Giáo án môn Lịch sử 7 (trọn bộ)

I.MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC

1.Kiến thức: Giúp HS hiểu được quá trình hình thành,cơ cấu xã hội của XHPK Châu Âu.Hiểu được một số khái niệm:Lãnh địa phong kiến,thành thị trung đại.

2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng sử dụng bản đồ Châu Âu đẻ xác định vị trí các quốc gia phong kiến

3.Thái độ: HS có thái độ đánh giá đúng đắn với giai cấp lãnh chúa và nông nô.

II. PHƯƠNG PHÁP: Thảo luận,đàm thoại.

III. CHUẨN BỊ

1.Giáo viên: Bản đồ Châu Âu thời phong kiến.

2. Học sinh: Sgk

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

 

doc 116 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 267Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 7 (trọn bộ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
diÔn biÕn cuéc kh¸ng chiÕn lÇn thø nhÊt chèng qu©n x©m l­îc M«ng cæ
* KiÓm tra: 
3. Bµi míi ( 35p)
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
5p
15p
15p
GV chØ vÞ trÝ cña M«ng Cæ trªn l­îc ®å
? Vua Nguyªn r¸o riÕt x©m 
l­îc Cham Pa vµ §¹i ViÖt nh»m môc ®Ých g×?
?V× sao nhµ Nguyªn l¹i ®¸nh Cham Pa tr­íc khi ®¸nh §¹i ViÖt?
GV yªu cÇu HS ®äc sgk
?BiÕt tin vua Nguyªn ®¸nh Cham Pa lµm bµn ®¹p tÊn c«ng §¹i ViÖt- vua TrÇn ®· lµm g×?
?Em cã suy nghÜ g× vÒ tÊm 
g­¬ng yªu n­íc cña Hoµi V¨n HÇu- TrÇn Quèc To¶n.
?Héi nghÞ Diªn Hång cã t¸c dông g× cho cuéc kh¸ng chiÕn.
HS ®äc sgk
?Em h·y thuËt l¹i diÔn biÕn cña cuéc kh¸ng chiÕn trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 1285.
?Kh«ng thùc hiÖn ®­îc ©m 
m­u b¾t sèng vua TrÇn, Tho¸t Hoan ®· lµm g×
?Tr­íc t×nh h×nh ®ã nhµ TrÇn cã hµnh ®éng nh­ thÕ nµo
GV giíi thiÖu c¸c c©u th¬ trong bµi “ B×nh ng« ®¹i c¸o” nãi vÒ diÔn biÕn cuéc kh¸ng chiÕn
? H×nh ¶nh Tho¸t Hoan chui vµo èng ®ång thÓ hiÖn ®iÒu g×
1. ¢m m­u x©m l­îc Ch¨m Pa vµ §¹i ViÖt cña nhµ Nguyªn.
-1279 Qu©n M«ng Cæ x©m l­îc Trung Quèc-> Nguyªn, më réng x©m l­îc Ch¨m Pa- §¹i ViÖt-Nam Trung Quèc.
-1283, 10 v¹n Nguyªn- Toa §« tÊn c«ng Ch¨m Pa-> thÊt b¹i.
2.Nhµ TrÇn chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn.
-Vua TrÇn triÖu tËp héi nghÞ B×nh Than bµn kÕ ®¸nh giÆc.
-TrÇn Quèc TuÊn- chØ huy cuéc kh¸ng chiÕn “HÞch t­íng sÜ” ->khÝch lÖ tinh thÇn kh¸ng chiÕn.
-N¨m 1285 c¸c b« l·o dù héi nghÞ Diªn Hång.
-ý chÝ quyÕt t©m ®¸nh giÆc.
-Qu©n ®éi tËp trËn ë §«ng Bé §Çu.
-Nh©n d©n s½n sµng chiÕn ®Êu.
-Binh sÜ ... “s¸t th¸t”.
3. Cuéc kh¸ng chiÕn bïng næ vµ th¾ng lîi.
-1/1285 kho¶ng 50 v¹n qu©n Nguyªn do Tho¸t Hoan chØ huy-> x©m l­îc ta.
-Ta lui vÒ V¹n KiÕp-> Th¨ng Long-> Thiªn Tr­êng “v­ên kh«ng nhµ trèng”.
-GiÆc rót vÒ Th¨ng Long cè thñ -> gÆp khã kh¨n.
-5/1285 ta ph¶n c«ng giµnh th¾ng lîi ë T©y KÕt, Hµm Tö, bÕn Ch­¬ng D­¬ng.
-KÕt qu¶: GiÆc rót ch¹y ta th¾ng lîi
=> Cñng cè tinh thÇn ®oµn kÕt kh¸ng chiÕn cña qu©n d©n ta.
4. Cñng cè bµi häc ( 3p): GV hÖ th«ng néi dung bµi häc
5. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ ( 1p): §äc tr­íc bµi – phÇn III
V. Rót kinh nghiÖm
gNgµy so¹n: 17/11/2011
TiÕt 26 : BA LẦN KH¸NG chiÕn chèng qu©n x©m l­îc m«ng-nguyªn ( TiÕt 3 )
 III . Cuéc kh¸ng chiÕn lÇn thø ba chèng
qu©n x©m lƯîc Nguyªn .
