Giáo án môn Đại số 9 - Tiết 15: Căn bậc ba

A. Mục tiêu cần đạt

- Kiến thức: HS nắm được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được 1 số là căn bậc ba của số khác. Biết được một số tính chất của căn bậc 3.

- Kĩ năng : HS được giới thiệu cách tìm căn bậc 3 nhờ máy tính bỏ túi.

- Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng.

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sgk, đồ dùng dạy học, bảng phụ , máy tính bỏ túi, bảng số với 4 chữ số thập phân

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Vở ghi, vở bài tập, sgk, dụng cụ học tập. Ôn tập định nghĩa, tính chất của căn bậc hai, máy tính bỏ túi

C. Các hoạt động dạy học

 I- Ổn định tổ chức: (1ph) Sĩ số: Vắng:

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 153Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 9 - Tiết 15: Căn bậc ba", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT : 15	Ngày soạn: 	10/10/2015
Dạy lớp: 9A2	Ngày dạy:	14/10/2015
CĂN BẬC BA
A. Mục tiêu cần đạt 
- Kiến thức: HS nắm được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được 1 số là căn bậc ba của số khác. Biết được một số tính chất của căn bậc 3.
- Kĩ năng : HS được giới thiệu cách tìm căn bậc 3 nhờ máy tính bỏ túi.
- Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sgk, đồ dùng dạy học, bảng phụ , máy tính bỏ túi, bảng số với 4 chữ số thập phân
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, vở bài tập, sgk, dụng cụ học tập. Ôn tập định nghĩa, tính chất của căn bậc hai, máy tính bỏ túi
C. Các hoạt động dạy học
 I- Ổn định tổ chức: (1ph) Sĩ số: 	 Vắng: 
 II- Kiểm tra bài cũ: (5ph) 
?/ Nêu định nghĩa căn bậc hai của một số a không âm ?
?/ Với a > 0 ; a = 0 mỗi số có mấy căn bậc hai.
 Chữa bài tập 84 (a) SBT.
HS: Trả lời
- ĐN căn bậc 2: Căn bậc hai của 1 số không âm là số x sao cho x2 = a.
- Với a > 0 , có đúng 2 căn bậc hai là và - .
- Với số a = 0, có 1 căn bậc hai là số 0.
III- Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoaït ñoäng 1 : KHAÙI NIEÄM CAÊN BAÄC BA
HS ñoïc ñeà baøi toaùn . . . (sgk/34)
Qua baøi toaùn, GV gôïi yù HS tìm ñöôïc ñaúng thöùc x3 = 64 Þ x = 4 ® Giôùi thieäu ñònh nghóa caên baäc ba.
GV cho ví duï nhö sgk/35
Ta coâng nhaän : “Moãi soá a ñeàu coù duy nhaát moät caên baäc ba”. Sau ñoù gôùi thieäu kí hieäu caên baäc ba, vaø nhaán maïnh : 
Yeâu caàu HS laøm baøi ?1
Nhaän xeùt : GV neâu ba nhaän xeùt nhö sgk/35.
Haõy neâu söï khaùc nhau giöõa caên baäc ba vaø caên baäc hai? 
Yeâu caàu HS laøm baøi 67,sgk/tr36 :
Tìm : ; ; 
GV höôùng daãn caùch tìm caên baäc ba baèng maùy tính boû tuùi : Nhaäp soá , baám lieân tieáp hai phieám SHIFT; . Cho HS thöïc haønh . . .
HS ñoïc vaøi laàn ñònh nghóa . . .
Ñònh nghóa : (hoïc thuoäc sgk/34)
HS laøm baøi ?1
HS neâu söï khaùc nhau giöõa caên baäc ba vaø caên baäc hai?
HS laøm baøi 67,sgk/tr36 :
HS thöïc haønh . . .
Hoaït ñoäng 2 : TÍNH CHAÁT
Ñaàu tieân cho HS oân laïi caùc tính chaát cuûa caên baäc hai . . . GV : Töông töï tính chaát cuûa caên baäc hai, ta coù caùc tính chaát sau cuûa caên baäc ba. . . (GV ñöa caùc tính chaát naøy leân baûng phuï)
Ví duï 2,tr35: So saùnh 2 vaø 
Yeâu caàu HS laøm ví duï naøy.
Ví duï 3, tr36 : Ruùt goïn 
Yeâu caàu HS laøm ví duï naøy.
Yeâu caàu HS laøm baøi ?2 : Tính 
Hoûi : coù theå laøm baøi naøy theo nhöõng caùch nhö theá naøo?
HS So saùnh 2 vaø 
. . . . . .
HS Ruùt goïn 
HS laøm baøi ?2
Caùch 1 : Coù theå tính caên baäc ba cuûa töøng soá tröôùc roài thöïc hieän pheùp chia.
Caùch 2 : Chia 1728 cho 64 tröôùc roài khai caên baäc ba cuûa thöông.
Sau ñoù yeâu caàu 2 HS leân baûng thöïc hieän theo hai caùch ñaõ neâu.
Hoaït ñoäng 3 : LUYEÄN TAÄP
Baøi taäp 68,tr36 SGK.
a) 
b) 
Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
Baøi 69,tr36 SGK.
So saùnh : a) 5 vaø 
	 b) 5. vaø 6.
HS laøm baøi taäp 68,tr36 SGK.
a) . . .
b) . . .
HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû.
HS laøm baøi 69,tr36 SGK.
HS nhaän xeùt baøi laøm treân baûng, nghe GV nhaän xeùt chung sau ñoù ghi baøi giaûi vaøo vôû.
Hoaït ñoäng 4 : HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ
Yeâu caàu HS veà nhaø ñoïc theâm tr 36, 37, 38 SGK.
Tieát sau oân taäp chöông I.
Baøi taäp veà nhaø : 70, 71, 72 tr40 SGK.
D. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
...........................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT15.doc