Giáo án môn Hóa học - Chuyên đề: Este – Chất béo

I. Nội dung chuyên đề

- Khaí niệm, danh pháp của este, chất béo.

- Tính chất vật lý của este, chất béo.

- Tính chất hóa học của este, chất béo.

- Ứng dụng của este, chất béo; điều chế este.

II. Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực cần hướng tới

1. ESTE

Kiến thức

Nêu được :

- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp (gốc - chức) của este.

- Phương pháp điều chế bằng phản ứng este hoá.

- Vận dụng kiến thức của este vào thực tiễn (tinh dầu dùng làm hương liệu, mỹ phẩm; dung môi; sản xuất polime,.)

Giải thích được:

- Tính chất hoá học: Phản ứng thuỷ phân (xúc tác axit) và phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hoá).

 

doc 17 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 1093Lượt tải 15 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học - Chuyên đề: Este – Chất béo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
A. etyl axetat. 	B. metyl propionat. 	C. metyl axetat. 	D. propyl axetat.
Câu 4: Este etyl fomat có công thức là
A. CH3COOCH3. 	B. HCOOC2H5. 	C. HCOOCH=CH2. 	D. HCOOCH3.
Câu 5: Este vinyl axetat có công thức là
A. CH3COOCH=CH2. 	B. CH3COOCH3. 	C. CH2=CHCOOCH3. 	D. HCOOCH3.
Câu 6: Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. C2H5COOH. 	B. HO-C2H4-CHO. 	C. CH3COOCH3. 	D. HCOOC2H5.
Câu 7: Chất nào sau đây không phải là este ?
A. HCOOCH3. 	B. C2H5OC2H5. 	C. CH3COOC2H5. 	D. C3H5(COOCH3)3.
Câu 8: Este tạo bởi axit axetic và glixerol có công thức cấu tạo là là:
A. (C3H5COO)3C3H5 	B. C3H5OOCCH3 	C. (CH3COO)3C3H5 	D. (CH3COO)2C2H4
Câu 9: Cho các phát biểu sau:
	(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
	(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
	(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
	(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
	Số phát biểu đúng là 
A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 1.
 Câu 10: Phát biểu đúng là:
A. Phản ứng giữa axit và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
C. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
D. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
Câu 11. Dầu mỡ động, thực vật để lâu thường có mùi khó chịu, ta gọi đó là hiện tượng
A. mỡ bị ôi. 	B. thủy phân 	C.đông tụ	D. oxi hóa
Câu 12: Công thức của triolein là: 
A. (CH3[CH2]16COO)3C3H5	B. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5
C. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 	D. (CH3[CH2]14COO)3C3H5	
Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH. 	B. Axit béo là những axit cacboxylic đa chức.
	C. Etylen glicol là ancol no, đơn chức, mạch hở. 	D. Thủy phân chất béo thu được glixerol và axit béo.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo. 
	B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
	C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni.
	D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.
Câu 15. Một số este có mùi thơm tinh dầu hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Este nào sau đây có mùi chuối chín? 
	A. Benzyl axetat. B. Vinylfomat. 	C. Amyl axetat.	D. Isoamyl axetat.
Câu 16: Trong cơ thể, lipit bị oxi hóa thành:
	A. CO2 và H2O 	B. axit béo và glixerol 	C. NH3,CO2 và H2O 	D. muối của axit béo và glixerol.
Câu 17: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là:
	A. CnH2nO2 (n≥2). 	B. CnH2n - 2O2 (n ≥2). 	C. CnH2n + 2O2 (n≥ 2). 	D. CnH2nO (n ≥ 2).
Câu 18: Chất nào dưới đây là chất béo?
	A. C3H5( COOC15H31)3	B. (C17H35COO)3C3H5	C. (CH3COO)3C3H5	D. (C15H31COO)3C4H7
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Chất béo không tan trong nước
	B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ
	C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
	D. Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.
Câu 20: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là
	A. C15H31COONa và etanol.	B. C17H35COOH và glixerol.
	C. C15H31COONa và glixerol.	D. C17H35COONa và glixerol. 
2. HIỂU
Câu 1: Cho các chất lỏng sau : axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, chỉ cần dùng: 
	A. nước và quỳ tím. 	B. nước và dd NaOH. 	C. dd NaOH. 	D. nước brom.
Câu 2: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là
	A. CH3COOCH3. 	B. C2H5COOCH3. 	C. CH3COOC2H5. 	D. C2H5COOC2H5.
