Giáo án môn Địa lí 8 - Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á

Bài 3 SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á.

I. MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức

*Học sinh hiểu:

- Mạng lưới sông ngòi châu Á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn.

*Học sinh biết:

- Đặc điểm một số hệ thống sông lớn và giài thích nguyên nhân.

- Sự phân hóa đa dạng của các cảnh quan và nguyên nhân của sự phân hóa đó.

- Thuận lợi và khó khăn của tự nhiên châu Á.

2/ kỹ năng

ª Sử dụng bản đồ, xác lập mối quan hệ giữa khí hậu địa hình với sông ngòi

3/Thái độ

ª Giaó dục ý thức bảo vệ môi trường.

- Giaó dục học sinh biết cách khai thác và tiết kiệm nguồn năng lượng

II NỘI DUNG BÀI HỌC

- Đặc điểm sông ngòi

- Các đới cảnh quan

- Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á

III CHUẨN BỊ:

1 Giáo viên: - Bản đồ tự nhiên Châu Á.,bảng phụ

2 Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập bản đồ, tập ghi bài học.

 

docx 4 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 06/03/2020 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Địa lí 8 - Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan Châu Á", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần dạy3 	 
Tiết 3 	
Bài 3 SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á.
I. MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức
*Học sinh hiểu: 
- Mạng lưới sông ngòi châu Á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn.
*Học sinh biết: 
- Đặc điểm một số hệ thống sông lớn và giài thích nguyên nhân.
- Sự phân hóa đa dạng của các cảnh quan và nguyên nhân của sự phân hóa đó.
- Thuận lợi và khó khăn của tự nhiên châu Á.
2/ kỹ năng
ª Sử dụng bản đồ, xác lập mối quan hệ giữa khí hậu địa hình với sông ngòi 
3/Thái độ
ª Giaó dục ý thức bảo vệ môi trường.
- Giaó dục học sinh biết cách khai thác và tiết kiệm nguồn năng lượng
II NỘI DUNG BÀI HỌC
- Đặc điểm sông ngòi 
- Các đới cảnh quan
- Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á
III CHUẨN BỊ:
1 Giáo viên: - Bản đồ tự nhiên Châu Á.,bảng phụ 
2 Học sinh: - Sách giáo khoa, vở bài tập bản đồ, tập ghi bài học. 
IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
1. Ổn định lớp: 
: Kiểm tra sĩ số lớp
2. Kiểm tra miệng: 
Câu 1.
+ Khí hậu châu Á phân hóa như thế 
 	- Do trải dài từ vùng cực đến vùng xích đạo nên châu Á có nhiều đới khí hậu.
 - Ở mỗi đới thường được phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
+ Chọn ý đúng? Yếu tố nào tạo nên sự đa dạngcủa khí hậu châu Á:
a. Do diện tích lớn.
b. Do địa hình cao, đồ sôï. 
c. Do vị trí địa lí trải dài từ 77044’B- 1016’B.
Câu 2 – kiểm tra vở bài tập bản đồ của học sinh được giao về nhà
3. Giảng bài mới: 
. Vaøo baøi: chuùng ta ñaõ bieát ñöôïc ñòa hình , khí haäu cuûa chaâu AÙ raát ña daïng. Vaäy soâng ngoøi vaø caûnh quan töï nhieân cuûa chaâu AÙ coù chòu aûnh höôûng cuûa ñòa hình vaø khí haäu khoâng? Chuùng coù nhöõng ñaëc ñieåm gì? Ñoù laø nhöõng caâu hoûi maø ta caàn traû lôøi hoâm nay?
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ.
 NỘI DUNG.
Giới thiệu bài mới.
Hoạt động 1
- Giáo viên cho Học sinh đọc sgk.
.+ Quan sát bản đồ tự nhiên châu Á hãy nhận xét chung về mạng lưới và sự phân bố của sông ngòi châu Á?
 TL:
+ Quan sát H1.2 . Đọc tên các sông lớn của Bắc Á, Đông Á, Tây Nam Á? Nơi bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển nào, đại dương nào? Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?
 TL: -Học sinh lên bảng đọc tên trên bản đồ.
 - Sơn nguyên Tây Tạng.
** Hoạt động nhóm 
 - Chia nhóm cho hoạt động nhóm, từng đại diện nhóm trình bày bổ sung, giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng
** Nhóm : Quan sát bản đồ tự nhiên CÁ nêu: 
 + Đặc điểm chung mạng lưới sông ngòi ở 3 khu vực trên?
 + Sự phân bố mạng lưới ở ba khu vực? 
 + chế độ nước của sông ở 3 khu vực trên?
 + Giải thích nguyên nhân?
 TL: 