I. Môc tiªu cña bµi häc:
1. KiÕn thøc: HS n¾m ®­îc
-Qu©n Nguyªn quyÕt t©m x©m l­îc §¹i ViÖt lÇn thø ba.
-Vua t«i nhµ TrÇn quyÕt t©m tiÕn hµnh cuéc kh¸ng chiÕn chèng l¹i nhµ Nguyªn víi c¸c trËn ®¸nh lín: V©n §ån, B¹ch §»ng vµ giµnh th¾ng lîi vÎ vang.
2. KÜ n¨ng:
-RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông l­îc ®å ®Ó tãm t¾t diÔn biÕn cña cuéc kh¸ng chiÕn.
3. Th¸i ®é:
-Båi d­ìng cho häc sinh lßng c¨m thï giÆc vµ niÒm tù hµo vÒ truyÒn thèng hµo hïng cña d©n téc trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng gÆc M«ng Nguyªn.
II. Ph­¬ng ph¸p: §µm tho¹i,th¶o luËn,gi¶i thÝch
III. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn: L­îc ®å cuéc kh¸ng chiÕn lÇn thø 3 chèng qu©n x©m l­îc Nguyªn
2. Häc sinh: sgk
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc( 1p).
Ngµy gi¶ng
 TiÕt
 Líp
 Ghi chó
2. KiÓm tra bµi cò ( 5p).
H·y tr×nh bµy tãm t¾t diÔn biÕn cuéc kh¸ng chiÕn lÇn thø hai chèng qu©n Nguyªn x©m l­îc cña nhµ TrÇn ?
* KiÓm tra: ...
3. Bµi míi (35p).
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
10p
10p
15p
H: §äc ch÷ nhá “trong lÇn x©m l­îc... khinh th­êng”.
? Nhµ Nguyªn chuÈn bÞ x©m 
l­îc §¹i ViÖt lÇn thø ba nh­ thÕ nµo?
? Em cã suy nghÜ g× vÒ lùc
 l­îng cña nhµ Nguyªn trong cuéc x©m l­îc §Ai ViÖt lÇn 3?
G: S¬ kÕt- chuyÓn ý.
H:§äc sgk.
? Em h½y t­êng thuËt l¹i diÔn biÕn trËn V©n §ån?
?KÕt qu¶ trËn V©n §ån nh thÕ nµo?
? ý nghÜa lÞch sö cña trËn V©n §ån.
H: §äc sgk “cuèi 1/1288-> thuû bé”.
? Sau trËn V©n §ån t×nh thÕ cña qu©n Nguyªn nh­ thÕ nµo?
? T¹i sao ta quyÕt ®Þnh mai phôc ë cöa s«ng B¹ch §»ng.
H: Th¶o luËn.
 ? TrËn ®Þa B¹ch §»ng ®· ®­îc bè trÝ nh­ thÕ nµo?
? Dùa vµo l­îc ®å em h·y tr×nh bµy l¹i diÔn biÕn trËn ®¸nh B¹ch §»ng 4/1288?
? TrËn B¹ch §»ng 4/1288 th¾ng lîi cã ý nghÜa lÞch sö nh­ thÕ nµo?
? C¸ch ®¸nh cña nhµ TrÇn trong lÇn thø ba cã g× kh¸c, gièng so víi lÇn thø hai
 1. Nhµ Nguyªn x©m l­îc §¹i ViÖt.
Vua Nguyªn:
+Huy ®éng 30 v¹n qu©n.
+Hµng tr¨m thuyÒn chiÕn.
+§oµn thuyÒn l­¬ng 
-Cuèi 12/1287.
+Qu©n bé- Tho¸t Hoan-> L¹ng S¬n-> B¾c Giang-> V¹n KiÕp.
+Qu©n thuû- ¤ M· Nhi-> V¹n KiÕp.
2.TrËn V©n §ån tiªu diÖt ®oµn thuyÒn l­¬ng cña Tr­¬ng V¨n Hæ.
-DiÔn biÕn (sgk)
TrÇn Kh¸nh D­ diÖt ®oµn thuyÒn l­¬ng cña Tr­¬ng V¨n Hæ.
-KÕt qu¶:
GiÆc hÕt l­¬ng thùc.
3. ChiÕn th¾ng B¹ch §»ng.
-1/1288 Tho¸t Hoan-> Th¨ng Long trèng v¾ng-> t×nh thÕ nguy khèn, tuyÖt väng ®Þch rót qu©n vÒ n­íc.
-Vua TrÇn quyÕt ®Þnh ph¶n c«ng- s«ng B¹c §»ng.
-DiÔn biÕn:
+4/1288 §oµn thuyÒn ¤ M· Nhi rót ta nhö chóng vµo trËn ®Þa mai phôc.
->§¸nh bÊt ngê-> tiªu diÖt toµn bé, ¤ M· Nhi bÞ b¾t sèng.
+Qu©n bé Tho¸t Hoan-> L¹ng S¬n, bÞ tËp kÝch->Ýt tªn sèng sãt.
-ý nghÜa:
-§Ëp tan méng x©m l¨ng cña giÆc Nguyªn.
