Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 16: Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

1/Kiến thức.

HS nắm được:

-Coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Lieân Xoâ töø 1925-1941 có nhöõng thaønh töïu

(trong moät thôøi gian ngaén ñaõ ñöa Lieân Xoâ trôû thaønh cöôøng quoác veà coâng nghieäp, noâng nghieäp, quaân söï) . hiểu được moät soá sai laàm thieáu soùt.

2/ Kỹ năng.

- Phân tích giải sự kiện lịch sử, thống kê thành tựu và các sự kiện lịch sử.

HSKG: Kĩ năng tập hợp tư liệu, sự kiện để đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng.

3/ Thái độ, tư tưởng.

Tỏ thái độ tôn kính những nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại (Lê-nin).

Thể hiện sự thân thiên trong sự hợp tác quốc tế . Tự hào về những thành tựu mà LX đạt được có ảnh hưởng đến Việt Nam.

 

doc 9 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 17/04/2017 Lượt xem 206Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 16: Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 4 / 11/ 2014.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 13
 TIẾT 25 – LS8 
Bài 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921- 1941)
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/Kiến thức.
HS nắm được:
-Coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Lieân Xoâ töø 1925-1941 có nhöõng thaønh töïu
(trong moät thôøi gian ngaén ñaõ ñöa Lieân Xoâ trôû thaønh cöôøng quoác veà coâng nghieäp, noâng nghieäp, quaân söï) . hiểu được moät soá sai laàm thieáu soùt.
2/ Kỹ năng.
- Phân tích giải sự kiện lịch sử, thống kê thành tựu và các sự kiện lịch sử.
HSKG: Kĩ năng tập hợp tư liệu, sự kiện để đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng.
3/ Thái độ, tư tưởng.
Tỏ thái độ tôn kính những nhà lãnh đạo cách mạng vĩ đại (Lê-nin).
Thể hiện sự thân thiên trong sự hợp tác quốc tế . Tự hào về những thành tựu mà LX đạt được có ảnh hưởng đến Việt Nam.
I/ CHUẨN BỊ.
GV.Sưu tầm tranh ảnh, (Máy chiếu nếu cần thiết).
HS. Bảng nhóm, xem trước các câu hỏi trong SGK.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
HSYK: Làm bài tập trắc nghiệm.
Hãy cho biết những sự kiện chính diễn ra trong các móc thời gian sau?
a/ 23/2 (8/3) ---- (9 vạn nữ công nhân .biểu tình)
b/27/2 (12/3)-----(Đảng Bôn- sê-vích lãnh đạo CN cả nước biến cuộc biểu tình thành khở nghĩa vũ trang).
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò.
Ghi bảng
Hoạt động 1.
GV cho HS ñoïc phaàn ñaàu SGK trang 82,83 vaø cho xem hình 58.
?Em bieát gì veà tình hình nöôùc Nga tröôùc khi thöïc hieän chính saùch kinh teá môùi ?
?Quan saùt böùc hình 58 em neâu nhaän xeùt veà tình hình nöôùc Nga tröôùc caùch maïng .
GV khai thaùc theâm thoâng tin veà hình 58: 
- Ñaây laø böùc tranh cuûa moät hoaï só voâ danh ñöôïc phoå bieán roäng raõi ôû Nga naêm 1921, ghi laïi hình aûnh kieät queä cuûa nöùôc Nga sau chieán tranh: ñoùi reùt, beänh taât, nhaø maùy coâng xöôûng bò taøn phaù, baïo loaïn nhieàu nôi Phía beân traùi laø hình aûnh nhöõng ngöôøi noâng daân, coâng nhaân, chieán só tay caàm buùa, tay rìu quyeát taâm tuyeân chieán vôùi haäu quaû cuûa chieán tranh, xaây döïng ñaát nöôùc
?Haõy neâu noäi dung chính cuûa chính saùch kinh teá môùi 
