Giáo án môn Công nghệ 7 học kì 1

PHẦN 1 : TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG I : ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT

TIẾT 1 : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Hiểu được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.

2. Kỹ năng:

 - Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt ở nước ta hiện nay.

3. Thái độ:

 - Giúp học sinh yêu thích và học tập tốt bộ môn công nghệ .

II. Chuẩn bị:

- Đối với giáo viên:

+ Nội dung: Nghiên cứu kỹ nội dung Sgk, Sgv, tài liệu khác.

+ Đồ dùng: Tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học.

- Đối với học sinh:

+ Nội dung: Nghiên cứu kỹ Sgk, tài liệu, chuẩn bị phương án trả lời các câu hỏi ở Sgk.

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: Không

* Đặt vấn đề: Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất quan trọng của nông nghiệp. Trồng trọt có vai trò và nhiệm vụ gì? chúng ta cùng tìm hiểu.

 

doc 47 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 140Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Công nghệ 7 học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n
Ph©n H/c¬
Ph©n H/häc
Ph©n vi sinh
Ph©n chuång, r¸c, ph©n xanh 
§¹m, l©n, Kali
PVS CH > §¹m
PVS CH > L©n
Nhoùm phaân boùn
Loaïi phaân boùn
Phaân höõu cô
Phaân hoùa hoïc
Phaân vi sinh
a,b,e, g, k, l, m
c, d, h, n.
l
II. T¸c dông cña ph©n bãn. 15’
- T¨ng ®é ph× nhiªu cña ®Êt, t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vµ chÊt l­îng n«ng s¶n. 
- Bãn ph©n ho¸ häc qu¸ nhiÒu, sai chñng téc, kh«ng c©n ®èi gi÷a c¸c lo¹i ph©n th× n¨ng suÊt c©y trång kh«ng t¨ng mµ cßn gi¶m.
- Bãn ®¹m cho lóa lóc míi cÊy, lóc míi bÐn.
- Lóc lóa ®ãn ®ßng.
3. Củng cố, luyện tập: (5’)
Choïn caâu traû lôøi ñuùng:
1. Phaân boùn coù 3 loaïi laø:
Phaân ñaïm, phaân laân, phaân kali.
Phaân chuoàng, phaân hoùa hoïc, phaân xanh.
Phaân höõu cô, phaân hoùa hoïc, phaân vi sinh.
2. Phaân boùn coù taùc duïng:
Taêng saûn löôïng vaø chaát löôïng noâng saûn.
Taêng caùc vuï gieo troàng trong naêm.
Taêng naêng suaát, chaát löôïng saûn phaåm vaø taêng ñoä phì nhieâu cuûa ñaát.
Caû 3 caâu treân.
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (5’)
- Nªu c©u hái cuèi bµi cho häc sinh tr¶ lêi.
- Gäi häc sinh ®äc phÇn cã thÓ em chưa biÕt.
* Hướng dẫn:
 - Lµm bµi tËp cuèi bµi vµo vë.
 - ChuÈn bÞ: Như phần chuẩn bị của HS ở SGK bài 8.
Cảnh Hóa, ngày 07 tháng 9 năm 2015
 Ký duyệt TCM
	Nguyễn Văn Đông
Ngµy so¹n: 11/9/2015
Ngµy gi¶ng: 7A:14/9/2015
 7B: 14/9/2015
TIẾT 7: THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƯỜNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Bieát caùch xaùc ñònh các loại phân bón.
2. Kỹ năng: 	Reøn luyeän kyõ naêng thöïc haønh, hoaït ñoäng nhoùm. vaø thaûo luaän nhoùm
3. Thái độ: Coù yù thöùc trong vieäc laøm thöïc haønh, caån thaän trong khi laøm thöïc haønh vaø phaûi baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: 	- 1 loï nhoû ñöïng nöôùc.
	- Bật lữa.
	- Dĩa sứ.
2. Học sinh: 	- Than củi, 4 mẫu phân H2.
