Giáo án môn Hóa học 11 - Benzen và đồng đẳng, một số hiđro cacbon thơm khác

I.Mục tiêu

1.Về kiến thức:

-Học sinh biết:

+ Đặc điểm cấu tạo của benzen,viết công thức cấu tạo và gọi tên một số H.C

thơm đơn giản.

+ Tính chất hoá học của benzen và đồng đẳng

+Tính chất hoá học của stiren và naphtalen

-Học sinh hiểu:

+ Tính chất hóa học của Benzen dễ thế khó cộng

+ Tính chất hóa học của stiren ngoài tính chất của benzen còn có tính chất

pdf 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 223Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 11 - Benzen và đồng đẳng, một số hiđro cacbon thơm khác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 
BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG. MỘT SỐ HIĐRO CACBON THƠM KHÁC 
I.Mục tiêu 
1.Về kiến thức: 
-Học sinh biết: 
 + Đặc điểm cấu tạo của benzen,viết công thức cấu tạo và gọi tên một số H.C 
thơm đơn giản. 
 + Tính chất hoá học của benzen và đồng đẳng 
 +Tính chất hoá học của stiren và naphtalen 
-Học sinh hiểu: 
 + Tính chất hóa học của Benzen dễ thế khó cộng 
 + Tính chất hóa học của stiren ngoài tính chất của benzen còn có tính chất 
của anken. 
2.Về kĩ năng 
 Viết pthh minh hoạ tính chất của benzen và đồng đẳng 
 Phân biệt benzen, đồng đẳng benzen với các H.C khác 
3.Thái độ 
 Tích cực trong học tập 
II.Phương pháp: 
 Phương pháp chủ yếu : 
+ Chứng minh và diễn giải 
+ Vấn đáp tái hiện 
+ Vấn đáp tìm tòi 
+ Sử dụng sách giáo khoa 
 + Đàm thoại gợi mở 
iV.Tiến trình. 
1.Ổn định lớp 
2.Kiểm tra bài cũ 
3.Nội dung bài mới 
Hoạt động 1: Nghiên cứu phản ứng cộng 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 
GV: Yêu cầu học sinh 
viết phương trình phản 
ứng cộng H2 vào benzen? 
GV: Nói cho học sinh 
nắm rõ vai trò của xúc 
tác. 
GV:Viết phương trình 
phản ứng cộng Clo vào 
vòng benzen. Nói rõ vai 
trò của sản phẩm. 
HS: 
 + 3H2 
oNi,t 
HS: 
 +3Cl2 as 
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
hexacloran. 
2. Phản ứng cộng. 
a/ Cộng H2 
 + 3H2 
oNi,t 
b/ Cộng Clo 
 +3Cl2 as 
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
hexacloran. 
 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 
Hoạt động 2. Tìm hiểu phản ứng oxh. 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 
GV: Mô tả thí nghiệm và 
viết phương trình phản 
ứng giữa Toluen với dd 
KMnO4. 
GV: Nhận biết hai lọ mất 
nhãn chứa hai chất lỏng : 
Benzen và toluen. 
GV: Yêu cầu học sinh 
viết và cân bằng phương 
trình phản ứng đốt cháy 
đồng đẳng benzen. 
HS: 
2 6 2 2 2
3 3 ( 3)
2n n
nC H O nCO n HO

    
3. Phản ứng oxh. 
a.Phản ứng oxh không 
hoàn toàn 
CH3
+ 2KMnO4 
t thuong
COOK
 + KOH + 
2MnO2↓ + H2O 
b. Oxh hoàn toàn ( đốt 
cháy) 
2 6 2 2 2
3 3 ( 3)
2n n
nCH O nCO n HO