4. Cñng cè bµi häc ( 3p)
? Em cã suy nghÜ g× vÒ ba lÇn chiÕn th¾ng chèng x©m l­îc M«ng Nguyªn ?
5. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ ( 1p ): §äc tr­íc phÇn IV.
V. Rót kinh nghiÖm:
Ngµy so¹n: 17/11/2011
TiÕt 27: BA LÇN Kh¸NG CHIÕN CHèNG QU¢N X¢M L¦îc m«ng-nguyªn ( tiÕt 4)
IV. Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa lÞch sö
cña ba lÇn kh¸ng chiÕn chèng
qu©n x©m l­îc M«ng- Nguyªn.
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc:
Häc sinh hiÓu ®­îc.
- V× sao ë thÕ kØ XIII trong ba lÇn kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc M«ng Nguyªn th× c¶ ba lÇn qu©n d©n §¹i ViÖt ®Òu th¾ng lîi.
- ý nghÜa lÞch sö cña ba lÇn kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc M«ng- Nguyªn.
2. KÜ n¨ng:
-Ph©n tÝch, so s¸nh sù kiÖn vµ nh©n vËt lÞch sö qua ba lÇn kh¸ng chiÕn ®Ó rót ra nhËn xÐt chung.
3. Th¸i ®é:
- Båi d­ìng lßng tù hµo vÒ truyÒn thèng ®¸nh giÆc gi÷ n­íc.
- Bµi häc lÞch sö vÒ tinh thÇn ®oµn kÕt qu©n d©n.
II. Ph­¬ng ph¸p: Th¶o luËn,®µm tho¹i
III. ChuÈn bÞ.
1. Gi¸o viªn: sgv
2. Häc sinh: sgk
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1. æn ®Þnh líp ( 1p)
Ngµy gi¶ng
 TiÕt
 Líp
 Ghi chó
2. KiÓm tra bµi cò ( 5p)
Em h·y thuËt l¹i diÔn biÕn cña cuéc kh¸ng chiÕn lÇn thø ba chèng qu©n x©m l­îc Nguyªn ?
* KiÓm tra: ...
3. Bµi míi( 35p)
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
15p
20p 
H: §äc sgk, phÇn 1.
? Em h·y nªu nguyªn nh©n th¾ng lîi cña ta trong c¶ ba lÇn kh¸ng chiÕn.
? Em h·y nªu dÉn chøng vÒ sù tham gia cña mäi tÇng líp nh©n d©n.
G:S¬ l­îc chuyÓn ý.
?Th¾ng lîi cña ta trong c¶ ba lÇn kh¸ng chiÕn... cã ý nghÜa lÞch sö nh­ thÕ nµo?
 - Em cã suy nghÜ g× vÒ th¾ng lîi trong 3 lÇn kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc M«ng- Nguyªn?
 1. Nguyªn nh©n th¾ng lîi.
-Sù tham gia cña mäi tÇng líp nh©n d©n.
-Sù chuÈn bÞ chu ®¸o cña nhµ TrÇn.
- Sù ®oµn kÕt d©n téc-> søc m¹nh.
-Tinh thÇn chiÕn ®Êu hy sinh qu©n d©n.
-ChiÕn l­îc, chiÕn ®Êu ®óng ®¾n.
-Sù chØ huy tµi giái TrÇn Quèc TuÊn.
2. ý nghÜa lÞch sö.
-§Ëp tan hoµn toµn ý chÝ x©m 
l­îc vµ tham väng cña ®Õ chÕ Nguyªn b¶o vÖ ®éc lËp, toµn vÑn l·nh thæ cña tæ quèc.
-Gãp phÇn x©y ®¾p thªm truyÒn thèng chèng giÆc gi÷ n­íc cña d©n téc ta.
-§Ó l¹i bµi häc lÞch sö quý gi¸, ®oµn kÕt d©n téc, lÊy d©n lµm gèc.
- Ng¨n chÆn m­u ®å x©m l­îc c¸c n­íc ph­¬ng nam cña nhµ Nguyªn
4. Cñng cè bµi häc ( 3p)
GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
5. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ (1p): Häc bµi theo c©u hái sgk, ®äc tr­íc bµi 15.
V. Rót kinh nghiÖm
Ngày so¹n: 23/11/2011
TiÕt 28:Sù ph¸t triÓn kinh tÕ v¨n hãa thêi TrÇn.
 I. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ.
I. Môc tiªu cña bµi häc
1. KiÕn thøc: Gióp HS biÕt ®­îc mét sè nÐt chñ yÕu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ cña n­íc ta sau chiÕn tranh chèng x©m l­îc M«ng- Nguyªn.
 2. KÜ n¨ng:
-NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh tùu kinh tÕ, v¨n ho¸.
-So s¸nh sù ph¸t triÓn gi÷a thêi Lý vµ thêi TrÇn.
3. Th¸i độ
-Tù hµo vÒ truyÒn thèng x© y dùng ®Êt n­íc cña cha «ng
II. Ph­¬ng ph¸p: Th¶o luËn, ®µm tho¹i
III. ChuÈn bị
1. Gi¸o viªn: sgv
2. Häc sinh: sgk
IV. TIÕN TR×NH TIÕT D¹Y
1. æn ®Þnh tæ chøc (1p)
Ngµy gi¶ng
 TiÕt
 Líp
 Ghi chó
2. KiÓm tra bµi cò ( 10p)
- Em h·y tr×nh bµy nguyªn nh©n th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc M«ng- Nguyªn?
