Giáo án môn Hóa học 9 - Tiết 69: Ôn tập học kì II

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

 - Ôn lại được các kiến thức về tính chất của oxi, hiđro, nước, axit, bazơ, muối, điều chế oxi, hiđro, phản ứng thế, phản ứng phân hủy

 - Vận dụng các công thức chuyển đổi để làm các bài tập hoá học liên quan.

2. Kĩ năng:

 - Lập PTHH

 - Giải bài tập hoá học.

3. Thái độ:

 - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.

4. Năng lực cần hướng tới:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

 - Năng lực tính toán hóa học.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 05/04/2017 Lượt xem 342Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Tiết 69: Ôn tập học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 35 Ngày soạn: 22/04/2015
Tiết : 69 Ngày dạy : 24/04/2015
ÔN TẬP HỌC KÌ II (TT)
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức:
 - Ôn lại được các kiến thức về tính chất của oxi, hiđro, nước, axit, bazơ, muối, điều chế oxi, hiđro, phản ứng thế, phản ứng phân hủy
 - Vận dụng các công thức chuyển đổi để làm các bài tập hoá học liên quan.
2. Kĩ năng:
 - Lập PTHH
 - Giải bài tập hoá học.
3. Thái độ: 
 - Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
4. Năng lực cần hướng tới:
 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
 - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.
 - Năng lực tính toán hóa học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên và học sinh: 
a. Giáo viên: - Chuẩn bị các bài tập có liên quan. 
b. Học sinh: - Ôn lại các kiến thức đã học từ học kì II đến nay và các công thức tính toán.
2. Phương pháp:
 - Hỏi đáp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp(1’): 8A1:..........................................................................................................
 8A2:.......................................................................................................... 
 8A3:.......................................................................................................... 
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Vào bài mới: 
* Giới thiệu bài:(1') Để chuẩn bị cho kiểm tra học kì II các em phải ôn tập thật kĩ các kiến thức đã học từ đầu năm học. Nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức hơn hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập.
Hoạt động của GV
Hoạt đông của HS
Hoạt động 1.Kiến thức cần nhớ(10’).
GV yêu cầu HS nhắc lại một số kiến thức liên quan
- Viết công thức tính số mol, biến đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
- Công thức tính thể tích chất khí ở đktc
- Cách lập PTHH
- Cách nhận biết các chất rắn, lỏng, khí dựa vào TCHH.
- Các dạng bài tập tính toán hóa học
I. Kiến thức cần nhớ.
m = n x M (g)
 m
=> n = (mol)
 M V
 V = n x 22,4 (lít) => n = (mol)
 22.4
Hoạt động 2: Bài tập (31')
GV: Yêu cầu các nhóm thực hiện bài tập theo đề cương
Bài 1: Baèng phöông phaùp hoùa hoïc haõy nhaän bieát 3 loï chaát rắn sau: P2O5,CaO, CaCO3.
GV hướng dẫn HS cách nhận biết
+ Biến đổi chất rắn ở dạng dung dịch.
+ Phân loại dung dịch
+ Chọn thuốc thử nhận biết
Câu 2: Cho hai nhoùm chaát sau:	
 Nhoùm A: H2, CaO, SO3, K.
 Nhoùm B: CuO, O2, H2O.
Chaát naøo trong nhoùm A taùc duïng ñöôïc vôùi chaát naøo trong nhoùm B? Vieát phöông trình phaûn öùng.
GV hướng dẫn HS cách làm
Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro (H2) để khử 8 gam đồng (II) oxit (CuO) 
a) Viết pthh của phản ứng xảy ra?
b) Tính khối lượng đồng(Cu) thu được?
c) Tính thể tích khí hiđro đã dùng (ở đktc)?
(Cu = 64, O = 16, H = 1)
GV: gọi HS đọc đề bài và hướng dẫn HS giải 
+ Tính số mol CuO
+ Viết pthh
+ Tính số mol Cu, H2 theo pthh
+ Tính mCu, VH2
HS suy nghĩ và nêu cách làm
- Trích moãi loï 1 ít hoùa chaát laøm maãu thöû.
- Hoøa tan caùc chaát treân vaøo nöôùc.
- Nhuùng moät maãu quyø tím vaøo caùc loï ñöïng dung dòch treân.
+ Quyø tím chuyeån sang ñoû laø P2O5 vì taïo dung dòch axit: P2O5 + 3H2O 2H3PO4
+ Quyø tím chuyeån sang xanh laø CaO vì taïo dung dòch bazô:CaO+H2O Ca(OH)2
+ Quyø tím khoâng ñoåi maøu laø muoái CaCO3
HS lên bảng làm bài tập.
Câu 2: Nhoùm A: H2, CaO, SO3, K .
 Nhoùm B: CuO, O2, H2O.
H2
CaO
SO3
K
CuO
x
O2
x
x
H2O
x
x
x
(1) H2 + CuO Cu + H2O
 (2) 2H2 + O2 2H2O 
 (3) CaO + H2O Ca(OH)2
(4) SO3 + H2O H2SO4.
(5)4K + O2 2K2O
(6) 2K + 2H2O 2KOH + H2
Câu 3: nCuO = = 0,1 mol
a) Phương trình phản ứng:
H2 + CuO Cu + H2O
 1mol 1mol 1mol 1mol
 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol
b) - Khối lượng Cu thu được
- Theo pthh: nCu = nCuO = nH2 = 0,1 mol
=> mCu = 0,1x 64 = 6,4 gam
c) Thể tích khí hiđro đã dùng ở đktc
=> VH2 = 0,1 x 22,4 = 2,24 lít
4. Dặn dò(2’):
 Làm lại các bài tập đã ôn tập và các dạng bài tập tính toán.
 Ôn tập chuẩn bị thi học kì II
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
....

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_35_Hoa_8_Tiet_69.doc