Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

1/Kiến thức.

HS nắm được:

-Nguyên nhhân xảy ra của các cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp đối với VN ở thế kỉ XIX. Nguyên nhân và quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.

-Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chốngxâm lược Pháp nổ ra gay từ những ngày đầu thể hiện rõ ở mặt trận Đà Nẵng, Gia Định và các tỉnh Nam Kì.

2/ Kỹ năng

Rèn luyện Học sinh kĩ năng quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ, các tư liệu lịch sử, văn học để minh hoạ, nắm sâu những nội dung cơ bản.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 2771Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 2 / 1/ 2015.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 20 , 21
 TIẾT 36 , 37– LS8 
Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1858 ĐẾN NĂM 1918.
Chương 1: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX.
Bài 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873.
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/Kiến thức.
HS nắm được:
-Nguyeân nhhaân xảy ra cuûa caùc cuoäc chieán tranh xaâm löôïc của Pháp đối với VN ở theá kæ XIX. Nguyeân nhaân vaø quaù trình xaâm löôïc Vieät Nam cuûa thöïc daân Phaùp.
-Cuoäc khaùng chiến anh duõng cuûa nhaân daân Vieät Nam choángxaâm löôïc Phaùp noå ra gay töø nhöõng ngaøy ñaàu theå hieän roõ ôû maët traän Ñaø Naüng, Gia Ñònh vaø caùc tænh Nam Kì.
2/ Kỹ năng
Reøn luyeän Hoïc sinh kó naêng quan saùt tranh aûnh, söû duïng baûn ñoà, caùc tö lieäu lòch söû, vaên hoïc ñeå minh hoaï, naém saâu nhöõng noäi dung cô baûn.
3/ Thái độ, tư tưởng.
- Nhận thấy được bản chaát tham lam, taøn baïo, hieáu chieán cuûa chuû nghóa thöïc daân.
-Tự hào trước tinh thaàn baát khuaát kieân cöôøng choáng ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta trong nhöõng ngaøy ñaàu tieân choáng Phaùp. Cuõng nhö thaùi ñoä heøn yeáu, baïc nhöôïc cuûa giai caáp phong kieán.
II/ CHUẨN BỊ.
GV: Bảng phụ. Sưu tầm thêm tranh ảnh.
HS. Bảng nhóm. Soạn trước các câu hỏi.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/Kiểm tra bài cũ: 
 Không kiểm tra , kiểm tra kết hợp trong khi làm học bài mới.
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng
Hoạt động 1.
Yêu cầu HS đọc bài.
?Tình hình nhaø Nguyeãn nöûa ñaàu theá kæ XIX như thế nào?
?Nguyeân nhaân Phaùp xaâm löôïc nöôùc ta laø gì?
GV nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh.
?Thöïc daân Phaùp xaâm löôïc nöôùc ta nhö theá naøo? Vì sao chuùng choïn Ñaø Naüng laø muïc tieâu taán coâng vaøo nöôùc ta?
?Böôùc ñaàu quaân Phaùp ñaõ thaáât baïi nhö theá naøo?
Tiết 37.
 Ngày dạy: ........................
Hoạt động 2.
?Vì sao phaùp laïi choïn Gia Ñònh laøm muïc tieâu taán coâng sau Đà Nẵng?
?Nhaän xeùt thaùi ñoä choáng Phaùp cuûa trieàu ñình Hueá? Nhaân daân Gia Ñònh ra sao?