- Ba lÇn kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc M«ng- Nguyªn cã ý nghÜa lÞch sö nh­ thÕ nµo ?
* KiÓm tra: 
3. Bµi míi (30p)
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
15p
15p
 Yªu cÇu HS ®äc sgk.
? Sau chiÕn tranh nhµ TrÇn ®· ®Ò ra chÝnh s¸ch g× ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp?
? Nhê nh÷ng chÝnh s¸ch Êy nÒn kinh tÕ thêi TrÇn nh­ thÕ nµo?
? So víi thêi Lý ruéng ®Êt thêi TrÇn cã g× thay ®æi?
? NÒn kinh tÕ thñ c«ng nghiÖp nh­ thÕ nµo?
H·y kÓ tªn c¸c nghÒ thñ c«ng nghiÖp thêi TrÇn ?
H:Quan s¸t H35, 36 so víi H23 vµ nhËn xÐt.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ thñ c«ng nghiÖp thêi TrÇn.
? Th­¬ng nghiÖp thêi TrÇn ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo?
 H: §äc sgk.
- Sù ph©n ho¸ trong XH thêi TrÇn diÔn ra nh­ thÕ nµo ?
? Sù ph©n ho¸ tÇng líp thêi TrÇn cã g× kh¸c so víi thêi Lý.
1. T×nh h×nh kinh tÕ sau chiÕn tranh.
- N«ng nghiÖp:
+ KhuyÕn khÝch s¶n xuÊt, khai hoang, lËp lµng xãm míi, më réng S canh t¸c.
+ Phong th­ëng ruéng ®Êt cho ng­êi cè c«ng.
+ B¸n ruéng ®Êt c«ng lµng x· chiÕm ­u thÕ-> N«ng nghiÖp ®­îc phôc håi ph¸t triÓn nhanh chãng.
- Thñ c«ng nghiÖp:
+ RÊt ph¸t triÓn, nhiÒu nghÒ: DÖt, gèm, ®óc ®ång, rÌn s¾t, ®ãng tµu, chÕ t¹o vò khÝ...
-Th­¬ng nghiÖp.
Më réng trao ®æi, bu«n b¸n trong, ngoµi n­íc: Th¨ng Long, V©n §ån.
2. T×nh h×nh x· héi sau chiÕn tranh.
X· héi ngµy cµng ph©n ho¸ s©u s¾c
- V­¬ng hÇu, quý téc: ngµy cµng cã nhiÒu ruéng ®Êt, n¾m gi÷ c¸c chøc vô quan träng ë triÒu ®×nh vµ ®Þa ph­¬ng
- Giai cÊp ®Þa chñ: lµ nh÷ng ng­êi giµu cã trong x· héi, cã nhiÒu ruéng ®Êt 
- N«ng d©n: ®«ng ®¶o nhÊt trong XH, gåm n«ng d©n tù do vµ n«ng d©n lÜnh canh.
- Thî thñ c«ng, th­¬ng nh©n: ngµy cµng ®«ng.
- N«ng n«, n« t×: lÖ thuéc vµo quÝ téc, bÞ bãc lét nÆng nÒ.
4. Cñng cè bµi häc ( 3p): GV hệ thống nội dung bài học
5. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ ( 1p): HS học bài và vÏ s¬ ®å ph©n ho¸ giai cÊp thêi TrÇn
V. Rót kinh nghiÖm
Ngày so¹n: 23/11/2011
TiÕt 29: Sù PH¸T triÓn kinh tÕ vµ v¨n ho¸ thêi trÇn 
 ( tiÕt 2)
 II Sù ph¸t triÓn v¨n ho¸
 I. Môc tiªu cña bµi häc:
1. KiÕn thøc:
- §êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n ta d­íi thêi TrÇn rÊt phong phó, ®a d¹ng.
- Mét nÒn v¨n ho¸ phong phó m¹ng ®Ëm b¶n s¾c d©n téc lµm r¹ng rì cho nÒn v¨n ho¸ §¹i ViÖt.
- Gi¸o dôc khoa häc, kÜ thuËt thêi TrÇn ®¹t tíi tr×nh ®é cao nhiÒu c«ng tr×nh nghÖ thuËt tiªu biÓu.
2. KÜ n¨ng:
- Gióp häc sinh nh×n nhËn sù ph¸t triÓn vÒ mét x· héi v¨n ho¸ qua ph­¬ng ph¸p so s¸nh víi thêi k× tr­íc.
- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ ®Æc s¾c.
3. Th¸i độ
-Båi d­ìng ý thøc d©n téc vµ niÒm tù hµo vÒ mét thêi k× lÞch sö cã nÒn v¨n ho¸ riªng mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc.
II. Ph­¬ng ph¸p: §àm thäai, chøng minh
III. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: sgv
2. Häc sinh: sgk
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. æn ®Þnh tæ chøc ( 1p).
