Giáo án môn Hóa học 8 năm 2017

 1. Kiến thức:

 - Hs biết hoá học là môn khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi của chất và ứng dụng của chúng.

 - Bước đầu hs biết rằng hoá học có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta

- Cần phải làm gì để học tốt môn hoá học?

2. Kĩ năng :

- Rèn ý thức học tập, phương pháp tư duy, suy luận sáng tạo.Khi học tập môn hoá học, cần thực hiện các hoạt động sau: tự thu thập, tìm kiến thức, xử lí thông tin, vận dụng và ghi nhớ.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs tính hứng thú trong học tập.

 

doc 68 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Hóa học 8 năm 2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c. Fe2O3 d. K2O
2 H­íng dÉn chÊm
PhÇn I Tr¾c nghiƯm kh¸ch quan ( 3® )
 §¸p ¸n ®ĩng : 1B, 2C, 3C, 4D ( Mçi ®¸p ¸n ®ĩng cho 0,5® )
 C©u 5: C¸c tõ cÇn ®iỊn lµ.
 Nguyªn tư lµ h¹t vi m« trung hoµ vỊ ®iƯn gåm h¹t nh©n mang ®iƯn tÝch d­¬ng vµ vá electron mang ®iƯn tÝch ©m.
	Nguyªn tè ho¸ häc ®­ỵc ®Ỉc tr­ng bëi sè pr«ton trong h¹t nh©n.
 ( Mçi tõ ®iỊn ®ĩng cho 0,25® )
PhÇn II Tr¾c nghiƯm tù luËn ( 7 ® ).
 C©u 6 ( 2® ) 
§¬n chÊt lµ nh÷ng chÊt do mét NTHH cÊu t¹o nªn.
Hỵp chÊt lµ nh÷ng chÊt do hai NTHH trë lªn cÊu t¹o nªn. ( Cho 1® )
§¬n chÊt
Hỵp chÊt
- Do mét NTHH cÊu t¹o nªn
- Ph©n tư cã mét lo¹i nguyªn tư.
- VÝ dơ : KhÝ oxi, khÝ nit¬, ®ång, s¾t.
- Do hai hay nhiỊu NTHH cÊu t¹o nªn
- Ph©n tư cã hai hay nhiỊu lo¹i nguyªn tư.
- VÝ dơ : N­íc, muèi ¨n... ( Cho 1® )
 C©u 7 ( 1® ) ý nghÜa cđa CTHH lµ.
+ Cho biÕt tªn cđa chÊt.
+ Cho biÕt NTHH cÊu t¹o nªn chÊt.
+ Sè nguyªn tư mçi nguyªn tè cÊu t¹o nªn chÊt.
+ PTK cđa chÊt ®ã ( Cho 0,5® )
- VÝ dơ : CTHH H2O cho biÕt.
+ Tªn chÊt lµ n­íc.
+ Do nguyªn tè H vµ O t¹o nªn.
+ Cã 2 H vµ O t¹o nªn.
+ PTK lµ : 18 ®vC. ( Cho 0,5® )
 C©u 8 ( 2® ) Häc sinh lËp theo c¸c b­íc vµ t×m ra ®­ỵc CTHH cđa c¸c hỵp chÊt
a Ca3(PO4)2	b. Al(OH)3	c Na2O	d. MgCl2
( Mçi CTHH ®ĩng cho 0,5® ) 
 C©u 9 ( 2® ) 
a. Br (I) b. N ( IV) c. Fe (III) d. K (I)
 ( X¸c ®Þnh ®ĩng ho¸ trÞ mçi tr­êng hỵp cho 0,5® )
3. KÕt thĩc 
+ G/v thu bµi nhËn xÐt giê kiĨm tra
4. H­íng dÉn vỊ nhµ.
- Häc bµi vµ ®äc bµi sau. Lµm l¹i bµi kiĨm tra vµo vë bµi tËp
_____________________________________
Chương II : Phản ứng hĩa học
 Ngµy so¹n: 26 / 9 / 2017
 Ngµy d¹y : 10 / 10 / 2017
TiÕt 17 sù biÕn ®ỉi chÊt.
I. Mơc tiªu.
- Qua bµi häc häc sinh nªu ®­ỵc hiƯn t­ỵng vËt lý, hiƯn t­ỵng ho¸ häc. Ph©n biƯt ®­ỵc
hiƯn t­ỵng vËt lý vµ hiƯn t­ỵng ho¸ häc.
- RÌn kü n¨ng t­ duy l« gÝc, so s¸nh, kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kü n¨ng quan s¸t vµ rĩt ra kÕt luËn.
II. ChuÈn bÞ.
 + Gi¸o viªn : - Dơng cơ : §Ìn cån, nam ch©m, kĐp gç, kiỊng s¾t, èng nghiƯm, gi¸ ®Ĩ èng nghiƯm, cèc thủ tinh.
 - Ho¸ chÊt : Bét Fe, S, H2O, NaCl.
 + Häc sinh : PhiÕu häc tËp, vë ghi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
 1.KiĨm tra
 2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1 : T×m hiĨu vỊ hiƯn t­ỵng vËt lý.
- G/v yªu cÇu h/s quan s¸t H2.1.
+ H×nh vÏ nãi lªn ®iỊu g× ?
+ Nªu c¸ch biÕn ®ỉi trong tõng giai ®o¹n ®ã ?
