Giáo án môn Âm nhạc 6 - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ - Nhạc lí: Những thuộc tính của âm thanh - Các kí hiệu âm nhạc

1. Môc tiªu bµi d¹y:

a. Kiến thức

- HS hát thuộc bài Tiếng chuông và ngọn cờ và thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát.

- HS biết những thuộc tính của âm thanh, các kí hiệu ghi cao độ trong âm nhạc.

- Thực hiện câu hỏi và bài tập trong SGK.

b. Kỹ năng:

- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát.Trình bày bài hát theo hình thức song ca, đơn ca, tốp ca. Nhận biết được tên và vị trí của 7 nốt nhạc trên khuông nhạc.

c.Thái độ:

- Qua bài giáo dục học sinh tình đoàn kết, yêu cuộc sống hoà bình, hữu nghị .

2. Chuẩn bị:

 - GV: bài hát, nhạc cụ.

 - HS: SGK, đồ dùng học tập.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 07/04/2017 Lượt xem 529Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Âm nhạc 6 - Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ - Nhạc lí: Những thuộc tính của âm thanh - Các kí hiệu âm nhạc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3: Tiết 3:
Lớp dạy : 
 Ngày soạn: ..
 Ngày dạy: ...
¤n tËp bµi h¸t: TiÕng chu«ng vµ ngän cê
Nh¹c lÝ: Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh 
 C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c
1. Môc tiªu bµi d¹y:
a. Kiến thức
- HS hát thuộc bài Tiếng chuông và ngọn cờ và thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát. 
- HS biết những thuộc tính của âm thanh, các kí hiệu ghi cao độ trong âm nhạc.
- Thực hiện câu hỏi và bài tập trong SGK.
b. Kỹ năng:
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát.Trình bày bài hát theo hình thức song ca, đơn ca, tốp ca. Nhận biết được tên và vị trí của 7 nốt nhạc trên khuông nhạc.
c.Thái độ:
- Qua bài giáo dục học sinh tình đoàn kết, yêu cuộc sống hoà bình, hữu nghị ...
2. Chuẩn bị:
 - GV: bài hát, nhạc cụ.
 - HS: SGK, đồ dùng học tập.	
3.Tiến trình bài dạy
a. Kiểm tra bài cũ:
 * Câu hỏi: Em hãy hát bài hát " Tiếng chuông và ngọn cờ " kết hợp vỗ tay theo phách? 
 * Đáp án: Nhận xét - cho điểm từng học sinh
b. Dạy bài mới:
GTB: Giờ trước các em đã được học bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ ,để các em hát bài hát được hay hơn thuần thục hơn giờ học hôm nay thầy cùng các em ôn lại bài hát và sau đó ta cùng tìm hiểu phần nhạc lí những thuộc tính của âm thanh,các kí hiệu âm nhạc. 
Ho¹t ®éng cña GV
Néi dung
Ho¹t ®éng cña HS
-Treo bµi h¸t lªn b¶ng.
-§µn giai ®iÖu bµi h¸t.
- еn chñ ©m gam ®« tr­ëng 
- B¾t nhÞp, nghe, h¸t mÉu söa cho HS.
- Chia nhãm, h­íng dÉn c¸ch thÓ hiÖn, ®Öm ®µn.
- lµm mÉu,h­íng dÉn.
- lµm mÉu,gîi ý cho c¸c em cã thÓ s¸ng t¹o thªm mét sè ®éng t¸c kh¸c.
- ®Öm ®µn, nhËn xÐt ®éng viªn. 
