen kÏ, ho¹ tiÕt nh¾c l¹i)
- B3: Hoµn thiÖn - vÏ mµu.
III. Thùc hµnh
-BT: Trang trÝ ®­êng diÒm theo ý thÝch
-Häc sinh vÏ bµi.
IV. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
Tr­ng bµy s¶n phÈm.
Nªu nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi vÏ cña b¹n.
N¨ng lùc nhËn biÕt
4.Cñng cè(1’)
-GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch trang trÝ.
- HS nªu t¸c dông cña trang trÝ ®­êng diÒm trong cuéc sèng
- GV nhËn xÐt bæ sung vµ liªn hÖ thùc tÕ.
5.H­íng dÉn(1’)
-BTVN: Hoµn thµnh tiÕp bµi vÏ.
-CBBS: VÏ theo mÉu- MÉu d¹ng h×nh trô vµ h×nh cÇu(T1). Mang mÉu vÏ vµ dông cô häc tËp. 
Ngµy so¹n: ../../ 2014
Ngµy gi¶ng:./../ 2014
bµi 16: vÏ theo mÉu
mÉu d¹ng h×nh trô vµ h×nh cÇu
(T1: VÏ h×nh)
I. Môc tiªu bµi häc:
1) KiÕn thøc: Häc sinh biÕt ®­îc cÊu t¹o cña mÉu, biÕt bè côc bµi vÏ thÕ nµo lµ hµi hoµ vµ ®Ñp.
2) KÜ n¨ng: Häc sinh biÕt c¸ch vÏ h×nh vµ vÏ ®­îc h×nh gÇn gièng víi mÉu.
3) Th¸i ®é: Häc sinh thÝch quan s¸t, häc hái, t×m tßi.
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:	
- Bµi vÏ tØnh vËt cña häc sinh n¨m tr­íc.
- Tranh tÜnh vËt cña c¸c häa sÜ vµ thiÕu nhi.
2. Häc sinh:
- ChuÈn bÞ mÉu vÏ theo nhãm.
- GiÊy vÏ, th­íc kÎ, tÈy.	
III. TiÕn hµnh d¹y - häc:
1.æn ®Þnh tæ chøc(1’)
2.KiÓm tra bµi cò(2’)
- Nªu c¸c b­íc vÏ trang trÝ ®­êng diÒm?
* GV gtb(1’): C¸c em ®· ®­îc lµm quen vµ vÏ theo mÉu rÊt nhiÒu ®å vËt cã d¹ng h×nh ®¬n gi¶n. H«m nay c¸c em tiÕp tôc häc vÏ theo mÉu: MÉu d¹ng h×nh trô vµ h×nh cÇu.
3.Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
N¨ng lùc cÇn ®¹t
 Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt:
 - So s¸nh 2 bøc tranh cã ®iÓm g× kh¸c nhau?
- Nªu ®Æc ®iÓm cña qu¶?
- So s¸nh tØ lÖ cña tõng vËt mÉu?
- C¸ch ®Æt mÉu nh­ thÕ nµo lµ hîp lý?
- HS lªn ®Æt mÉu
 Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn vÏ:
- Nªu c¸ch vÏ?
-GV minh ho¹ b¶ng
- Nªu nhËn xÐt cña em vÒ bµi vÏ cña c¸c b¹n
 Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh:
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi
 Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp:
Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt chung.
I. Quan s¸t, nhËn xÐt
-Tranh1: VÏ h×nh. Tranh 2: Hoµn chØnh ®Ëm nh¹t Þ®ep h¬n.
- D¹ng h×nh cÇu cã nóm, vâ nh½n
Lä hoa: D¹ng h×nh trô gåm: MiÖng, cæ, vai, th©n vµ ®¸y lä.
II. C¸ch vÏ
- B1: Ph¸c khung h×nh chung.
Ph¸c khung h×nh riªng cña tõng vËt mÉu.
- B2: Ph¸c tØ lÖ tõng phÇn.
- B3: VÏ chi tiÕt hoµn thiÖn. 
III. Thùc hµnh
Häc sinh bµy mÉu - vÏ theo nhãm.
Tr­ng bµy s¶n phÈm.
Nªu nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi vÏ cña b¹n.