III. Tiến trình bài giảng:
1. Kiểm tra bài cũ: 5’
- Câu 1: Nêu khái niệm về phân bón? Có mấy nhóm phân bón? Lấy VD.
- Câu 2: Thế nào là bón phân hợp lí? Nêu tác dụng.
* Đặt vấn đề:(1’) Các em có thể đã gặp các loại phân bón HH trong thực tế, nhưng để phân biệt các loại phân và tên gọi của chúng cho chính xác. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng làm.
3. Dạy nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoaït ñoäng 1: Chuaån bò 
Yeâu caàu 1 học sinh ñoïc to phaàn I SGK trang 12.
- Sau ñoù giaùo vieân höôùng daãn học sinh ñaët maãu ñaát vaøo giaáy goùi laïi vaø ghi phía beân ngoaøi:
- Yeâu caàu học sinh chia nhoùm ñeå thöïc haønh.
I. Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát: 9’
- Học sinh ñoïc to.
- Học sinh laéng nghe vaø tieán haønh ghi ngoaøi giaáy.
- Học sinh laøm theo lôøi giaùo vieân.
Hoaït ñoäng 2: Noäi dung thöïc haønh 15’
- Giaùo vieân yeâu caàu học sinh ñem ñaát ñaõ chuaån bò ñaët leân baøn.
- Giaùo vieân höôùng daãn laøm thöïc haønh. Sau ñoù goïi 1 học sinh ñoïc to vaø 1 học sinh laøm theo lôøi baïn ñoïc ñeå cho caùc baïn khaùc xem.
Yeâu caàu 1 học sinh ñoïc 3 böôùc thöïc haønh SGK trang 12, 13.
So maøu vôùi thang maøu pH chuaån, chuùng ta phaûi laøm 3 laàn nhö vaäy. Laàn 1 ñeå chaát chæ thò vaøo, sau ñoù so maøu laàn 1, 1 laùt sau tieáp tuïc ñeå chaát chæ thò maøu vaøo vaø so maøu laàn 2, töông töï so maøu laàn 3, moãi laàn so maøu phaûi coù ghi laïi roài laáy cuûa 3 laàn so maøu coâng laïi, laáy trung bình coäng laøm pH chuaån, sau ñoù xaùc ñònh loaïi ñaát.
- Học sinh tieán haønh laøm theo.
- Học sinh quan saùt . 1 học sinh ñoïc vaø 1 học sinh laøm thöïc haønh.
- Caùc học sinh xem baûng 1 vaø quan saùt học sinh ñang laøm thöïc haønh xaùc ñònh loaïi ñaát.
Hoaït ñoäng 3: Vieát baùo caùo Thöïc haønh 10’
- Yeâu caàu học sinh thaûo luaän nhoùm vaø xaùc ñònh maãu cuûa nhoùm mình ñem theo.
- Sau ñoù yeâu caàu töøng nhoùm baùo caùo keát quaû cuûa nhoùm mình.
- Yeâu caàu học sinh noäp baûng maãu thu hoaïch.
- Học sinh tieán haønh thaûo luaän vaø xaùc ñònh.
- Ñaïi dieän töøng nhoùm baùo caùo, nhoùm khaùc boå sung.
- Học sinh noäp baûng thu hoaïch cho giaùo vieân.
Bảng thống kê mẫu đất:
Mẫu phân
Có hòa tan không
Kết quả
Maãu soá 1. 
Maãu soá 2.
Mẫu số 3
Mẫu số 4
4. Cuûng coá vaø ñaùnh giaù giôø thöïc haønh:(3’ )
Giaùo vieân ñaùnh giaù caùc maãu ñaát maø học sinh thöïc haønh.
5. HS Doïn deïp khu vöïc thöïc haønh: (2’)
- Nhaän xeùt veà söï chuaån bò maãu vaø thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh.
- Daën doø: Veà nhaø xem laïi baøi, giôø sau nghieân cöùu baøi 9.
Ngµy so¹n: 11/9/2015
Ngµy gi¶ng: 7A:14/9/2015
 7B: 14/9/2015
TIẾT 8: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HiÓu ®­îc c¸ch bãn ph©n, c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng.
2. Kỹ năng: Cã kü n¨ng bãn ph©n, sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng.
3. Thái độ: Cã ý thøc tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ m«i tr­êng khi sö dông ph©n bãn.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Baûng phuï, phieáu hoïc taäp	