Baõi boû cheá ñoä tröng thu löông thöïc thöøa, thay theá baèng cheá ñoä thu thueá löông thöïc, thöïc hieän töï do buoân baùn, môû laïi caùc chôï, cho pheùp tö nhaân ñöôïc môû caùc xí nghieäp nhoû vaø khuyeán khích tö baûn nöùôc ngoaøi ñaàu tö, kinh doanh..)
?Keát quaû cuûa chính saùch kinh teá môùi?
GV cho HSKG chia nhoùm thaûo luaän vaø laäp baûng so saùnh “Chính saùch kinh teá môùi” vôùi “Chính saùch noâng saûn thôøi chieán” 
?Em haõy neâu nhaän xeùt, ñaùnh giaù cuûa em veà noäi dung chính saùch kinh teá môùi vaø vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Boân-Seâ-Vích trong giai ñoaïn naøy ?
?Taïi sao coù vieäc thaønh laäp Lieân bang Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Xoâ vieát ( Lieân Xoâ) vaøo thaùng 11-1
922?
GV ñuùc keát yù vaø chuyeån sang muïc 2.
Hoạt động 2.
GV yeâu caàu HS ñoïc muïc II SGK trang 84, 85 vaø cho HS xem hình 59,60 SGK. 
? Haõy neâu roõ thöïc traïng neàn kinh teá nöôùc Nga khi baét tay vaøo xaây döïng Chuû nghóa xaõ hoäi ?
? Hãy thống kê những thành tựu quan trọng mà LX đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH.
GV treo bảng phụ thống kê đối chiếu để HS hoàn thiện bảng thống kê.
HS đọc bài và xem hình 58SGK.
HS: khoù khaên, kieät queä: ñoùi reùt, beänh taät, nhaø maùy, coâng xöôûng bò taøn phaù, baïo loaïn nhieàu nôi)
HSKG: Nhận xét.
Cho biết tình hình kinh tế nước Nga: sự dói rét, dịch bệnh.ND Nga quyết tâm chiến đấu chống lại đói khổ..
HS nghe hiểu.
HS: Dựa vào SGK trình bày.
-Baõi boû tröng thu löông thöïc thöøa thay baèng thueá löông thöïc.
Töï do buoân baùn, môû laïi chôï.
Cho pheùp tö nhaân môû xí nghieäp nhoû.
Khuyeán khích tö baûn nöôùc ngoaøi ñaàu tö kinh doanh ôû Nga.
HS: Noâng nghieäp vaø coâng nghieäp ñöôïc phuïc hoài vaø phaùt trieån, ñôøi soáng nhaân daân caûi thieän
HSKG: hoạt động nhóm 3 phút.
HSKG: Chính sách có nội dung rất phù hợp với tình hình đất nước lúc bấy giờ. Nó còn thể hiện rõ khả năng lãnh đạo tài tình sáng suốt của LN – Đảng bôn- sê- vích.
HS: Do đất nước đang khó khăn. Nhà nước còn non trẻ cần có sự hợp tác để cùng nhau phát triển. Muốn tạo nền tản cho CNXH vừa mới hình thành ở Châu Âu.
HS: nghe ghi nhận bài học.
HS đọc bài và quan sát tranh ảnh.
HS: Thực trang nước Nga gặp rất nhiều khó khăn.
HS: Lập bảng thống kê theo mẫu 4 cột (Lĩnh vực. thành tựu, năm, tên nhà khoa học).
HS: theo dõi lập bảng thống kê.
I. Chính saùch kinh teá môùi vaø coâng cuoäc khoâi phuïc kinh teá (1921-1925).
a. Hoaøn caûnh.
- Thaùng 3-1921, Ñaûng Boân seâ vích Nga quyeát ñònh thöïc hieän chính saùch kinh teá môùi do Leâ nin ñeà xöôùng
b. Noäi dung :
Baõi boû tröng thu löông thöïc thöøa thay baèng thueá löông thöïc.
Töï do buoân baùn, môû laïi chôï.
Cho pheùp tö nhaân môû xí nghieäp nhoû.
Khuyeán khích tö baûn nöôùc ngoaøi ñaàu tö kinh doanh ôû Nga.
c. Taùc duïng :
-Phuïc hoài, phaùt trieån kinh teá, caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân.
-Thaùng 12/1922, Lieân bang Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Xoâ vieát(LieânXoâ) thaønh laäp
II.Coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Lieân Xoâ (1925-1942).
 -Nhöõng thaønh töïu trong coâng cuoäc xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Lieân Xoâ(SGK).
- Liên Xô từ 1 nước nông nghiệp trở thành nước công nghiệp đứng đầu châu Âu, thứ 2 sau Mĩ
4/Củng cố - luyện tập.
HSKG: ?Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà LX đạt được nhiều thành tựu như vậy?