4.Cñng cè(2’)
-GV yªu cÇu 1 häc sinh nh¾c l¹i c¸ch vÏ theo mÉu
GV: Qua c¸ch vÏ c¸c vËt mÉu trªn chóng ta cã thÓ vËn dông vÏ ®­îc tÊt c¶ nh÷ng ®å vËt d¹ng t­¬ng tù trong cuéc sèng
*Liªn hÖ: §å vËt nµo dï to hay nhá nã ®Òu cã tÇm quan träng riªng ®èi víi con ng­êi. Do ®ã chóng ta ph¶i biÕt gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n tèt.	
5.H­íng dÉn(1’)
-BTVN: Quan s¸t ®é ®Ëm nh¹t ë ®å vËt cã mÆt cong(lä, chai...), ë qu¶ d¹ng h×nh cÇu
-CBBS: VÏ ®Ëm nh¹t.
Ngµy so¹n: ../../ 2014
Ngµy gi¶ng:./../ 2014
bµi 17: vÏ theo mÉu
mÉu d¹ng h×nh trô vµ h×nh cÇu
(T1: VÏ ®Ëm nh¹t)
I. Môc tiªu bµi häc
1) KiÕn thøc: Häc sinh biÕt ph©n biÖt c¸c ®é ®Ëm nh¹t ë h×nh trô vµ h×nh cÇu: §Ëm, ®Ëm võa, nh¹t vµ s¸ng.
2) KÜ n¨ng: Häc sinh ph©n biÖt ®­îc cac m¶ng, ®Ëm nh¹t theo cÊu tróc cña h×nh trô vµ h×nh cÇu.
-Häc sinh vÏ ®Ëm nh¹t gÇn gièng mÉu.
3) Th¸i ®é: Häc sinh ham thÝch quan s¸t, häc hái, t×m tßi.
II. ChuÈn bÞ:
1) §å dïng:
+ Gi¸o viªn:	
- Tranh vÏ tÜnh vËt, vÏ ®Ëm nh¹t.
- Bµi vÏ cña häc sinh n¨m tr­íc
+ Häc sinh:
- ChuÈn bÞ mÉu theo nhãm.
- Bµi vÏ T1: Bót ch×, tÈy.	
III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
æn ®inh tæ chøc. 
KiÓm tra bµi cò.
Tr×nh bµy c¸c b­íc vÏ theo mÉu: MÉu d¹ng h×nh trô h×nh cÇu.
	*GV giíi thiÖu bµi.
 3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
N¨ng lùc cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt:
 - So s¸nh 2 bøc tranh cã ®iÓm gi kh¸c nhau?
- So s¸nh ®é ®Ëm nh¹t cña 2 vËt mÉu?
- Quan s¸t h­íng ®i cña ¸nh s¸ng?
- Nªu ®é ®Ëm nh¹t tõng vËt mÉu?
- Nªu nhËn xÐt ®é ®Ëm nh¹t vËt mÉu cña nhãm.
 Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn vÏ ®Ëm nh¹t:
- Nªu c¸ch vÏ?
Gi¸o viªn thao t¸c minh ho¹.
- Nªu nhËn xÐt cña em vÒ bµi vÏ cña c¸c b¹n.
 Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh:
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm bµi
 Ho¹t ®éng 4: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp:
-GV tr­ng bµy s¶n phÈm cña häc sinh, h­íng dÉn häc sinh nhËn xÐt bµi cñ m×nh vµ bµi cña b¹n vµ t×m ra bµi ®Ñp ch­a ®Ñp
Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt chung.
Quan s¸t nhËn xÐt.
-Tranh 1: VÏ h×nh. Tranh 2: Hoµn chØnh ®Ëm nh¹t Þ ®Ñp h¬n.
- Qu¶ mµu ®á ®Ëm h¬n b×nh mµu tr¾ng s¸ng h¬n.
- Tõ cöa chÝnh.
- §é ®Ëm nh¹t cña h×nh ¸nh s¸ng h¬n ®é ®Ëm nh¹t cña qu¶n...
Bµy mÉu theo nhãm nh­ giê tr­íc.
C¸ch vÏ ®¹m nh¹t.
-B1 X¸c ®Þnh h­íng chiÕu s¸ng.
-B2 ph¸c c¸c m¶ng ®Ëm nh¹t.