Câu 3: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?
	A. C6H5COOC6H5.	 	B. CH3COOC6H5.
	C. CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3. 	D. CH3OOC–COOCH3. 
Câu 4: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?
	A. CH3-COO-C(CH3)=CH2.	 	B. CH3-COO-CH=CH-CH3. 
	C. CH2=CH-COO-CH2-CH3. 	D. CH3-COO-CH2-CH=CH2.
Câu 5: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là
	A. (1), (2), (3).	B. (1), (3), (4).	C. (2), (3), (5).	D. (3), (4), (5).
Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng:
	Este X (C4HnO2) Y Z C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là	
	A. CH2=CHCOOCH3.	B. CH3COOCH2CH3.	C. HCOOCH2CH2CH3.	 D. CH3COOCH=CH2.
Câu 7: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C4H6O2, sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Số este X thỏa mãn tính chất trên là: 
	A. 6.	B. 4.	C. 5.	D. 3.
Câu 8: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit C2H5COOH là 	 
A. 2.	B. 6.	C. 4.	D. 9.
Câu 9: Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
 A. HCOOC6H4C2H5.	B. C2H5COOC6H5.	C. CH3COOCH2C6H5. 	D. C6H5COOC2H5.
Câu 10: Mệnh đề không đúng là:
 	A. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.
 	B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
 	C. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
 	D. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
Câu 11: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là
 	A. CH2=CH-COO-CH3. 	B. HCOO-C(CH3)=CH2. 
	C. HCOO-CH=CH-CH3. 	D. CH3COO-CH=CH2
Câu 12: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là 
	A.6. 	B. 5. 	C. 2. 	D. 4.
Câu 13: Phát biểu đúng là:
 	A. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
 	B. Phản ứng giữa axit và ancol khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.
 	C. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
 	D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
Câu 14: Cho triolein lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là 
	A. 4. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 5.
Câu 15: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức X thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. X là
 	A. etyl axetat. 	B. metyl axetat. 	C. metyl fomiat. 	D. n-propyl axetat.
Câu 16 : Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 17: Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 là 
	A. 4. 	B. 1. 	C. 2. 	D. 3. 
Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hoá: 
	Triolein X Y Z. Tên của Z là 
 	A. axit stearic. 	B. axit panmitic. 	C. axit oleic. 	D. axit linoleic
Câu 19: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là 
	A. metyl propionat. 	B. metyl axetat. 	C. etyl axetat. 	D. vinyl axetat.
Câu 20: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thuỷ phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là 
 	A. C2H5OCO-COO CH3. 	B. CH3OCO- CH2- CH2-COO C2H5. 
 	C. CH3OCO- CH2-COO C2H5. 	D. CH3OCO-COO C3H7
Câu 21: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dd NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là
	A. 3. 	B. 5. 	C. 4. 	D. 2.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây đúng? 
 	A. Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ trong nhóm OH của axit −COOH và H trong nhóm của ancol -OH
 	B. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. 
 	C. Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hoá học, chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom. 
 	D. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
Câu 23 : Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là 
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 24 : Trường hợp nào dưới đây tạo ra sản phẩm là ancol và muối natri của axit cacboxylic?
	A. 	B. 
	C. 	D. 
Câu 25 : Este X có công thức phân tử . Cho 2,2 gam X vào 20 gam dung dịch NaOH 8% đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 3 gam chất rắn khan. X là
	A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 26: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây? 
 	A. H2 (xúc tác Ni, đun nóng). 	B. Dung dịch NaOH (đun nóng). 
 	C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng). 	D. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).
Câu 27 :Từ quả đào chín người ta tách ra được chất X có công thức phân tử C3H6O2. X có phản ứng tráng bạc, không phản ứng với Na, trong X chỉ có 1 loại nhóm chức. X là 