(Do có biện pháp chính sách phù hợp kịp thời, có sự đoàn kết hợp sức của nhân dân và Đảng, có Đảng và nhà lãnh đạo tài ba)
GV liên hệ giáo dục tư tưởng HCM cho HS.
5/Hướng dẫn – Dặn dò.
Hướng dẫn HS làm bài tập.
Yêu cầu HS học bài, làm bài tập.
Xem trước bài 17 chuẩn bị cho tiết sau.
I/RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
 Ngày soạn : 5 / 11/ 2014.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 13
 TIẾT 26 – LS8 
Chương II: CHAÂU AÂU VAØ NÖÔÙC MYÕ GIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH
 THEÁ GIÔÙI (1918-1939)
BAØI 17: CHAÂU AÂU GIÖÕA HAI CUOÄC CHIEÁN TRANH
THEÁ GIÔÙI (1918-1939)
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/Kiến thức.
HS nắm được:
- Nhöõng neùt khaùi quaùt veà tình hình Chaâu AÂu trong nhöõng naêm 1918-1939.
- Söï phaùt trieån cuûa phong traøo caùch maïng 1918-1923 ôû chaâu Aâu vaø söï thaønh laäp cuûa Quoác Teá Coäng Saûn.
- Cuoäc ñaïi khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi 1929-1933,phong trào chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh.
2/ Kỹ năng.
- Phân tích giải sự kiện lịch sử, giải mã kênh hình.
HSKG: Kĩ năng so sánh, phân tích các sự kiện lịch sử. Giải thích CNPX
3/ Thái độ, tư tưởng.
Giuùp HS thaáy roõ tính chaát phaûn ñoäng vaø nguy hieåm cuûa chuû nghóa phaùt xít, töø ñoù boài döôõng yù thöùc caêm gheùt chuû nghóa phaùt xít, baûo veä hoøa bình theá giôùi.
I/ CHUẨN BỊ.
GV.Sưu tầm tranh ảnh, bản lược đồ các nước Châu Âu.
HS. Bảng nhóm, xem trước các câu hỏi trong SGK.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
? Em hãy nêu vài nội dung chính trong chính sách cộng sản thời chiến của LX, tác dụng của nó.
 Noäi dung : Baõi boû tröng thu löông thöïc thöøa thay baèng thueá löông thöïc. Töï do buoân baùn, môû laïi chôï, Cho pheùp tö nhaân môû xí nghieäp nhoû. Khuyeán khích tö baûn nöôùc ngoaøi ñaàu tö kinh doanh ôû Nga.
Taùc duïng : Phuïc hoài, phaùt trieån kinh teá, caûi thieän ñôøi soáng nhaân daân. Thaùng 12/1922, Lieân bang Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Xoâ vieát(LieânXoâ) thaønh laäp
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1.
HĐ 1a
GV yeâu caàu HS ñoïc muïc 1 SGK trang 87, 88. 
? Em nhaéc laïi haäu quaû cuûa chieán tranh theá giôùi thöù I ?
? Vôùi haäu quaû ñoù, tình hình caùc nöôùc Tö baûn Chaâu AÂu sau chieán tranh coù nhöõng bieán ñoåi gì?
 ? Tình hình chaâu AÂu sau chieán tranh theá giôùi thöù I chia laøm maáy giai ñoaïn ?
 ?So saùnh tình hình kinh teá, chính trò giai ñoaïn 1918-1923,1924-1929 nhö theá naøo ?
GV treo bảng phụ tổng kết nội dung so sánh.
Naêm 1918-1923
Naêm 1924-1929
Kinh teá: suy suïp
Chính trò: caùch maïng buøng noå => neàn thoáng trò cuûa giai caáp tö saûn khoâng oån ñònh
Kinh teá : Phuïc hoài vaø phaùt trieån nhanh choùng
Chính trò : OÅn ñònh.
? Vì sao giai ñoaïn 1924-1929, caùc nöôùc tö baûn chaâu AÂu böôùc vaøo thôøi kì oån ñònh veà chính trò?
GV söû duïng baûn thoáng keâ saûn löôïng than, theùp cuûa Anh, Phaùp, minh chứng thêm.
? Qua baûng thoáng keâ em coù nhaän xeùt gì veà tình hình saûn xuaát coâng nghieäp ôû ba nöôùc ?
HĐ 1b.
(Hướng dẫn đọc thêm)
Giúp học sinh nhớ được một số cao trào đấu tranh tiêu biểu, (Đức, Ý, Anh ,Pháp..)
- Nắm sơ bộ về hoàn cảnh thành lập quốc tế 2.
Hoaït ñoäng 2.
