Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 17: Các khái niệm cơ bản (tiết 1: lý thuyết)

I - Mục đích, yêu cầu.

1. Kiến thức:

 - Biết được các tính năng chung của chương chình bảng tính .

 - Biết ý nghĩa và phân biệt các đối tượng chính của màn hình Excel.

 - Biết khái niệm về địa chỉ các ô tính.

2. Kỹ năng:

 - Khởi động và kết thúc Excel.

 - Biết cách nhập dữ liệu vào ô tính.

II – Phương pháp và chuẩn bị.

 - Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.

 - Chuẩn bị:

 + GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.

 + HS: SGK, vở ghi chép.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 111Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 17: Các khái niệm cơ bản (tiết 1: lý thuyết)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp 11A1:.
Lớp 11A2:.
Lớp 11A3:.
Lớp 11A4:.
Lớp 11A5:.
Lớp 11A6:.
TiÕt: 48, 49, 50
	Bµi 17. c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n
	(TiÕt 1: Lý thuyÕt)
I - Mục đích, yêu cầu.
1. Kiến thức:
 - Biết được các tính năng chung của chương chình bảng tính .
 - Biết ý nghĩa và phân biệt các đối tượng chính của màn hình Excel.
 - Biết khái niệm về địa chỉ các ô tính.
2. Kỹ năng:
 - Khởi động và kết thúc Excel.
 - Biết cách nhập dữ liệu vào ô tính.
II – Phương pháp và chuẩn bị.
	- Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.
	- Chuẩn bị: 
	+ GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.
	+ HS: SGK, vở ghi chép.
III - Tiến trình lên lớp.
Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.
Bài giảng:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (0)
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña HS
Nội dung
Ho¹t ®éng 2:VÝ dô vÒ b¶n tÝnh.(5 phót)
Gäi hs tr¶ lêi
HS ®äc sgk quan s¸t nghe ghi chÐp 
Tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK
I. VÝ dô vÒ b¶n tÝnh.
Ho¹t ®éng 3 : CH¦¥NG TR×NH B¶NG TÝNH (5p)
y/c häc sinh nghiªn cøu SGK
Hs tr¶ lêi c©u hái.
Nghiªn cøu SGK vµ tr¶ lêi.
II. Ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh:
a. Giao diÖn: 
b.D÷ liÖu: 
c. Kh¶ n¨ng sd c«ng thøc: 
d. Kh¶ n¨ng tr×nh bÇy: 
e. DÔ rµng söa ®æi: 
 §Æc biÖt, c¸c ch­¬ng tr×nh bµn tÝnh cßn cã nh÷ng n¨ng ­u viÖt sau.
j.Kh¶ n¨ng s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu: 
g. T¹o biÓu ®å: 
Nhê c¸c ­u ®iÓm nãi trªn, sd ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh sÏ hiÖu qu¶ h¬n so víi lËp b¶ng tÝnh trªn giÊy.
Ho¹t ®éng 3:Lµm quen víi ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh. (25 phót)
Yªu cÇu HS nghiªn cøu sgk
Tr¶ lêi c©u hái.
Nhí l¹i c¸ch khëi ®éng word .
HS xem vµ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV
HS ®äc sgk vµ th¶o luËn nhãm, tæ.
Nghe ghi chÐp chÝnh
III. Lµm quen víi ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh:
1. Khëi ®éng Excel.
Cã thÓ khëi ®éng Excel nhiÒu c¸ch kh¸c nhau t­¬ng tù nh­ khëi ®éng ch­¬ng tr×nh so¹n th¶o Word.
