Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

1/Kiến thức.

HS hệ thống hóa các kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới cận đại ( từ thế kỉ XVI – 1917) với các sự kiện tiêu biểu, các nội dung chính của từng giai đoạn.

Kiến thức nâng cao: Tổng hợp kiến thức làm bài tập 1, 2 SGK.

2/ Kỹ năng.

Thống kê các sự kiện chính, đánh giá nhận xét phân tích các nội dung chính cơ bản, thực hành bài tập và lược đồ.

3/ Thái độ, tư tưởng.

Th«ng qua niªn ®¹i, sự kiện, nh©n vËt LS ®• ®­îc häc, gióp häc sinh cã nhËn thøc, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n, tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc cÇn thiÕt cho b¶n th©n.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 190Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẤN 11
 TIẾT 21, 22 – LS8 
 Ngày soạn : 23 / 10/ 2014.
 Ngày dạy: 
Bài 14: ¤n tËp lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i
(Tõ gi÷a thÓ kû XVI ®Õn n¨m 1917)
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/Kiến thức.
HS hệ thống hóa các kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới cận đại ( từ thế kỉ XVI – 1917) với các sự kiện tiêu biểu, các nội dung chính của từng giai đoạn.
Kiến thức nâng cao: Tổng hợp kiến thức làm bài tập 1, 2 SGK.
2/ Kỹ năng.
Thống kê các sự kiện chính, đánh giá nhận xét phân tích các nội dung chính cơ bản, thực hành bài tập và lược đồ.
3/ Thái độ, tư tưởng.
Th«ng qua niªn ®¹i, sự kiện, nh©n vËt LS ®· ®­îc häc, gióp häc sinh cã nhËn thøc, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n, tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc cÇn thiÕt cho b¶n th©n.
I/ CHUẨN BỊ.
GV. Bản lược đồ Đông Nam Á (thế kỷ XIX – XX). Bảng phụ, phiếu bài tập.
HS. Bảng nhóm, xem trước các câu hỏi trong SGK.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: Chữa bài kiểm tra.
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng.
Hoạt động 1.
Ñieàn söï kieän lòch söû chính lòch söû theá giôùi caän ñaïi vaøo baûng heä thoáng kieán thöùc 
GV: Yeâu caàu hoïc sinh kẻ baûng, ñieàn söï kieän chính döôùi söï höôùng daãn cuûa giaùo vieân, chuù yù coät keát quaû.
GV: Söû duïng baûng thoáng keâ nhöõng söï kieän chính cuûa lòch söû theá giôùi caän ñaïi ñeå boå sung hoaøn thieän phaàn laäp baûng thoáng keâ cuûa HS.
GV cho HS tham gia trò chơi trắc nghiệm trí nhớ.
GV thông báo thể lệ trò chơi như sau:
- Cô đọc câu hỏi và đáp án nhanh (2 lần các nhóm trả lời – nhóm nào đúng nhiều cho điểm miệng 8- 10 đ)
GV xây dựng 5- 10 câu hỏi mà thôi.
Hoạt động 2. 
HSKG cho Hoạt động nhóm.
HSYK gợi ý từng câu hỏi để HS trả lời.
GV nêu Khái quát được nội dung chủ yếu lòch söû theá giôùi caän ñaïi
