Giáo án môn Hóa học 10 - Chủ đề: Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử

A – PHƯƠNG PHÁP : LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

 Gồm 4 bước:

B1. Xaùc ñònh soá oxi hoaù caùc nguyeân toá. Tìm ra nguyeân toá coù soá oxi hoaù thay ñoåi .

B2. Vieát caùc quaù trình laøm thay ñoåi soá oxi hoaù

Chaát coù oxi hoaù taêng : Chaát khöû - ne soá oxi hoaù taêng

Chaát coù soá oxi hoaù giaûm: Chaát oxi hoaù + me soá oxi hoaù giaûm

B3. Xaùc ñònh heä soá caân baèng sao cho soá e cho = soá e nhaän

B4. Ñöa heä soá caân baèng vaøo phöông trình, ñuùng chaát (Neân ñöa heä soá vaøo beân phaûi cuûa pt tröôùc) vaø kieåm tra laïi theo traät töï : kim loaïi – phi kim – hidro – oxi

 VD: Lập ptpứ oxh-k sau: Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O.

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 10 - Chủ đề: Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vấn đề 4: Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử
CHỦ ĐỀ 
Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử
A – PHƯƠNG PHÁP : LẬP PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
	Gồm 4 bước:
B1. Xaùc ñònh soá oxi hoaù caùc nguyeân toá. Tìm ra nguyeân toá coù soá oxi hoaù thay ñoåi . 
B2. Vieát caùc quaù trình laøm thay ñoåi soá oxi hoaù 
Chaát coù oxi hoaù taêng : Chaát khöû - nesoá oxi hoaù taêng
Chaát coù soá oxi hoaù giaûm: Chaát oxi hoaù + mesoá oxi hoaù giaûm 
B3. Xaùc ñònh heä soá caân baèng sao cho soá e cho = soá e nhaän
B4. Ñöa heä soá caân baèng vaøo phöông trình, ñuùng chaát (Neân ñöa heä soá vaøo beân phaûi cuûa pt tröôùc) vaø kieåm tra laïi theo traät töï : kim loaïi – phi kim – hidro – oxi
	VD: Lập ptpứ oxh-k sau: Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O.
B – BÀI TẬP TỰ LUYỆN
	* BÀI TẬP TỰ LUẬN:
Laäp phöông trình phaûn öùng oxi hoùa – khöû sau:
1. Daïng cô baûn:
P + KClO3 ® P2O5 + KCl. 
P + H2 SO4 ® H3PO4 + SO2 +H2O.
S+ HNO3 ® H2SO4 + NO. 
C3H8 + HNO3 ® CO2 + NO + H2O.
H2S + HClO3 ® HCl +H2SO4. 
H2SO4 + C 2H2 ® CO2 +SO2 + H2O.
 	2. Daïng coù moâi tröôøng:
Mg + HNO3 ® Mg(NO3)2 + NO + H2O.
Cu + HNO3 ® Cu(NO3)2 + NO2 + H2O.
Fe + H2SO4 ® Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Mg + H2SO4 ® MgSO4 + H2S + H2O.
Al + HNO3 ® Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O.
FeCO3 + H2SO4 ® Fe2(SO4)3 + S + CO2 + H2O.
Fe3O4 + HNO3 ® Fe(NO3)3 + N2O + H2O.
Al + HNO3 ® Al(NO3)3 + N2O + H2O.
FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 ® Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. 
KMnO4 + HCl® KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.
K2Cr2O7 + HCl® KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O.
	3. Daïng töï oxi hoaù khöû:
S + NaOH ® Na2S + Na2SO4 + H2O.
Cl2 +KOH ® KCl + KClO3 + H2O.
NO2 + NaOH® NaNO2 + NaNO3 + H2O.
P+ NaOH + H2O ® PH3 + NaH2PO2.
4. Daïng phaûn öùng noäi oxi hoaù khöû (caùc nguyeân toá thay ñoåi SOH naèm trong cuøng 1 chaát):
KClO3 ® KCl + O2.
Fe2O3 + CO ® Fe + CO2.
KMnO4 ® K2MnO4 + MnO2 + O2 
NaNO3 ® NaNO2 + O2.
NH4NO3 ® N2O + H2O.
FeS2 + 11O2 ® Fe2O3 + 8SO2
5. Hoaøn thaønh caùc PTHH döôùi ñaây:
a) KMnO4 + HCl ® Cl2 + MnCl2 + 
c) FexOy + HNO3 ® Fe(NO3)3 + NO + H2O.
b) SO2 + HNO3 + H2O ® NO + .