	A. HCOOCH2CH3 	B. CH3COOCH3 	C. CH3CH2COOH 	D. CH3 COCH2OH 
Câu 28 : Phát biểu nào sau đây sai ?
	A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.
	B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.
	C. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn.
	D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng? 
 	A. Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH, phân tử H2O được tạo nên từ -OH trong nhóm −COOH của axit và H trong nhóm -OH của ancol.
 	B. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. 
 	C. Mỡ bò, lợn, gà, dầu lạc, dầu vừng...có thành phần chính là axit béo.
 	D. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
Câu 30: Phản ứng nào trong công nghiệp dùng để chuyển hóa chất béo lỏng thành bơ nhân tạo?
	A. Phản ứng cộng hiđro của chất béo lỏng.	B. Phản ứng xà phòng hóa chất béo lỏng.	
 	C. Phản ứng thủy phân chất béo lỏng.	D. Làm lạnh chất béo lỏng.
Câu 31: Dầu hướng dương có hàm lượng các gốc oleat và gốc linoleat tới 85%, còn lại là gốc stearat và panmitat. Dầu cacao có hàm lượng stearat và panmitat tới 75%, còn lại là gốc oleat và gốc linoleat. Hãy cho biết dầu nào có đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn? Vì sao?
3. VẬN DỤNG
Câu 1. Thủy phân 37 gam hai este cùng công thức phân tử C3H6O2 bằng dung dịch NaOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là 
	A. 40,0 gam	B. 38,2 gam.	C. 42,2 gam	D. 34,2 gam
Câu 2: Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là 
	A. 27,6.	B. 4,6.	C. 14,4.	D. 9,2.
Câu 3 Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 10,25 gam muối. Công thức của X là	
	A. C2H5COOCH3.	B. CH3COOC2H5.	C. C2H5COOC2H5.	D. HCOOC3H7.
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X tác dụng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 27,9 gam chất rắn khan, trong đó có a mol muối Y và b mol muối Z (MY < MZ). Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a : b là	 
	A. 3 : 5.	B. 3 : 2.	C. 2 : 3.	D. 4 : 3.
Câu 5: Để phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ đơn chức X và Y (Mx < MY) cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 24,6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Y là: 
	A. CH3COOC2H5 	B. CH3COOCH3	C. CH2=CHCOOCH3	D. C2H5COOC2H5
Câu 6: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của X là:
	A. CH3COOC2H5	B. C2H5COOCH3	C. CH2=CHCOOCH3	D. CH3COOCH=CH2
Câu 7: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức , mạch hở là đồng phân của nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức của hai este là
	A. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7	B. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3
	C. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7	D. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5
Câu 8: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là 
 	A. C2H5COOH và C3H7COOH. 	B. HCOOH và C2H5COOH. 
	C. HCOOH và CH3COOH. 	D. CH3COOH và C2H5COOH
Câu 9: Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là 
	A. C15H31COOH và C17H35COOH. 	B. C17H33COOH và C15H31COOH.
 	C. C17H31COOH và C17H33COOH. 	D. C17H33COOH và C17H35COOH
Câu 10: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là 
 	A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. 	C. 10,4 gam. 	D. 8,2 gam.
Câu 11: X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
 	A. HCOOCH2CH2CH3. 	B. HCOOCH(CH3)2. 	C. C2H5COOCH3. 	D. CH3COOC2H5
Câu 12: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 
 	A. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. 	B. HCOOC2H5 và CH3COOCH3.
 	C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. 	D. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5
Câu 13: Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là 
	A. ancol metylic. B. etyl axetat. 	C. axit fomic. 	D. ancol etylic.
Câu 14: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là: 
	A. 6. 	B. 3.	C. 5. 	D. 4.
Câu 15: Este X có các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau;
- Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Phát biểu không đúng là:
 	A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở.
 	B. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
 	C. Chất Y tan vô hạn trong nước.