2. Mµn h×nh lµm viÖc(word): Ngoµi c¸c b¶ng chän thanh c«ng cô vµ nót lÖnh quen thuéc nh­ worl giao diÖn nµy cã thÓ thªm b¶ng chän vµo c¸c nót lÖnh ®Æc tr­ng cho ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh.
3. C¸c thµnh phÇn chÝnh trªn trang tÝnh:
+ Trang tÝnh: 
+ Cét:
+ Hµng:
+ ¤ tÝnh: 
4. NhËp d÷ liÖu: 
 Khi nh¸y chuét trªn mét « tÝnh, « tÝnh ®ã ®­îc viÕt ®Ëm vµ ®­îc chän. Ta cßn nãi « tÝnh ®ã ®­îc kÝch ho¹t. D÷ liÖu nhËp vµo sÏ ®­îc n­u t¹i « nµy. Nót tªn hµng vµ nót tªn cét cña « tÝnh ®­îc kÝch ho¹t cã nÒn ph©n biÖt so víi c¸c nót kh¸c..
 trªn trang tÝnh ®ang më cã mét « ( Vµ chØ mét «) §­îc kÝch ho¹t. D÷ liÖu chØ cã thÓ ®­îc nhËp vµo « ®­îc kÝch ho¹t 
5. L­u b¶ng tÝnh vµ kÕt qu¶.
 B¶ng tÝnh lµ tÖp do ch­¬ng tr×nh Excel t¹o ra vµ cã phÇn ®uoi lµ: XLS . Mét b¶ng tÝnh th­êng chøa nhiÒu tr¹ng tÝnh 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1 : Lµm quen Excel (35p)
GV: Yªu cÇu HS më Excel Quan s¸t mµn h×nh phan biÖt c¸c thµnh phÇn trªn trang tÝnh
GV: Yªu cÇu HS lÇn l­ît nh¸y chuét trªn c¸c « kh¸c nhau. quan s¸t nót tªn cét vµ nót tªn hµng, quan s¸t néi dung trong hép tªn, nhËp d÷ liÖu tuú ý vµo mçi «, quan s¸t néi dung ®­îc thùc hiÖn.
GV: Yªu cÇu HS më mét b¶ng tÝnh míi trªn thanh c«ng cô quan s¸t tªn ngÇm ®Þnh cña b¶ng tÝnh trªn thanh tiªu ®Ò Excel. Më l¹i mét b¶ng tÝnh míi b»ng lÖnh
 File New trong b¶ng chän File nhËp d÷ liÖu tuú ý vµo c¸c « sau ®ã ®ãng b¶ng tÝnh
GV: Yªu cÇu HS nhËp d÷ liÖuë b¶ng d­íi ®©y vµo trang tÝnh.
HS: Thùc hiÖn so¹n th¶o b¶ng tÝnh.
HS: Thùc hiÖn theo yªu cÇu vµ h­íng dÉn cña GV.
HS: Thùc hiÖn c«ng viÖc vµ cã thÓ chØnh söa cho phï hîp hoÆc theo ý muèn cña m×nh.
tt
Tªn
Ngµnh
M· ­u tiªn
§iÓm 1
§iÓm 2
§iÓm 3
§iÓm TB
1
Ng Minh Anh
To¸n
A
6
7
8
2
Lª Ngäc Mai
Lý
B
6
4
4
3
Ph¹m viÖt Chøc
Ho¸
C
9
9
6
4
Ng Hoµng Ph­¬ng
Sinh
A
3
2
4
5
Bïi ThÞ Nga
Sinh
B
8
9
9
6
GV: Yªu cÇu HS më l¹i b¶ng Diem vµ më trang tÝnh Sheet1 nhËp c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt vµo
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh so¹n th¶o trªn Excel:(5p)
GV: Yªu cÇu HS khëi ®éng Excel.
GV: Yªu cÇu kÝch ho¹t æ cÇn nhËp d÷ liÖu.
GV: Yªu cÇu HS nhËp d÷ liÖu.
GV: L­u b¶ng tÝnh vµ kÕt thóc Excel..
GV: Tæng kÕt bµi, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, thùc hiÖn c«ng viÖc cña HS trong buæi häc. 
+Thµnh th¹o c¸c thao t¸c víi tÖp b¶ng tÝnh.
+ KÝch ho¹t thµnh th¹o c¸c «.
+ NhËp d÷ liÖu chÝnh x¸c c¸c «.
HS: Thùc hiÖn c«ng viÖc vµ l­u l¹i.
HS: Thùc hiÖn yªu cÇu.
HS: Thùc hiÖn khëi ®éng Excel.
HS: Thùc hiÖn (tïy chän tham sè) sao cho phï hîp víi v¨n b¶n cña m×nh.
HS: Thùc hiÖn c«ng viÖc.
HS: Thùc hiÖn c«ng viÖc.
Hoạt động 3: Đánh giá- tổng kết.(5p)
-Tæng kÕt bµi, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp, thùc hiÖn c«ng viÖc cña HS trong buæi häc.
Hoạt động 4: Nhiệm vụ về nhà.(5p)
	- Học bài.
	- Chuẩn bị bài 18: Dữ liệu trên trang tính.
	- Chuẩn bị trước tiến trình thực hành.
Rót kinh nghiÖm vµ bæ sung

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 17.doc