-B3 VÏ ®Ëm nh¹t b»ng c¸c nÐt ®an xen theo cÊu tróc cña mÉu.
-B4 VÏ ®Ëm nh¹t ë nÒn ®Ó bµi vÏ cã kh«ng gian.
III. Thùc hµnh:
-HS quan s¸t vÏ ®Ëm nh¹t theo mÉu.
-Tr­ng bµy s¶n phÈm.
Nªu nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi vÏ cña b¹n.
4.Cñng cè :
-GV chèt l¹i néi dung kiÕn thøc bµi häc, bæ sung kiÕn thøc cßn thiÕu cña häc sinh.
-Liªn hÖ thùc tÕ bµi häc.
- NhËn xÐt chung tiÕt häc.
5. H­íng dÉn:
- Bµi TËp vÒ nhµ: Tù bµy mÉu d¹ng t­¬ng tù ®Ó vÏ.
- ChuÈn bÞ bµi sau: KiÓm tra hoc kú. TiÕt sau mang ®Çy ®ñ dông cô häc tËp. 
Ngµy so¹n: ../../ 2012
Ngµy gi¶ng:./../ 2012
bµi 18: vÏ trang trÝ
trang trÝ h×nh vu«ng
KiÓm tra häc kú I
I. Môc tiªu bµi häc:
1) KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu ®­îc trang trÝ c¬ b¶n vµ trang trÝ øng dông.
2) KÜ n¨ng: Häc sinh biÕt sö dông c¸c ho¹ tiÕt d©n téc vµo trang trÝ h×nh vu«ng.
-Häc sinh lµm ®­îc bµi trang trÝ h×nh vu«ng.
3) Th¸i ®é: Häc sinh yªu thÝch m«n häc.
II. Néi dung kiÓm tra:
 1.§Ò tµi: Em h·y trang trÝ mét h×nh vu«ng theo ý thÝch, tr×nh bµy trªn khæ giÊy A4, chÊt liÖu mµu tuú chän.
2. §¸p ¸n: Häc sinh tù s¾p xÕp bè côc m¶ng h×nh theo ý t­ëng cña m×nh, ho¹ tiÕt cã thÓ lµ hoa l¸, ong b­ím, con vËt c¸ch ®iÖu, sö dông gam mµu theo ý thÝch.
*BiÓu ®iÓm:
-Lo¹i §: Bµi vÏ cã sù s¸ng t¹o ®éc ®¸o, bè côc m¶ng h×nh hîp lý, ho¹ tiÕt tinh tÕ, mµu s¾c cã ®Ëm nh¹t, hµi hoµ vÒ s¾c mµu.
- Lo¹i C§: Bµi lµm cßn s¬ sµi, hoÆc ch­a ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu trªn.
3. KÕt qu¶:
- Sè HS ch­a kiÓm tra:
- Tæng sè bµi:.Trong ®ã:
§:
C§:
4.NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm:
- Giê kiÓm tra:
- Bµi lµm cña HS:
+¦u:
+Nh­îc:
5.H­íng dÉn HS häc tËp ë nhµ: Trang trÝ mét h×nh vu«ng theo ý thÝch.
Häc Kú II
Ngµy so¹n: ../../ 2013
Ngµy gi¶ng:./../ 2013
bµi 19: th­ëng thøc mÜ thuËt
tranh d©n gian viÖt nam
I. Môc tiªu bµi häc:
1) KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu nguån gèc, ý nghÜa vai trß cña tranh d©n gian trogn ®êi sèng x· héi viÖt nam.
2) KÜ n¨ng: Häc hiÓu gi¸ trÞ nghÖ thuËt vµ tÝnh s¸ng t¹o th«ng qua néi dung vµ h×nh thøc thÓ hiÖn cña tranh d©n gian.
3) Th¸i ®é: Häc sinh tù hµo vÒ dßng tranh mang ®Ëm nÐt v¨n ho¸ c¶u d©n téc.
II. ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:	
- Bé tranh ®å dïng d¹y häc.
- Tranh s­u tÇm.
2. Häc sinh:
- S­u tÇm tranh d©n gian ViÖt Nam.	
III. TiÕn hµnh d¹y - häc:
1.æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
*GV giíi thiÖu bµi:
3. Bµi míi:
Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp häc sinh th¶o luËn nhãm.
+ Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ tranh d©n gian ViÖt Nam (10p')
- Em h·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh vÒ tranh d©n gian ViÖt Nam?
(N»m trong dßng nghÖ thuËt cæ ViÖt Nam, cã tõ l©u ®êi ®­îc truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c, th­êng ®­îc bµy b¸n vµo c¸c dÞp tÕt).
	Tranh d©n gian do mét tËp thÓ c¸c nghÖ nh©n s¸ng t¸c. C¸c dßng tranh d©n gian næi tiÕng nh­: §«ng Hå (BN), Hµng Trèng (HN), Kim Hµ (Hµ T©y).
	Tranh d©n gian ®­îc in tõ b¶n kh¾c vµ t« mµu b»ng tay.
+ Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kü thuËt lµm tranh kh¾c gç d©n gian ViÖt Nam : (10p')
- So s¸nh 2 bøc tranh kü thuËt thuéc dßng tranh nµo, nªu sù gièng vµ kh¸c nhau cña 2 bøc tranh?
(Tranh "Ngò Hæ" - Hµng Trèng - Hµ Néi. §­îc in b»ng 1 b¶n kh¾c viÒn nÐt ®en vµ ®­îc t« mµu b»ng tay. Mµu lµ phÈn nhuém, nÐt t« võa ®Ëm, nh¹t, chau chuèt, tinh tÕ. Thuéc thÓ lo¹i tranh thê.
	Tranh "Gµ m¸i" - §«ng Hå - BN thuéc thÓ lo¹i ®Ò tµi lao ®éng s¶n xuÊt. NÐt viÒn to ®Ëm, râ rµng. Mçi mµu ®­îc in b»ng mét b¶nkh¾c kh¸c nhau. Mµu s¾c lÊy s½n tõ trong thiªn nhiªn nh­ vµng (NghÖ, hoa hoÌ), ®en (tro r¬m)...
+Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vÒ ®Ò tµi tranh d©n gian ViÖt Nam: (10p’)
- Tranh d©n gian th­êng ®i vµo nh÷ng ®Ò tµi nµo? LÊy VD mçi thÓ lo¹i?
(§Ò tµi gÇn gòi víi ng­êi d©n lao ®éng)
- Tranh chóc tông Vinh Hoa, phó quý, phóc léc thä.
- Tranh vÒ ®Ò tµi sinh ho¹t vui ch¬i, bÞt m¾t b¾t dª, høng dõa...
- Tranh vÒ ®Ò tµi lao ®éng s¶n xuÊt: Gµ m¸i, lîn ®µn...
- Tranh phª ph¸n: §¸nh ghen, ®¸m c­íi chuét...
- Tranh ca ngîi c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn: Lý Ngù väng nguyÖt.
- Tranh vÏ theo tÝch truyÖn: Th¹ch Sanh.
+ Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu gi¸ trÞ nghÖ thuËt tranh d©n gian ViÖt Nam (10p')
- Nªu gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña tranh d©n gian viÖt nam?
(Do tËp thÓ quÇn chóng ng­êi d©n lao ®éng s¸ng t¸c v× thÕ mang ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc.
	Tranh vÏ hµi hoµ vÒ bè côc, nÐt vÏ vµ mµu s¾c t­¬i t¾n, kh«gn loÌ loÑt.
	Bè côc vÏ theo lèi ­íc lÖ, c¬ ch÷ trong tranh.
	Nguyªn liÖu lÊy s½n trong tù nhiÖn
+ Ho¹t ®éng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp (4p')
- Nªu xuÊt xø cña tranh d©n gian viÖt nam.
- §Ò tµi trong tranh d©n gian?
- Nªu gi¸ trÞ cña tranh d©n gian?
Häc sinh nªu nhËn xÐt chun
4.Cñng cè 
-GV chèt l¹i néi dung kiÕn thøc cña bµi häc
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung tiÕt häc vµ liªn hÖ kiÕn thíc cña bµi häc.
5.H­íng dÉn:
- DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi sau :Xem tr­íc bµi 20- Giíi thiÖu mét sè tranh d©n gian VN.