* B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Trong phản ứng 
	Fe + CuSO4 ® Cu + FeSO4 , 
Fe là:
Chất oxi hóa.
Chất bị khử. 
Chất khử. 
Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
Trong phản ứng 
	Cl2 + 2H2O ® 2HCl + 2HClO, 
Cl2 là: 
Chất oxi hóa.
Chất khử.
Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
Chất bị oxi hóa.
Trong phản ứng 
	AgNO3 + HCl ® AgCl + HNO3, 
AgNO3 là: 
Chất khử 
Chất oxi hóa
Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
Không phải chất khử, không phải chất oxi hóa
Chất khử là:
Chất nhường electron.
Chất nhận electron.
Chất nhường proton.
Chất nhận proton.
Phản ứng oxi hóa - khử là:
Phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển proton.
Phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa.
Phản ứng hóa học trong đó phải có sự biến đổi hợp chất thành đơn chất. 
Phản ứng hóa học trong đó sự chuyển electron từ đơn chất sang hợp chất. 
Sự oxi hóa một chất là:
Quá trình nhận electron của chất đó
Quá trình làm giảm số oxi hóa của chất đó
Quá trình nhường electron của chất đó
Quá trình làm thay đổi số oxi hóa của chất đó
Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử:
CaCO3 ® CaO + CO2
2KClO3 ® 2KCl + 3O2
2NaHSO3 ® Na2SO3 + H2O + SO2
2Fe(OH)3 ® Fe2O3 + 3H2O
Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử:
A. SO3 + H2O ® H2SO4
4Al + 3O2 ® 2Al2O3
CaO + CO2 ® CaCO3
Na2O + H2O ® 2NaOH
Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hóa khử:
Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2
Zn + CuSO4 ® ZnSO4 + Cu
CH4 + Cl2 ® CH3Cl + HCl
BaCl2 + H2SO4 ® BaSO4¯ + 2HCl
Trong các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử:
NaOH + HCl ® NaCl + H2O
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 ® Fe2(SO4)3 + 6H2O
CaCO3 + 2HCl ® CaCl2 + H2O + CO2
2CH3COOH + Mg ® (CH3COO)2Mg + H2
CHỦ ĐỀ 
Ôn tập học kỳ I 
A – ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I 
I . PHẦN LÝ THUYẾT.
	Toàn bộ lý thuyết trong các chương:
Chương 1 : Nguyên tử.
Chương 2 : Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
Chương 3 : Liên kết hoá học.
Chương 4 : Phản ứng oxi hoá - khử.
II . BÀI TOÁN.
Dạng 1 : Xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, giải thích, một số tính chất cơ bản của nguyên tố. So sánh tính chất của nguyên tố với các nguyên tố lân cận.
Dạng 2 : Tìm tên nguyên tố.
Dạng 3 : Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử.
B – HƯỚNG DẪN ÔN TẬP.
I. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP
	Chöông I : Nguyeân töû
Baøi 1: Thaønh phaàn nguyeân töû
	1. Haõy cho bieát thaønh phaàn caáu taïo nguyeân töû vaø ñaëc ñieåm caùc haït cô baûn taïo neân nguyeân töû? 
	2. Taïi sao noùi khoái löôïng nguyeân töû taäp trung chuû yeáu ôû haït nhaân? 
Baøi 2: Haït nhaân nguyeân töû – nguyeân toá hoùa hoïc – Ñoàng vò.
	1. Theá naøo laø soá khoái? Định nghĩa nguyeân toá hoùa hoïc? Nhaän xeùt veà quan heä giöõa soá khoái vaø khoái löôïng nguyeân töû?
	2. Nhöõng ñaëc tröng cô baûn cuûa nguyeân töû?
Baøi 3: Ñoàng vò. Nguyeân töû khoái vaø nguyeân töû khoái trung bình
	1. Ñoàng vò laø gì? Caùch xaùc ñònh nguyeân töû khoái trung bình?