    
Hoạt động 3. Tìm hiểu về Cấu tạo và tính chất của Stiren 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 
GV:Yêu cầu học sinh nêu 
cấu tạo của stiren?và tính 
chất vật lý của stiren. 
GV:Yêu cầu học sinh dự 
đoán tính chất hoá học 
của stiren? 
HS:Vừa có tính chất của 
vòng benzen vừa có tính 
chất của anken 
GV:Yêu cầu học sinh nêu 
một số tính chất anken 
HS: 
vòng benzen+nhánh 2C 
có liên kết đôi 
* Chất lỏng, không màu, t0s = 
1460C, không tan trong 
nước, tan nhiều trong dung 
môi hữu cơ. 
HS: 
-Phản ứng với dung dịch 
brom 
H
C CH2
+Br2→
Br
C CHBr
B/ MỘT VÀI 
HIĐROCACBON 
THƠM KHAC 
I. Stiren 
 1. Cấu tạo và tính chất vật 
lí: 
H
C CH2
* Chất lỏng, không màu, t0s = 
1460C, không tan trong 
nước, tan nhiều trong dung 
môi hữu cơ. 
2. Tính chất hóa học 
Có tính chất của benzen 
và anken. 
-Phản ứng với dung dịch 
brom 
H
C CH2
 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 
của stiren và cho ví dụ 
chứng minh? 
-Phản ứng với hiđro: 
H
C CH2
2
, ,
H
oxt t p

H2
C CH3
3 2
, ,
H
oxt t p

 
CH2 CH3
-Phản ứng trùng hợp: 
n
H
C CH2
, ,oxt t p

H
C* CH2 *
n 
+Br2→
Br
C CHBr
-Phản ứng với hiđro: 
H
C CH2
2
, ,
H
oxt t p

H2
C CH3
3 2
, ,
H
oxt t p

 
CH2 CH3
-Phản ứng trùng hợp: 
n
H
C CH2
, ,oxt t p

H
C* CH2 *
n 
polistiren 
Hoạt động 4. Tìm hiểu về cấu tạo và tính chất của Naphtalen. 
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 
GV:Yêu cầu học sinh 
nêu cấu tạo của 
naphtalen? 
GV: Naphtalen là chất 
rắn có tính naphtalen 
thăng hoa. 
GV:Với cầu tạo như thế 
thì naphtalen có tính 
chất gì? 
. 
GV:Yêu cầu học sinh 
viết phản thế brom, 
HNO3/H2SO4 
GV:Ngoài phản ứng thế 
thì naphtalen còn có 
phản ứng cộng Hiđro. 
GV:yêu cầu học sinh 
viết ptpư. 
HS: Naphtalen gồm hai 
vòng benzen dính vào 
nhau. 
HS:Với tính chất như thế 
thì naphtalen có tính chất 
của benzen. 
HS: 
+ Br2 , oxt t
Br
HS: 
2 2
,
H
oxt t


3 2
,
H
oxt t

 
 Tetralin đecalin 
II. Naphtalen 
1.Cấu tạo và tính chất vật 
lý 
Naphtalen là chất rắn có 
tính naphtalen thăng hoa. 
2.Tính chất hoá học: 
a/phản ứng thế 
+ Br2 , oxt t
Br
b/phản ứng cộng 
2 2
,
H
oxt t


3 2
,
H
oxt t

 
 Tetralin đecalin 
IV.Củng cố. 
Câu 1. Ứng với công thức C8H10 có bao nhiêu đồng phân có vòng benzen ? 
A. 2. B. 3. *C. 4. D. 5. 
Câu 2. Thuốc thử dùng để nhận biết benzen, toluen, stiren là 
*A. dung dịch thuốc tím, to. B. dung dịch brom. 
C. dung dịch AgNO3/NH3. D. dung dịch HCl. 
Câu 3. Dãy chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp tạo polime? 
 GIÁO ÁN HÓA HỌC 11 
A. etilen,etan,benzen. *B. etilen, buta-1,3-dien, stiren. 
C. etin,etan,propen. D. isopren, isopentan, isobutilen. 
Làm bài tập 6,8,9 /160 
Giáo viên hướng dẫn 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfBai_35_Benzen_va_dong_dang_Mot_so_hidrocacbon_thom_khac.pdf