Yêu câu HS nêu hết các sự kiện chính trong diễn biến.
?Trình baøy noäi dung cô baûn cuûa hieäp öôùc 5-6-1862?
?Nguyeân nhaân naøo khieán nhaø Nguyeãn kí hieäp öôùc Nhaâm Tuaát? Ñaùnh giaù cuûa em veà hieäp öôùc 1862?
?Thaùi ñoä cuûa nhaân daân ta tröôùc vieäc trieàu ñình kí hieäp öôùc?
GV tổng kết kết thúc bài học.
HS đọc bài theo yêu cầu của GV.
HS: Nhà nguyễn suy yếu, mục nát.Nguyễn sử dụng chính sách đóng cửa trong kinhn tế.
HS: dựa vào SGK trình bày.
HS nghe ghi nhận bài học.
HS dựa vào SGK trình bày.
-Ý 2: Vì Đà nẵng là nơi thuận lợi nhất cho việc xâm lược ta mặc khác ĐN là dựa thóc lớn của MT, có đường GT thuận lợi cho Pháp đánh lên phía bắc hoặc xuống phía nam và các nước lân cận khác.
HS: bị kìm chân tại chổ suốt 3 tháng liền , phá vỡ kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.
HS dựa vào SGK trình bày.
HS: Trieàu ñình khoâng kieân quyeát choáng Phaùp. Nhaân daân Gia Ñònh töï ñoäng khaùng chiến.
HS thống kê các sự kiện chính.
HS dựa vào SGK trình bày.
HS thảo luận 5 phút ghi kết ở bảng nhóm.
+Nhaø Nguyeãn nhaân nhöôïng cho Phaùp ñeå baûo veä quyeàn lôïi giai caáp,doøng hoï,raûnh tay phía nam ñeå ñoái pho vôùi phong traøo noâng daân phía Baéc.
+Hieäp öôùc ñaõ vi phaïm chuû quyeàn nöôùc ta.(caét ñaát cho Phaùp).
+Nhaø Nguyeãn phaûi chòu traùch nhieäm veà vieäc ñaõ ñeå maát moät phaàn laõnh thoå vaøo tay giaëc.
HS: +Nhaân daân khoâng naûn chí, tieáp tuïc töï ñoäng đứng daäy khaùng chieán choáng Phaùp, baûo veä ñoäc laäp daân toäc.
I.Thöïc daân Phaùp xaâm löôïc VN.
1.Chieán söï ôû Ñaø Naüng nhöõng naêm 1858-1859
a.Nguyeân nhaân:
Chuû nghóa tö baûn phaùt trieån caàn nguyeân lieäu vaø thò tröôøng.
-Vieät Nam coù vò trí quan troïng giaøu taøi nguyeân cheá ñoä phong kieán suy yeáu.
b.Dieãn bieán:
-1-9-1858 Phaùp taán coâng Ñaø Naüng baét ñaàu cuoäc xaâm löôïc nöôùc ta.
-Quaân ta anh duõng choáng traû laøm thaát baïi keá hoaïch “Ñaùnh nhanh thaéng nhanh” cuûa Phaùp.
2.Chieán söï ôû Gia Ñònh naêm 1859.
Thaùng 2-1859 Phaùp keùo vaøo Gia Ñònh.
-Trieàu ñình khoâng kieân quyeát choáng Phaùp 
-Nhaân daân Gia Ñònh töï ñoäng khaùng.
-2-1861 Phaùp chieám 3 tænh mieàn ñoâng vaø Vónh Long.
-5-6-1862 trieàu ñình kí hieäp öôùc Nhaâm Tuaát nhöôïng cho Phaùp nhieàu quyeàn lôïi.
4/Củng cố - luyện tập.
GV cho hs chơi trò chơi trắc nghiệm trí nhớ để hệ thống sự kiện chchinh1 trong bài học vùa qua.
?em có thái độ và nhận xét ra sao trước sự việc Nhà Nguyễn kí hiệp ước 1862?( không đồng tình, Nà Nguyễn thật sự đã nhượng bộ Pháp vì lợi ít của hoàng tộc, bỏ đi lợi ít quốc gia.)
5/Dặn dò.
Yêu cầu HS làm bài tập đầy đủ, học bài tốt.
 Xem trước bài mới , có thể sưu tầm tranh ảnh về nguyễn Trung Trực. Nguyễn Tri Phương, Trương Định........
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Phần kí duyệt.
 Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 20- LS8.doc