Ngµy gi¶ng
TiÕt
Líp
SÜ sè+kiÓm tra miÖng
2. KiÓm tra bµi cò ( 10p)
? Nªu ®Æc ®iÓm kinh tÕ thêi TrÇn sau chiÕn tranh.
? Tr×nh bµy mét vµi nÐt vÒ t×nh h×nh x· héi thêi TrÇn.
* KiÓm tra: 
3. Bµi míi ( 30p)
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
10p
5p
10p
5p
H: §äc SGK
? Em h·y kÓ tªn mét vµi tÝn ng­ìng cæ truyÒn trong nh©n d©n 
? §¹o phËt thêi TrÇn so víi thêi Lý ntn
? Em h·y nªu nh÷ng tËp qu¸n sèng gi¶n dÞ trong nh©n d©n
? Trong nh©n d©n cã nh÷ng h×nh thøc sinh ho¹t v¨n ho¸ nµo
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ thêi TrÇn
? V¨n häc thêi TrÇn cã ®Æc ®iÓm g×
? C¸c t¸c phÈm v¨n häc thêi k× nµy néi dung ntn
? Em h·y ®äc mét vµi c©u mµ em thÝch trong t¸c phÈm trªn?
? Gi¸o dôc thêi TrÇn cã ®Æc ®iÓm g×?
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc, khoa häc, kÜ thuËt thêi TrÇn
? H·y kÓ tªn c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, ®iªu kh¾c thêi TrÇn?
? Quan s¸t h×nh rång thêi thêi TrÇn vµ h·y so s¸nh víi h×nh rång thêi Lý.
1. §êi sèng v¨n ho¸.
- TÝn ng­ìng:
 Thê tæ tiªn, thê anh hïng, thê ng­êi cã c«ng.
- §¹o phËt, nho gi¸o ph¸t triÓn m¹nh.
- Nh©n d©n ®i ch©n ®Êt, quÇn ®en, ¸o tø th©n, c¹o träc ®Çu.
+ Nh©n d©n thÝch ca h¸t, nh¶y móa.
+ TËp vâ nghÖ.
+ §Êu vËt...
2. V¨n häc.
- V¨n häc ch÷ H¸n, ch÷ N«m.
+ HÞch t­íng sÜ- TrÇn Quèc TuÊn.
+Phó s«ng B¹ch §»ng- Tr­¬ng H¸n Siªu.
- ND: chøa ®ùng tinh thÇn yªu n­íc vµ tù hµo d©n téc
3. Gi¸o dôc vµ khoa häc, kÜ thuËt.
- Gi¸o dôc:
+ Më tr­êng häc nhiÒu n¬i.
+ Tæ chøc thi th­êng xuyªn.
+ LËp c¬ quan “quèc sö viÖn”.
1272 “§¹i ViÖt sö kÝ” 30 quyÓn cña Lª V¨n H­u.
- Qu©n sù: Y häc, khoa häc, kÜ thuËt ®¹t nhiÒu thµnh tùu.
4. NghÖ thuËt, kiÕn tróc vµ ®iªu kh¾c.
- Th¸p phæ Minh, chïa thµnh T©y §«.
- NghÖ thuËt ch¹m kh¾c rång...
4 .Cñng cè bµi häc (3p): GV kh¸i qu¸t néi dung bài häc
5. H­íng dÉn häc sinh häc vµ lµm bµi ë nhµ( 1p): 
- HS häc bµi theo c©u hái sgk, chuÈn bÞ tr­íc bµi míi
V. Rót kinh nghiÖm:
Ngày so¹n: 30 /11/2011
TiÕt 30: Sù suy sôp cña nhµ TrÇn cuèi thÕ kØ XIV.
I. T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi.
I. Môc tiªu cña bµi häc:
1. KiÕn thøc: Gióp HS n¾m ®­îc: 
-T×nh h×nh kinh tÕ x· héi cuèi thêi TrÇn: vua quan ¨n ch¬i sa ®o¹ kh«ng quan t©m ®Õn s¶n xuÊt, lµm cho ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng cùc khæ.
-C¸c cuéc ®Êu trang cña n«ng n«, n« t× ®· diÔn ra rÇm ré.
2. KÜ n¨ng:
-Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nhËn xÐt vÒ c¸c nh©n vËt lÞch sö.
3 .Th¸i độ:
-Båi d­ìng t×nh c¶m yªu th­¬ng ng­êi lao ®éng.
-ThÊy tr­íc ®­îc vai trß cña quÇn chóng nh©n d©n trong lÞch sö.
II. Ph­¬ng ph¸p: Nªu vÊn ®Ò, th¶o luËn 
III. chuÈn bÞ: 
1. Gi¸o viªn: -L­îc ®å khëi nghi· nh©n d©n nöa cuèi XIV.
2. Häc sinh: sgk
IV.TiÕn tr×nh tiÕt d¹y.
1. æn ®Þnh tæ chøc ( 1p)
Ngµy gi¶ng
TiÕt
Líp
SÜ sè+kiÓm tra miÖng
2. KiÓm tra bµi cò ( 5p)
? Em h·y tr×nh bµy mét sè nÐt vÒ t×nh h×nh v¨n ho¸, gi¸o dôc,khoa häc d­íi thêi TrÇn.