# Giáo viên: + Bắc Á mạng lưới sông dầy, mùa đông đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tuyết tan.
 + Tây Nam Á vá Trung Á: Rất ít sông, nguồn cung cấp nước cho sông là nước băng tan, lượng nước giảm dần về hạ lưu.
 + Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á: Có nhiều sông, sông nhiều nước , nước lên xuống theo mùa.
+ Xác định Hồ ở châu Á trên bản đồ ?
 TL: Học sinh xác định.
+ Nêu giá trị kinh tế của sông ngòi và hồ châu Á?
-GV>Tích hợp. Sông ngòi ở Châu Á rất phong phú và đa dạng theo em có phát triển nguồn thủy năng được hay không?
 - GV cũng cố phát triền thủy điện và hiệu quả của nó.
 + Lieân heä giaù trò lôùn cuûa soâng ngoøi, hoà ôû vieät nam.(thuûy ñieän... ñieän bình quaân ñaàu ngöôøi ôû VN coøn thaáp hôn so vôùi caùc nöôùc vaäy trong söû duïng ñieän chuùng ta caàn söû duïng tieát kieäm vaø coù hieäu quaû. 
 Chuyển ý.
Hoạt động 2
** Phương pháp đàm thoại.
- Quan sát H3.1 
 + Châu Á có những đới cảnh quan nào? Nhận xét?
 TL: Có đầy đủ các đới cảnh quan.
+ Dọc kinh tuyến 800Đ từ B – N có những đới nào?
 TL: Đài nguyên; Rừng lá kim; Thảo nguyên; HM và bán HM; Cảnh quan núi cao; Xa van cây bụi; Rừng nhiệt đới ẩm.
+ Theo vĩ tuyến 400 B từ tây sang đông có những đới cảnh quan nào?
 TL: Rừng cây bụi và lá cứng ĐTH; Thảo nguyên; HM và bán HM; cảnh quan núi cao; Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng.
+ Tên cacù đới cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và khu vực khí hậu lục địa?
 TL: + Khu vực gió mùa: Rừng hỗn hợp; rừng cận nhiệt; rừng nhiệt đới ẩm.
 + Khu vực lục địa: Xavan cây bụi; HM và bán HM.
+ Rừng lá kim phân bố ở khu vực nào? Rừng cận nhiệt và rừng nhiệt đới ẩm phân bố như thế nào?
 TL: - Rừng lá kim phân bố ở Xi-bia.
 - Rừng cận nhiệt phân bố ở đông TQ, ĐNÁ, Nam Á.
- Giáo viên giáo dục về công tác bảo vệ tài nguyên rừng.
 Chuyển ý. 
Hoạt động 3
** Phương pháp đàm thoại.
+ Nêu những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên châu Á?
 TL: - Tài nguyên đa dạng.trữ lượng lớn
 - Địa hình khó khăn cho xây dựng đường giao thông.
 - Khí hậu biến động, bất thường, động đát núi lửa
I. Đặc điểm sông ngòi:
- Châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển nhưng phân bố không đều, chế độ nước phức tạp
- Sông ngòi ở châu Á được chia thành 3 khu vực: Bắc Á; Tây Nam và Trung Á; Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
+ Baéc AÙ maïng löôùi soâng daøy, muøa ñoâng ñoùng baêng, muøa xuaân coù luõ do baêng tuyeát tan .
+ Taây nam AÙ vaø Trung AÙ coù raát ít soâng , nguoàn cung caáp cho nöôùc soâng laø nöôùc baêng tan, löôïng nöôùc giaûm daàn veà haï löu.
+Ñoâng AÙ, Ñoâng nam AÙ , Nam AÙ coù nhieàu soâng,coù nhieàu nöôùc, nöôùc leân xuoáng theo muøa.
- Sông ngòi và Hồ ở châu Á có giá trị rất lớn trong sản xuất và đời sống, văn hóa, du lịch.
II. Các đới cảnh quan:
- Do địa hình và khí hậu đa dạng nên các cảnh quan châu Á rất đa dạng.
- Cảnh quan tự nhiên khu vực gió mùa và vùng lục địa khô chiếm diện tích lớn.
-Röøng laù kim phaân boá chuû yeáu ôû Xi-bia.
-Röøng caän nhieät, nhieät ñôùi aåm coù nhieàu ôû ñoâng Trung Quoác, Ñoâng Nam AÙ vaø Nam AÙ.
III Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á:
* Thuận lợi: Nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú trữ lượng lớn,( dầu khí, than..)
* Khó khăn: Địa hình núi cao hiểm trở. Khí hậu khắc nghiệt. Thiên tai bất thường..
4.Tổng kết
 -Hướng dẫn làm tập bản đồ.
Câu 1. 
+ Nêu đặc điểm sông ngòi của châu Á?
Đáp án câu 1 
- Mạng lưới sông ngòi khá phát triển nhưng phân bố không đều, chế độ nước phức tạp.
- Có 3 hệ thống sông lớn.
- Có giá trị kinh tế cao trong sản xuất, đời sống, văn hóa, du lịch.
Câu 2 
+ Chọn ý đúng: Rừng tự nhiện ở châu Á còn rất ít do;
a. Khai thác bừa bãi của con người.
b. Thiên tai. 
c. Hoang mạc mở rộng.
Đáp án câu 2a
5. Hướng dẫn học sinh tự học
+ Đối với bài học tiết học này 
-Học thuộc bài.
+ Đối với bài học ở tiết học tiếp theo.
- Chuẩn bị bài mới: Thực hành. 
-Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.Đồ dùng học tập.
V PHỤ LỤC: 

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 3 Song ngoi va canh quan chau A_12211090.docx