- G/v chèt l¹i.
- G/v h­íng dÉn h/s lµm TN1. Hoµ tan muèi ¨n vµo n­íc råi ®un trªn ngän lưa ®Ìn cån. Quan s¸t nhËn sÐt hiƯn t­ỵng, ghi l¹i s¬ ®å qu¶ tr×nh ®ã ?
+ Em cã nhËn xÐt g× vỊ c¸c hiƯn t­ỵng trªn?
+ §ã lµ hiƯn t­ỵng vËt lý. VËy hiƯn t­ỵng vËt lý lµ g× ?
- G/v gäi h/s bỉ sung. G/v chèt l¹i.
I HiƯn t­ỵng vËt lý.
1 §Þnh nghÜa.
- H/s .
- H×nh vÏ thĨ hiƯn.
 N­íc n­íc n­íc.
 ( r¾n ) ( láng ) ( h¬i )
 Muèi ¨n dung dÞch muèi ¨n muèi ¨n.
* KÕt luËn : 
+ HiƯn t­¬ng vËt lý lµ hiƯn t­ỵng chØ cã sù thay ®ỉi vỊ tr¹ng th¸i nh­ng kh«ng cã sù biÕn ®ỉi vỊ chÊt.
* Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu vỊ hiƯn t­ỵng ho¸ häc.
- Yªu cÇu h/s lµm TN 2 : Trén bét Fe vµ bét S theo tØ lƯ 7 : 4 vỊ khèi l­ỵng. Chia hçn hỵp lµm hai phÇn
PhÇn 1. Cho nam ch©m l¹i gÇn vµ trµ l¹i nhiỊu lÇn.
PhÇn 2. §ỉ vµo èng nghiƯm vµ ®èt nãng sau ®ã thư hçn hỵp thu ®­ỵc b»ng nam ch©m.
- Yªu cÇu h/s quan s¸t nhËn xÐt vµ rĩt ra kÕt luËn.
- Yªu cÇu h/s lµm TN 3. Cho ®­êng vµo èng nghiƯm vµ ®un trªn ngän lưa ®Ìn cån.
- Yªu cÇu h/s quan s¸t nhËn xÐt vµ rĩt ra kÕt luËn.
+ C¸c hiƯn t­ỵng trªn cã ph¶i lµ HTVL kh«ng ? V× sao ?
- G/v ®ã lµ HTHH. VËy HTHH lµ g× ?
- G/v chèt l¹i.
II HiƯn t­ỵng ho¸ häc.
- H/s lµm TN.
- H/s.
 PhÇn 1 : Nam ch©m hĩt s¾t.
 PhÇn 2 : Hçn hỵp cã mµu ®en. S¶n phÈm kh«ng cã Fe n÷a. V× s¶n phÈm kh«ng bÞ nam ch©m hĩt )
- H/s.
 §­êng cã mµu ®en vµ cã h¬i n­íc t¹o ra.
- H/s.
 C¸c hiƯn t­ỵng trªn kh«ng ph¶i lµ hiƯn t­ỵng vËt lý v× kh«ng cßn chÊt ban ®Çu.
* KÕt luËn : HTHH lµ qu¸ tr×nh biÕn ®ỉi t¹o ra chÊt míi.
- DÊu hiƯu cđa HTHH lµ cã chÊt míi sinh ra hay kh«ng.
3. Cđng cè - luyƯn tËp.
 - Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung c¬ b¶n cđa bµi häc. H/s ®äc ghi nhí SGK trang 47.
 - Bµi tËp 1. Trong c¸c hiƯn t­ỵng sau ®©u lµ HTVL, HTHH ?
A, D©y s¾t t¸n thµnh ®inh.
B, Hoµ tan axit axªtic vµo n­íc thµnh giÊm ¨n.
C, Cuèc, xỴng ®Ĩ l©u ngoµi kh«ng khÝ bÞ gØ.
D, §èt ch¸y gç, cđi...
H­íng dÉn : HTVL : A, B ; HTHH : C, D.
- Bµi tËp 2. §iỊn tõ vµo chç trèng ?
 Víi c¸c ..1..cã thĨ xÈy ra nh÷ng biÕn ®ỉi thuéc lo¹i : Khi xÈy ra hiƯn t­ỵng cã sù biĨn ®ỉi vỊ..2.. mµ..3..vÉn gi÷ nguyªn th× thuéc lo¹i hiƯn t­ỵng..4.., cßn khi cã sù biÕn ®ỉi..5...nµy thµnh..6...kh¸c th× sù biÕn ®ỉi thuéc lo¹i..7..
H­íng dÉn : 1 ChÊt, 2 Tr¹ng th¸i, 3 ChÊt, 4 VËt lý, 5 ChÊt, 6 ChÊt, 7 HiƯn t­ỵng ho¸ häc.
4. H­íng dÉn vỊ nhµ.
- Häc bµi, ®äc bµi sau. BTVN : 1, 2, 3 trang 47. Bµi tËp 12.3 SBT.
 _____________________________________________
 Ngµy so¹n: 27 / 9 / 2017
 Ngµy d¹y : 12 / 10 / 2017
TiÕt 18 ph¶n øng ho¸ häc.