* KiÓm tra: 
3. Bµi míi ( 35p)
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
15p
20p
? Cuèi thÕ kØ XIV t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta nh­ thÕ nµo?
T¹i sao l¹i cã t×nh tr¹ng ®ã?
H:§äc sgk.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ cuéc sèng cña vua quan nhµ TrÇn nöa cuèi XIV.
.
? Lîi dông nhµ TrÇn suy yÕu c¸c n­íc l¸ng giÒng cã hµnh ®éng g×?
? Em h·y kÓ tªn, thêi gian næ ra c¸c cuéc khëi nghÜa thêi TrÇn.
?KÕt qu¶ cña nh÷ng cuéc khëi nghÜa nµy nh­ thÕ nµo?
? V× sao cuèi thêi TrÇn c¸c cuéc khëi nghÜa l¹i liªn tiÕp næ ra.
? Em cã suy nghÜ g× vÒ x· héi TrÇn XIV
 1. T×nh h×nh kinh tÕ.
-Cuèi XIV nhµ n­íc kh«ng quan t©m ®Õn s¶n xuÊt-> ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n lµng x· tiªu ®iÒu, s¬ s¸c, ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n, nhiÒu n«ng d©n ph¶i biÕn thµnh n« t×
- V­¬ng hÇu, quÝ téc ngµy cµng n¾m trong tay nhiÒu ruéng ®Êt.
2. T×nh h×nh x· héi.
-Vua quan ¨n ch¬i sa ®o¹, kÎ nÞnh thÇn lµm lo¹n phÐp n­íc.
-Bªn ngoµi nhµ Minh yªu s¸ch, Ch¨m Pa x©m l­îc.
-§êi sèng nh©n d©n cùc khæ-> khëi nghÜa bïng næ.
a. Khëi nghÜa Ng« BÖ H¶i D­¬ng.
b. Khëi nghÜa NguyÔn Thanh; NguyÔn KÞ Thanh Ho¸.
c. Khëi nghÜa Ph¹m S­ ¤n 1390 Hµ T©y.
d. Khëi nghÜa NguyÔn Nh÷ C¸i 1399-1400 S¬n T©y, VÜnh Phóc, Tuyªn Quang.
4. Cñng cè bµi häc (3p) : GV cñng cè kiÕn thøc bµi häc
5. H­íng dÉn häc sinh häc vµ lµm bµi ë nhµ ( 1p) : HS häc bµi theo c©u hái sgk, xem tr­íc bµi míi
V. Rót kinh nghiÖm:
Ngày so¹n: 30/11/2011
TiÕt 31: Sù suy sôp cñanhµ trÇn cuèi thÕ kØ xiv 
( tiÕt 2)
II. Nhµ Hå vµ c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly
I. Môc tiªu cña bµi häc.
1. KiÕn thøc: HS n¾m ®­îc: 
-Nhµ Hå lªn thay nhµ TrÇn trong hoµn c¶nh ®Êt n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n, nh©n d©n ®ãi khæ.
-Sau khi lªn cÇm quyÒn Hå Quý Ly cho thi hµnh nhiÒu chÝnh s¸ch c¶i c¸ch ®Ó trÊn h­ng ®Êt níc.
2. KÜ n¨ng:
-Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh©n vËt Hå Quý Ly.
3.Th¸i đé:
- HS thÊy ®­îc vai trß, søc m¹nh to lín cña quÇn chóng nh©n d©n.
II. ph­¬ng ph¸p :Th¶o luËn, ®µm tho¹i
III ChuÈn bị:
1. Gi¸o viªn: sgv
2. Häc sinh: sgk
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc (1p)
Ngµy gi¶ng
TiÕt
Líp
SÜ sè+kiÓm tra miÖng
2. KiÓm tra bµi cò.( 8p)
? Em h·y tr×nh bµy t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta cuèi XIV.
? Nªu nÐt næi bËt vÒ t×nh h×nh x· héi n­íc ta cuèi TK XIV
* KIÓm tra:
3. Bài míi( 30p)
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
5p
20p
5p
? Nhµ Hå ®­îc thµnh lËp trong hoµn c¶nh nµo?
? Em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc nhµ Hå lªn thay nhµ TrÇn?
H:§äc sgk.
? VÒ mÆt chÝnh trÞ Hå Quý Ly ®· thùc hiÖn biÖn ph¸p c¶i c¸ch nh thÕ nµo?
? V× sao Hå Quý Ly l¹i bá c¸c quan l¹i dßng hä TrÇn...
 ? ViÖc cö quan l¹i vÒ ®Þa 
ph­¬ng th¨m hái tá th¸i ®é g×?
? VÒ mÆt kinh tÕ Quý Ly cã biÖn ph¸p c¶i c¸ch g×?
? Nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã cã t¸c dông g×?
?VÒ mÆt x· héi cã biÖn ph¸p c¶i c¸ch g×?
?ChÝnh s¸ch h¹n n« cã t¸c dông g×?
? Nªu nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc.
?Em cã nhËn xÐt g× vÒ chÝnh s¸ch qu©n sù, quèc phßng cña Hå Quý Ly?
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly?
