Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 26: Sử dụng các hàm logic

I - Mục đích, yêu cầu:

Kiờ́n thức:

 - Hiểu mục đích sử dụng và cách nhập một vài hàm logic phổ biến

trong nghề.

 Kĩ năng:

 - Thực hiện được các tính toán có điều kiện với các hàm lôgic.

II - Phương pháp và chuẩn bị:

 - Phương pháp: Vấn đáp, đàm thoại gợi mở, kết hợp LT với TH.

 - Chuẩn bị:

 + GV: Giáo án, SGK, phòng máy chiếu, phòng máy tính thực hành.

 + HS: SGK, vở ghi chép.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 260Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học Tin học khối 11 - Bài 26: Sử dụng các hàm logic", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiờ́t 75, 76, 77
Ngày dạy :././.tại lớp:11A1
Ngày dạy :././.tại lớp:11A2
Ngày dạy :././.tại lớp:11A3
Ngày dạy :././.tại lớp:11A4
Ngày dạy :././.tại lớp:11A5
Ngày dạy :././.tại lớp:11A6
Bài 26: SỬ DỤNG CÁC HÀM LOGIC
I - Mục đớch, yờu cầu: 
Kiờ́n thức:
	- Hiểu mục đớch sử dụng và cỏch nhập một vài hàm logic phổ biến
trong nghề.
 Kĩ năng:
	- Thực hiện được cỏc tớnh toỏn cú điều kiện với cỏc hàm lụgic.
II - Phương phỏp và chuẩn bị:
	- Phương phỏp: Vṍn đáp, đàm thoại gợi mở, kờ́t hợp LT với TH.
	- Chuẩn bị: 
	+ GV: Giỏo ỏn, SGK, phòng máy chiờ́u, phòng máy tính thực hành.
	+ HS: SGK, vở ghi chép.
III - Tiến trỡnh lờn lớp:
	1. Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số, kiểm tra vệ sinh, kiểm tra thiết bị.
	2. Bài dạy: 
Hoạt động 1: Vớ dụ về tớnh toỏn cú điều kiện (10)
Hoạt động của Giỏo Viờn (GV)
Hoạt động của Học Sinh (HS)
- Trỡnh chiếu vớ dụ 1 SGK tr182
- Bài toỏn yờu cầu gỡ?
- Bằng cỏc hàm đó học cú tớnh được dữ liệu cho khối D4:D10 khụng?
- Để tớnh thuế xuất nhập khẩu phụ thuộc điều kiện gỡ?cụ thể thế nào?
- Trỡnh chiếu chương trỡnh dựng hàm IF để giải quyết bài toỏn
Tại ụ D4 gừ cụng thức: IF (C4>=10^6,c4810%,0);
- Trỡnh chiếu vớ dụ 1 SGK tr182
- Bài toỏn yờu cầu gỡ?
- Để kết luận nghiệm của phương trỡnh bậc 2 cần phụ thuộc điều kiện gỡ?
- Trỡnh chiếu chương trỡnh đó nhập hàm vào ụ D5: = If(b5^2-4*a5*c5<0, “vụ nghiệm”, “cú nghiệm”);
- Chỳ ý quan sỏt vớ dụ
- Bài toỏn yờu cầu tớnh thuế xuất khẩu, với điều kiện thuế xuất khẩu bằng 10% nếu giỏ trị đú lớn hơn một triệu đụ la, ngược lại khụng phải tớnh thuế.
HS: Suy nghĩ trả lời
+ Trường hợp 1: nếu giỏ trị xuất khẩu ≥ một triệu đụ la (điều kiện thoả món), cụng thưc tớnh thuế là: Thuế xuất khẩu = giỏ trị xuất khẩu * 10% (D4=C4*10%)