GV toå chöùc HS thaûo luaän nhoùm trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập
Câu1: Qua caùc cuoäc CMTS, em thaáy muïc tieâu maø cuoäc CMTS ñaët ra laø gì? Coù ñaït ñöôïc khoâng?
Câu2: Nguyeân nhaân chung naøo laøm buøng noå caùc cuoäc CMTS?
Câu 3: Hãy giaûi thích söï hình thaønh caùc coâng ty ñoäc quyeàn.
Câu 4: Nhöõng neùt chính cuûa phong traøo CN quoác teá töø cuoái theá kæ XVIII-ñaàu theá kæ XX?
Câu 5: Vì sao phong traøo giaûi phoùng daân toäc phaùt trieån maïnh meõ ôû khaép caùc chaâu AÙ, Phi, Mó latinh? Neâu teân caùc phong traøo tieâu bieåu?
Câu 6: Keå teân nhöõng thaønh töïu KH-KT, vaên hoïc-ngheä thuaät maø nhaân loaïi ñaït ñöôïc ôû thôøi caän ñaïi? Tại sao Chiến tranh thế giới thứ nhất hậu quả lại nặng nề như vậy.
GV kết luận nội dung bằng bẳng sơ đồ tổng kết .
Tiết 22.
Hoạt động 3.
GV xây dựng 10 câu hỏi trắc nghiệm thực hiện lồng ghép với trò chơi ai nhớ hay hơn.
GV cho HS chơi trò chơi giải mã lịch sử (3 bảng mã) thực hiện trong 15 phút .
GV nhận xét kết luận cho điểm khích lệ các nhóm thực hiện tốt bài tập.
GV cho 2 HS đại diện nhóm lên quan sát lược đồ sau đó trả lời câu hỏi của GV.
GV tổng kết hết bài.
HS tiến hành thực hiện hoạt động nhóm. 5 phút 
Mỗi nhóm 2 sự kiện.
HS ghi nhận bài học cho hoàn chỉnh sau khi GV chữa lại.
HS tổ chức hoạt động nhóm, nghe thể lệ trò chơi và tiến hành thực hiện trò chơi trong thời gian 5 phút.
HS hoạt động nhóm ,bóc thăm trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập.
HS: Laät ñoå cheá ñoä phong kieán, môû ñöôøng cho CNTB phaùt trieån->CNTB ñöôïc xaùc laäp treân phaïm vi theá giôùi.
HS: Söï kìm haõm cheá ñoä PK ñaõ loãi thôøi vôùi neàn SX TBCN ñang ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ.
HS: Bước sang những 1870 về sau các nước TBCN bước sang đế quốc như Anh, Pháp ,Đức, Mĩ đã phát triển kinh tế từ tự do cạnh tranh buôn bán chuyển sang liên doanh hợp tác từ đó các TB độc quyền ra đời ở các đế quốc.
HS: Có sự thay đỏi lớn
- Lực lượng đông đảo.
- Hình thức đấu Tranh chủ yếu là bãi công, đình công đòi tăng lương giảm giờ làm, thành lập tổ chức công đoàn, Đảng(Từ tự phát chuyển sang tự giác)
- Có tổ chức Đảng Cộng Sản lãnh đạo (QTI, QTII)
- Nhân thức theo CN Mác.
HS: Söï phaùt trieån cuûa CNTB, söï thoáng trò cuûa CNTDlàm các nước trở nên mất độc lập tự do, cuốc sông người dân quá đói khổ bởi những chính sách thuộc địa cúa TDĐQ quá tàn bạo nặng nề. 
-Dựa vào SGK nêu các phong trào tiêu biểu.
HS: Dự vào bài 4, 8 trả lời.
- Do KHKT phát triển tạo được nhiều thành tự trong lĩnh vực quân sự,( Các phượng tiện , vũ khí chiến tranh hiện đại gây nhiều thiệt hại..)
HS quan sát hiểu sơ đồ tư duy.
HS nghe ghi nhớ nội dung bài học.
HS thực hành theo nhóm 1 – 2 phút.
I. Nhöõng söï kieän lòch söû chính:
THÔØI GIAN
SÖÏ KIEÄN
KEÁT QUAÛ
8.1566
CM Haø Lan
Laät ñoå aùch thoáng trò cuûa vöông quoác TBN.
1640-1688
CMTS Anh
Lật đổ chế độ pk Anh.
1775-1776
Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đđđịa Anh ở BM
Giaønh ñược đñộc lập, Hôïp chuùng quoác Mó ra ñôøi
1789-1794
CMTS Phaùp
Phaù boû taän goác chế độ pk, aûnh höôûng saâu roäng treân phaïm vi theá giôùi.
2-1848
Tuyeân ngoân cuûa ÑCS
Cung caáp lí luaän CM ñaàu tieân cuûa g/c voâ saûn laät ñoå CNTB.
1848-1849
Phong traøo CM ôû P vaø Ñ
Quoác teá 1 ñöôïc thaønh laäp (1848)
1868
Minh Trò Duy Taân
Giử được chủ quyền.NB trôû thaønh 1 nöôùc TBCN0
1871
Coâng xaõ Pari
Laät ñoå chính quyeàn cuûa g/c TS. Thaønh laäp “nhà nước kieåu môùi” cuûa g/c VS.
1911
CM Taân Hôïi ôû TQ
Laät ñoå cñ pk TQ.Nöôùc TH daân quoác ra ñôøi. 
1914-1918
Chiến tranh thế giới I
Phe Hieäp öôùc giaønh thaéng lôïi
II.Nhöõng nội dung chủ yếu :
+CMTS vµ sù ph¸t triÓn cña CNTB.
+ Sù XL thuéc ®Þa cña CNTB ®­îc ®Èy m¹nh.
+ PT c«ng nh©n quèc tÕ bïng næ m¹nh mÏ.
+ KHKT-VHNT cña ng­êi lo¹i ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu.
+ Sù ph¸t triÓn kh«ng ®iÒu kiÖn cña CNTB -> CTTGI bñng næ 
III. Bµi tËp thùc hµnh.
1/ Tr¾c nghiÖm
a/ Trò chơi ai nhớ hay hơn.
b/ Giải mã lịch sử.
Bảng mã 1.
-Hà Lan
- 1568
- CMTS đầu tiên .
Bảng mã 2.
- 1640- 1688.
- Pháp
- Nga Hoàng.
Bảng mã 3.
- Mác- A8nghen.
- Tuyên ngôn ĐCS.
- Lê Nin.
2/ thực hành lược đồ.
Xác định các quốc gia trên bảng lược đồ.
4/ Cñng cè- luyện tập: 
Yªu cÇu hs nh¾c l¹i nh÷ng sù kiÖn, néi dung chÝnh lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i
*H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®Çu c©u em cho lµ ®óng:
1/ Cuéc c¸ch m¹ng TS diÔn ra d­íi h×nh thøc lµ cuéc chiÕn tranh giµnh ®éc lËp
CNTS Anh TK XVII
CM MÜ cuèi TK XVIII
CM Ph¸p cuèi TK XVIII
CM Nga cuèi TK XVIII
2/ Cuéc c¸ch m¹ng TS diÔn ra d­íi h×nh thøc lµ cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt tõ trªn xuèng
A. CNTS Anh TK XVII
B. CM Ph¸p cuèi TK XVIII
C. Thèng nhÊt §øc 
D. Thèng nhÊt Italia
3/ §iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a CMTS Ph¸p TK XVIII víi c¸ch m¹ng Nga 1905-1907:
nhiÖm vô c¸ch m¹ng
Lùc l­îng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng
TÝnh chÊt cña cuéc c¸ch m¹ng
§éng lùc cña c¸ch m¹ng
* Hoµn thµnh c¸c c©u sau 
4/ ng­êi s¸ng lËp ra TQ ®ång minh héi .
5/ T¸c gi· cña tuyªn ng«n §CS lµ..
6/ Ng­êi ph¸t minh ra ®éng c¬ h¬i n­íc ............................
5/ H­íng dÉn - Dặn dò.
Chú ý hoàn thành bảng thống kê sự kiện.
Cần học thuộc các nội dung chính
Xem trước bài 15 chuẩn bị cho tiết sau.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
..
 Phần ký duyệt.
 Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 11 - LS8.doc