2. Học sinh: Xem tröôùc baøi 
III. Tiến trình bài giảng:
1. Kiểm tra bài cũ: (4’)
- Ph©n bãn lµ g× ? Ph©n bãn ®­îc chia lµ mÊy lo¹i ? Lµ nh÷ng lo¹i nµo ?
*. Đặt vấn đề (1’): Trong troàng troït, phaân boùn laø moät yeáu toá khoâng theå thieáu ñöôïc. Do ñoù chuùng ta phaûi bieát caùch söû duïng vaø baûo quaûn phaân boùn. Ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoâm nay.
2. Dạy nội dung bài mới:
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu 1 sè c¸ch bãn ph©n.
Gv: Yªu cÇu häc sinh ®äc th«ng tin s¸ch gi¸o khoa vµ quan s¸t h×nh vÏ tr«ng phÇn I (h×nh 7, 8, 9, 10).
Hs : ®äc th«ng tin s¸ch gi¸o khoa vµ quan s¸t h×nh.
? C¨n cø vµo thêi kú bãn ngêi ta chia mÊy c¸ch bãn ?
? ThÕ nµo lµ bãn lãt, bãn thóc ?
?Dùa vµo h×nh 7, 8, 9,10 s¸ch gi¸o khoa em h·y cho biÕt tªn cña c¸c c¸ch bãn ph©n 
? Nªu ­u, nh­îc ®iÓm cña tõng c¸ch bãn ?
Hs : Th¶o luËn nhãm. Cö ®¹i diÖn cña tõng nhãm lªn tr¶ lêi
Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu mét sè c¸ch sö dông c¸c lo¹i ph©n.
Gv : Khi ph©n bãn vµo ®Êt c¸c chÊt dinh d­ìng ®îc chuyÓn ho¸ thµnh c¸c chÊt hoµ tan, c©y míi hÊp thô ®­îc
- Lo¹i ph©n khã hoµ tan ph¶i bãn vµo ®Êt ®Ó cã thêi gian ph©n huû
- Lo¹i ph©n dÔ hoµ tan th­êng dïng ®Ó bãn thóc.
Gv : Cho häc sinh ®äc th«ng tin SGK
? Ph©n h÷u c¬ dïng ®Ó bãn lãt hay bãn thóc ?
? Ph©n ®¹m, kali, ph©n hçn hîp dïng ®Ó bãn lãt hay bãn thóc ?
? Ph©n l©n dïng ®Ó thùc hiÖn bãn lãt hay bãn thóc ?
Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu c¸ch b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng .
Gv : Cho häc sinh ®äc th«ng tin s¸ch gi¸o khoa.
? V× sao kh«ng ®Ó lÉn lén c¸c lo¹i ph©n bãn l¹i víi nhau?
? V× sao ph¶i dïng bïn ao ®Ó ñ ph©n chuång?
I. C¸ch bãn ph©n. 15’
- C¨n cø vµo thêi kú bãn ph©n mµ ngêi ta chia ra 2 h×nh thøc bãn : 
 + Bãn lãt : Bãn ph©n vµo ®Êt tríc khi gieo trång.
 + Bãn thóc : Bãn ph©n trong thêi gian sinh tr­ëng cña c©y.
* C¸c c¸ch bãn ph©n:
- Bãn theo hµng :
 + ­u ®iÓm: C©y dÔ sö dông, chØ cÇn dông cô ®¬n gi¶n.
 + Nh­îc ®iÓm: Ph©n bãn cã thÓ bÞ chuyÓn thµnh chÊt khã tan do tiÕp xóc víi ®Êt
 - Bãn theo hèc 
 + ­u ®iÓm: C©y dÔ sö dông, chØ cÇn dông cô ®¬n gi¶n.
 + Nh­îc ®iÓm: Ph©n bãn cã thÓ bÞ chuyÓn thµnh chÊt khã tan do tiÕp xóc víi ®Êt
 - Bãn v·i 
+ ­u ®iÓm: DÔ thùc hiÖn, tèn Ýt c«ng lao ®éng, chØ cÇn dông cô ®¬n gi¶n.
+ Nh­îc ®iÓm: Ph©n bãn dÔ bÞ chuyÓn thµnh chÊt khã tan do tiÕp xóc nhiÒu víi ®Êt
 - Phun lªn l¸
 + ­u ®iÓm: DÔ thùc hiÖn, Ph©n bãn kh«ng bÞ chuyÓn thµnh chÊt khã tan do kh«ng tiÕp xóc víi ®Êt.
+ Nh­îc ®iÓm : ChØ bãn ®­îc l­îng nhá ph©n bãn, cÇn cã dông cô vµ m¸y mãc phøc t¹p.
II. C¸ch sö dông c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng. 10’
Lo¹i ph©n bãn
§Æc ®iÓm
 chñ yÕu
C¸ch s/dông chñ yÕu
H÷u c¬
Thµnh phÇn chñ yÕu .....
Bãn lãt
§¹m, l©n, kali
Cã tØ lÖ d2 cao, dÔ hoµ tan .....
Bãn thóc
Ph©n l©n
Ýt ho¨c ko ta.....
Bãn lãt
III. B¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng th­êng. 7’
