Giáo án môn Hóa học 9 - Tiết 70: Kiểm tra học kỳ II

I/ MUÏC TIÊU ÑEÀ KIEÅM TRA:

1. Kiến thức:

a. Chuû ñeà 1: HiđroCacbon-Nhiên liệu.

b. Chuû ñeà 2: Dẫn xuất hiđrocacbon.

c. Chuû ñeà 3: Tổng hợp caùc noäi dung treân

2. Kĩ năng:

a. Giaûi caâu hoûi traéc nghiệm khaùch quan.

b. Vieát phöông trình hoùa hoïc.

c. Nhaän bieát vaø tính toaùn theo hoùa hoïc.

3. Thái độ:

a. Xaây döïng loøng tin vaø tính quyeát ñoaùn cuûa hoïc sinh khi giaûi quyeát vaán ñeà.

b. Reøn lueän tính caån thaän, nghieâm tuùc trong khoa hoïc.

 

doc 7 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 05/04/2017 Lượt xem 307Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Tiết 70: Kiểm tra học kỳ II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 35 Ngày soạn: 28/04/ 2015
Tiết : 70 Ngày kiểm tra:08/05/2015
KIỂM TRA HỌC KỲ II
I/ MUÏC TIÊU ÑEÀ KIEÅM TRA: 
1. Kiến thức: 
Chuû ñeà 1: HiđroCacbon-Nhiên liệu.
Chuû ñeà 2: Dẫn xuất hiđrocacbon.
Chuû ñeà 3: Tổng hợp caùc noäi dung treân
2. Kĩ năng: 
Giaûi caâu hoûi traéc nghiệm khaùch quan.
Vieát phöông trình hoùa hoïc.
Nhaän bieát vaø tính toaùn theo hoùa hoïc.
3. Thái độ: 
Xaây döïng loøng tin vaø tính quyeát ñoaùn cuûa hoïc sinh khi giaûi quyeát vaán ñeà.
Reøn lueän tính caån thaän, nghieâm tuùc trong khoa hoïc.
4. Năng lực cần hướng tới:
Năng lực sử udngj ngôn ngữ hóa học.
 Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học
Năng lực tính toán hóa học.
II. HÌNH THÖÙC ÑEÀ KIEÅM TRA:
Kết hợp hai hình thức: TNKQ (30%) và TNTL (70%)
III. MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA:
Noäi dung kieán
thöùc
Möùc ñoä nhaän thöùc
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vaän duïng ôû möùc cao hôn
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Phi kim- bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
- Biết được phương pháp điều chế nước javen
- Tính thể tích khí etilen ở đktc
Số câu 
1(5)
1(9)
2
Số điểm
0.25
0.25
0.5
Tỉ lệ %
2.5%
2.5%
5%
HiđroCacbon-Nhiên liệu
-TCHH cuûa hiñrocacbon
- Nhận biết khí etylen và khí metan
Số câu 
2(10, 12)
1(2)
3
Số điểm
0.5
0.25
0.75
Tỉ lệ %
%
7.5%
Dẫn xuất hiđrocacbon
- Chất có khả năng phản ứng với natri, NaOH
- TCHH cuûa glucozô
- Xác định chất tham gia phản ứng tráng bạc
- Xác định được độ rượu.
- Tính hiệu xuất của phản ứng.
- Tính thể tích chất khí ở đktc
Số câu
3(4,7,11)
 1(1)
3(3,6,8)
7
Số điểm
0.75
0.25
0.75
1.75
Tỉ lệ %
7.5%
2.5%
7.5%
17.5%
Tổng hợp caùc noäi dung treân
- Phương pháp phân biệt dung dịch glucozơ với rượu etylic và axit axetic, röôïu vaø benzen.
- Hoàn thành sơ đồ phản ứng
- Bài toán xác định CTPT của HCHC
Toång số câu
14
13
1(15)
3
Toång số điểm
2.5
2.5
2.0
7.0
Tỉ lệ %
25%
25%
20%
70%
Tổng số câu
7
3
5
15
Tổng số điểm
4.0
3.0
3.0
10.0
Tỉ lệ %
40%
30%
30%
100%
IV. ĐỀ BÀI:
ĐỀ SỐ 1:
TRẮC NGHIỆM: (3.0đ)
Câu 1: Trong các chất sau, chất nào có phản ứng tráng bạc:
A. xenlulozơ B. glucozơ 	 C. protein D. tinh bột
Câu 2: Phương pháp hóa nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etylen lẫn trong khí metan:
A. Dẫn hỗn khí đi qua dung dịch brom dư B. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí.
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước vôi trong dư. D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước. 
Câu 3: Cho 90 ml rượu etylic nguyên chất vào 110 ml nước thì độ rượu lúc này là?
	A. 1000.	 B. 500.	 C. 450.	D. 310.
Câu 4: Dãy các chất đều phản ứng với kim loại natri là
A. CH3COOH, (-C6H10O5)n. B. CH3COOH, C6H12O6 . 
C. CH3COOH, C2H5OH. D. CH3COOH, CH3COOC2H5.
Câu 5: Điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn xốp là phương pháp điều chế
A. Nước Giaven. B. Khí O2 . C. Khí Cl2. 	D. Thuốc tím.
Câu 6: Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 5,4 gam glucozơ. Biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%. Khối lượng bạc bám trên tấm gương là:
A. 6,156g B. 6,35g. C. 6,25g. D. 6,42g . .
Câu 7: Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:
A. CH3COOH, CH3COOC2H5 . B. CH3COOC2H5, C2H5OH.
C. CH3COOH, C6H12O6 . D. CH3COOH, (-C6H10O5)n.
Câu 8: Khi cho 3,6 g glucozơ lên men rượu thì thể tích CO2 thu được ở đktc là:
A . 8,96 lít B .17,92 lít C . 0,896 lít D. 1,792 lít
Câu 9: Thể tích ở (đktc) của 2,8g khí C2H4 là:
A. 22,4 lít B. 2224 lít C. 0,224 lít D. 2,24 lít
Câu 10: Chất nào sau đây vừa tham gia phản ứng cộng vừa tham gia phản ứng thế?
C2H2, C6H6 .	 B. CH4, C2H6.. C. C2H4, C6H6.	 D. CH4, C2H4 .
Câu 11: Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau?
A. Na2CO3 và dung dịch CH3COOH	. B. Zn và dung dịch C2H5OH.
B. Cu và dung dịch CH3COOH.	 D. dung dịch AgNO3 / NH3 và dung dịch C6H12O6.
Câu 12. Tính chất hoá học nào không phải của etilen:
A. Phản ứng trùng hợp. B. Phản ứng cộng với dung dịch brom. 
C. Phản ứng với natri. D. Phản ứng cháy.
TỰ LUẬN: (7.0đ)
 Câu 13: (2.5đ) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
 Câu 14: (2.5đ) Có 3 lọ hóa chất mất nhãn chứa 3 chất lỏng:rượu etylic, axit axetic và glucozơ.Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 lọ hóa chất mất nhãn trên?
 Câu 15: (2.0đ) Đốt 46 g hợp chất hữu cơ A thấy tạo thành 88 g CO2 và 54 g H2O. Xác định công thức phân tử của A và viết công thức cấu tạo của A. Biết rằng A có tỉ khối so với hiđro là 23 .
(Cho nguyên tử khối các nguyên tố: C=12 ; O=16 ; H=1, Ag = 108)
ĐỀ SỐ 2:
TRẮC NGHIỆM: (3.0đ)
Câu 1: Trong các chất sau, chất nào có phản ứng tráng bạc:
A. xenlulozơ B. glucozơ 	 C. protein D. tinh bột
Câu 2: Phương pháp hóa nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etylen lẫn trong khí metan:
A. Dẫn hỗn khí đi qua dung dịch brom dư B. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí.
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước vôi trong dư. D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước. 