	2. Phaân bieät khoái löôïng mol nguyeân töû vaø nguyeân töû khoái?
Baøi 4: Söï chuyeån ñoäng cuûa electron trong nguyeân töû. Obitan nguyeân töû
	1. Trong nguyeân töû, electron chuyeån ñoäng nhö theá naøo?
	Baøi 6: Lôùp vaø phaân lôùp electron 
	1. Theá naøo laø lôùp electron , phaân lôùp electron ? Moãi lôùp coù bao nhieâu phaân lôùp?
	2. Soá electron toái ña trong moät lôùp, moät phaân lôùp?
Baøi 7: Naêng löôïng cuûa caùc electron trong nguyeân töû. Caáu hình electron 
	1. Caáu hình electron nguyeân töû laø gì?
	2. Neâu hieän töôïng sôùm baõo hoøa vaø baùn baõo hoøa gaáp. 
	3. Theá naøo laø nguyeân toá s, p, d, f ?. ñaëc ñieåm cuûa lôùp electron ngoaøi cuøng?
	Chöông II. Baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoùa hoïc – Ñònh luaät tuaàn hoaøn
Baøi 9. Baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoùa hoïc
	1. Nguyeân taéc saép xeáp ?
	2. Soá thöù töï nguyeân toá, soá thöù töï nhoùm nguyeân toá, thöù töï chu kì trong baûng tuaàn hoaøn cho ta bieát nhöõng thoâng tin gì?
	3. Cho bieát loaïi nguyeân toá ôû ñaàu vaø cuoái moãi chu kì (caáu hình electron chung)? Baûng tuaàn hoaøn coù bao nhieâu chu kì? Moãi chu kì coù bao nhieâu nguyeân toá? Taïi sao?
	4. Nhoùm nguyeân toá laø gì? Cho bieát cô sôû ñeå phaân loaïi nhoùm A vaø nhoùm B. BTH coù bao nhieâu nhoùm A vaø bao nhieâu nhoùm B?
	5. Nhöõng chu kì naøo ñöôïc goïi laø chu kyø nhoû, chu kì lôùn? 
	6. BTH coù caùc khoái nguyeân toá naøo? Ñaëc tröông caáu taïo nguyeân töû cuûa moãi khoái?
Baøi 10: Söï bieán ñoåi tuaàn hoaøn caáu hình electron nguyeân töû cuûa caùc nguyeân toá hoùa hoïc
	1. Nguyeân nhaân cuûa söï bieán ñoåi tuaàn hoaøn tính chaát cuûa caùc nguyeân toá?
	2. Neâu moái quan heä giöõa caáu hình, soá thöù töï nhoùm vaø tính kim loaïi, phi kim?
	3. Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc nguyeân toá nhoùm VIIIA, IA, VIIA ?
Baøi 11, 12, 13: söï bieán ñoåi tuaàn hoaøn moät soá ñaïi löôïng vaät lí, söï bieán ñoåi tính chaát caùc nguyeân toá hoùa hoïc – Ñònh luaät tuaàn hoaøn. YÙ nghóa cuûa baûng tuaàn hoaøn.
	1. Ñoä aâm ñieän laø gì? Cho bieát quan heä giöõa ñoä aâm ñieän vaø baùn kính nguyeân töû.
	2. Tính kim loaïi laø gì? Tính phi kim laø gì? Cho bieát quan heä giöõa tính kim loaïi vaø naêng löôïng ion hoùa, tính phi kim vaø ñoä aâm ñieän.
	3. Đoä aâm ñieän, tính kim loaïi, tính phi kim trong moät chu kì vaø trong moät nhoùm?
	4. Döïa treân coâng thöùc cuûa hôïp chaát vôùi hiñro, oxit vaø hiñroxit baäc cao nhaát cuûa caùc nguyeân toá chu kì 3, haõy nhaän xeùt söï bieán ñoåi hoùa trò cuûa caùc nguyeân toá nhoùm A. Tính axit-bazô cuûa Oxit vaø Hiñroxit töông öùng? (quan heä giöõa ñoä maïnh tính axit-bazô vôùi ñoä maïnh veà tính kim loaïi, phi kim)
	5 Quan heä giöõa vò trí vaø caáu taïo nguyeân töû, vò trí vaø tính chaát caùc nguyeân toá trong BTH?
	Chöông III. Lieân keát hoùa hoïc
	1. Lieân keát hoùa hoïc laø gì? Taïi sao caùc nguyeân töû coù khuynh höôùng lieân keát vôùi nhau hình thaønh phaân töû?
	2. Coù bao nhieâu loaïi lieân keát hoùa hoïc? Döïa treân côû sôû naøo ñeå phaân loaïi lieân keát hoùa hoïc?	3. So saùnh lieân keát ion, lieân keát coäng hoùa trò coù cöïc, lieân keát coäng hoùa trò khoâng cöïc?