H:.
? Nh÷ng biÖn ph¸p c¶i c¸ch cña Hå quý Ly cã t¸c dông g×?
? Nh÷ng c¶i c¸ch nµy cßn cã h¹n chÕ g×?
 1. Nhµ Hå thµnh lËp 
- 1400 Nhµ TrÇn suy yÕu Hå Quý Ly phÕ truÊt ng«i vua lËp ra nhµ Hå .
2. Nh÷ng biÖn ph¸p c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly.
- VÒ chÝnh trÞ:
+ C¶i tæ bé m¸y vâ quan, thay ng­êi dßng hä TrÇn= c¸c dßng hä kh¸c th©n cËn vµ cã tµi n¨ng.
+ §æi tªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh, quy ®Þnh c¸ch lµm viÖc cña bé m¸y chÝnh quyÒn c¸c cÊp.
+ Cö quan triÒu ®×nh vÒ ®Þa ph­¬ng th¨m hái ®êi sèng nh©n d©n
+ Dêi kinh ®« vµo An T«n .
-Kinh tÕ: 
+Ph¸t hµnh tiÒn giÊy thay tiÒn ®ång ban hµnh chÝnh s¸ch h¹n ®iÒn.
+Quy ®Þnh l¹i thuÕ ®inh, thuÕ ruéng.
-VÒ mÆt x· héi:
+Thùc hiÖn chÝnh s¸ch h¹n n«.
+B¸n thãc, ch÷a bÖnh cho nh©n d©n.
-VÒ v¨n ho¸, gi¸o dôc:
DÞch s¸ch ch÷ N«m.
Quy ®Þnh l¹i quy chÕ thi cö, häc tËp.
-VÒ quèc phßng:
Cñng cè quèc phßng, qu©n sù, qu©n sè, chÕ t¹o sóng (thÇn c¬).
X©y dùng Thµnh T©y §«, thµnh §a Bang (phßng thñ).
3. T¸c dông cña c¶i c¸ch Hå Quý Ly.
-T¸c dông:
+ æn ®Þnh t×nh h×nh x· héi.
+ H¹n chÕ sù tËp trung ruéng ®Êt cña quý téc.
+X©y dùng nÒn v¨n ho¸ gi¸o dôc mang tÝnh d©n téc.
+Lµm suy yÕu thÕ lùc hä TrÇn.
+T¨ng thu nhËp cho ®Êt n­íc.
-H¹n chÕ:
Ch­a triÖt ®Ó, ch­a phï hîp víi thùc tÕ, kh«ng hîp víi lßng d©n.
4 .Cñng cè bµi häc( 4p) :
? Nh÷ng chÝnh s¸ch c¶i c¸ch cña Hå Quý Ly cã mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ g×?
5. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ (2p) : ¤n tËp ch­¬ng II,III chuÈn bÞ cho tiÕt «n tËp.
V. Rót kinh nghiÖm:
Ngµy so¹n: 8/12/2011
TiÕt 32 : ¤n tËp ch­¬ng II vµ III.
I. Môc tiªu cña bµi häc:
1. KiÕn thøc:
-Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n thêi Lý- TrÇn- Hå.
-N¾m ®­îc nh÷ng thµnh tùu chñ yÕu vÒ c¸c mÆt chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ cña §¹i ViÖt thêi Lý-TrÇn-Hå.
2. KÜ n¨ng:
-Ph©n tÝch tranh ¶nh.
-LËp b¶ng thèng kª.
3. Th¸i ®é:
-Gi¸o dôc lßng yªu n­íc , niÒm tù hµo d©n téc, biÕt ¬n tæ tiªn.
II. PH¦¥NG PH¸p
- §µm tho¹i, vÊn ®¸p, nªu vÊn ®Ò.
III. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: B¶ng phô
2. Häc sinh: sgk
IV. TiÕn tr×nh d¹y häc.
1. æn ®Þnh tæ chøc (1p)
Ngµy gi¶ng
 TiÕt
 Líp
SÜ sè+kiÓm tra miÖng
2. KiÓm tra bµi cò.( 8p)
? Em h·y tr×nh bµy néi dung nh÷ng c¶i c¸ch cña Hå QuÝ Ly ? 
? Nh÷ng c¶i c¸ch cña Hå QuÝ Ly cã t¸c dông vµ h¹n chÕ g× ?
* KiÓm tra:
3. Bài míi( 30p)
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
15p
15p
- Em h·y nh¾c l¹i sù thµnh lËp nhµ Lý vµ nhµ TrÇn?
GV h­íng dÉn HS lËp b¶ng thèng kª theo mÉu
- Sö dông b¶ng phô
- Em h·y ph©n tÝch ®­êng lèi ®¸nh giÆc trong mçi cuéc k/c ?
- KÓ tªn nh÷ng tÊm g­¬ng tiªu biÓu trong mçi cuéc k/c ®ã ?
- Tr×nh bµy nguyªn nh©n th¾ng lîi, ý nghÜa lÞch sö cña c¸c cuéc k/c ?
