Giáo án môn Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

I MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải, những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải.

- Học sinh nhận thức được vì sao mọi người cần tôn trọng lẽ phải

2. Kĩ năng:

- Học sinh có thói quen biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân biết tự

 tôn trọng lẽ phải

3.Thái độ:

- Biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống.

- Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán những hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải

KĨ NĂNG SỐNG :

 Kĩ năng giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư duy phê phán, KN tìm kiếm và xử lí thông tin

 

docx 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 92Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 1: Tôn trọng lẽ phải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn........... 	Ngaøy soaïn:.............................. 
Tieát............	 Ngaøy daïy:............................... 
BÀI 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
I MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải, những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải.
- Học sinh nhận thức được vì sao mọi người cần tôn trọng lẽ phải
2. Kĩ năng: 
- Học sinh có thói quen biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân biết tự
 tôn trọng lẽ phải
3.Thái độ: 
- Biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống.
- Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán những hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải
KĨ NĂNG SỐNG :
	Kĩ năng giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư duy phê phán, KN tìm kiếm và xử lí thông tin
II. CHUẨN BỊ: 
- Sách giáo khoa, sách giáo viên giáo dục công dân 8.
- Sưu tầm chuyện, đoạn thơ, ca dao, tục ngữ.
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Nêu vấn đề tổ chức thảo luận theo từng nhóm
- Kết hợp phương pháp đàm thoại với giảng giải
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 
1. ỔN ĐỊNH LỚP:
2. KIỂM TRA BÀI CŨ:
Giáo viên nhắc lại một số kiến thức đã học ở lớp 7 bằng câu hỏi 
3. BÀI MỚI: 
Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau nếu ai cũng có cách xử sự đúng đắn, biết tôn trọng lẽ phải , thực hiện tốt những qui định chung của cộng đồng...Thì sẽ góp phần làm cho xã hội trở nên lành mạnh . Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài " Tôn trọng lẽ phải."
 HOAT ĐỘNG CỦA GV - HS
Hoạt động 1: Tìm hiểu truyện đọc “ Quan tuần phủ”
 NỘI DUNG CẦN ĐẠT
GV cho HS thaûo luaän nhoùm (4 nhoùm)
Nhoùm 1: Nhöõng vieäc laøm cuûa vieân Tri huyeän Thanh Ba vôùi teân nhaø giaøu vaø ngöôøi noâng daân ngheøo?
HS: aên hoái loä, öùc hieáp daân ngheøo; xöû aùn khoâng coâng minh, ñoåi “traéng” thay “ñen”.
Nhoùm 2: Hình boä Thöôïng thö anh ruoät Tri huyeän Thanh Ba ñoù coù haønh ñoäng gì?
 Xin tha cho Tri huyeän.
Nhoùm 3: Nhaän xeùt veà vieäc laøm cuûa quan Tuaàn phuû Nguyeãn Quang Bích?
Baét teân nhaø giaøu traû ruoäng cho ngöôøi noâng daân.
- Phaït teân nhaø giaøu veà toäi hoái loä, öùc hieáp.
- Caùch chöùc Tri huyeän Thanh Ba.
- Khoâng neå nang, ñoàng loaõ vieäc xaáu.
- Duõng caûm, trung thöïc, daùm ñaáu tranh vôùi nhöõng sai traùi.
Nhoùm 4: Vieäc laøm cuûa quan tuaàn phuû theå hieän ñöùc tính gì?
Baûo veä chaân lí, tin töôûng leõ phaûi.
Hoạt động 2: Nội dung bài học
Biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải 
Giáo viên đưa ra một số tình huống:
+ Vi phạm luật giao thông đường bộ 
+ Vi phạm nội qui cơ quan trường học 
+ Làm trái các qui định pháp luật 
+ " Gió chiều nào che chiều ấy, dĩ hoà vi quí "
? Theo em trong những trường hợp trên hành động như thế nào được coi là đúng đắn phù hợp ? Vì sao ?