	4. Hoùa trò cuûa nguyeân toá trong hôïp chaát ion, hôïp chaát coäng hoùa trò? Caùch xaùc ñònh?
	5. So saùnh tinh theå ion, tinh theå nguyeân töû, tinh theå phaân töû? Neâu ví duï?
	6. So saùnh lieân keát coäng hoùa trò, lieân keát ion?
	Chöông IV. Phaûn öùng oxi hoùa khöû
	1. Theá naøo laø soá oxi hoùa ? Quy taéc xaùc ñònh soá oxi hoùa?
	2. Phaûn öùng oxi hoùa-khöû laø gì? Phaân bieät chaát oxi hoùa, chaát khöû? Söï oxi hoùa, söï khöû? 
	3. Caân baèng phaûn öùng oxi hoùa khöû? Phaân loaïi phaûn öùng trong hoùa hoïc voâ cô.
	4. Döïa treân cô sôû nhieät phaûn öùng, ngöôøi ta coù theå chia phaûn öùng hoùa hoïc laøm maáy loaïi? Kí hieäu nhieät phaûn öùng? Caùch bieåu dieãn phöông trình nhieät hoùa hoïc?
II. Caùc daïng baøi taäp cô baûn 
Daïng 1: Xaùc ñònh thaønh phaàn caáu taïo nguyeân töû.
Baøi 1: a. Tính khoái löôïng rieâng (theo g/cm3) cuûa nguyeân töû hiñro. Bieát baùn kính cuûa nguyeân töû H laø 0,53Ao vaø khoái löôïng H = 1,0079.
	b. Giöõa baùn kính haït nhaân vaø soá khoái cuûa nguyeân töû (A) coù moái lieân heä R = 1,5.10-13 A1/3. Tính khoái löôïng rieâng cuûa haït nhaân.
	c. Giaûi thích vì sao khoái löôïng rieâng cuûa haït nhaân laïi lôùn hôn raát nhieàu so vôùi khoái löôïng rieâng cuûa nguyeân töû.
Baøi 2: Toång soá proton , notron , electron cuûa nguyeân töû R laø 21.
	a. Xaùc ñònh teân nguyeân toá R.
	b. Vieát caáu hình electron nguyeân töû? Tính khoái löôïng nguyeân töû R? xaùc ñònh vò trí R trong baûng TH?
Baøi 3: Vieát kí hieäu cuûa caùc nguyeân töû A, B, E, F bieát:
	a. Nguyeân töû A coù toång soá haït cô baûn ( proton , notron , electron ) laø 24. Soá haït khoâng mang ñieän chieám 33,33% toång soá haït.
	b. Nguyeân töû B coù toång soá haït cô baûn laø 34, soá haït khoâng mang ñieän nhieàu hôn soá haït mang ñieän tích döông laø moät haït.
	c. Nguyeân töû E coù toång soá haït cô baûn laø 18, soá haït mang ñieän nhieàu hôn soá haït khoâng mang ñieän laø 6.
	d. Nguyeân töû F coù soá khoái baèng 207, soá haït mang ñieän tích aâm laø 82.
Daïng 2: Nguyeân töû khoái trung bình.
Baøi 1 : a. Nguyeân toá H coù caùc ñoàng vò naøo ? Goïi teân moãi loaïi ñoàng vò.
 b. Hiñro ñöôïc ñieàu cheá töø nöôùc coù nguyeân töû khoái trung bình laø 1,008. Trong nöôùc chuû yeáu chöùa hai ñoàng vò vaø . Tính phaàn traêm moãi loaïi ñoàng vò H trong nöôùc?
 c. Coù bao nhieâu nguyeân töû ñôteri trong 1mL nöôùc (D = 1 g/mL) ?
	d. Coù bao nhieâu nguyeân töû proti trong 3 ml nöôùc?
Baøi 2 : Nguyeân töû khoái trung bình cuûa Ag laø 107,87 . Baïc coù hai ñoàng vò, trong ñoù ñoàng vò 109Ag chieám tæ leä 44%. Xaùc ñònh nguyeân töû khoái cuûa ñoàng vò coøn laïi?
Baøi 3 : Khoái löôïng nguyeân töû trung bình cuûa Bo laø 10,812. Bo coù hai ñoàng vò laø 10B vaø 11B. 
	a. Tìm phaàn traêm veà soá nguyeân töû cuûa moãi ñoàng vò.
	b. Moãi khi coù 94 nguyeân töû 10B thì coù bao nhieâu nguyeân töû 11B ?