I. Mơc tiªu.
- Qua bµi häc häc sinh nªu ®­ỵc thÕ nµo lµ ph¶n øng ho¸ häc. ThÊy ®­ỵc b¶n chÊt cđa ph¶n øng ho¸ häc lµ cã sù thay ®ỉi vỊ liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tư lµm cho ph©n tư nµy biÕn ®ỉi thµnh ph©n tư kh¸c.
- RÌn kü n¨ng t­ duy l« gÝc, so s¸nh, kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kü n¨ng viÕt PTHH, kü n¨ng ph©n biƯt chÊt tham gia vµ chÊt s¶n phÈm.
II. ChuÈn bÞ.
 + Gi¸o viªn : B¶ng phơ ghi s¬ ®å ph¶n øng ho¸ häc.
 + Häc sinh : PhiÕu häc tËp, vë ghi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
 1.KiĨm tra
 - ThÕ nµo lµ HTVL, HTHH, Cho vÝ dơ ?
 - Gäi 2 h/s ch÷a bµi tËp 2, 3 trang 47 ?
 2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1 : T×m hiĨu vỊ ph¶n øng ho¸ häc.
- G/v trong HTHH cã sù biÕn ®ỉi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c. Ng­êi ta gäi ®ã lµ P¦HH
+ VËy P¦HH lµ g× ?
- G/v chÊt bÞ biÕn ®ỉi gäi lµ chÊt tham gia, chÊt míi sinh ra gäi lµ s¶n phÈm hay chÊt t¹o thµnh. Gi÷a c¸c chÊt tham gia, c¸c chÊt s¶n phÈm ®­ỵc nèi víi nhau bëi dÊu ( + ) vµ gi÷a chÊt tham gia vµ s¶n phÈm nèi víi nhau bëi dÊu ( )
- G/v lÊy vÝ dơ.
+ Yªu cÇu h/s lµm bµi tËp viÕt c¸c HTHH ë bµi 2,3 trang 47 thµnh PTHH.
Bµi tËp 1. ViÕt c¸c PTHH ch÷ cho c¸c P¦HH sau ?
a, §èt r­ỵu trong kh«ng khÝ thu ®­ỵc khÝ c¸cbonic vµ n­íc.
b, §èt nh«m trong kh«ng khÝ thu ®­ỵc nh«m oxit
c, §iƯn ph©n n­íc thu ®­ỵc hi®r« vµ oxi.
- Yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm.
- Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o
- G/v gäi nhãm kh¸c bỉ sung. G/v chèt l¹i.
1 §Þnh nghÜa.
- H/s .
 Ph¶n øng ho¸ häc lµ qu¸ tr×nh biÕn ®ỉi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c
 + ChÊt bÞ biÕn ®ỉi : ChÊt tham gia
 + ChÊt míi sinh ra : S¶n phÈm hay chÊt t¹o thµnh.
VÝ dơ : Canxicacbonat Canxioxit + khÝ cacbonic.
 Paraphin + oxi N­íc + khÝ cacbonic
Bµi 1.
 - H/s.
 a, R­ỵu etylic + oxi N­íc + khÝ cacbonic.
§iƯn ph©n
 b, Nh«m + oxi Nh«m oxit.
 c, N­íc Hi®r« + oxi.
* Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu vỊ diƠn biÕn cđa ph¶n øng ho¸ häc. 
- Yªu cÇu h/s quan s¸t s¬ ®å H2.5 SGK, tranh phãng to trªn b¶ng phơ.
+ Tr­íc ph¶n øng cã nh÷ng ph©n tư nµo ? C¸c nguyªn tư nµo liªn kÕt víi nhau ?
+ Trong ph¶n øng c¸c nguyªn tư nµo liªn kÕt víi nhau ? So s¸nh sè nguyªn tư H, O tr­íc vµ trong ph¶n øng ?
+ Sau ph¶n øng cã nh÷ng ph©n tư nµo ? C¸c nguyªn tư nµo liªn kÕt víi nhau ?
+ So s¸nh chÊt tham gia vµ chÊt s¶n phÈm ?
+ So s¸nh sè nguyªn tư mçi lo¹i tr­íc vµ sau ph¶n øng ?
- G/v gäi h/s bỉ sung.
- G/v chèt l¹i.
2 DiƠn biÕn cđa ph¶n øng ho¸ ho¸ häc.
- H/s.
 + Tr­íc ph¶n øng cã H2, O2, nguyªn tư H liªn kÕt víi nguyªn tư H, nguyªn tư O liªn kÕt víi nguyªn tư O.
+ Trong ph¶n øng H liªn kÕt víi O, sè nguyªn tư kh«ng ®ỉi.
+ Sau ph¶n øng cã H2O, cø 2H liªn kÕt víi 1H. 
* KÕt luËn : Trong P¦HH cã sù thay ®ỉi vỊ liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tư trong ph©n tư lµm cho ph©n tư nµy biÕn ®ỉi thµnh ph©n tư kh¸c. Cßn sè nguyªn tư ®­ỵc b¶o toµn.
3. Cđng cè - luyƯn tËp.
 - Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung cđa bµi häc. Nªu ®Þnh nghÜa, diƠn biÕn cđa P¦HH ?
 - Bµi tËp. §iỊn tõ vµo chç trèng ?
 ...1..lµ qu¸ tr×nh biÕn ®ỉi chÊt nµy thµnh chÊt kh¸c. ChÊt bÞ biÕn ®ỉi trong ph¶n øng gäi lµ...2.., cßn..3...míi sinh ra gäi lµ...4...