GV cho HS ñoïc muïc 1 trang 90 SGK 
? Naêm 1929, coù söï kieän gì noåi baät xaûy ra ôû Chaâu Aâu?
?Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán cuoäc khuûng hoaûng thöøa.
GV söû duïng, khai thaùc hình 62 SGK, hoûi. 
? Nhìn vaøo sô ñoà 62, em coù nhaän xeùt gì veà tình hình saûn xuaát ôû Lieân Xoâ vaø Anh trong nhöõng naêm 1929-1931
?Cuoäc khuûng hoaûng naøy gaây ra nhöõng haäu quaû gì 
?Ñöùng tröôùc tình hình ñoù, caùc nöôùc tö baûn ñaõ coù nhöõng bieän phaùp gì ñeå thoaùt khoûi cuoäc khuûng hoaûng ?
? Neâu taùc ñoäng cuûa khuûng hoaûng kinh teá ñoái vôùi nöôùc Ñöùc. 
GV giải thích khái niệm về CN phát xít.
Liên hệ giáo dục tình thần đấu tranh chóng phát xít 
Sơ kết bài học.
HS đọc bài.
HS : 10 triệu người chết , 20 triệu người bị thương,nhiều thành phố làng mạc nhà cửa bị tàn phá, số tiền bồi thường chi chim phí chến tranh 85 tỉ $.
HS: Kinh kết bị suy sụp. Söï xuaát hieän moät soá quoác gia môùi.
HS: Hai giai ñoaïn
1918-1923,1923-1929
HS : Dựa vào SGK trình bày.
HS quan sát ghi nhận bài học.
HS: dựa vào SGK trình bày.
HS nghe hiểu.
HSKG: sự phát triển vượt bật của các nước trong công nghiệp.
HS : đọc lại nội dung trong SGK phần 2 mục I.
HS:
Trả lời những câu hỏi hướng dẫn của GV
HS: đọc bài.
HS: Khuûng hoaûng thöøa
HSKG: Saûn xuaát oà aït, chaïy theo lôïi nhuaän,“cung” vöôït quaù “caàu”, haøng hoaù eá thöøa vì ngöôøi daân khoâng coù tieàn mua.
HS quan sát kênh hình và trả lời câu hỏi.
HSKG: Saûn löôïng saûn xuaát theùp cuûa Lieân Xoâ taêng nhanh, coøn saûn löôïng theùp cuûa Anh tuït haún xuoáng=> Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá khoâng aûnh höôûng tôùi Lieân Xoâ, Khuûng hoaûng laøm cho ngaønh saûn xuaát theùp noùi rieâng vaø caùc ngaønh kinh teá khaùc cuûa Anh bò ñình ñoán
.
HS : dựa vào SGK trình bày.
HS: 
-Anh, Phaùp thoaùt ra khoûi khuûng hoaûng baèng caûi caùch kinh teá, xaõ hoäi
 -Ñöùc, I-ta-li-a, Nhaät ñaõ phaùt xít hoaù cheá ñoä thoáng trò vaø phaùt ñoäng cuoäc chieán tranh ñeå phaân chia laïi theá giôùi.
HS: CN Phát xít hình thành.
HS: nghe hiểu.
HS: nghe hiểu.
I/Châu Âu trong những năm 1918-1929
1. Nhöõng neùt chung .
* Nhöõng naêm 1918-1923 :
- Kinh teá cuûa caùc nöôùc chaâu AÂu ñeàu bò suy suïp.
* Nhöõng naêm 1924-1929 :
- Kinh teá : Phuïc hoài vaø phaùt trieån nhanh choùng.
2. Cao traøo caùch maïng 1918-1923. Quoác teá Coäng saûn thaønh laäp ( đọc thêm).
II. Châu Âu trong những năm 1929-1939 Cuoäc khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi (1929-1939) vaø nhöõng haäu quaû cuûa noù :
1.Nguyeân nhaân :
- Saûn xuaát oà aït, chaïy theo lôïi nhuaän.
- Haøng hoùa eá thöøa, cung vöôït caàu.
- Ngöôøi daân khoâng ñuû söùc mua.
 b. Haäu quaû :
- Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước TBCN, hàng trăm triệu người đói khổ, CN Phát xít xuất hiện.
4/ Củng cố- Luyện tập.
HSTB? Theo em Cuộc khủng hoản kinh tế thế giới để lại hệ quả nghiêm trọng nhất là gì? (CN phát xít xuất hiện – gây ra mầm móng của chiên tranh tg2.)
HSKG: ?Tại sao CN phát xít lại không xuất hiện Ở Anh, hay Pháp.
 (Do Anh, Pháp có chính sách phù hợp để khắc phục tình trạng KHKT của đất nước).
5/ Hướng dẫn – dặn dò.
Yêu cầu HS làm đầy đủ bài tập, học bài.
Xem trước bài 18.
IV/RÚT KINH NGHIỆM SU TIẾT DẠY.
..
 Phần kí duyệt.
 Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 13 - LS 8.doc