+ Trường hợp 2: Nếu giỏ trị xuất khẩu< một triệu đụ la (điều kiện khụng thoả món), cụng thức tớnh thuế là: thuế xuất khẩu = giỏ trị xuất khẩu*0% (D4=c4 *0%)
- Chỳ ý quan sỏt kết quả
- Đọc vớ dụ 2 SGK
- Trả lời cỏc trường hợp nghiệm của phương trỡnh bậc 2
- Phụ thuộc điều kiện của delta
- Chỳ ý quan sỏt kết quả 
Hoạt động 2: Sử dụng hàm IF và cỏc hàm IF lồng nhau(15)
- Qua cỏc vớ dụ ở mục 1 hóy cho biết những bài toỏn như thế nào thỡ cần dựng hàm IF?
- Trỡnh chiếu là hàm if sử dụng trong ụ d4 vớ dụ 1 và yờu cầu phõn tớch cỏc thành phần?
- Từ phõn tớch hóy đưa ra cấu trỳc chung của hàm IF?
- Giải thớch cỏc thành phần của hàm
- Trỡnh chiếu một vớ dụ đơn giản và yờu cầu 1 HS thựchiện trờn mỏy tớnh.
- Tỡm hiểu vớ dụ 3 SGK trang 185
Yờu cầu 1 HS thực hiện
- Tỡm hiểu vớ dụ 4 SGK trang 187
- Hướng dẫn sử dụng cỏc hàm IF lồng nhau để giải bài toỏn
- Những bài toỏn cú kết quả phụ thuộc vào một điều kiện nào đú
- Đối số của hàm gồm 3 phần: Phần điều kiện, phần kết quả nếu điều kiện đỳng và phần kết quả nếu điều kiện sai.
- Xem SGK và trả lời.
- Suy nghĩ và trả lời
- Đọc SGK và suy nghĩ
Làm bài trờn mỏy tớnh
- Quan sỏt và ghi nhớ
Hoạt động 3: Hàm SUMIF(10)
- Trỡnh chiếu vớ dụ 5 SGK trang 188
- Để giải quyết bài toỏn ta phải tớnh cho bao nhiờu số hạng nếu cú 30 ngày?
- Để giải quyết vấn đề đú ta sử dụng hàm SUMIF 
- Giải thớch ý nghĩa và cỳ phỏp hàm SUMIF
- Yờu cầu HS sử dụng hàm SUMIF để giải quyết bài toỏn trờn mỏy tớnh.
- Quan sỏt và suy nghĩ
- Cho 30 số hạng
- Chỳ ý lắng nghe và ghi bài
- HS thực hiện trờn mỏy tớnh
Hoạt động 4: Thực hành (90)
- Yờu cầu HS tỡm hiểu bài 1
- Hóy nờu cỏc cỏch thực hiện
- Yờu cầu HS thực hiện trờn mỏy tớnh
- GV kiểm tra và nhận xột HS thực hành
- Yờu cầu HS tỡm hiểu bài 3
- Hóy nờu cỏc cỏch thực hiện
- Yờu cầu HS thực hiện trờn mỏy tớnh
- GV kiểm tra và nhận xột HS thực hành
- Học sinh đọc bài thực hành 1 SGK
- Cú thể thắc mắc nếu chưa thực hiện được.
- HS thực hiện trờn mỏy tớnh
- Học sinh đọc bài thực hành 1 SGK
-Cú thể thắc mắc nếu chưa thực hiện được.
- HS thực hiện trờn mỏy tớnh
Hoạt đụ̣ng 5 : Đánh giá, dặn dò (5)
GV : Nhọ̃n xét, đánh giá thái đụ̣ học tọ̃p và kỹ năng thực hành của HS và yờu cõ̀u HS vờ̀ nhà thực hành thờm các thao tác trờn máy, trả lời các cõu hỏi trong SGK.
HS : Nghe và rút kinh nghiợ̀m 
Thực hiờn theo yờu cõ̀u của GV đờ̀ ra.
Hoạt đông 6: Nhiệm vụ về nhà: (5)
- Học bài trả lời câu hỏi SGK
Chuõ̉n bị kiờ̉m tra thực hành 1 tiờ́t* 
Rút kinh nghiệm: 
..................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai 26.doc