Câu 3: Để tráng một tấm gương, người ta phải dùng 5,4 gam glucozơ. Biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%. Khối lượng bạc bám trên tấm gương là:
A. 6,156g B. 6,35g. C. 6,25g. D. 6,42g 
Câu 4: Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:
A. CH3COOH, CH3COOC2H5 . B. CH3COOC2H5, C2H5OH.
C. CH3COOH, C6H12O6 . D. CH3COOH, (-C6H10O5)n.
Câu 5: Điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn xốp là phương pháp điều chế
A. Nước Giaven. B. Khí O2 . C. Khí Cl2. 	D. Thuốc tím.
Câu 6: Khi cho 3,6 g glucozơ lên men rượu thì thể tích CO2 thu được ở đktc là:
A . 8,96 lít B .17,92 lít C . 0,896 lít D. 1,792 lít.
Câu 7: Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau?
A. Na2CO3 và dung dịch CH3COOH	. B. Zn và dung dịch C2H5OH.
B. Cu và dung dịch CH3COOH.	 D. dung dịch AgNO3 / NH3 và dung dịch C6H12O6.
Câu 8: Cho 90 ml rượu etylic nguyên chất vào 110 ml nước thì độ rượu lúc này là?
	A. 1000.	 B. 500.	 C. 450.	D. 310.
Câu 9: Thể tích ở (đktc) của 2,8g khí C2H4 là:
A. 22,4 lít B. 2224 lít C. 0,224 lít D. 2,24 lít
Câu 10: Tính chất hoá học nào không phải của etilen:
A. Phản ứng trùng hợp. B. Phản ứng cộng với dung dịch brom. 
C. Phản ứng với natri. D. Phản ứng cháy.
Câu 11: Dãy các chất đều phản ứng với kim loại natri là
A. CH3COOH, (-C6H10O5)n. B. CH3COOH, C6H12O6 . 
C. CH3COOH, C2H5OH. D. CH3COOH, CH3COOC2H5.
Câu 12. Chất nào sau đây vừa tham gia phản ứng cộng vừa tham gia phản ứng thế?
C2H2, C6H6 .	 B. CH4, C2H6.. C. C2H4, C6H6. 	 D. CH4, C2H4.
TỰ LUẬN: (7.0đ)
 Câu 13: (2.5đ) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
 Câu 14: (2.5đ) Có 3 lọ hóa chất mất nhãn chứa 3 chất lỏng:rượu etylic, axit axetic và glucozơ.Trình bày phương pháp hóa học nhận biết 3 lọ hóa chất mất nhãn trên?
 Câu 15: (2.0đ) Đốt 46 g hợp chất hữu cơ A thấy tạo thành 88 g CO2 và 54 g H2O. Xác định công thức phân tử của A và viết công thức cấu tạo của A. Biết rằng A có tỉ khối so với hiđro là 23 .
(Cho nguyên tử khối các nguyên tố: C=12 ; O=16 ; H=1, Ag = 108)
V. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ SỐ 1:
I. Traéc nghieäm khaùch quan: (3.0 ñieåm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tổng
Đáp án
B
A
C
C
A
A
A
C
D
C
B
C
3.0
Điểm
Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,25 ñieåm
II. Töï luaän: (7.0 ñieåm)
Phần/Caâu
Ñaùp aùn
Điểm
Caâu 13
 (1) ( - C6H10O5-)n + H2O Axit,to nC6H12O6
 (2) C6H12O6 men giaám 2C2H5OH + 2CO2
 30 – 32 0C
 (3) C2H5OH + O2 men giấm C2H5OH + H2O
 (4) CH3COOH + C2H5OH H2SO4 d, t0 CH3COOC2H5 + H2O
 (5) CH3COOC2H5 + NaOH t0 CH3COONa + C2H5OH 
2.5
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.25
0.25
Caâu 14
 - Thí nghieäm vôùi moät löôïng nhoû hoùa chaát.
- Cho quỳ tím vào ba ống nghiệm chứa các chất trên
+ Chất trong ống nghiệm nào làm quyø chuyeån sang maøu đỏ laø axit axetic.
