Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 20: Sử dụng hàm

I - Mục đích, yêu cầu.

1.KIẾN THỨC

 - Hiểu được khái niệm, vai trò của hàm trong Excel.

- Biết cú pháp chung của hàm và cách nhập hàm vào bảng tính.

2.KỸ NĂNG

 - Nhập và sử dụng một số hàm đơn giản

II - Phương pháp và chuẩn bị.

 - Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.

 - Chuẩn bị:

 + GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.

 + HS: SGK, vở ghi chép.

III - Tiến trình lên lớp.

1. ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.

2. Bài giảng:

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 208Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 20: Sử dụng hàm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Ngày dạy :././.tại lớp:11A4
Ngày dạy :././.tại lớp:11A5
Ngày dạy :././.tại lớp:11A6
Tiết: 57,58,59
Đ20 Sử DụNG HàM
I - Mục đích, yêu cầu.
1.KIếN THứC
 - Hiờ̉u được khái niợ̀m, vai trò của hàm trong Excel.
- Biờ́t cú pháp chung của hàm và cách nhọ̃p hàm vào bảng tính.
2.Kỹ NĂNG
 	 - Nhọ̃p và sử dụng mụ̣t sụ́ hàm đơn giản
II - Phương pháp và chuẩn bị.
	- Phương pháp: Làm việc trên máy, kết hợp với nội dung SGK.
	- Chuẩn bị: 
	+ GV: Giáo án, SGK, SGV, phòng máy tính thực hành.
	+ HS: SGK, vở ghi chép.
III - Tiến trình lên lớp.
ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.
Bài giảng:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10 phút)
Giải phương trình bậc 2 trên máy
3.Giảng bài mới:
Hoạt động 2: Khái niợ̀m vờ̀ hàm. (20)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Y/ C HS nghiờn cứu và phát biờ̉u định nghĩa
Diờ̃n giảng.
Học sinh lưu ý đặc điờ̉m hàm
dang sách và sụ́ lượng các biờ́n.
học sinh ghi nhọ̃n và quan sát trực tiờ́p trờn máy.
I/ Khái niợ̀m vờ̀ hàm:
1/ Khái niợ̀m hàm:
- Hám là cụng thức được xõy dựng sẳn nhằm giúp viợ̀c nhọ̃p cụng thức và tính toán dờ̃ dàng, đơn giản.
2/ Sử dụng hàm:
Cú pháp: = Tờn hàm(danh sách biờ́n).
Ý nghĩa:
- Tờn hàm.
- Danh sách biờ́n.
Đặc điờ̉m:
- Giữa tờn hàm và dṍu ( khụng có khoảng cách hay kí tự.
- Thứ tự các biờn trong hàm là quan trọng.
- Cách nhọ̃p hàm từ bàn phím hoặc nút lợ̀nh.
Hoạt động 3: II/ Mụ̣t sụ́ hàm thụng dụng.(15)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hướng dẫn trực tiếp trên máy
Nhận xét 1 kiến của GV
Học sinh ghi nhọ̃n và quan sát trực tiờ́p trờn máy.
Nghiên cứu và trình bày
II/ Mụ̣t sụ́ hàm thụng dụng:
1/ Hàm SUM:
- Cụng dụng: tính tụ̉ng
- Cú pháp:
=SUM(SO1,)
Ví dụ =SUM(1,2,3) à 6
2/ Hàm AVERAGE:
- Cụng dụng:
- CP:
=AVERAGE(SO1, SO2,..)
3/ Hàm MAX. MIN.
- Cụng dụng:
- CP:
=MAX(SO1, SO2,..)
=MIN(SO1, SO2,..)
4/ HÀM SQRT:
- Cụng dụng:
- CP:
=SQRT(SO1, SO2,..)
 5/ HÀM TODAY:
- Cụng dụng:
- CP:
=AVERAGE(SO1, SO2,..)
Hoạt động 4: Thực hành .(80)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Hướng dõ̃n học sinh
cho học sinh tự thực hành.
quan sát và hướng dõ̃n trực tiờ́p.
thực hiợ̀n theo hướng dõ̃n
thực hành 
Bài 1: Nhọ̃p hàm vào ụ tính.
Bài 2: Sử dụng chuụ̣t đờ̉ nhọ̃p địa chỉ
Bài 3: Nhọ̃p hàm bằng lợ̀nh INSERT fx.
Bài 4: Sử dụng cụng thức.
Bài 5 lọ̃p trang tính giải phương trình bọ̃c 2.
BÀi 6 Tính tuụ̉i học sinh.
Hoạt động 5: Củng cố và nhận xét.(10)
Các phép toán được dùng trong công thức là những phép toán nào?
Cách nhập công thức vào ô tính như thế nào?
Cách sao chép công thức như thế nào?
Cách sử dụng hàm.
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà:
- Thực hành thêm trên máy.
- Chuẩn bị nội dung bài mới (Bài 21 : “thao tác với dl trên trang tính”).
RúT KINH NGHIệM:	

Tài liệu đính kèm:

  • docbai 20.doc