Ngµy so¹n: 
Ngµy gi¶ng
Tuần 20
Bµi 20: Th­êng thøc mÜ thuËt
Giíi thiÖu mét sè tranh d©n gian viÖt nam
I.Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu s©u h¬n vÒ hai dßng tranh d©n gian næi tiÕng cña ViÖt Nam lµ §«ng Hå vµ Hµng Trèng.
2. KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu thªm vÒ gi¸ trÞ nghÖ thuËt th«ng qua néi dung vµ h×nh thøc cña c¸c bøc tranh ®­îc giíi thiÖu.
3. Th¸i ®é: Häc sinh thªm yªu mÕn nÒn nghÖ thuËt d©n téc cña n­íc nhµ.
* Cã øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo phÇn I vµ phÇn 2 trong bµi.
II. ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn:
Tranh minh ho¹ ë s¸ch gi¸o khoa vµ ®å dïng d¹y häc MÜ thuËt 6
S­u tÇm thªm tranh d©n gian §«ng Hå vµ Hµng Trèng.
M¸y chiÕu
GiÊy dã, tranh d©n gian b¶n in ( Cho HS tham kh¶o)
PhiÕu c©u hái th¶o luËn.
Häc sinh:
S¸ch gi¸o khoa MÜ thuËt 6, vë ghi bót.
Tranh d©n gian (tù s­u tÇm)
III. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
æn ®Þnh tæ chøc (1’)
KiÓm tra bµi cò (2’)
C1: Em h·y nªu xuÊt xø cña tranh d©n gian ViÖt Nam?
HS: Tranh cã tõ l©u ®êi do tËp thÓ quÇn chóng nh©n d©n s¸ng t¹o nªn, th­êng ®­îc b¸n ra hµng lo¹t trong dÞp TÕt Nguyªn ®¸n nªn cßn ®­îc gäi lµ tranh TÕt.
C2: Em h·y cho biÕt ë ViÖt Nam cã nh÷ng vïng nµo s¶n xuÊt tranh d©n gian vµ nh÷ng dßng tranh nµo phæ biÕn réng r·i nhÊt?
HS: Cã nhiÒu vïng s¶n xuÊt tranh d©n gian, nh­ng dßng tranh §«ng Hå vµ Hµng Trèng lµ 2 dßng tranh chÝnh.
 HS tr×nh bµy bµi cò, GV nhËn xÐt.
*§Æt vÊn ®Ò (2’)
GV giíi thiÖu bµi: ë n­íc ta cã rÊt nhiÒu vïng s¶n xuÊt tranh d©n gian næi tiÕng nh­: §«ng Hå ( B¾c Ninh), Hµng Trèng (Hµ Néi), Kim Hoµng (Hµ T©y), Nam Hoµnh (NghÖ An), S×nh (HuÕ) vµ mét sè b¶n cña ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi nh­ Tµy, Nïng ë phÝa B¾c vµ vµi vïng ë Nam Bé.
Tranh d©n gian nh­ mét nÐt ®Ñp truyÒn thèng cña ng­êi d©n ViÖt Nam vµ ®i vµo tiÒm thøc cña mçi ng­êi d©n:
“ TÕt vÒ nhí B¸nh Ch­ng xanh
Nhí chµng ph¸o chuét, nhí tranh lîn, gµ.”
Gi¸o viªn: 
+ Giíi thiÖu c¸c dßng tranh d©n gian trªn m¸y chiÕu.
+ Nh­ng hai vïng s¶n xuÊt tranh( hay cßn ®­îc gäi lµ dßng tranh) TËp trung vµ næi tiÕng nhÊt lµ §«ng Hå vµ Hµng Trèng. Hai dßng tranh nµy ®· tån t¹i hµng mÊy tr¨m n¨m, trë thµnh mét dßng nghÖ thuËt riªng biÖt, quý gi¸, lµ kho b¸u cña nghÖ thuËt d©n téc ViÖt Nam vµ ®Ó l¹i nhiÒu t¸c phÈm cã gi¸ trÞ. 
Bµi míi,
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
H§1: H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu hai dßng tranh d©n gian tiªu biÓu cña ViÖt Nam.
*Gi¸o viªn giíi thiÖu: ( nguån gèc xuÊt xø Tranh §«ng Hå).
