Giáo án Mĩ thuật lớp 1 đến lớp 5 - Tuần 1

I. Mục đch yê u cầu:

- Giúp các em làm quen và tiếp xúc với tranh thiếu thi

- Bước đầu bi?t quan sát mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh

** Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của từng bức tranh.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

- Sưu tầm một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi ở sân trường, ngày lễ, công

viên, cắm trại

 

pdf 11 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật lớp 1 đến lớp 5 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
 KH ỐI 1 Bài 1 XEM TRANH THI �U NHI VUI CH Ơ I
 I. Mục đích y ê u c ầu:
- Giúp các em làm quen và tiếp xúc với tranh thiếu thi
- B ước đầu bi �t quan sát mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh
** B ước đầu c ảm nh ận được v ẻ đẹp c ủa t ừng b ức tranh.
 II. Chuẩn bị 
 1. Giáo viên
- Sưu tầm một số tranh thiếu nhi vẽ cảnh vui chơi ở sân trường, ngày lễ, công 
viên, cắm trại
 2. Học sinh 
 - Sưu tầm tranh vẽ về thiếu nhi vê nội dung vui chơi
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 1.Ổn định tổ chức :
 2. Kiểm tra bài cũ ( kiểm tra đồ dùng học tập)
 3.Giới thiệu bài mới :
IV. Rút Kinh nghiệm
1
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
 H Đ 1 :Giới thiệu tranh thiếu nhi về đề tài vui chơi
Đề tài thiếu nhi vui chơi có rất nhiều đề tài đa 
dạng và phong phú. Vê đề tài này có nhiều hoạt 
động của thiếu nhi như chơi ở công viên, thả 
diều
- Đây là một đề tài mở rộng cho nên nó rất đa 
dạng và phong phú mà còn hấp dân cho người vẽ.
- Bây giờ chúng ta xem tranh của các bạn 
 H Đ 2 : Hướng dẫn học sinh xem tranh 
Xem tranh thiếu nhi trong vở tập vẽ
*? Nhìn vào bức tranh của Đoàn Trung Thắng em 
nào cho biết trong tranh vẽ những gì
? Trong tranh hình ảnh nào là hình ảnh chính
**? Tranh diễn ra ở đâu
 Học sinh lắng nghe 
HS trả lời câu hỏi
- Đua thuy �n
- Những ng ười ch è o thuy �n
- Tr ê n bi ển
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
IV. Rút Kinh nghiệm
2
? Trong tranh có những màu sắc nào
GV cho HS xem tranh B ể b ơi ng à y h è c ủa Thi ê n 
V â n v à đặt c â u h ỏi t ương t ự cho HS tr ả l ời.
? Nhìn vào hai bức tranh em thích nhất tranh nào
? Vì sao em thích bức tranh đó
** B ước đầu c ảm nh ận được v ẻ đẹp c ủa t ừng b ức 
tra nh.
- GV bổ sung 
- GV tóm tắt kêt luận
H Đ3 : Nhận xét 
 Nhìn chung hôm nay các em có chú ý nghe giảng 
và nắm bắt được nội dung bài, có ý thức học tập 
tốt 
4.Dặn dò : về nhà quan sát, nhận xét tranh và chu ẩn 
bị bài mới
- Xanh c ủa bi �n, v à ng c ủa 
thuy �n
HS xem tranh vả tr ả l ời
- Đua thuy �n
- Kh ơ ng kh í vui t ươi c ủa l ễ h ội
Học sinh lắng nghe
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
 KH ỐI 2 Bài 1 Vẽ theo mẫu:
V Ẽ ĐẬM, V Ẽ NH ẠT
 I. Mục đích y ê u c ầu:
- Bi �t m ơ t ả c á c h ì nh ảnh, c á c ho ạt động v à m à u s ắc t r ê n tranh
- B ước đầu c ĩ c ảm nh ận v � v ẻ đẹp c ủa tranh.
** T ạo được 3 độ đậm nh ạt trong b à i v ẽ trang tr í , b à i v ẽ tranh. 
 II. Chuẩn bị 
 1. Giáo viên
 - Sưu tầm một số tranh ,ảnh ,bài vẽ trang trí có độ đậm , nhạt 