1. C¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng x©m l­îc thêi Lý-TrÇn.
T/gian
Tªn cuéc k/c
Lùc l­îng 
qu©n xl
- 1075-1077
- 1258
- 1285
- 1287-1288
- Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Tèng
- Cuéc kh¸ng chiÕn lÇn thø nhÊt chèng qu©n M«ng Cæ
- Cuéc k/c lÇn 2 chèng qu©n Nguyªn
- Cuéc k/c lÇn 3
- 20v qu©n + 10v d©n phu
- 3v qu©n
- 50v qu©n
- 30v qu©n
2. DiÔn biÕn c¸c cuéc kh¸ng chiÕn thêi Lý-TrÇn
- §­êng lèi chèng giÆc trong mçi cuéc kh¸ng chiÕn: 
+ Kh¸ng chiÕn chèng Tèng: “ Tiªn ph¸t chÕ nh©n”, tÊn c«ng giÆc tr­íc ®Ó chÆn thÕ m¹nh cña giÆc
+ Kh¸ng chiÕn chèng M«ng – Nguyªn: tr¸nh chç m¹nh, ®¸nh chç yÕu, “ v­êng kh«ng nhµ trèng”
- Nh÷ng g­¬ng tiªu biÓu: Lý Th­êng KiÖt, TrÇn Quèc TuÊn, TrÇn Nh©n T«ng, TrÇn Kh¸nh D­, TrÇn Quang Kh¶i.
- Tinh thÇn ®oµn kÕt: qu©n-d©n
- Nguyªn nh©n th¾ng lîi, ý nghÜa lÞch sö: 
+ Nguyªn nh©n: Sù chuÈn bÞ chu ®¸o, tinh thÇn ®oµn kÕt, kÕ s¸ch ®éc ®¸o
+ ý nghÜa: B¶o vÖ nÒn ®éc lËp, chñ quyÒn d©n téc, kh¶ng ®Þnh søc m¹nh, n©ng cao niÒm tù hµo d©n téc
4 .Cñng cè bµi häc( 4p) :
GV hÖ thèng néi dung bµi häc
5. H­íng dÉn HS häc vµ lµm bµi ë nhµ (2p) : HS häc bµi, xem tr­íc bµi míi
V. Rót kinh nghiÖm:
Ngµy so¹n: 8/12/2011
Ch­¬ng IV: §¹i ViÖt thêi Lª s¬
TiÕt 33. Cuéc kh¸ng chiÕn cña nhµ Hå vµ phong trµo khëi nghÜa chèng qu©n Minh ®Çu thÕ kØ XV.
I. Môc tiªu cña bµi häc:
1. KiÕn thøc:
-ThÊy râ ©m m­u vµ nh÷ng hµnh ®éng bµnh tr­íng cña nhµ Minh ®èi víi c¸c n­íc xungquanh tr­íc hÕt lµ §¹i ViÖt.
-N¾m ®­îc diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý nghÜa cña c¸c cuéc khëi nghÜa cña qóy téc TrÇn. Tiªu biÓu lµ cuéc khëi nghÜa cña TrÇn Ng«i, TrÇn Duy Kh¸ng.
2. KÜ n¨ng:
-T­êng thuËt c¸c sù kiÖn lÞch sö.
-§¸nh gi¸ c«ng lao nh©n vËt lÞch sö, ý nghÜa sù kiÖn lÞch sö.
3. Th¸i ®é :
-Gi¸o dôc truyÒn thèng yªu n­íc, ý chÝ anh hïng bÊt khuÊt cña nh©n d©n ta.
II.PH¦¥NG PH¸P: §µm tho¹i, nªu vÊn ®Ò
III. CHUÈN BÞ
1. Gi¸o viªn: -L­îc ®å c¸c cuéc khëi nghÜa ®Çu thÕ kØ XV.
2. Häc sinh: sgk
IV.TiÕn tr×nh tiÕt d¹y
1. æn ®Þnh tæ chóc( 1p)
Ngµy gi¶ng
 TiÕt
 Líp
SÜ sè+kiÓm tra miÖng
2. KiÓm tra bµi cò (5p)
? Em h·y lËp b¶ng thèng kª vÒ c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n x©m l­îc thêi Lý- TrÇn ?
* KiÓm tra:
3. Bµi míi ( 35p)
(T)
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS+ghi b¶ng
10p
15p
10p
 H:§äc sgk.
- V× sao qu©n Minh l¹i x©m l­îc n­íc ta?
G:Dïng lîc ®å m« t¶ cuéc kh¸ng chiÕn.
? V× sao cuéc kh¸ng chiÕn nhµ Hå bÞ thÊt b¹i nhanh chãng?
.
 H:§äc sgk.
? Em h·y nªu nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ chÝnh trÞ cña nhµ Minh?
? VÒ kinh tÕ chóng ®Ò ra chÝnh s¸ch g×?
? Chóng thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch v¨n ho¸ nh­ thÕ nµo?
H:§äc ch÷ nhá sgk.
?Em cã nh÷ng nhËn xÐt g× vÒ c¸c chÝnh s¸ch cai trÞ cña qu©n Minh ®èi víi 
n­íc ta?
GV sö dông l­îc ®å giíi thiÖu vÒ c¸c cuéc khëi nghÜa 
?V× sao c¸c cuéc khëi ngh

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_lop_7_ca_nam.doc