Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

1/Kiến thức.

HS nắm được:

 - Nhöõng neùt chung về phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû Châu Á nhất là những phong trào tiêu biểu ở ĐNA.

 - Phong trào maïng Trung Quoác (1919-1939) nắm được nguyên nhân, diễn biến , kết quả.

2/ Kỹ năng.

 - Boài döôõng kó naêng söû duïng baûn ñoà ñeå hieåu lòch söû.

 - Bieát caùch khai thaùc tö lieäu, tranh aûnh lòch söû ñeå nhaän bieát baûn chaát cuûa söï kieän lòch söû.

3/ Thái độ, tư tưởng.

 - Boài döôõng nhaän thöùc veà tính taát yeáu cuûa cuoäc ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân, chuû nghóa ñeá quoác cuûa caùc daân toäc thuoäc ñòa, phuï thuoäc nhaèm giaønh laïi ñoäc laäp daân toäc cuûa caùc nöôùc ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ.

 

doc 6 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 236Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẤN 15
 TIẾT 29 – LS8 
 Ngày soạn : 19 / 11/ 2013.
 Ngày dạy: 
 Bài 20: PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918-1939)
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/Kiến thức.
HS nắm được:
 - Nhöõng neùt chung về phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû Châu Á nhất là những phong trào tiêu biểu ở ĐNA.
 - Phong trào maïng Trung Quoác (1919-1939) nắm được nguyên nhân, diễn biến , kết quả. 
2/ Kỹ năng.
 - Boài döôõng kó naêng söû duïng baûn ñoà ñeå hieåu lòch söû.
 - Bieát caùch khai thaùc tö lieäu, tranh aûnh lòch söû ñeå nhaän bieát baûn chaát cuûa söï kieän lòch söû.
3/ Thái độ, tư tưởng.
 - Boài döôõng nhaän thöùc veà tính taát yeáu cuûa cuoäc ñaáu tranh choáng chuû nghóa thöïc daân, chuû nghóa ñeá quoác cuûa caùc daân toäc thuoäc ñòa, phuï thuoäc nhaèm giaønh laïi ñoäc laäp daân toäc cuûa caùc nöôùc ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ.
I/ CHUẨN BỊ.
GV.Sưu tầm tranh ảnh, bản đồ Châu á.
HS. Bảng nhóm, xem trước các câu hỏi trong SGK.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/ Kiểm tra bài cũ: 
 ? Em hãy cho biết tình hình nước Nhật vào những năm 1922 – 1933.Biện pháp giải quyết. ( Nhật Bản lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế thừa và khủng hoảng tài chính trầm trọng. Biện pháp giải quyết khó khăn Nhật Bna3 tăng cường sử dụng chính sách quân sự hóa để giải quyết mọi vấn đề khó khăn..)
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng.
Hoạt động 1a
GV cho HS ñoïc SGK phaàn I vaø ñaët caâu hoûi:
?Thaéng lôïi cuûa CM thaùng Möôøi Nga vaø söï keát thuùc chieán tranh theá giôùi thöù nhaát ñaõ coù taùc duïng nhö theá naøo ñeán phong traøo giaûi phoùng daân toäc ôû Chaâu AÙ?
GV duøng baûn ñoà caùc nöôùc Chaâu AÙ theá kyû XIX – XX ñeå giôùi thieäu veà phong traøo giaûi phoùng daân toäc ôû Chaâu AÙ . 
GV Nhận xét đánh giá cách trình bày của HS
? Phong traøo giaûi phoùng daân toäc ôû Chaâu AÙ sau chieán tranh Theá giôùi thöù nhaát coù quy moâ nhö theá naøo?
?Neùt môùi cuûa phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû Chaâu AÙ sau chieán tranh theá giôùi thöù nhaát laø gì?
GV môû roäng, nhaän xeùt vaø lieân heä tình hình VN luùc baáy giôø.
Hoạt động 1b.
 GV dieãn giaûi veà tình hình Trung Quoác giöõa hai cuïoâc chieán tranh dieãn ra vôùi nhöõng söï kieän phong phuù vaø dieãn bieán phöùc taïp