H­íng dÉn : 1 Ph¶n øng ho¸ häc, 2 ChÊt tham gia, 3 ChÊt, 4 S¶n phÈm ( chÊt t¹o thµnh ).
4. H­íng dÉn vỊ nhµ.
- Häc bµi, ®äc tiÕp bµi häc. BTVN : 1, 2, 3 trang 50.
 ______________________________________
 Ngµy so¹n: 29 / 9 / 2017
 Ngµy d¹y : 17 / 10 / 2017
TiÕt 19 ph¶n øng ho¸ häc ( tiÕp )
I. Mơc tiªu.
- Qua bµi häc häc sinh nªu ®­ỵc c¸c ®iỊu kiƯn ®Ĩ cã P¦HH xÈy ra. DÊu hiƯu ®Ĩ nhËn ra c¸c P¦HH cã xÈy ra hay kh«ng.
- RÌn kü n¨ng t­ duy l« gÝc, so s¸nh, kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kü n¨ng viÕt PTHH, kü n¨ng ph©n biƯt HTVL vµ HTHH.
II. ChuÈn bÞ.
 + Gi¸o viªn : - Dơng cơ : èng nghiƯm, gi¸ èng nghiƯm, kĐp gç, ®Ìn cån, mu«i s¾t, b¶ng phơ.
 - Ho¸ chÊt : HCl, Zn, than gç, Na2SO4, BaCl2, CuSO4.
 + Häc sinh : PhiÕu häc tËp, vë ghi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
 1.KiĨm tra
 - ThÕ nµo lµ P¦HH, chÊt tham gia, chÊt s¶n phÈm ?
 - Gäi h/s ch÷a bµi tËp 4 trang 51 ?
2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1 : T×m hiĨu khi nµo ph¶n øng ho¸ häc xÈy ra.
- G/v h­íng dÉn h/s lµm TN. Cho Zn t¸c dơng víi HCl.
+ Qua ph¶n øng trªn ®Ĩ ph¶n øng ho¸ häc xÈy ra nhÊt thiÕt cÇn cã ®iỊu kiƯn g× ?
- G/v bỉ sung diƯn tÝch tiÕp xĩc cµng lín th× P¦HH xÈy ra cµng m¹nh.
+ NÕu ®Ĩ P, S, than gç trong kh«ng khÝ nã cã tù bèc ch¸y kh«ng ?
+ §Ĩ c¸c chÊt ®ã cã thĨ ch¸y ®­ỵc ta ph¶i lµm g× ?
- G/v h­íng dÉn h/s ®èt ch¸y than gç. H/s quan s¸t vµ rĩt ra kÕt luËn.
+ §Ĩ chuyĨn tinh bét thµnh r­ỵu cÇn cã ®iỊu kiƯn g× ?
- G/v giíi thiƯu vỊ chÊt xĩc t¸c.
+ VËy khi nµo P¦HH xÈy ra ?
- G/v chèt l¹i.
3 Khi nµo ph¶n øng ho¸ häc xÈy ra.
- H/s . Zn tan dÇn, cã bät khÝ tho¸t ra.
- H/s. C¸c chÊt ph¶i tiÕp xĩc nhau.
- H/s. Kh«ng ch¸y ®­ỵc
+ CÇn cã nhiƯt ®é.
+ CÇn cã nen r­ỵu.
* KÕt luËn.
+ C¸c chÊt ph¶n øng ph¶i tiÕp xĩc nhau.
+ Mét sè ph¶n øng cÇn cã nhiƯt ®é.
+ Mét sè ph¶n øng cÇn cã xĩc t¸c.
* Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu vỊ dÊu hiƯu cđa ph¶n øng ho¸ häc. 
- Yªu cÇu h/s quan s¸t c¸c chÊt Na2SO4, BaCl2, CuSO4, Fe.
- Yªu cÇu h/s lµm TN.
+ TN 1 : Cho BaCl2 t¸c dơng víi Na2SO4.
+ TN 2 : Cho Fe t¸c dơng víi CuSO4.
- Yªu cÇu h/s quan s¸t, nhËn xÐt vµ rĩt ra kÕt luËn.
+ Lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt ph¶n øng cã xÈy ra hay kh«ng ?
+ Dùa vµo dÊu hiƯu nµo ®Ĩ biÕt cã chÊt míi sinh ra ?
- G/v gäi h/s bỉ sung. G/v chèt l¹i.
4 Lµm thÕ nµo ®Ĩ biÕt ph¶n øng ho¸ häc cã xÈy ra hay kh«ng ?
- H/s.
+ TN 1 : Cã kÕt tđa tr¾ng.
+ TN 2 : Cã Cu b¸m vµo Fe.
- H/s. Cã chÊt míi xuÊt hiƯn. 
* KÕt luËn : Dùa vµo dÊu hiƯu cã chÊt míi xuÊt hiƯn cã tÝnh chÊt kh¸c víi chÊt tham gia : Mµu s¾c, tr¹ng th¸i, tÝnh tan.
- Ngoµi ra cßn cã dÊu hiƯu ph¸t s¸ng, to¶ nhiƯt...
3. Cđng cè - luyƯn tËp.
 - Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung cđa bµi häc. H/s ®äc ghi nhí SGK trang 50.
 - Nªu ®iỊu kiƯn ®Ĩ xÈy ra P¦HH ?