- Hµng ngµy chóng ta ®­îc nghe rÊt nhiÒu ©m thanh vang vµo tai vËy em h·y cho biÕt nh÷ng ©m thanh tù nhiªn mµ em ®­îc nghe hµng ngµy nµo?
- NhËn xÐt, bæ sung
- ThuyÕt tr×nh
- LÊy vÝ dô minh ho¹
- LÊy vÝ dô minh ho¹
1. ¤n tËp bµi h¸t: ( 15’ )
" TiÕng chu«ng vµ ngän cê "
-Nghe l¹i giai ®iÖu bµi h¸t
- luyÖn thanh, lÊy giäng võa ph¶i phï hîp víi mäi em chuÈn bÞ häc h¸t.
-TËp thÓ líp «n l¹i bµi h¸t,h¸t nhiÒu lÇn,söa cao ®é - tr­êng ®é cßn vÊp.
- Chia líp thµnh 2 nhãm tËp thÓ hiÖn t×nh c¶m cña bµi theo tÝnh chÊt hån nhiªn cña bµi.
-TËp gâ ®Öm theo nhÞp, ph¸ch,sau ®ã kÕt hîp gâ ®Öm theo bµi h¸t.
- TËp lµm mét sè ®éng t¸c ®¬n gi¶n ®Ó phô ho¹ cho bµi h¸t thªm sinh ®éng.
- tËp h¸t theo tæ, kÕt hîp gâ ®Öm hoÆc phô ho¹ ®¬n gi¶n. 
- TËp tr×nh bµy bµi h¸t tr­íc líp theo tèp mçi tèp tõ 3-4 em .
- Thùc hiÖn c¸ nh©n t¹i chç mét sè em.
2. Nh¹c lÝ: ( 22’ )
Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh- C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c
a. Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh:
- TiÕng giã thæi, tiÕng n­íc suèi ch¶y, tiÕng chim hãt, TiÕng ®¸ l¨n...
- Trong ©m nh¹c ©m thanh cã 4 thuéc tÝnh ®ã lµ: Cao ®é, tr­êng ®é, c­êng ®é, ©m s¾c
- Cao ®é: §é trÇm bæng, cao thÊp
- Tr­êng ®é: §é ng©n dµi, ng¾n cña ©m thanh
- C­êng ®é: §é m¹nh, nhÑ cña ©m thanh
- ¢m s¾c: ChØ s¾c th¸i kh¸c nhau cña ©m thanh
b. C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c:
*/ C¸c kÝ hiÖu ghi cao ®é cña ©m thanh:
- Cã 7 kÝ hiÖu ghi cao ®é tõ thÊp ®Õn cao lµ
§å, Rª, Mi, Pha, Son, La, Si
*/ Khu«ng nh¹c:
*/ Kho¸ nh¹c:
Lµ kÝ hiÖu ®Ó x¸c ®Þnh tªn nèt trªn khu«ng
 &
*/ Cñng cè:
- Em h·y cho biÕt khu«ng nh¹c gåm mÊy dßng kÎ, mÊy khe vµ thø tù c¸c dßng, khe nh­ thÕ nµo ?
- Ghi ®Çu bµi
-Nghe, c¶m nhËn.
-TËp thÓ líp luyÖn thanh,thùc hiÖn theo h­íng dÉn.
-¤n tËp thÓ líp h¸t l¹i bµi h¸t, söa cao ®é- tr­êng ®é, nghe h¸t mÉu c¸c c©u sai ®Ó so s¸nh söa l¹i.
- Thùc hiÖn «n theo nhãm,tËp thÓ hiÖn s¾c th¸i tõng ®o¹n.
-TËp gâ vµ tËp lµm ®éng t¸c phô ho¹ cho bµi theo h­íng dÉn.
- Tõng tæ thùc hiÖn, nhËn xÐt lÉn nhau.
-TËp biÓu diÔn tr­íc líp, vç tay ®éng viªn
- Nghe gi¶ng
- Ph¸t biÓu ý kiÕn
- Nghe, ghi bµi
- Nghe, ghi bµi
- Quan s¸t, nghe gi¶ng
- Quan s¸t, nghe gi¶ng
- Ph¸t biÓu ý kiÕn c¸ nh©n
c. Củng cố và luyện tập.( 4’)
- Yêu cấu HS ôn lại nội dung đã học, làm bài tập trong sgk.
- Cho HS viết khoá son, dấu lặng đen, đơn và các nốt nhạc.
d. Hướng dẫn học sinh học và làm bài ở nhà: ( 1’ )
 - VÒ nhµ c¸c em häc thuéc bµi h¸t " TiÕng chu«ng vµ ngän cê" , tËp h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp
 - Tr¶ lêi c©u hái vµ bµi tËp cuèi bµi, chuÈn bÞ néi dung tiÕt 4 trong SGK
Quảng Lộc, ngày..tháng..năm 2015
Duyệt của TTCM
@&?

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet_3_OBH_Tieng_chuong_va_ngon_co_NL_Nhung_thuoc_tinh_cua_am_thanh_Cac_ki_hieu_am_nhac.doc