- Tranh §«ng Hå ®­îc s¶n xuÊt hµng lo¹t b»ng nh÷ng v¸n gç kh¾c. Gç ®Ó lµm tranh th­êng lµm b»ng gç ThÞ v× thí gç ThÞ dÎo, dai vµ dÔ kh¾c. Mçi mµu cã mét b¶n in nªn bøc tranh cã bao nhiªu mµu ph¶i cã bÊy nhiªu b¶n kh¾c.
- GV cho hoc sinh xem thªm kü thuËt lµm tranh §«ng Hå trªn mµn chiÕu. Giíi thiÖu laäi giÊy ®Ó in tranh.
- GV cho häc sinh xem mét sè bøc tranh §«ng Hå.
H: Mµu s¾c cña c¸c bøc tranh nµy nh­ thÕ nµo?
H: H·y nhËn xÐt vÒ c¸ch s¾p xÕp h×nh ¶nh( bè côc) trong bøc tranh?
H: C¸c nÐt viÒn ®en trong tranh ®­îc kh¾c ra sao?
HS tr¶ lêi – GV NhËn xÐt bæ sung.
*GV giíi thiÖu - Gi¸o viªn giíi thiÖu:( nguån g«c xuÊt xø tranh hµng Trèng).
- Tranh Hµng Trèng chØ cÇn mét b¶n kh¾c ®Ó in nÐt ®en lµm ®­êng viÒn cho c¸c h×nh vÏ vµ sau ®ã t« mµu b»ng tay.
GV cho HS xem thªm kü thuËt lµm tranh Hµng Trèng trªn mµn chiÕu.
- GV cho HS xem tranh Hµng Trèng.
H: Mµu s¾c cña tranh ra sao?
H: C¸ch s¾p xÕp bè côc trong tranh nh­ thÕ nµo?
H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®­êng nÐt trong tranh?
- Gi¸o viªn cho häc sinh nhËn xÐt ®Æc ®iÓm hai dßng tranh.
H: Qua xem tranh em cã nhËn xÐt g× vÒ hai dßng tranh?
H§2: H­íng dÉn HS t×m hiÓu mét sè tranh d©n gian ViÖt Nam.
GV: giíi thiÖu 4 bøc tranh trong SGK. 
Vµ ®Ó t×m hiÓu ®­îc néi dung cña c¸c bøc tranh: GV chia líp thµnh 4 nhãm vµ giao nhiÖm vô cho mçi nhãm, ph¸t phiÕu c©u hái (thêi gian th¶o luËn 5 phót).
C©u hái th¶o luËn:
C©u 1: Bøc tranh thuéc ®Ò tµi g×?
C©u 2: Néi dung cña bøc tranh diÔn t¶ ®iÒu g×?
C©u 3: C¸ch thÓ hiÖn: mµu s¾c, bè côc, h×nh ¶nh, ®­êng nÐt trªn tranh ra sao ?
- Nhãm 1: T×m hiÓu tranh gµ “§¹i C¸t”
HS cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy: GV nhËn xÐt bæ sung.
- Nhãm 2: T×m hiÓu tranh §¸m c­íi Chuét.
HS cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy: GV nhËn xÐt bæ sung.
- Nhãm 3: T×m hiÓu tranh Chî Quª.
HS cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy: 
GV nhËn xÐt bæ sung vµ kÕt luËn: C¸ch vÏ ®­êng nÐt tinh tÕ vµ kü( m¶nh nhá), diÔn t¶ nh©n vËt cã ®Æc ®iÓm, cã thÇn th¸i vµ mµu s¾c t­¬i nguyªn cña phÈm nhuém ®· t¹o nªn sù sèng ®éng cña b¾c tranh tiªu biÓu cho nghÖ thuËt cña dßng tranh Hµng Trèng.
- Nhãm 4: T×m hiÓu tranh PhËt Bµ Quan ¢m.
HS cö ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy: GV nhËn xÐt bæ sung.
I.T×m hiÓu hai dßng tranh d©n gian tiªu biÓu cña ViÖt Nam.
1. Tranh §«ng Hå.
- Mµu s¾c trong tranh ®­îc t¹o ra tõ nh÷ng vËt cã s½n trong thiªn nhiªn vµ dÔ kiÕm( Mµu ®en lÊy tõ tro cña r¬m nÕp, l¸ tre. Mµu vµng lÊy tõ hoa hoÌ, hoa Dµnh Dµnh hoÆc vá c©y gç vang. Mµu xanh lÊy tõ l¸ chµm. Mµu ®á lÊy tõ sái son t¸n nhá. Mµu tr¾ng lÊy tõ vá sß vá hÕn nung lªn t¸n nhá).