 - Hình minh họa ba sắc độ đậm , đậm vừa và nhạt 
 - Bộ đồ dùng daỵ học
 2. Học sinh 
 - Vở, giấy, bút chì, màu vẽ, tẩy ,
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 1.Ổn định tổ chức: 
 2.Kiểm tra bài cũ ( kiểm tra đồ dùng học tập)
3. Giới thiệu bài mới Trong cuộc sống chúng ta có muôn màu muôn vẻ và nó có 
khắp mọi nơi , mọi chỗ .Như chúng ta nhìn lên trời thì thấy trời xanh, nhìn lên 
mái nhà thì thấy ngói màu đỏ tươi, hoa lá thì muôn màu muôn vẻ và nó tạo 
nên sự đa dạng phong phú và vui mắt con người chúng ta. Bây giờ th ầy sẽ giới 
thiệu cho các em thấy một số hình ảnh có nhiều màu sắc khác nhau và độ đậm 
nhạt của chúng.(ghi đề mục lên bảng )
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
 Hoạt đông 1: Quan sát , nhâïn xét
 Giới thiệu một số tranh ảnh có những sắc độ đậm nhạt 
khác nhau, gợi ý HS nh ận bi �t: Độ d ậm, đậm v ừa v à 
nh ạt
 GV đặc câu hỏi 
 *? Trong bài trang trí trên có bao nhiêu sắc độ 
 ? Trong hộp màu của các em màu nào là màu đậm 
nhất, màu nào đậm vừa và màu nào nhạt nhất?
Học sinh lắng nghe, qs nx 
- C ĩ 3 s ắc độ
- Đỏ đậm, xanh đậm v ừa, 
v à ng nh ạt nh ất
3
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
 **? Một cây hoa gồm có mấy màu 
 Hoạt động 2: Cách vẽ đậm , vẽ nhạt
 GV gợi ý học sinh chọn ra ba màu có ba sắc độ khác 
nhau 
 Ở h ì nh 5 V ở T ập v ẽ c ĩ 3 h ì nh b ơ ng hoa gi ống nhau, 
y ê u c ầu c á c em d ù ng 3 m à u để v ẽ hoa, nh ị, l á .
 M ỗi b ơ ng hoa v ẽ độ đậm nh ạt kh á c nhau theo th ứ t ự đ
ậm, đậm v ừa v à nh ạt
 C ĩ th ể d ù ng b ú t ch ì để v ẽ đậm nh ạt nh ư h ì nh 2,3,4.
 GV d ù ng ph ấn v ẽ l ê n b ảng để HS bi �t c á ch v ẽ:
 .V ẽ đậm: đưa n é t m ạnh, n é t đan d à y
 .V ẽ nh ạt: đưa n é t nh ẹ tay h ơn, n é t đan th ưa
 Giới thiệu bài mẫu cho học sinh quan sát 
 Khi tô màu các em chú ý đừng để lem ra ngoài
 Hoạt động 3 : Thực hành
- GV bao quát lớp và hướng dẫn thêm cho hs những còn 
lúng túng
** T ạo được 3 độ đậm nh ạt trong b à i v ẽ trang tr í , b à i v ẽ 
tranh. 
 - GV nhắc nhở hs hoàn thành bài vẽ hôm nay 
Ho ạt động 4: Nhận xét 
 Chọn một số bài đạt và chưa đạt gợi ý hs nhận xét
 GV gợi ý hs tư nhận xét 
 GV bổ xung 
 Nhìn chung lớp mình hôm nay co chú ý nghe giảng 
và đã nắm bắt được nội dung, có ý thức học tập tốt 
4.Dặn dò : Về nhà quan sát và nhận xét tranh . chuẩn bị 
bài mới 
 -Học sinh sưu tầm tranh , ảnh in trên sách báo 
 -Sưu tầm tranh thiếu nhi để chuẩn bị cho tiết học 
hôm sau học tốt hơn 
- 3 m à u: m à u hoa, m à u l á , 
m à u c â y.
HS xem tranh 
HS quan s á t
HS làm bài 
HS nhận xét
 IV. Rút kinh nghiệm
4
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
 KH ỐI 3
 Bài 1 XEM TRANH THI �U NHI 
 I. Mục đích y ê u c ầu:
 - Hs tiếp xúc và lam quen với tranh của thiếu nhi và tranh của các họa sĩ về đề 
tài môi trường 
 - Hi ểu n ội dung, c á ch s ắp x �p h ì nh ảnh, m à u s ắc trong tranh đ� t à i m ơ i tr ư
ờng.
 - HS có ý thức và bảo vệ môi trường 
** Ch ỉ ra được c á c h ì nh ảnh v à m à u s ắc tr ê n tranh m à em y ê u th í ch.
* T ập m ơ t ả c á c h ì nh ảnh, c á c ho ạt động v à m à u s ắc tr ê n tranh .