- §Ó lÉn lén sÏ x·y ra c¸c ph¶n øng ho¸ häc lµm gi¶m chÊt l­îng ph©n.
- T¹o ®iÒu kiÖn cho vi sinh vËt ph©n gi¶i vµ h¹n chÕ ®¹m bay h¬i. gi÷ vÖ sinh m«i tr­êng.
3. Củng cố, luyện tập: (5’)
- Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng: Ñeå baûo quaûn toát phaân hoùa hoïc caàn thöïc hieän bieän phaùp naøo sau ñaây:
 a. Ñeå ôû nôi thoaùng maùt, khoâ raùo.
b. Goùi trong bao niloâng, ñöïng trong chai loï.
c. Khoâng neân ñeå caùc loaïi phaân boùn laãn loän vôùi nhau.
d. Caû 3 caâu a,b,c.
- Gäi 2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
- Nªu c©u hái phÇn cuèi bµi cho häc sinh tr¶ lêi.
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’)
- Bµi tËp s¸ch gi¸o khoa. 
- §äc tr­íc bµi tiÕt 8.
Cảnh Hóa, ngày 23 tháng 9 năm 2015
 Ký duyệt: TTCM
 Nguyễn Văn Đông
Ngµy so¹n: 18/9/2015
Ngµy gi¶ng: 7A: 21/9/2015
 7B: 21/9/2015
TIẾT 9: VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HiÓu ®­îc vai trß cña c©y gièng vµ c¸c ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång.
2. Kỹ năng: Cã kü n¨ng chän t¹o gièng c©y trång.
3. Thái độ: Cã ý thøc quÝ träng, b¶o vÖ c¸c gièng c©y trång quÝ hiÕm trong s¶n xuÊt ë ®Þa ph­¬ng
II.Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bµi so¹n, tranh ¶nh phôc vô cho qu¸ tr×nh häc.
2. Học sinh: ChuÈn bÞ bµi, ®äc tr­íc sgk
III. Tiến trình bài dạy:
1. Kiểm tra bài cũ: 
- ThÕ nµo lµ bãn lãt ? bãn thóc ?
* Đặt vấn đề : (1’) Kinh nghiệm sản xuất của nhân dân ta đã phản ánh trong câu ca dao : ‘ Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống’
Ngày nay, con người đã chủ động trong tưới tiêu nước, chủ động tạo và sử dụng phân bón, thì giống được đặt lên hàng đầu. Vậy giống có vai trò ntn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất trồng trọt ? Và làm thế nào để có giống cây trồng tốt ? Bài học hôm nay sẽ giúp ta trả lời vấn đề này.
3. Dạy nội dung bài mới
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß cña gièng c©y trång.
Gv: Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh vÏ 11 s¸ch gi¸o khoa.
? Thay gièng cò b»ng gièng míi n¨ng suÊt cao cã t¸c dông g× ?
? Sö dông gièng míi ng¾n ngµy cã t¸c dông g× ®Õn c¸c vô gieo trång trong n¨m ?
? Sö dông gièng míi ng¾n ngµy cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn c¬ cÊu c©y trång 
Hs: Th¶o luËn nhãm, ®¹i diÖn cña tõng nhãm lªn ph¸t biÓu
Ho¹t ®éng 2: Giíi thiÖu tiªu chÝ cña gièng tèt.
Gv: dïng b¶ng phô ghi 5 tiªu chÝ treo lªn b¶ng cho Hs quan s¸t.
 Theo em mét gièng tèt cÇn ®¹t tiªu chÝ nµo?
Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu mét sè ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång.
Gv : cho hs ®äc vµ quan s¸t kÜ c¸c h×nh vÏ : 12, 13, 14 s¸ch gi¸o khoa.
? Cã mÊy ph­¬ng ph¸p t¹o gièng c©y trång ?
? ThÕ nµo lµ ph­¬ng ph¸p chän läc ?
? ThÕ nµo lµ ph­¬ng ph¸p lai ?
? ThÕ nµo lµ ph­¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn
? ThÕ nµo lµ ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m« 
I. Vai trß cña gièng c©y trång.