 - Bµi tËp. Nhá dung dÞch axit clohi®ric vµo mÈu ®¸ v«i ( canxicacbonat ) thÊy cã bät khÝ sđi lªn.
a, DÊu hiƯu nµo chøng tá ph¶n øng xÈy ra ?
b, ViÕt PTHH ch÷ cđa ph¶n øng. BiÕt s¶n phÈm lµ : N­íc, khÝ cacbonic, canxiclorua. 
4. H­íng dÉn vỊ nhµ.
- Häc bµi, ®äc bµi sau. ChuÈn bÞ : N­íc, que ®ãm, v«i t«i cho giê sau. BTVN : 5, 6 trang 51. Bµi tËp 13.2, 13.6 SBT trang 16, 17.
 ______________________________________
 Ngµy so¹n: 1 / 10 / 2017
 Ngµy d¹y : 19 / 10 / 2017
TiÕt 20 bµi thùc hµnh iii 
I. Mơc tiªu.
- Qua bµi häc häc sinh ®­ỵc cđng cè kiÕn thøc vỊ HTVL vµ HTHH, dÊu hiƯu cđa P¦HH.
- RÌn kü n¨ng quan s¸t, kü n¨ng lµm thÝ nghiƯm ho¸ häc, kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm.
- Gi¸o dơc ý thøc häc tËp, lßng yªu thÝch bé m«n.
II. ChuÈn bÞ.
 + Gi¸o viªn :- Dơng cơ : Gi¸ èng nghiƯm, èng nghiƯm ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 5, èng 1, 2, 3 ®ùng n­íc, èng 3, 4 ®ùng n­íc v«i trong, kĐp gç, èng hĩt, ®Ìn cån, ®ịa thủ tinh, cèc thủ tinh, chËu thủ tinh 500ml, phƠu, giÊy läc.
 - Ho¸ chÊt : Na2CO3, KMnO4, Ca(OH)2.
 + Häc sinh : PhiÕu häc tËp, vë ghi, chËu n­íc, diªm, v«i t«i.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
 1.KiĨm tra
 - G/v kiĨm tra dơng cơ ho¸ chÊt.
2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1 : TiÕn hµnh thÝ nghiƯm.
- G/v nªu néi quy PTN, mơc tiªu bµi häc.
- G/v ph©n líp lµm 4 nhãm. Cư nhãm tr­ëng.
- Yªu cÇu c¸c nhãm nhËn dơng cơ.
- G/v h­íng dÉn h/s lµm thÝ nghiƯm.
TN1.
+ LÊy Ýt thuèc tÝm cho vµo èng nghiƯm 2 chøa n­íc.
+ Cho Ýt thuèc tÝm vµo èng nghiƯm kh«, ®un nãng. Cho tµn ®ãm vµo miƯng èng nghiƯm.
- T¹i sao tµn ®ãm bïng ch¸y ?
- T¹i sao tµn ®ãm bïng ch¸y ta l¹i tiÕp tơc ®un ?
- Tµn ®ãm kh«ng ch¸y n÷a nãi lªn ®iỊu g× ?
- Yªu cÇu h/s hoµ tan chÊt r¾n cßn l¹i, quan s¸t nhËn xÐt hiƯn t­ỵng, rĩt ra kÕt luËn.
- Trong thÝ nghiƯm trªn hiƯn t­ỵng nµo lµ HTVL, HTHH, gi¶i thÝch ?
- G/v chèt l¹i.
TN2.
+ Dïng èng thủ tinh thỉi vµo èng nghiƯm sè 1 vµ sè 4.
+ §ỉ dung dÞch natricacbonat vµo èng sè 3 vµ sè 5.
- Yªu cÇu h/s quan s¸t nhËn xÐt hiƯn t­ỵng tõ ®ã rĩt ra kÕt luËn. 
- G/v giíi thiƯu s¶n phÈm ë TN 1 vµ 2.
- Yªu cÇu h/s viÕt PTHH ch÷ cho hai TN trªn ?
+ Qua c¸c thÝ nghiƯm trªn em ®­ỵc cđng cè nh÷ng kiÕn thøc nµo ?
- G/v chèt l¹i.
1 ThÝ nghiƯm 1 : Hoµ tan vµ ®èt nãng kalipemanganat ( KMnO4)
- H/s : Lµm thÝ nghiƯm theo nhãm.
- H/s quan s¸t nhËn xÐt hiƯn t­ỵng.
+ V× cã oxi t¹o ra.
+ V× P¦ ch­a xÈy ra hoµn toµn.
+ Ph¶n øng ®· kÕt thĩc.
- H/s.
+ HiƯn t­ỵng vËt lý : Hoµ tan KMnO4.
+ HiƯn t­ỵng ho¸ häc : NhiƯt ph©n KMnO4
2 ThÝ nghiƯm 2 : Thùc hiƯn ph¶n øng víi canxihi®r«xit.
- H/s : Lµm thÝ nghiƯm theo nhãm.
- H/s quan s¸t nhËn xÐt hiƯn t­ỵng.
+ èng nghiƯm 1, 3 kh«ng cã hiƯn t­ỵng g×.
+ èng nghiƯm 4 vÈn ®ơc, èng nghiƯm 5 cã kÕt tđa.
- H/s 
+ TN 1.
 Kalipemanganat Kalimanganat + Mangan®ioxit + Oxi.