 II. Chuẩn bị 
 1. Giáo viên
- Sưu tầm một số tranh thiếu nhi về đề tài bảo vệ môi trường và một số đề tài 
khác
 - Sưu tầm các tranh của họa sĩ vẽ cùng đề tài về môi trường
 2. Học sinh 
 - Vở, giấy, bút chì, màu vẽ, tẩy ,
 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 1. Ổn định tổ chức
 2.Kiểm tra bài cũ: ( kiểm tra DDHT )
 3.Giới thiệu bài mới 
 Đề tài thiếu nhi vui chơi rất phong phú và đa dạng như :thiếu nhi vui chơi 
ở công viên, thả diều , kéo co
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
5
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
 Hoạt đông 1: Xem tranh
 GV yêu cầu hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi
*? Tranh này vẽ về hoạt động gì 
**? Hình ảnh nào là hình ảnh chính trong 
tranh ? 
? Hình ảnh chính được vẽ như thế nào 
? Tranh có sinh động không ?
? Trong tranh có những màu gì? Màu nào là 
màu chính?
- Giới thiệu thêm một số tranh ảnh về nhiều đề 
tài khác nhau . 
- GV chia các tổ thành nhiều nhóm nhỏ. Gợi ý hs 
nhận xét theo nhóm
** Ch ỉ ra được c á c h ì nh ảnh v à m à u s ắc tr ê n 
tranh m à em y ê u th í ch.
* T ập m ơ t ả c á c h ì nh ảnh, c á c ho ạt động v à m à u s
ắc tr ê n tranh . 
- Gv bổ sung 
Hoạt động 2: Nhận xét 
- GV cho hs tư nhận xét 
- GV nhận xét bổ sung
- Động viên và khuyến lệ hs tiết học xem tranh
 4. Dặn dò
 Gv nhắc nhở hs chu ẩn bị cho bài học sau( tìm 
thêm những đồ vật có trang trí đường diềm)
Học sinh lắng nghe 
HS xem tranh và trả lời câu hỏi? 
- Chăm s ĩ c c â y xanh
- Ng ười
- Ng ười th ì đang t ưới n ước, vun 
x ới.
- Tranh r ất sinh động
- M à u xanh
HS tự quan sát tranh và nhận xét 
HS nhận xét 
 VI. Rút kinh nghiệm
6
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
 KH ỐI 4 Bài 1: V ẽ trang tr í : 
M À U S ẮC V À C Á CH PHA M À U
 I. Mục đích y ê u c ầu:
 - Biết th ê m cách pha màu như : da cam, xanh lá cây và tím
 - HS biết được các cặp màu bổ túc, màu nóng, màu lạnh 
 - Pha được c á c m à u theo h ướng d ẫn.
 ** pha đúng c á c m à u da cam, xanh l á c â y, t í m.
 II. Giáo viên
 1. Đồ dùng dạy học 
 - Hộp màu, bút vẽ, bảng pha màu 
- Hình giới thiệu màu cơ bản (màu gốc) và hình hướng dẫn cách pha màu
- Bảng màu giới thiệu các màu nóng lạnh, các cặp màu bổ túc
 2. Học sinh 
 - Giấy vẽ, vở thực hành,họp màu, bút chì, màu tô 
 III. Cấc hoạt động d ạy h ọc:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ (Kiểm tra DDHT ) 
3. Giới thiệu bài mới 
7
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
-Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhi ều màu sắc rực rễ và rất đẹp như: Hoa 
lá, bầu trời, sông nước, ánh sáng Nhờ đó mà con các đồ vật nhiều màu sắc 
đẹp
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hoạt động I : Quan sát, nhận xét
- GV giới thiệu cách pha màu
*? Em nào hãy kể tên một số màu cơ bản mà em 
đã biết
- GV treo bảng phụ có các màu sắc
**? Em hãy giải thích cách pha màu từ 3 màu cơ 
bản ra các cặp màu bổ túc
- GV kết luận
Hoạt động II : Hướng dẫn cách pha màu
 - GV treo bảng phụ có các bước pha màu của các 
cặp màu bổ túc
- GV giải thích cách pha màu để HS nắm được các 