- QuyÕt ®Þnh t¨ng n¨ng suÊt c©y trång.
- Cã t¸c dông lµm t¨ng vô thu ho¹ch trong n¨m.
- Lµm thay ®æi c¬ cÊu c©y trång.
II. Tiªu chÝ cña gièng c©y trång.
- Sinh tr­ëng tèt trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ tr×nh ®é canh t¸c cña ®Þa ph­¬ng.
- Cã chÊt l­îng tèt.
- Cã n¨ng suÊt cao vµ æn ®Þnh.
- Chèng, chÞu ®­îc s©u bÖnh. 
III. Ph­¬ng ph¸p chän t¹o gièng c©y trång.
1. Ph­¬ng ph¸p chän läc .
Tõ nguån gièng khëi ®Çu trän c©y cã ®Æc tÝnh tèt -> lÊy h¹t -> gieo -> c©y míi.
2. Ph­¬ng ph¸p lai.
LÊy phÊn hoa cña c©y bè thô phÊn cho nhôy hoa c©y mÑ -> lÊy h¹t c©y mÑ -> gieo trång 
-> c©y lai.
3. Ph­¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn.
Dïng t¸c nh©n vËt lý, c¸c chÊt hãa häc ®Ó xö lý h¹t, mÇm, nô , h¹t phÊn -> g©y ra ®ét biÕn -> t¹o ra c©y ®ét biÕn (cã lîi) -> lµm gièng.
4. Ph­¬ng ph¸p nu«i cÊy m«.
T¸ch lÊy m« sèng cña c©y, nu«i cÊy trong m«i tr­êng ®Æc biÖt -> h×nh thµnh c©y míi -> trång vµ chän läc -> gièng míi.
Tæng kÕt : Ghi nhí T 25
3. Củng cố, luyện tập: (5’)
: Ñieàn vaøo choå troáng:
a. Laáy haït cuûa caây toát trong quaàn theå ñem gieo troàng ôû vuï sau vaø so saùnh vôùi gioáng khôûi ñaàu vaø gioáng ñòa phöông laø phöông phaùp: ( choïn loïc)
b. Laáy haït luùa naåy maàm xöû lí tia phoùng xaï trong ñieàu kieän nhaát ñònh roài ñem troàng, choïn loïc laø phöông phaùp:  ( gaây ñoät bieán )
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’)
- Gäi häc sinh ®äc phÇn ghi nhí.
- Gièng c©y trång cã vai trß cã vai trß g× trong trång trät ? §Þa ph­¬ng em ®· ¸p dông nh­ thÕ nµo ?
 - Bµi tËp s¸ch gi¸o khoa.
 - §äc tr­íc bµi 11 s¸ch gi¸o khoa.
Ngµy so¹n: 20/9/2015
Ngµy gi¶ng: 7A: 24/9/2015
 7B: 23/9/2015
TIẾT 10: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - Hiểu được quy trình sản xuất giống cây trồng
 - Biết được cách bảo quản hạt giống
2. Kĩ năng:
 - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế
3. Thái độ:
 - Có ý thức bảo vệ các giống cây trồng nhất là các giống quý, đặc sản
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Tranh phóng to sơ đồ 3, hình 17 SGK/ 26, 27
2. Học sinh: Nghiên cứu trước nội dung bài 11 ở nhà 
 III. Tiến trình bài giảng:
1. Kiểm tra bài cũ: 6’
- Nêu vai trò của giống cây trồng?
- Giống cây trồng tốt có tiêu chí ntn?
* Đặt vấn đề: 1’ Giống cây trồng là yếu tố quan trọng quyết định năng suất và chất lượng nông sản. Muốn có nhiều hạt giống, cây giống tốt phục vụ sản xuất đại trà chúng ta phải biết quy trình sản xuầt giống và làm tốt công tác bảo quản giống cây trồng.
2. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của GV và HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt
GV: yêu cầu - HS quan sát kĩ sơ đồ sản xuất giống cây trồng bằng bằng hạt trong SGK trả lời câu hỏi:
? Dành cho học sinh trung bình, khá: 
? Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành trong mấy năm? (4 năm)
? Nội dung công việc của năm thứ 1 và năm thứ 2  là gì?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. câu hỏi, GV nhận xét, bổ sung và rút ra kiến thức.