Baøi taäp SGK: 3, 7, 8/14; 2/18
Baøi taäp SBT: 1.14 ; 1.16 ; 1.18 ; 1.19 ; 1.21 ; 1.23 ; 1.56 ; 1.57; 1.58.
Daïng 3 : Vieát caáu hình electron nguyeân töû vaø xaùc ñònh vò trí, tính chaát nguyeân toá trong BTH
Baøi 1 : Haõy vieát sô ñoà phaân boá electron vaøo caùc obitan trong nguyeân töû S vaø ion S2- , töø ñoù cho bieát vì sao ion S2- chæ coù tính khöû coøn S vöøa coù tính oxi hoùa vöøa coù tính khöû?
Baøi 2 : Toång soá haït proton , notron , electron cuûa nguyeân töû nguyeân toá A laø 28. Cuûa nguyeân töû nguyeân toá B laø 40. Bieát nguyeân toá A coù 7 electron lôùp ngoaøi cuøng, nguyeân toá B ôû phaân nhoùm chính nhoùm III. Tính khoái löôïng nguyeân töû vaø xaùc ñònh nguyeân toá A vaø B?
Baøi 3 : Cho 3 nguyeân toá A, M, X coù caáu hình electron ôû lôùp ngoaøi cuøng ( vôùi n = 3 ) töông öùng laø ns1 ; np1 ; ns2np5 .
	Haõy xaùc ñònh vò trí cuûa A, M, X trong baûng tuaàn hoaøn?
Baøi 4 : nguyeân toá A khoâng phaûi laø khí hieám, nguyeân töû cuûa noù coù phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3p. nguyeân töû cuûa nguyeân toá B coù phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 4s.
	a. Trong hai nguyeân toá A, B nguyeân toá naøo laø kim loaïi, nguyeân toá naøo laø phi kim?
	b. Xaùc ñònh caáu hình electron nguyeân töû cuûa A, B vaø teân cuûa A. Bieát toång soá electron coù trong phaân lôùp ngoaøi cuøng cuûa A vaø B laø 7.
	c. Vieát coâng thöùc phaân töû vaø coâng thöùc caáu taïo cuûa caùc hiñroxit taïo bôûi 3 nguyeân toá A, hiñro vaø oxi. So saùnh tính axit cuûa chuùng theo chieàu taêng tính oxi hoùa cuûa A vaø giaûi thích.
Baøi taäp SGK: 6/22 ; 5,6/28 ; 6,7,8,9/30 ; 6,7/41 ; 4/51 ; 6/54
Baøi taäp SBT: 1.33; 1.39 ; 1. 41 ; 1.56 ; 2.34 ; 2.35 ; 2.46.
Daïng 4: Xaùc ñònh nguyeân toá döïa vaøo coâng thöùc toång quaùt 
Baøi 1 : Oxit cao nhaát cuûa moät nguyeân toá öùng vôùi coâng thöùc R2O5 . Hôïp chaát khí vôùi hiñro cuûa R coù chöùa 82,35% R veà khoái löôïng. Xaùc ñònh nguyeân töû khoái vaø teân nguyeân toá R?
Baøi 2 : M thuoäc nhoùm IIIA. Trong oxit baäc cao nhaát cuûa M, oxi chieám 47,05% khoái löôïng. X thuoäc nhoùm VIA. Trong oxit baäc cao nhaát, X chieám 40% khoái löôïng. Xaùc ñònh teân nguyeân toá M vaø X. vieát coâng thöùc phaân töû cuûa caùc oxit treân.
Baøi 3 : a. Trong oxit baäc cao nhaát cuûa R (thuoäc nhoùm A), oxi chieám 56,338% khoái löôïng. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa oxit.
	b. Trong hôïp chaát vôùi hiñro cuûa R ( thuoäc nhoùm A ), hiñro chieám 5,88% khoái löôïng. Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa hôïp chaát vôùi hiñro.
Baøi taäp SGK: 7,8/54
Baøi taäp SBT: 2.40
Daïng 5 : Xaùc ñònh nguyeân toá theo phöông trình phaûn öùng
Baøi 1 : Hoøa tan 3,33 gam moät kim loaïi kieàm vaøo nöôùc dö thu ñöôïc 0,48 gam khí H2 . Xaùc ñònh teân kim loaïi ñoù?