+ TN 2.
a, Canxihi®roxit + KhÝ cacbonic Canxicacbonat + N­íc.
b, Canxihi®roxit + Natricacbonat Canxicacbonat + Natrihi®r«xit.
- H/s.
+ DÊu hiƯu ph¶n øng ho¸ häc/
+ HiƯn t­ỵng vËt lý, hiƯn t­ỵng ho¸ häc.
+ C¸ch viÕt PTHH ch÷.
 * Ho¹t ®éng 2 : ViÕt b¸o c¸o thÝ nghiƯm.
- G/v yªu cÇu h/s viÕt b¸o c¸o theo mÉu.
+ Tªn thÝ nghiƯm.
- C¸ch tiÕn hµnh.
- HiƯn t­ỵng quan s¸t.
- Gi¶i thÝch, rĩt ra kÕt luËn.
III T­êng tr×nh thÝ nghiƯm.
- H/s : ViÕt b¸o c¸o theo mÉu.
3. KÕt thĩc.
 - Gi¸o viªn yªu cÇu c¸c nhãm rưa tr¶ dơng cơ thÝ nghiƯm
 - G/v thu bµi viÕt cđa h/s vỊ nhµ chÊm lÊy ®iĨm HS 2. G/v rĩt kinh nghiƯm giê häc.
 - Thang ®iĨm chÊm : + ý thøc tèt : Cho 2®.
+ Lµm TN tèt : Cho 4®.
+ ViÕt b¸o c¸o TN : Cho 4®.
4. H­íng dÉn vỊ nhµ.
- Häc bµi, ®äc bµi 15.
 _____________________________________________
 Ngµy so¹n:2/ 10/ 2017
 Ngµy d¹y :24/ 10 / 2017
TiÕt 21 ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng
I. Mơc tiªu.
- Qua bµi häc häc sinh nªu ®­ỵc néi dung ®Þnh luËt, biÕt gi¶i thÝch ®Þnh luËt dùa trªn sù b¶o toµn khèi l­ỵng cđa nguyªn tư trong P¦HH.
- RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kü n¨ng viÕt PTHH, kü n¨ng gi¶i bµi tËp ho¸ häc.
II. ChuÈn bÞ.
 + Gi¸o viªn : - Dơng cơ : C©n ®iƯn tư, èng nghiƯm, gi¸ èng nghiƯm, kĐp gç.
 - Ho¸ chÊt : Na2SO4, BaCl2.
 + Häc sinh : PhiÕu häc tËp, vë ghi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
 1.KiĨm tra
 - Nªu diƠn biÕn cđa P¦HH ?
2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1 : T×m hiĨu vỊ ®Þnh luËt.
- G/v giíi thiƯu vỊ hai nhµ b¸c häc L«m«n«x«p vµ Lavoadiª
- G/v h­íng dÉn h/s lµm TN. Cho hai èng nghiƯm chøa Na2SO4 vµ BaCl2 vµo cèc thủ tinh. §Ỉt lªn c©n. Sau ®ã ®ỉ hai èng nghiƯm vµo nhau. So s¸nh khèi l­ỵng tr­íc vµ sau ph¶n øng.
+ Qua TN trªn em rĩt ra kÕt luËn g× ?
- G/v ®ã lµ nội dung ®Þnh luËt. Yªu cÇu h/s ®äc ®Þnh luËt SGK.
- G/v nÕu gäi khèi l­ỵng c¸c chÊt tham gia lµ mA, mB, c¸c chÊt s¶n phÈm lµ mC, mD th× ®Þnh luËt ®­ỵc viÕt d­íi d¹ng biĨu thøc nh­ thÕ nµo ?
+ Dùa vµo H2.5 h·y gi¶i thÝch ®Þnh luËt ?
+ B¶n chÊt cđa P¦HH lµ g× ?
+ Sè nguyªn tư mçi nguyªn tè cã thay ®ỉi kh«ng ?
+ Khèi l­ỵng nguyªn tư tr­íc vµ sau ph¶n øng cã thay ®ỉi kh«ng ?
- G/v chèt l¹i.
1 ThÝ nghiƯm.
- H/s nghe.
- H/s lµm thÝ nghiƯm.
- H/s khèi l­ỵng tr­íc vµ sau ph¶n øng b»ng nhau
2 §Þnh luËt.
- Trong P¦HH tỉng khèi l­ỵng cđa c¸c chÊt s¶n phÈm b»ng tỉng khèi l­ỵng c¸c chÊt tham gia.
- H/s.
 PT : A + B C + D.
- H/s gi¶i thÝch. 
+ Trong P¦HH chØ cã liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tư thay ®ỉi lµm cho ph©n tư nµy biÕn ®ỉi thµnh ph©n tư kh¸c.
+ Sè nguyªn tư ®­ỵc b¶o toµn.
+ Khèi l­ỵng nguyªn tư kh«ng ®ỉi nªn khèi l­ỵng c¸c chÊt kh«ng ®ỉi.
* Ho¹t ®éng 2 : Bµi tËp vËn dơng.. 
- G/v biÕt khèi l­ỵng cđa c¸c chÊt ta cã tÝnh ®­ỵc khèi l­ỵng chÊt cßn l¹i kh«ng ?
- Yªu cÇu h/s lµm bµi tËp.