Học sinh phân tích đưa ra ý kiến của nhóm mình các nhóm khác nhận xét bổ sung.
GV: phân tích cho học sinh biết phân biệt được tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải.
* GV rút ra kết luận:
- Leõ phaûi laø nhöõng ñieàu laø ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi ñaïo lí vaø lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi.
- Toân troïng leõ phaûi laø coâng nhaän, uûng hoä, tuaân theo vaø baûo veä nhöõng ñieàu ñuùng ñaén; bieát ñieàu chænh suy nghó, haønh vi cuûa mình theo höôùng tích cöïc, khoâng chaáp nhaän vaø khoâng laøm nhöõng vieäc sai traùi. 
- Chaáp haønh toát moïi quy ñònh, noäi quy nôi mình soáng, hoïc taäp vaø laøm vieäc.
- Khoâng noùi sai söï thaät.
- Khoâng vi phaïm ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät.
- Bieát ñoàng tình, uûng hoä yù kieán, quan ñieåm, vieäc laøm ñuùng.
- Coù thaùi ñoä pheâ phaùn ñoái vôùi yù kieán, quan ñieåm, vieäc laøm sai traùi...
Hoạt động 3 : Bài tập
4.CỦNG CỐ: Luyện tập củng cố kiến thức:
Bài tập 1: Cho học sinh đọc Sách giáo khoa làm tại lớp 
Bài tập 2: Giáo viên phân tích vì sao các hành vi khác lại không biểu hiện sự tôn trọng lẽ phải.
Bài tập 3: Hành vi biểu hiện sự tôn trọng lẽ phải là:
Bài tập 4: Hãy kể một vài ví dụ về việc tôn trong lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải mà em biết ?
Bài tập 5: Hãy đánh dấu x vào ô trống câu em cho là đúng 
 Lẽ phải là điều mà xưa ông bà đã làm, nay con cháu không 
 cần noi theo vì đã lạc hậu 
 Lẽ phải là điều mà khoa học chứng minh là đúng ,
 nhưng khi áp dụng vào cuộc sống thì thiếu công bằng .
 Lẽ phải là điều đúng đắn hợp với đạo lý
 Lẽ phải là điều hợp với lợi ích chung của cộng đồng , 
 xã hội 
I-ĐẶT VẤN ĐỀ:
Tìm hiểu truyện đọc 
" Quan tuần phủ"
Nhoùm 1: aên hoái loä, öùc hieáp daân ngheøo; xöû aùn khoâng coâng minh, ñoåi “traéng” thay “ñen”.
Xin tha cho Tri huyeän.
- Baét teân nhaø giaøu traû ruoäng cho ngöôøi noâng daân.
- Phaït teân nhaø giaøu veà toäi hoái loä, öùc hieáp.
- Caùch chöùc Tri huyeän Thanh Ba.
- Khoâng neå nang, ñoàng loaõ vieäc xaáu.
- Duõng caûm, trung thöïc, daùm ñaáu tranh vôùi nhöõng sai traùi.
- Baûo veä chaân lí, tin töôûng leõ phaûi.
II-NỘI DUNG BÀI HỌC:
1.Khái niệm:Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội
- Toân troïng leõ phaûi laø coâng nhaän, uûng hoä, tuaân theo vaø baûo veä nhöõng ñieàu ñuùng ñaén; bieát ñieàu chænh suy nghó, haønh vi cuûa mình theo höôùng tích cöïc, khoâng chaáp nhaän vaø khoâng laøm nhöõng vieäc sai traùi. 
* Bieåu hieän
- Chaáp haønh toát moïi quy ñònh, noäi quy nôi mình soáng, hoïc taäp vaø laøm vieäc.
- Khoâng noùi sai söï thaät.
- Khoâng vi phaïm ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät.
2) Ý nghĩa: Tôn trọng lẽ phải là công nhận ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.
3) Cách rèn luyện:
Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội .
III-BÀI TẬP:
1) Đáp án đúng c
2)Chọn cách ứng xử c
3) a, c, e.
Bài tập 5: Hãy đánh dấu x vào ô trống câu em cho là đúng 
 Lẽ phải là điều mà xưa ông bà đã làm, nay con cháu không 
 cần noi theo vì đã lạc hậu 
 Lẽ phải là điều mà khoa học chứng minh là đúng ,
 nhưng khi áp dụng vào cuộc sống thì thiếu công bằng .
 Lẽ phải là điều đúng đắn hợp với đạo lý
 Lẽ phải là điều hợp với lợi ích chung của cộng đồng , 
 xã hội 
4. Cuûng coá
 HS laøm baøi taäp 1, 2 (SGK)
5. Hướng dẫn về nhà:
- Về nhà học nội dung bài
- Làm tiếp bài tập 6 sách giáo khoa trang 6 
- Đọc trước bài liêm khiết 
- Tìm đọc trên báo vài câu chuyện nói về tính liêm khiết, chuẩn bị tốt cho tiết sau 
- Nhóm 1 chuẩn bị trước trò chơi đóng vai .
V. Rút kinh nghiệm:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_1_Ton_trong_le_phai.docx