? Dành cho học sinh trung bình, yếu: 
GV: gọi - HS lên bảng vẽ lại sơ đồ sản suất giống bằng hạt và dựa vào sơ đồ nói lại nội dung quy trình sản suất giống
- HS: vẽ sơ đồ và nói lại nội dung quy trình sản xuất giống.
GV: Giải thích hạt giống siêu nguyên chủng (có số lượng ít nhưng chất lượng cao). Hạt giống nguyên chủng (hạt có chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng)
Hoạt động 2: Giới thiệu phương pháp sản suất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính
GV: hướng dẫn - HS quan sát tranh hình 17 SGK/ 27 và yêu cầu - HS trả lời câu hỏi.
? Dành cho học sinh trung bình, khá: 
? Thế nào là giâm cành, ghép mắt, chiết cành? ( Giâm cành: từ một đoạn cành cắt rời khỏi thân mẹ đem giâm vào cát ẩm, sau một thời gian từ cành giâm hình thành rễ. Ghép mắt: lấy mắt ghép ghép vào một cành khác (gốc ghép ). Chiết cành:bóc một khoanh vỏ của cành, sau đó bó đất. Khi cành đã ra rễ thì cắt khỏi cây mẹ và trồng xuống đất ) 
? Dành cho học sinh khá giỏi: 
? Tại sao khi giâm cành người ta phải cắt bớt lá? ( để giảm bớt cường độ thoát hơi nước giữ cho hom giống không bị héo )
? Tại sao khi chiết cành người ta dùng nilon bó kín bầu đất lại? ( để giữ ẩm cho đất bó bầu và hạn chế xâm nhập của sâu, bệnh ) 
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. câu hỏi, GV nhận xét, bổ sung và rút ra kết luận
Hoạt động 3:Giới thiệu điều kiện và phương pháp bảo quản hạt giống cây trồng
GV: giảng giải cho - HS hiểu nguyên nhân gây ra hao hụt về số lượng. Chất lượng hạt giống trong quá trình bảo quản là do hô hấp của hạt, sâu, mọt và bị chim chuột ăn Hô hấp của hạt phụ thuộc vào độ ẩm của hạt, độ ẩm và nhiệt độ nơi bảo quản. Nhiệt độ, ẩm độ càng cao thì hô hấp càng mạnhnên hao hụt càng lín. 
? Dành cho học sinh trung bình, yếu: 
? Tại sao hạt giống đem bảo quản phải khô?
? Dành cho học sinh trung bình, khá: 
? Tại sao hạt giống đem bảo quản phải sạch, không lẫn tạp chất?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. câu hỏi - HS khác nhận xét, rút ra kết luận
I. SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG 23’
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt
- Giống cây trồng có thể nhân giống bằng hạt
- Sơ đồ sản xuất giống cây trồng bằng hạt (SGK/ 26)
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính 
 Gồm 3 phương pháp:
 + Giâm cành
 + Ghép mắt 
 + Chiết cành
II. BẢO QUẢN HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG 10’
- Hạt giống có thể bảo quản trong chum, vại, bao, túi kín hoặc trong các kho lạnh
3. Củng cố, luyện tập:
 - Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào?
 - Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt ( hoặc cành )?
- Em hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
- Học bài trả lời câu hỏi 1, 2, 3 SGK/ 27
- Đọc và nghiên cứu nội dung bài 12
Cảnh Hóa, ngày 21 tháng 9 năm 2015
 Ký duyệt: TTCM
 Nguyễn Văn Đông
Ngày soạn: 16/09/2011
Tiết 10: Bài 12:	 
SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
 - Hiểu được khái niệm về côn trùng và bệnh cây