Bµi 1. §èt ch¸y 3,1g ph«tpho trong kh«ng khÝ thu ®­ỵc 7,1g ®iph«tphopentaoxit.
a, ViÕt PTHH ch÷ cđa ph¶n øng ?
b, TÝnh khèi l­ỵng oxi tham gia ph¶n øng?
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm
- G/v gäi c¸c nhãm b¸o c¸o.
- G/v chèt l¹i.
Bµi 2. Cho 208g bariclorua t¸c dơng víi 98g axit sunfuric thu ®­ỵc 73g axit clohi®ric vµ muèi barisunfat.
a, ViÕt PTHH ch÷ cđa ph¶n øng ?
b, TÝnh khèi l­ỵng muèi barisunfat thu ®­ỵc ?
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm
- G/v gäi c¸c nhãm b¸o c¸o.
- G/v chèt l¹i.
III Bµi tËp.
Bµi 1.
- H/s b¸o c¸o. 
a,Ph«tpho +oxi §iph«tphopentaoxit.
b, Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng.
Ta cã : mP + = .
VËy : = - mP.
 = 7,1 – 3,1 = 4g.
Bµi 2.
- H/s b¸o c¸o.
a, Bariclorua + axit sunfuric axit clohi®ric + muèi barisunfat.
b, Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng.
Ta cã : m( bariclorua ) + m ( axit sunfuric ) = m ( axitclohi®ric ) + m ( barisunfat )
VËy : Khèi l­ỵng muèi barisunfat.
 208 + 98 – 73 = 233g
3. Cđng cè - luyƯn tËp.
 - Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung cđa bµi häc. H/s ®äc ghi nhí SGK trang 54.
 - Nªu néi dung ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng ?
4. H­íng dÉn vỊ nhµ.
 - Häc bµi, ®äc bµi sau. BTVN : 1, 2, 3 trang 54.
 ______________________________________
 Ngµy so¹n:5/ 10/ 2017
 Ngµy d¹y :26 / 10 /2017
TiÕt 22 ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
I. Mơc tiªu.
- Qua bµi häc häc sinh nªu ®­ỵc ph­¬ng tr×nh ph¶n øng dïng ®Ĩ biĨu diƠn mét P¦HH gåm CTHH cđa c¸c chÊt tham gia vµ s¶n phÈm víi c¸c hƯ sè thÝch hỵp. BiÕt c¸ch lËp PTHH khi biÕt c¸c chÊt tham gia vµ s¶n phÈm.
- RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kü n¨ng lËp PTHH, kü n¨ng gi¶i bµi tËp ho¸ häc.
II. ChuÈn bÞ.
 + Gi¸o viªn : B¶ng phơ, s¬ ®å H2.5.
 + Häc sinh : PhiÕu häc tËp, vë ghi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
 1.KiĨm tra
 - Nªu ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­ỵng, biĨu thøc tÝnh vµ gi¶i thÝch ?
 - Gäi 2 h/s ch÷a bµi tËp 2, 3 trang 54 ?
2. Bµi míi
 * Ho¹t ®éng 1 : T×m hiĨu vỊ c¸ch lËp PTHH.
- G/v dùa vµo PT ch÷ bµi 3 trang 54. Yªu cÇu h/s viÕt CTHH cđa c¸c chÊt cã trong PT ch÷ ®ã ?
+ Theo ®Þnh luËt BTKL sè nguyªn tư O, Mg tr­íc vµ sau ph¶n øng cã thay ®ỉi kh«ng ?
+ Lµm thÕ nµo ®Ĩ sè nguyªn tư O, Mg ë hai vÕ b»ng nhau ?
+ B©y giê sè nguyªn tư Mg ë hai vÕ lµ bao nhiªu. Lµm thÕ nµo ®Ĩ sè nguyªn tư Mg ë hai vÕ b»ng nhau ?
- G/v b©y giê sè nguyªn tư ë hai vÕ ®· b»ng nhau. VËy PTHH ®· ®ĩng.
+ Yªu cÇu h/s ph©n biƯt c¸c sè 2 trong PTHH trªn ?
- G/v chèt l¹i.
- Yªu cÇu h/s quan s¸t H2.5 . ViÕt PTHH cđa ph¶n øng gi÷a hi®r« vµ oxi.
- Yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm.
- Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o.
- G/v chèt l¹i.
+ Qua c¸c vÝ dơ trªn em h·y nªu c¸c b­íc lËp PTHH ?
- Yªu cÇu h/s ®äc c¸c b­íc lËp PTHH trong SGK trang 56.
I LËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
1 Ph­¬ng tr×nh ho¸ häc.
+ VÝ dơ 1.
- H/s.
 Magiª + oxi Magiª oxit
 Mg + O2 MgO.
 Mg + O2 2MgO.
 2Mg + O2 2MgO.
+ VÝ dơ 2.
- H/s.
 Hi®r« + oxi N­íc.
 H2 + O2 H2O.
 H2 + O2 2H2O.
 2H2 + O2 2H2O.
2 C¸c b­íc lËp ph­¬ng tr×nh ho¸ häc.
+ B­íc 1 : ViÕt s¬ ®å cđa ph¶n øng.
+ B­íc 2 : C©n b»ng sè nguyªn tư cđa mçi nguyªn tè.
+ B­íc 3 : ViÕt PTHH.
* Ho¹t ®éng 2 : Bµi tËp vËn dơng.. 