 GV trình baøy veà phong traøo Nguõ Töù.
 GV cho HS thaûo luaän: 
?Vì sao noùi phong traøo Nguõ Töù môû ñaàu cho cao traøo caùch maïng ôû Trung Quoác? 
?Ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác ra ñôøi trong hoaøn caûnh nhö theá naøo?
 GV trình baøy sô löôïc veà cuoäc chieán tranh caùch maïng 1926-1927 vaø cuoäc noäi chieán 1927 –1937 ( löu yù söï kieän Vaïn Lyù tröôøng chinh 1934)
 ?Vì sao naêm 1937, Ñaûng Coäng Saûn laïi baét tay hôïp taùc vôùi Quoác daân Ñaûng?
GV ñuùc keát vaø lieân heä thöïc teá giaùo duïc tö töôûng cho HS
 Sơ kết tiết 29.
Tiết 30.
Ngày dạy: ...............................
Hoạt động 2 a.
?Tình hình chung caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ ñaàu theá kyû XX nhö theá naøo?
GV yeâu caàu HS leân baûn ñoà duøng löôïc ñoà Ñoâng Nam AÙ ñeå chæ caùc nöôùc thuïoâc ñòa cuûa caùc ñeá quoác thöïc daân khaùc nhau
GV cho HS thaûo luaän theo nhoùm:
 ?Neùt môùi cuûa phong traøo giaûi phoùng daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ trong nhöõng naêm 1918-1939 laø gì?
?Söï thaønh laäp caùc ñaûng coäng saûn coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ?
?Neâu moät soá phong traøo tieâu bieåu coù taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû Ñoâng Nam AÙ?
Hoạt động 2 b.
GV cho HS ñoïc phaàn 2 trang 102 SGK.
? Phong traøo ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp ôû caùc nöôùc Ñoâng Döông ntn ?
 GV dieãn giaûi veà cuoäc caùch maïng ôû In –ñoâ –neâ –xi –a vaø cho HS xem hình 74 SGK
?Ñeán naêm 1940, khi phaùt xít Nhaät traøn vaøo Ñoâng Nam AÙ thì phong traøo ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp daân tộc ñaõ coù söï thay ñoåi gì?
 GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø giaûi thích theâm
 GV lieân heä thöïc teá vaø giaùo duïc tö töôûng HS và lòng yêu chuộng hòa bình.
GV kết thúc bài học khi hướng dẫn HS trả lời những câu hỏi sau mục bài.
HS Đọc bài.
HS: Là động lực thúc đẩy cho các phong trào đấu tranh giải phóng độc lập dân tộc ở các nước trên thế giới nhất là Châu á,Phi, Mỹ la tinh. ĐNA.
HS thực hành xác định vị trí các nước trên bản đồ.
HS ghi nhận bài học.
HS: Quy mô rất rộng lớn. nổi bật nhất là ở trung quốc và ĐNA.
HS thảo luận nhận xét.
-Giai caáp coâng nhaân tích cöïc tham gia ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp vaø ôû nhieàu nöôùc ñaõ giöõ ñöôïc vò trí laõnh ñaïo.
- Caùc Đaûng coäng saûn laàn löôït ñöôïc thaønh laäp ôû moät soá nöôùc: Trung Quoác, AÁn Ñoä, In – ñoâ –neâ –xi –a, Vieät Nam, Maõ lai, Xieâm vaø Philippin vaø giöõ vai troø laõnh ñaïo.
HS nghe ghi nhận bài học.
HS nghe hiểu bài.
HS nghe ghi nhận bài học.
HS Thảo luận nhóm trình bày.
- Vì lực lượng , đối tượng tham gia phong trào khá đông đảo.
- Mục tiêu của phong trào là đấu tranh chống đế quốc bảo vệ đất nước.
HS: Dựa vào SGK trình bày.
HS nghe hiểu, ghi nhận bài học.
HS :
- Vì Trung quốc phải đối đầu với khó khăn Phát xít xâm chiếm hoành hành mọi nơi.
- Vì Nhaät Baûn phaùt ñoäng cuïoâc chieán tranh xaâm löôïc Trung Quoác.
HS Nghe ghi nhận bài học.
HS: Ñeàu trôû thaønh thuïoâc ñòa hoaëc nöûa thuoäc ñòa cuûa chuû nghóa thöïc daân.
