Giáo án môn Hóa học 11 - Phần lý thuyết este - Lipit

Câu 1: hợp chất nào sau đây là este hữu cơ?

 A.CH3CH2Cl B. CH3COOC6H5 C. CH3NO2 D.Tất cả đều đúng

Câu 2:Chất nào sau đây không phải là este ?

 A.HCOOC6H5 B.HCOOCH3 C.CH3COOH D.CH3COOCH3

Câu 3: Công thức PT chung là?

 A. CnH2n+2-2k-2xO2x B.CnH2n - 2O2. C.CnH2n + 2-2xO2x. D.CnH2nO2.

Câu 4: Este no, đơn chức,mạch hở có công thức tổng quát là?

 A. CnH2nO2 (n ≥ 2) B.CnH2n-2O2 (n ≥ 2) C.CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) D.CnH2nO ( n ≥ 2)

Câu 5: Chất béo động vật hầu hết ở thể rắn là do chứa?

 A.chủ yếu gốc axit béo không no B.glixerol trong phân tử

 C.chủ yếu gốc axit béo no. D.gốc axit béo.

Câu 6: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ?

 A.Hidro hóa axit béo B.Đehidro hóa chất béo lỏng

 C.Hidro hóa chất béo lỏng D.Xà phòng hóa chất béo lỏng

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 611Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 11 - Phần lý thuyết este - Lipit", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN LÝ THUYẾT ESTE - LIPIT
Câu 1: hợp chất nào sau đây là este hữu cơ? 
 A.CH3CH2Cl B. CH3COOC6H5 C. CH3NO2 D.Tất cả đều đúng 
Câu 2:Chất nào sau đây không phải là este ? 
 A.HCOOC6H5	 B.HCOOCH3 C.CH3COOH D.CH3COOCH3 
Câu 3: Công thức PT chung là? 
 A. CnH2n+2-2k-2xO2x	B.CnH2n - 2O2. C.CnH2n + 2-2xO2x. D.CnH2nO2. 
Câu 4: Este no, đơn chức,mạch hở có công thức tổng quát là? 
 A. CnH2nO2 (n ≥ 2)	 B.CnH2n-2O2 (n ≥ 2)	 C.CnH2n+2O2 ( n ≥ 2) D.CnH2nO ( n ≥ 2) 
Câu 5: Chất béo động vật hầu hết ở thể rắn là do chứa? 
 A.chủ yếu gốc axit béo không no B.glixerol trong phân tử 
 C.chủ yếu gốc axit béo no.	 D.gốc axit béo. 
Câu 6: Từ dầu thực vật làm thế nào để có được Bơ? 
 A.Hidro hóa axit béo	 B.Đehidro hóa chất béo lỏng 
 C.Hidro hóa chất béo lỏng D.Xà phòng hóa chất béo lỏng 
Câu 7:Chọn phát biểu đúng? 
A. Chất béo là Trieste của glixerol với axit 	 B. Chất béo là triete của glixerol với axit vô cơ 
C.Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo	 D.Chất béo là Trieste của ancol với axit béo 
Câu 8:Có thể chuyển hóa chất béo lỏng sang chất béo rắn nhờ phản ứng? 
 A.Tách nước B.Hidro hóa C. Đề Hidro hóa D.Xà phòng hóa. 
Câu 9 : phản ứng nào sau đây dùng để Điều chế xà phòng? 
 A.Đun nóng axit béo với dung dịch kiềm	 B.Đun Nóng glixerol với các axit béo 
 C.Đun nóng chất béo với dung dịch kiềm	 D.Cả A,C đều đúng 
Câu 10: Phản ứng tương tác của ancol và axit tạo thành este có tên gọi là gì? 
 A. Phản ứng trung hòa B Phản ứng ngưng tụ C. Phản ứng este hóa D. Phản ứng kết hợp 
Câu 11: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là? 
 A. Xà phòng hóa B. Hiđrát hóa B. Hiđrát hóa D. Sự lên men 
Câu 12: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào sau đây? 
 A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. C3H7COOH D. C2H5COOH 
Câu 13: Một este có công thức phân tử là C4H6O2 khi thủy phân trong môi trường axit thu được Axeton. Công thức cấu tạo thu gọn của C4H6O2 là công thức nào? 
 A. HCOOCH=CHCH3 B. CH3COOCH=CH2 C. HCOOC(CH3)=CH2 D.CH2=CHCOOCH3 
Câu 14: Este đựoc tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức có công thức cấu tạo như ở đáp án nào sau đây? 
 A. CnH2n-1COOCmH2m+1 B. CnH2n-1COOCmH2m-1 C. CnH2n+1COOCmH2m-1 D.CnH2n+1COOCmH2m+1 
Câu 15: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3 Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào? 
 A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3 
Câu 16 : Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì? 
 A. Metyl axetat B. Axyl etylat C. Etyl axetat D. Axetyl etylat 
Câu 17: khi thủy phân este vinyl axetat trong môi t rường axit thu được những chất gì? 
 A. Axit axetic và ancol vinylic B. Axit axetic và anđehit axetic 
 C. Axit axetic và ancol etylic D. Axetic và ancol vinylic 
Câu 18: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây? 
 A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH2CH=CH2 C. HCOOCH=CHCH3 D. CH2=CHCOOCH3 
Câu 19: Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về metyl fomat là. 
 	A.Có CTPT C2H4O	 B.Là đồng đẳng của axit axetic 
 C.Là đồng phân của axit axetic	 D.là hợp chất este 
Câu 20: Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thủy phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của C4H8O2 là 
 	A. C3H7COOH B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3 
Câu 21: X là một este tạo từ axit no, đơn chức và ancol no, đơn chức.Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 3 mol CO2. có bao nhiêu este thoả mãn? 
 A. 1 	 B. 2	 	 C. 3 	 D. 4 
Câu 22: trong phân tử este no , đơn chức ,mạch hở, oxi chiếm 36,36% về khối lượng.Số CTPT thỏa mãn là? 
 	A.2	 B.3 	C.4.	 	D.5
Câu 23: Glixerin đun với hỗn hợp CH3COOH và HCOOH ( xúc tác H2SO4 đặc) có thể được tối đa bao nhiêu trieste (este 3 lần este)? 
 A. 3 	 B. 4 	 C. 5 	 D. 6 
Câu 24:Muốn phân biệt dầu nhớt để bôi trơn máy với dầu thực vật, cách làm nào sau đây là đúng?
Hoà tan vào nước, chất nào nhẹ nổi trên mặt nước là dầu thực vật.
Chất nào tan trong dung dịch HCl là dầu nhớt.
Đun với dd NaOH, để nguội, cho sản phẩm tác dụng  với Cu(OH)2 thấy chuyển sang dung dịch màu xanh thẫm là dầu thực vật.
Tất cả đều sai.
Câu 25: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axít ta được một hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều có phản ứng tráng gương, công thức cấu tạo của este đó là:
 A. CH3COO-CH=CH2 B. HCOO-CH2-CH=CH2 C. CH3-CH=CH-OCOH D. CH2= CH-COOCH3
1
D
14
D
2
C
15
A
3
A
16
C
4
A
17
B
5
C
18
C
6
C
19
B
7
C
20
B
8
B
21
B
9
A
22
C
10
C
23
D
11
A
24
C
12
B
25
C
13
C

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Este.doc