Bµi 1. Cho P ch¸y trong oxi thu ®­ỵc ®iph«tphopentaoxit. H·y lËp PTHH cđa ph¶n øng ?
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm
- G/v gäi c¸c nhãm b¸o c¸o.
- G/v chèt l¹i.
Bµi 2. Cho Al ch¸y trong oxi thu ®­ỵc nh«m oxit. H·y lËp PTHH cđa ph¶n øng ?
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm
- G/v gäi c¸c nhãm b¸o c¸o.
- G/v chèt l¹i.
Bµi 3. Cho c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau.
a, Fe + Cl2 FeCl3.
b, Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + NaCl.
c, Al2O3 + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O.
H·y c©n b»ng c¸c PTHH trªn ?
-Ta coi c¸c nhãm nguyªn tư lµ mét nguyªn tư cđa mét nguyªn tè. Tõ ®ã c©n b»ng b×nh th­êng theo 3 b­íc.
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm
- G/v gäi c¸c nhãm b¸o c¸o.
- G/v chèt l¹i.
III Bµi tËp.
Bµi 1.
- H/s. P + O2 P2O5.
 P + 5O2 2P2O5.
 4P +5O2 2P2O5.
Bµi 2.
- H/s.
 Al + O2 Al2O3.
 Al + 3O2 2Al2O3.
 4Al + 3O2 2Al2O3.
Bµi 3.
- H/s 
a, Fe + 3Cl2 2FeCl3.
 2Fe + 3Cl2 2FeCl3.
b, Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + NaCl.
c, Al2O3 +3 H2SO4 Al2(SO4)3 + H2O.
 Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O.
3. Cđng cè - luyƯn tËp.
 - Gi¸o viªn nh¾c l¹i néi dung cđa bµi häc. 
 - Nªu c¸c b­íc lËp PTHH ?
 - Ch÷a bµi tËp 1 a,b trang 57.
4. H­íng dÉn vỊ nhµ.
 - Häc bµi, ®äc mơc II bµi häc trang 57. BTVN : 2, 3, 7 trang 57, 58.
 ______________________________________
 Ngµy so¹n:7 / 10 / 2017
 Ngµy d¹y :31 / 10 / 2017
TiÕt 23 ph­¬ng tr×nh ho¸ häc ( tiÕp )
I. Mơc tiªu.
- Qua bµi häc häc sinh nªu ®­ỵc ý nghÜa c¶u ph­¬ng tr×nh ho¸ häc. BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh sè ph©n tư, nguyªn tư gi÷a c¸c chÊt trong PTHH.
- RÌn kü n¨ng ho¹t ®éng nhãm, kü n¨ng lËp PTHH, kü n¨ng gi¶i bµi tËp ho¸ häc.
II. ChuÈn bÞ.
 + Gi¸o viªn : B¶ng phơ, bĩt d¹.
 + Häc sinh : PhiÕu häc tËp, vë ghi.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
 1.KiĨm tra
 - Nªu c¸c b­íc lËp PTHH ?
 - Gäi 2 h/s ch÷a bµi tËp trang ?
2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1 : T×m hiĨu vỊ ý nghÜa cđa PTHH.
- G/v nh×n vµo mét PTHH chĩng ta biÕt ®­ỵc ®iỊu g× ?
- Yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm.
- Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o.
- G/v chèt l¹i.
+ Em hiĨu thÕ nµo vỊ tØ lƯ sè nguyªn tư, ph©n tư trong PTHH ?
+ PTHH : 4Al + 3O2 2Al2O3. cho biÕt ®iỊu g× ?
- G/v chèt l¹i.
II ý nghÜa cđa ph­¬ng tr×nh ho¸ häc
- H/s.
+ PTHH cho biÕt :TØ lƯ sè ph©n tư, nguyªn tư gi÷a c¸c chÊt cịng nh­ c¸c cỈp chÊt trong PTHH.
+ VÝ dơ. 4Al + 3O2 2Al2O3.
Ta cã : TØ lƯ sè nguyªn tư Al : sè ph©n tư O2 : sè ph©n tư Al2O3 = 4 : 3 : 2.
* Ho¹t ®éng 2 : Bµi tËp vËn dơng. 
Bµi 2 ( 57 ) 
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm bµi tËp 2 trang 57 ?
- G/v gäi c¸c nhãm b¸o c¸o.
- C¸c nhãm kh¸c bỉ sung.
- G/v chèt l¹i.
Bµi 3 ( 58 )
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm bµi tËp 3 trang 58 ?
- G/v gäi c¸c nhãm b¸o c¸o.
- C¸c nhãm kh¸c bỉ sung.
- G/v chèt l¹i.
Bµi tËp. LËp PTHH cho biÕt tØ lƯ sè nguyªn tư, ph©n tư gi÷a c¸c chÊt trong c¸c PTHH sau ?
a, §èt Fe trong oxi thu ®­ỵc oxit s¾t tõ ( Fe3O4 ).
b, §èt Fe trong khÝ clo thu ®­ỵc s¾t ( III ) clorua.
c, §èt mªtan ( CH4 ) trong kh«ng khÝ thu ®­ỵc c¸cbon®aoxit vµ n­íc.
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm.
- G/v gäi c¸c nhãm b¸o c¸o.
- G/v chèt l¹i.
Bµi 4 ( 58 ).
- G/v yªu cÇu h/s th¶o luËn nhãm bµi 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 20 Ti khoi cua chat khi_12183174.doc