Baøi 2 : Hoøa tan 4,05 gam moät kim loaïi hoùa trò III vaøo dung dòch HCl dö thu ñöôïc 5,04 lít khí (ñktc). Xaùc ñònh teân kim loaïi ñoù?
Baøi 3 : Cho 4,25 gam hai kim loaïi kieàm thuoäc hai chu kì lieân tieáp trong baûng tuaàn hoaøn taùc duïng vöøa ñuû vôùi dd HCl thu ñöôïc 1,68 lít khí (ñktc). Xaùc ñònh teân hai kimloaïi ñoù?
Baøi 4 : Hoøa tan 17 gam hoãn hôïp hai kim loaïi kieàm A, B thuoäc hai chu kì lieân tieáp vaøo H2O thu ñöôïc 6,72 lít khi (ñktc). Xaùc ñònh teân hai kim loaïi kieàm vaø thaønh phaàn % veà khoái löôïng moãi kim loaïi trong hoãn hôïp.
Baøi 5 : Hoøa tan hoaøn toaøn 14,2 gam hai muoái cacbonat cuûa hai kim loaïi A, B lieân tieáp nhau trong nhoùm IIA baèng löôïng vöøa ñuû dung dòch H2SO4. Sau phaûn öùng thu ñöôïc 3,36 lít khí (ñktc). Xaùc ñònh coâng thöùc phaân töû cuûa hai muoái vaø thaønh phaàn % veà khoái löôïng moãi muoái trong hoãn hôïp.
Daïng 6 : So saùnh tính chaát cuûa moät nguyeân toá vôùi caùc nguyeân toá laân caän.
Baøi taäp SGK: trang 51
Baøi taäp SBT: 2.24 ; 2.25 ; 2.26 ; 2.27 ; 2.28 ; 2.29 ; 2.48 ; 2.49
Baøi 1 : Sắp xếp caùc hợp chất sau theo chiều (a) tăng dần tính axít: SrO, SO3, Cl2O7, SeO3, CaO vaø (b) tăng dần tính bazơ: NaOH, Mg(OH)2, H2SO4, H3PO4 vaø KOH.
HD: Tính axit tăng theo chiều tăng tính phi kim. Tính bazơ tăng theo chiều tăng tính kim loại.
Daïng 7: Giaûi thích söï taïo thaønh phaân töû vaø vieát coâng thöùc caáu taïo, 
Baøi 1 : Anion M1+ coù phaân lôùp electron ngoaøi cuøng laø 3p6 .
	a. Vieát caáu hình electron nguyeân töû M ?
	b. Cho bieát caáu hình electron cuûa M1+ gioáng caáu hình electron cuûa nguyeân töû vaø anion naøo?
Baøi 2 : Biểu diễn sự taïo thaønh caùc phaân töû: Al2O3 , NH3 , CaCl2 , H2O, KCl.
Baøi 3 : Vieát coâng thöùc electron vaø coâng thöùc caáu taïo vaø xaùc ñònh coäng hoùa trò cuûa caùc nguyeân toá caùc phaân töû sau, 
 	C2H4 , H2O, NH3 , H2CO3 , HClO , HNO2 , HNO3 , H3PO4 , HClO2 , HClO3 , HClO4 .
Baøi 4 : Döïa treân caáu hình electron haõy cho bieát loaïi lieân keát vaø coâng thöùc phaân töû hình thaønh giöõa caùc nguyeân töû cuûa töøng caëp nguyeân toá sau ñaây:
19X + 8Z
15Y + 8Z.
Baøi taäp SGK: 3,4,5,6/60 ; 5,7/64 ; 3/76
Baøi taäp SBT: 3.8 —› 3.12
Daïng 8: Laäp phöông trình hoùa hoïc cuûa phaûn öùng oxi hoùa – khöû. Phaân loaïi phaûn öùng
 Caân baèng caùc phöông trình phaûn öùng sau theo phöông phaùp thaêng baèng electron , chæ roõ chaát chaát oxi hoùa, chaát khöû?
	a) HCl + KMnO4 —› KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
	b) FeS2 + HNO3 —› Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O
	c) Fe3O4 + HNO3 —› Fe(NO3)3 + NO + H2O
	d) KClO3 + NH3 —› KNO3 + KCl + Cl2 + H2O
	e) FexOy + H2SO4 —› Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
	f) M + HNO3 —› M(NO3)n + NO + H2O
	g) C2H5OH + K2Cr2O7 + H2SO4 —› CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_Tap_Hoa_10_CB_Chuong_4_phan_dang.doc