 	D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.
Câu 16: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 
	A. CH2=CH-CH2-COO-CH3.	B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.
	C. CH3-COO-CH=CH-CH3.	D. CH3-CH2-COO-CH=CH2.
Câu 17: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 
	A. 17,80 gam. 	B. 18,24 gam. 	C. 16,68 gam. 	D. 18,38 gam.
Câu 18: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 oC, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là 
	A. 4,05. 	B. 8,10. 	C. 18,00. 	D. 16,20. 
Câu 19: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Công thức của X là 
 	A. HCOOC(CH3)=CHCH3. 	B. CH3COOC(CH3)=CH2.
	C. HCOOCH2CH=CHCH3.	D. HCOOCH=CHCH2CH3
Câu 20: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là 
	A. C3H6O2 và C4H8O2. 	B. C2H4O2 và C5H10O2. 
	C. C2H4O2 và C3H6O2. 	D. C3H4O2 và C4H6O2.
Câu 21: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Thể tích của 3,7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1,6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0,7 lít (ở đktc). X là 
 	A. HCOOC2H5. 	B. OCH-CH2-CH2OH. 	C. CH3COOCH3. 	D. HOOC-CHO.
Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no, đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0,4M, thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên, sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6,82 gam. X là 
	A. CH3COOH và CH3COOC2H5 	B. C2H5COOH và C2H5COOCH3. 
 	C. HCOOH và HCOOC3H7. 	D. HCOOH và HCOOC2H5.
Câu 23: Este X (có PTK 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị m là 
	A. 26,25. 	B. 27,75. 	C. 24,25. 	D. 29,75
Câu 24: Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 	
	A. 75%. 	B. 44%.	C. 55%.	D. 60%.
Câu 25: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Chất X không phản ứng với Na, thoả mãn sơ đồ chuyển hoá sau: Este có mùi muối chín. Tên của X là 
 	A. 2,2-đimetylpropanal. B. 3-metylbutanal. 	C. pentanal. 	D. 2-metylbutanal.
Câu 26 : Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là 
	A. 62,50% 	B. 50,00%	C. 40,00% 	D. 31,25%
Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức) thu được 0,22gam CO2 và 0,09gam H2O. Số este đồng phân của X là
	A.5. 	B.4. 	C.6. 	D. 2.
Câu 28. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol ester X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y và 7,6 gam ancol Z. Chất Y có phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. công thức cấu tạo của X là
	A. HCOOCH2CH2CH2OOCH.	B. HCOOCH2CH2OOCCH3.
	C. CH3COOCH2CH2OOCCH3.	D. HCOOCH2CH(CH3)OOCH.
Câu 29: Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30: Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là
	A. 6	B. 1	C. 3	D. 18
Câu 31: Axit salisilic (axit octo hidroxi benzoic) phản ứng với metanol có H2SO4 đặc xt người ta thu được metyl salisilat (C8H8O3) dùng làm thuốc xoa bóp giảm đau. Cho Axit salisilic phản ứng với anhidrit axetic. (CH3CO)2 thu được axetyl salisilic (C9H8O4) dùng làm thuốc cảm apirin. 
a) Hãy dùng CTCT viết PTHH các phản ứng vừa nêu
b) Viết phương trình của axetyl salisilic và metyl salisilat với NaOH
4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1 : Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là 
	A. CH3COOCH3 và 6,7 	B. HCOOC2H5 và 9,5 	C. HCOOCH3 và 6,7	D. (HCOO)2C2H4 và 6,6
Câu 2. Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối trung gian trong Z là 
	A. 0,82 g	B. 0,68 g	C. 2,72 g	D. 3,40 g
Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là 	
	A. 0,20	 B. 0,30	C. 0,18.	D. 0,15.
Câu 4 : Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là 
	A. 15,30	B. 12,24	C. 10,80	D. 9,18
Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 17,1 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60%. Giá trị của a là
	A. 15,48.	B. 25,79.	C. 24,80.	D. 14,88.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0,7M thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là 
 	A. 8,88. 	B. 10,56. 	C. 6,66. 	D. 7,20.
Câu 7: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là 
	A. CH3COOH và C2H5OH. 	B. CH3COOH và CH3OH. 
	C. HCOOH và C3H7OH. 	D. HCOOH và CH3OH.
Câu 8: Este X được tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử este, số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi l

Tài liệu đính kèm:

  • docKon Tum- ESTE-CHATBEO.doc