 - Biết được tác hại của sâu, bệnh
 - Nhận biết đuợc dấu hiệu của các cây khi bị sâu bệnh phá hại
2. Kĩ năng
 - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế
3. Thái độ
 - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây trồng thường xuyên để hạn chế tác hại của sâu, bệnh hại
 II. PHƯƠNG PHÁP:
 - Phương pháp quan sát - tìm tòi 
 - Phương pháp vấn đáp - gợi mở
 - Phương pháp làm việc với SGK
 III. CHUẨN BỊ:
 GV: Mẫu vật về những dấu hiệu của cây bị sâu, bệnh
 HS: Sưu tầm một số mẫu vật về những dấu hiệu của cây bị sâu, bệnh 
 IV. TIẾN TRÌNH:
1. Ổn định: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 ? Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo qui trình nào?
3. Giảng bài mới
Ho¹t ®éng cña Gv, Hs
Néi dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu về tác hại của sâu bệnh
GV y/c - HS đọc kĩ thông tin SGK, trả lời câu hỏi SGK.
? Dành cho học sinh trung bình, yếu: 
? Sâu bệnh có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cây trồng? Cho ví dụ? (ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây: cây bị biến dạng, chậm phát triển, màu sắc thay đổi; năng suất, chất lượng giảm)
Ho¹t ®éng 2: Khái niệm về côn trùng và bệnh cây
Y/c - HS nghiên cứu thông tin SGK để trả lời câu hỏi:
? Dành cho học sinh trung bình, khá: 
? Côn trùng là gì? 
? Thế nào là vòng đời của côn trùng?
? Trong vòng đời, côn trùng phải trải qua các giai đoạn sinh trưởng, phát triển nào? 
? Dành cho học sinh khá giỏi: 
? Biến thái của côn trùng là gì?
GV hướng dẫn - HS quan sát hình vẽ so sánh giữa hai kiểu biến thái để tìm ra sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn
+ Biến thái hoàn toàn: gồm 4 giai đoạn trứng- sâu non- nhộng – sâu trưởng thành
+ Biến thái không hoàn toàn: gồm 3 giai đoạn trứng – sâu non – sâu trưởng thành
- HS tự rút ra KL
GV thông báo bệnh cây gây ra do điều kiện sống không thuận lợi
? Dành cho học sinh trung bình, khá: ? Khi thiếu nước hoặc thiếu chất dinh dưỡng cây trồng có biễu hiện như thế nào?
- HS trả lời và rút ra khái niệm về bệnh cây
Ho¹t ®éng 3: Giới thiệu một số dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hại
GV y/c - HS quansát kỹ hình vẽ và trả lời câu hỏi
? Ở những cây bị sâu, bệnh phá hại ta thường gặp những dấu hiệu gì? (cây trồng thay đổi)
- HS trả lời KL
I. TÁC HẠI CỦA SÂU BỆNH
- Làm năng suất cây trồng bị giảm mạnh
- Làm giảm chất lượng nông sản
- Ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.
II. KHÁI NIỆM VỀ CÔN TRÙNG VÀ BỆNH CÂY
1. Khái niệm về côn trùng
 - Côn trùng là líp động vật thuộc ngàng chân khớp. Cơ thể chia làm 3 phần: đầu, ngực, bụng. Ngực mang 2 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có 1 đôi râu
2. Khái niệm về bệnh cây
 - Bệnh cây là trạng thái không bình thường về chức năng sinh lí, cấu tạo và hình thái của cây dưới tác dụng của vi sinh vật gây bệnh và điều kiện sống không thuận lợi
3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bị, bệnh phá hại 