+ Nếu quỳ không đổi màu là rượu etylic và Glucozơ
 - Cho AgNO3 trong dung dịch NH3 vào hai chaát loûng coøn laïi và đun nóng
+ Thấy trong ống nghiệm nào có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm là glucozơ: C6H12O6 + Ag2O NH3, t0 C6H12O7 + 2Ag
 + Còn lại dung dịch không phản ứng là dung dịch rượu etilic.
2.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
Caâu 15
 a.
 mCO2 88
mc = x MC = x 12 = 24(g)
 MCO2 44
 mH2O 54
mH2 = x MH2 = x 2 = 6(g)
 MH2O 18
Mo = 46 – (24 + 6) = 16(g)
Vaäy trong A chöùa nguyeân toá C, H , O
b.Gọi coâng thöùc toång quaùt của A laø(CxHyOz)n, x,y,z,n laøsoá nguyeân döông
Ta coù: 24 6 16
 x : y :z = = = = 2 : 6 : 1 
 12 1 1 6
Vaäy coâng thöùc chung cuûa A laø: (C2H6O)n
Theo ñeà baøi ta có: MA = d A/H2 x MH2 = 23 x 2 = 46 (g)=> 46 n = 46 => n = 1
Vaäy coâng thöùc ñuùng laø: C2H6O
(Học sinh có cách làm khác đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa)
2.0
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
ĐỀ SỐ 2:
I. Traéc nghieäm khaùch quan: (3.0 ñieåm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tổng
Đáp án
B
A
A
A
A
C
B
C
D
C
C
C
3.0
Điểm
Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,25 ñieåm
II. Töï luaän: (7.0 ñieåm)
Phần/Caâu
Ñaùp aùn
Điểm
Caâu 13
 (1) ( - C6H10O5-)n + H2O Axit,to nC6H12O6
 (2) C6H12O6 men giaám 2C2H5OH + 2CO2
 30 – 32 0C
 (3) C2H5OH + O2 men giấm C2H5OH + H2O
 (4) CH3COOH + C2H5OH H2SO4 d, t0 CH3COOC2H5 + H2O
 (5) CH3COOC2H5 + NaOH t0 CH3COONa + C2H5OH 
2.5
0.5 đ
0.5 đ
0.5 đ
0.25
0.25
Caâu 14
 - Thí nghieäm vôùi moät löôïng nhoû hoùa chaát.
- Cho quỳ tím vào ba ống nghiệm chứa các chất trên
+ Chất trong ống nghiệm nào làm quyø chuyeån sang maøu đỏ laø axit axetic.
+ Nếu quỳ không đổi màu là rượu etylic và Glucozơ
 - Cho AgNO3 trong dung dịch NH3 vào hai chaát loûng coøn laïi và đun nóng
+ Thấy trong ống nghiệm nào có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm là glucozơ: C6H12O6 + Ag2O NH3, t0 C6H12O7 + 2Ag
 + Còn lại dung dịch không phản ứng là dung dịch rượu etilic.
2.5
0.25
0.5
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
Caâu 15
 a.
 mCO2 88
mc = x MC = x 12 = 24(g)
 MCO2 44
 mH2O 54
mH2 = x MH2 = x 2 = 6(g)
 MH2O 18
Mo = 46 – (24 + 6) = 16(g)
Vaäy trong A chöùa nguyeân toá C, H , O
b.Gọi coâng thöùc toång quaùt của A laø(CxHyOz)n, x,y,z,n laøsoá nguyeân döông
Ta coù: 24 6 16
 x : y :z = = = = 2 : 6 : 1 
 12 1 1 6
Vaäy coâng thöùc chung cuûa A laø: (C2H6O)n
Theo ñeà baøi ta có: MA = d A/H2 x MH2 = 23 x 2 = 46 (g)=> 46 n = 46 => n = 1
Vaäy coâng thöùc ñuùng laø: C2H6O
(Học sinh có cách làm khác đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa)
2.0
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Thống kê chất lượng:
LỚP
TỔNG SỐ
8, 9, 10
ĐIỂM >5
ĐIỂM < 5
0, 1, 2, 3
9A1
9A2
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_35_Hoa_9_Tiet_70.doc