- C¸ch s¾p xÕp bè côc trong tranh thuËn m¾t, h×nh to nÒn tho¸ng. 
- §­êng nÐt ®¬n gi¶n, ch¾c khoÎ vµ døt kho¸t ®· thÓ hiÖn râ tÝnh c¸ch cña ng­êi n«ng d©n ®«n hËu, phãng kho¸ng.
2. Tranh Hµng Trèng.
- Mµu s¾c trong tranh lµ mµu phÈm nhuém nªn t­¬i t¾n, sinh ®éng. Do c¸c nghÖ nh©n vÏ mµu b»ng tay nªn nÐt t« ho¹t, kü thuËt dïng mµu Èn hiÖn, t¹o ®­îc kh«ng khÝ h­ h­ thùc thùc cña c¸c bøc tranh thê( Nh­ tranh PhËt Bµ Quan ¢m, Tranh Ngò Hæ).
- C¸ch s¾p xÕp theo lèi thuËn m¾t.
- §­êng nÐt m¶nh nhá, trau chuèt vµ rËm r¹p, nhiÒu khi ch×m lÉn trong mµu s¾c, thÓ hiÖn sù c«ng phu vµ tÝnh s¸ng t¹o.
3. §Æc ®iÓm cña hai dßng tranh d©n gian §«ng Hå, Hµng Trèng.
- C¸c nghÖ nh©n lÊy nguyªn liÖu ®¬n gi¶n, s½n cã ®Ó t¹o nªn nh÷ng bøc tranh ®Ñp giµu tÝnh nghÖ thuËt.
- Tranh §«ng Hå: Víi nÐt viÒn døt kho¸t ®¬n gi¶n, h×nh to nÒn tho¸ng. §Ò tµi trong tranh gÇn gòi víi cuéc sèng, ­íc m¬, t×nh c¶m cña nh©n d©n lao ®éng. Dßng tranh nµy nh»m phôc vô bµ con n«ng d©n “¨n ch¾c mÆc bÒn”.
- Tranh Hµng Trèng: §­êng nÐt m¶nh mai, bay b­ím vµ ®­îc gia c«ng mét c¸ch tØ mØ, c«ng phu. §Ò tµi trong tranh th­êng lÊy trong c¸c tÝch truyÖn truyÒn kú, ca ngîi thiªn nhiªn vµ c¸c bøc tranh thê. Dßng tranh nµy nh»m phôc vô tÇng líp thÞ d©n vµ trung l­u.
II. T×m hiÓu mét sè tranh d©n gian ViÖt Nam.
1. Tranh Gµ “ §¹i C¸t”(Tranh §«ng Hå).
- Tranh thuéc ®Ò t¹i chóc tông. “ §¹i C¸t” chóc mõng mäi ng­êi, mäi nhµ ®ãn xu©n míi “ NhiÒu ®iÒu tèt, nhiÒu tµi léc”.
- “ Gµ” trèng oai vÖ, hïng dòng t­îng tr­ng cho sù thÞnh v­îng vµ nh÷ng ®øc tÝnh tèt mµ ng­êi con trai cÇn cã.
- Gµ ®­îc coi lµ héi tô 5 ®øc tÝnh: V¨n, vâ , dòng, nh©n , tÝn.
2.Tranh ®¸m c­íi chuét ( Tranh §«ng Hå)
- Tranh thuéc ®Ò tµi trµo léng ch©m biÕm phª ph¸n nh÷ng thãi h­, tËt xÊu trong x· héi. Bøc tranh cßn cã tªn kh¸c lµ “ Tr¹ng Chuét vinh quy”, diÔn t¶ mét ®¸m c­íi rÊt vui vêi kÌn, trèng, cê qu¹t, mò mµng, c©n ®ai chØnh tÒ, “ Chuét anh” c­ìi ngùa hång ®i tr­íc. “Chuét nµng” ngåi kiÖu theo sau. §¸m r­íc diÔn ra trong kh«ng khÝ trang nghiªm nh­ng thùc ra hä nhµ chuét vÉn lo sî’ ng¬ ng¸c’ thÊp thám v× cßn cã MÌo.