Phong traøo ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp daân toäc phaùt trieån
HS Thực hành xác định vị trí các quốc gia trên bản lược đồ.
HS Thảo luận nhóm 2 phút.
- Có Đảng lãnh đạo
- Hình thức đấu tranh chủ yếu là chính trị và bạo động vũ trang.
- Nhiều tầng lớp tham gia trong đó có cả binh lính
HS: Các phong trào có kết quả thắng lợi nhiều hơn, phong trào diễn ra sôi nổi .
HS: Dựa vào SGK trình bày.
HS Đọc bài.
HS: Dựa vào SGK trình bày.
HS nghe hiểu ghi nhận bài học.
HS : Phong trào đấu tranh càng sôi nổi hơn. Quyết liệt hơn nhưng cũng gặp nhiều khó khăn hơn.
- Mục tiêu chóng đế quốc được chuyển sang Phát xít.
HS Nghe , hiểu ghi nhận bài học.
HS làm bài tập.
I.Nhöõng neùt chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á. cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939
1.Nhöõng neùt chung 
-Phong traøo leân cao vaø lan roäng khaép caùc khu vöïc ở châu Á, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.
-Caùc Ñaûng coäng saûn ñöïôc thaønh laäp vaø giöõ vai troø laõnh ñaïo phong traøo caùch maïng ôû moät soá nöôùc nhö Trung Quoác, Vieät Nam.
2.Caùch maïng Trung Quoác trong nhöõng naêm 1919-1939.
-Phong traøo Nguõ Töù buøng noå ngaøy 4-5-1919 môû ñaàu baèng cuïoâc bieåu tình cuûa hoïc sinh yeâu nöôùc ôû Baéc Kinh, choáng laïi aâm möu xaâu xeù Trung Quoác cuûa caùc nöôùc ñeá quoác.
-Thaùng 7-1921 Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác thaønh laäp
-1926-1927 chieán tranh caùch maïng choáng ñeá quoác
-1927-1937: Noäi chieán choáng taäp ñoaøn Töôûng Giôùi Thaïch
-Töø thaùng 7-1937, Quoác – Coäng hôïp taùc choáng phaùt xít Nhaät
II.PHONG TRAØO ÑOÄC LAÄP DAÂN TOÄC ÔÛ ÑOÂNG NAM AÙ:
1.Tình hình chung:
 -Ñaàu theá kyû XX, haàu heát caùc nöùôc Ñoâng Nam AÙ laø thuïoâc ñòa cuûa thöïc daân.
- Chịu ảnh hưởng của chieán tranh theá giôùi thöù nhaát, cách mạng Tháng Mười Nga phong traøo ñaáu tranh choáng ñeá quoác leân cao
® Söï thaønh laäp caùc Đaûng coäng saûn 
 -Giai caáp daân chuû tö saûn có bước tiến bộ rõ rệt 
2.Phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû moät soá nöôùc Ñoâng Nam AÙ.
-ÔÛ Ñoâng Döông : cuoäc ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp ñöôïc tieán haønh döôí nhieàu hình thöùc phong phuù vôùi söï tham gia ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân
-Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ haûi ñaûo cuõng dieãn ra nhöõng phong traøo yeâu nöôùc choáng thöïc daân loâi cuoán haøng trieäu ngöôøi tham gia, tieâu bieåu laø phong traøo ñoäc laäp daân toäc ôû In –ñoâ –neâ –xi –a
4. Cuûng coá : 
 - Ñaàu theá kyû XX, nhöõng nöôùc naøo trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ trôû thaønh thuoäc ñòa cuûa caùc nöôùc ñeá quoác? ( Dựa vào mục 1b trả lời)
 -Phong traøo ñaáu tranh choáng thöïc daân Phaùp ôû caùc nöôùc Ñoâng Döông? (Dựa vào mục 2b trả lời )
5/Höôùng daãn veà nhaø.
- Yều cầu HS học thuộc bài và làm bài đầy đủ.
- Neâu nhöõng nguyeân nhaân saâu xa vaø tröïc tieáp daãn ñeán cuoäc chieán tranh theá giôùi thöù 2 buøng noå .
 -Dieãn bieán chieán tranh theá giôùi thöù II ôû giai ñoaïn I khi phe Phaùt xít naém quyeàn chuû ñoäng.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
 Phần kí duyệt.
 Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 15 -LS8.doc