màu pha
 (Màu Sáp, Màu nước)
Hoạt động III : Thực hành
 Các em tập pha và tô màu trên khổ giấy A4 
hoặc vở bài tập
- GV theo dõi quan sát, giúp đỡ HS làm bài
** pha đúng c á c m à u da cam, xanh l á c â y, t í m.
Hoạt động IV : Nhận xétù
- GV chọn một số bài đẹp giới thiệu HS quan sát, 
nhận xét phân loại bài
- GV kết luận phân loại bài
4.Dặn dò : Về nhà quan sát các màu sắùc của các 
đồ vật, bông hoa,tập nhận xét màu và pha màu, 
chuâûn bị bài mới 
 HS quan sát nhận xét
HS trả lời
- Đỏ, v à ng, xanh lam
- HS suy nghĩ trả lời
- HS quan sát tập pha màu
- HS thực hành theo yêu cầu
- HS nhận xét
IV. Rút kinh nghiệm
8
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
KH ỐI 5 
 Bài 1 : Thường thức mỹ thuật 
 XEM TRANH THI �U N Ữ B Ê N HOA HU Ệ
I. Mục đích y ê u c ầu:
 - Hi ểu v à i n é t v � h ọa s ĩ T ơ Ng ọc V â n.
 - C ĩ c ảm nh ận v � v ẻ đẹp c ủa tranh “ Thi �u n ữ b ê n hoa hu ệ”
 ** N ê u được l ý do t ại sao m à th í ch b ức tranh.
II. Chuẩn bị
 1. Giáo viên 
 - Sưu tầm tranh để HS quan sát.
 - Sưu tầm thêm phiên bản của họa sỹ Tô Ngọc Vân
 2. Học sinh 
 - Sưu tầm một số tranh ảnh Họa sỹ Tô Ngọc Vân.
III. Tiến trình tiết dạy
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ kiểm tra đồ dùng học tập 
9
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
3. Giới thiệu bài mới 
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Hoạt động I Giới thiệu Họa sĩ Tô Ngọc Vân
-GV cho HS đọc SGK về tiểu sử của Tô Ngọc Vân
? Tô Ngọc Vân sinh năm nào, quê quán ở đâu
? Em hãy kể tên một số tác phẩm tiêu biểu
? Trước v à sau CMT8 ông làm gì và đảm nhiệm 
chức vụ gì, ông thường sáng tác đề tài nào nhiều 
nhất
? Em hãy kể tên một số tác phẩm tiêu biểu
-GV kết luận bổ sung
 Hoatï động II Xem Tranh 
 - GV treo bảng phụ
 * ?Trong tranh gồm có những hình ảnh gì
 ** ? Hình ảnh nào là chính, Phụ
 ? Màu sắc chính trong tranh là màu gì
 ? Tranh được sản xuất vào năm nào, chất liệu của 
bức tranh
** N ê u được l ý do t ại sao m à th í ch b ức tranh.
- GV kết luận bổ sung thêm
 Bức tranh “Thiếu nữ bên hoa huệ” là một tác 
phẩm tiêu biểu của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Với bố cục 
đơn giản, cô đọng. Hình ảnh chính là thiếu nữ thành 
thị trong tư thế ngồi nghiêng, đầu hơi cuối, tay vuốt 
nhẹ lên mái tóc .
 Trong tranh có những màu trắng, xanh, 
hồngmàu sắc trong tranh nhẹ nhàng bức tranh 
Thiếu nữ là một bức tranh đẹp
 - GV giới thiệu thêm một số bức tranh khác của Tô 
Ngọc Vân để HS thấy được sự đa dạng trong sáng 
tác
HSKG: N ê u được l ý do t ại sao m à th í ch b ức tranh.
Hoạt động III Nhận xét
- GV khen gợi những HS sôi nổi trong hoc tập
HS đọc SGK
-HS trả lời
SH quan sát tranh
- Thi�u n ữ, b ì nh h oa đặt tr ê n 
b à n..
- Thi �u n ữ m ặt á o d à i tr ắng
- Tr ắng xanh
1943, s ơn d ầu-
HS ch ú ý l ắng nghe
10
Tr ường TH L ê V ăn T á m Thi �t k � b à i gi ảng M ỹ Thu ật N ăm h ọc 2015 - 
2016
 Ng à y so ạn: 
30/08/20 15
Gi á o vi ê n: Đỗ Ti �n S ỹ Tu ần 1
4. Dặn dò
 Tìm hiểu thêm tranh ,xem trước bài mới
 IV. Rút kinh nghiệm
11

Tài liệu đính kèm:

  • pdfmy_thuat_15_bai_1.pdf