Khi c©y bÞ s©u, bÖnh ph¸ ho¹i th­êng cã nh÷ng biÕn ®æi vÒ mµu s¾c, h×nh th¸i, cÊu t¹o
Ho¹t ®éng 3: Luyện tập: Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng:
 	1. Ñieàu naøo sau ñaây ñuùng vôùi coân truøng:
	a. Ñoäng vaät chaân khôùp.
	b. Voøng ñôøi traûi qua caùc giai ñoaïn sinh tröôûng, phaùt trieån khaùc nhau.
	c. Coù 2 kieåu bieán thaùi laø bieán thaùi hoaøn toaøn vaø bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn.
	d. Taát caû caùc caâu treân.
 	2. Nhöõng bieåu hieän khi caây troàng bò saâu beänh phaù haïi laø:
	a. Maøu saéc treân laù, quaû thay ñoåi.
	b. Hình thaùi laù, quaû bieán daïng.
	c. Caây bò heùo ruõ.
	d. Caû 3 caâu a, b, c.
4. Củng cố 
 ? Nêu tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng?
 ? Thế nào là biến thái của côn trùng? 
 5. Dặn dò
 - Học bài, trả lời câu hỏi SGK
 - Chuẩn bị bài 13:
 + Nghiên cứu nội dung bài
 	+ Tìm các biện pháp địa phương sử dụng để trừ sâu, bệnh cho cây
	 	Ngày soạn: 20/09/2011
Tiết 11: Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được các nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại
- Hiểu được các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại
2. Kĩ năng:
 - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế đời sống
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Phương pháp quan sát - tìm tòi
- Phương pháp vấn đáp – gợi mở
- Phương pháp làm việc với SGK 
III. CHUẨN BỊ:
 GV: Tranh phóng to hình 21, 22 SGK/31, bảng phụ
HS: Nghiên cứu trước nội dung bài học ở nhà
IV. TIẾN TRÌNH:
1.Ổn định: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 ? Nêu tác hại của sâu, bệnh? 
3. Giảng bài mới:
Hàng năm ở nước ta sâu, bệnh đã làm thiệt hại 10 – 12 % sản lượng thu hoạch nông sản. Nhiều nơi sản lượng thu hoạch rất ít hoặc mất trắng. Do vậy chúng ta cần có biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại kịp thời
Hoạt động của GV và - HS
Nội dung
Ho¹t ®éng 1: Tìm hiểu nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh
GV: yêu cầu - HS đọc kĩ SGK trả lời câu hỏi.
? Dành cho - HS yếu kém. 
- Sâu, bệnh có ảnh hưởng thế nào đến đời sống cây trồng? Cho ví dụ ?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. câu hỏi GV nhận xét, bổ sung và tóm tắt lại
-Sâu, bệnh có ảnh hưởng xấu đối với sinh trưởng, phát triển của cây: cây trồng bị biến dạng, chậm phát triển, màu sắc thay đổi
- Khi bị sâu, bệnh phá hại năng suất cây trồng bị giảm mạnh.
- Khi bị sâu, bệnh phá hại chất lượng nông sản giảm.
Ho¹t ®éng 2: Giới thiệu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh
GV yêu cầu - HS nghiên cứu thông tin sgk, trả lời câu hỏi:
? Dành cho - HS yếu kém. 
- Hãy nêu tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?
- HS: Trả lời, Hs khác nhận xét, bổ sung. câu hỏi , - HS khác nhận xét, bổ sung
- Vệ sinh đồng ruộng: làm đất, trừ mầm mống sâu, bệnh 
- Luân canh: làm thay đổi điều kiện sống và nguồn thức ăn của sâu, bệnh hại
- Gieo trồng đúng thời vụ: để tránh thời kì sâu
GV: Hướng dẫn - HS quan sát hình vẽ s

Tài liệu đính kèm:

  • docGA_CN_7_1516.doc