3. Tranh Chî Quª(Tranh HµngTrèng)
- Bøc tranh thuéc ®Ò tµi sinh ho¹t, vui ch¬i. H×nh ¶nh trong tranh lµ nh÷ng g× gÇn gòi, quen thuéc víi cuéc sèng cña ng­êi n«ng d©n. C¶nh häp chî ë mét vïng n«ng th«n sÇm uÊt, nhén nhÞp. D­íi bãng c©y ®a cæ thô r©m m¸t lµ mét d·y qu¸n chî ®ñ c¸c ngµnh nghÒ, nh÷ng ng­êi ë c¸c tÇng líp kh¸c nhau tËp trung kh«ng kh¸c g× mét x· héi thu nhá.
4. Tranh PhËt Bµ Quan ¢m (Tranh Hµng Trèng)
- Bøc tranh thuéc ®Ò tµi T«n gi¸o, thê cóng. Ngoµi néi dung cã tÝnh chÊt tÝn ng­ìng cßn cã ý nghÜa khuyªn r¨n mäi ng­êi lµm ®iÒu thiÖn theo thuyÕt cña §¹o PhËt. Bøc tranh PhËt Bµ Quan ¢m lµ ®Ò tµi lÊy trong sù tÝch cña PhËt gi¸o, diÔn t¶ §øc PhËt ngù trªn toµ sen to¶ ¸nh hµo quang rùc rì, ®øng hÇu hai bªn lµ c¸c ®Ö tö Tiªn §ång vµ Ngäc N÷.
4.Cñng cè:
- GV cho HS xem thªm mét sè tranh d©n gian ViÖt Nam. Häc sinh nhËn biÕt tõng tranh, chØ ra ®©u lµ tranh §«ng Hå, ®©u lµ tranh Hµng Trèng (trªn mµn chiÕu).
- Tõ ®ã GV cho HS so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai dßng tranh d©n gian §«ng Hå vµ Hµng Trèng.
- HS tr×nh bµy, GV nhËn xÐt vµ bæ sung kiÕn thøc (trªn mµn chiÕu).
§Æc ®iÓm
Tranh §«ng Hå
Tranh Hµng Trèng
§Ò tµi
- GÇn gòi víi cuéc sèng, ­íc m¬, t×nh c¶m cña nh©n d©n lao ®éng.
- Th­êng lÊy trong c¸c tÝch truyÖn truyÒn kú, ca ngîi thiªn nhiªn vµ c¸c bøc tranh thê phôc vô cho T«n gi¸o.
Kü thuËt lµm tranh
- Mçi mµu cã mét b¶n in nªn bøc tranh cã bao nhiªu mµu ph¶i cã bÊy nhiªu b¶n kh¾c.
- ChØ cÇn mét b¶n kh¾c ®Ó in nÐt ®en sau ®ã t« mµu b»ng tay.
Mµu s¾c
- LÊy tõ thiªn nhiªn
- L©ý tõ phÈm nhuém.
Bè côc
- Theo lèi ­íc lÖ thuËn m¾t.
- Theo lèi ­íc lÖ thuËn m¾t.
§­êng nÐt
- §¬n gi¶n, nÐt viÒn ®en to, ch¾c khoÎ, døt kho¸t, phãng kho¸ng.
- §­êng nÐt m¶nh, nhá, trau chuèt vµ rËm r¹p.
§èi t­îng phôc vô
- Ng­êi lao ®éng.
- Ng­êi thÞ d©n vµ trung l­u.
- GV hÖ thèng néi dung kiÕn thøc toµn bµi.
*GV liªn hÖ thùc tÕ kiÕn thøc bµi häc: Qua bµi häc nµy c¸c em ®· phÇn nµo hiÓu h¬n vÒ tranh d©n gian. C¸c em cÇn ph¶i biÕt tr©n träng gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña cha «ng ta. Kh«ng chØ gi÷ g×n mµ cÇn ph¶i biÕt s¸ng t¹o nghÖ thuËt, ph¸t huy truyÒn thèng cña d©n téc.
- GV ®¸nh gi¸, nhËn xÐt c

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Chep_hoa_tiet_trang_tri_dan_toc.doc