Giáo án môn Hóa học - Tiết 20: Kiểm tra 1 tiết

Câu 1 (1,5điểm):

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong 3 d/d là H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4. Hãy tìm thuốc thử nhận biết từng d/d đựng trong mỗi lọ

1- Chọn đáp án đúng

A. Dùng quỳ tím, sau đó dùng d/d AgNO3

B. Dùng quỳ tím, sau đó dùng d/d BaCl2

C. Dùng d/d AgNO3 sau đó ding quỳ tím

D. Tất cả đều đúng

 2- Viết phương trình hoá học cho phương án đúng

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 06/04/2017 Lượt xem 636Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học - Tiết 20: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 20 Kiểm tra 1 tiết
Ngày kiểm tra: 
Câu 1 (1,5điểm):
Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong 3 d/d là H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4. Hãy tìm thuốc thử nhận biết từng d/d đựng trong mỗi lọ
Chọn đáp án đúng
Dùng quỳ tím, sau đó dùng d/d AgNO3
Dùng quỳ tím, sau đó dùng d/d BaCl2
Dùng d/d AgNO3 sau đó ding quỳ tím
Tất cả đều đúng
 2- Viết phương trình hoá học cho phương án đúng
Câu 2 (2điểm)
Hãy điền các số 1, 2, 3, 4 chỉ hiện tượng và tính chất thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
1- Chất tạo thành kết tủa trắng, không tan trong axit
2- Chất tạo thành kết tủa xanh, tan được trong dung dịch axit
3- Chất tạo thành kết tảu đỏ nâu, tan được trong dung dịch axit
4- Chất tạo thành sủi bọt khí, chất rắn ban đầu tan dần
5- Chất tạo thành kết tủa trắng, tan được trong dung dịch axit
Thí nghiệm
Hiện tượng
Nhỏ 2-3 giọt BaCl2 và dung dịch CuSO4
Nhỏ 2-3 giọt dung dịch NaOH vào dung dịch MgCl2
Nhỏ 2-3 giọt dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3
Nhỏ 2-3 giọt dung dịch HCl vào CaCO3
Câu 3 (2,5 điểm)
Có các chất sau: Zn(OH)2 , Zn SO4 , ZnO, ZnCl2 , Zn . Hãy lập 1 dãy biến hoá gồm các chất trên và viết các PTPƯ
Câu 4 (4 điểm). Người ta trộn 100 gam dung dịch có chứa 10,2 gam NaCl với 170 gam dung dịch AgNO3 10% 
Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau phản ứng
Tính nồng độ phần trăm các chất cònn lại sau khi tách bỏ kết tủa?
Đáp án và biểu điểm
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
B đúng 1 điểm
 BaCl2 + H2SO4 -> Ba SO4 + 2HCl 0,5 điểm
Câu 2 (2 điểm)
Điền đúng mỗi trường hợp được 0,5 điểm
Thí nghiệm
Hiện tượng và tính chất tạo thành
Nhỏ 2-3 giọt BaCl2 và dung dịch CuSO4
1
Nhỏ 2-3 giọt dung dịch NaOH vào dung dịch MgCl2
5
Nhỏ 2-3 giọt dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3
3
Nhỏ 2-3 giọt dung dịch HCl vào CaCO3
4
Phần II. Tự luận (6,5 điểm)
Câu 3 (2,5 điểm)
Có thể lập dãy biến hoá như sau:
 Zn -> ZnO -> Zn SO4 -> Zn(OH)2-> ZnCl2 
Hoặc cách khác
Lập đúng dãy biến hoá được 1,5 điểm
Viết đúng 4 PTHH được 1 điểm
Câu 4 ( 4 điểm)
 nNaCl trong d/d trước p/ư =10,2 : 58,5 = 0,17 mol 0,25đ
 mAgNO3 trong d/d trước p/ư = (170 . 10) : 100 = 17 gam 0,25đ
 => nAgNO3 = 17 : 170 = 0,1 mol
 a) NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 0,5đ 
 Theo PTPƯ: nNaCl p/ư = nAgCl = 0,1 mol 	 0,5đ
 => nNaCl dư = 0,17 – 0,1 = 0,07 mol	 0,5 đ
 Chất kết tủa là AgCl
 nAgCl =nNaNO3= nAgNO3 = 0,1 mol
 mAgCl = 0,1 . 143,5 = 14,35 gam 0,5đ
b) Sau khi tách bỏ kết tủa , trong d/d có NaCl dư, NaNO3 tạo thành
 mNaCl dư = 0,07 . 58,5 = 4,095 gam 0,25đ
 mNaNO3 tạo thành = 0,1 . 85 = 8,5 gam	0,25 đ
 md/d sau p/ư = md/d NaCl + md/d AgNO3 + mAgCl
 = 100 + 170 - 14,35 = 255,65 gam 0,5 đ
 C%NaCl = 4,095 : 255,65 . 100 = 1,6 %	 0,25 đ
 C% NaNO3 = 8,5 : 255,65 . 100 = 3,32 % 0,25đ 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KIEM_TRA_45_PHUT_TIET_20_HOA_9.doc