Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 27: Khởi nghĩa nông dân Yên Thế và phong trào chống pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

1/Kiến thức.

HS nắm được:

Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Nông dân yên thế và phong trào chống thực dân Pháp của đồng bào miền núi.

- Nắm được những cuộc đấu tranh tiêu biểu của các phong trào đấu tranh của nhân dân miền núi.

-Kiến thức nâng cao: Sử dụng lược đồ. So sánh, phân tích, đánh giá. Làm bài tập 1 sgk T 133.

2/ Kỹ năng.

Söû duïng kyõ naêng toång hôïp, phaân tích, moâ taû nhöõng neùt chính cuûa các cuïoâc khôûi nghĩa.

3/ Thái độ, tư tưởng.

 Tỏ thái độ tự hào và tôn trọng những vị lãnh đạo trong cuộc khởi nghĩa.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử 8 - Bài 27: Khởi nghĩa nông dân Yên Thế và phong trào chống pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỷ XIX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn : 7 / 2/ 2015.
 Ngày dạy: 
 TUẤN 26
 TIẾT 42 - LS8 
Bài 27:
KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀOCHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỶ XIX.
I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1/Kiến thức.
HS nắm được:
Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Nông dân yên thế và phong trào chống thực dân Pháp của đồng bào miền núi.
- Nắm được những cuộc đấu tranh tiêu biểu của các phong trào đấu tranh của nhân dân miền núi.
-Kiến thức nâng cao: Sử dụng lược đồ. So sánh, phân tích, đánh giá. Làm bài tập 1 sgk T 133.
2/ Kỹ năng.
Söû duïng kyõ naêng toång hôïp, phaân tích, moâ taû nhöõng neùt chính cuûa các cuïoâc khôûi nghĩa.
3/ Thái độ, tư tưởng.
 Tỏ thái độ tự hào và tôn trọng những vị lãnh đạo trong cuộc khởi nghĩa.
I/ CHUẨN BỊ.
GV: Bảng phụ. Sưu tầm thêm tranh ảnh.bảng lược đồ khởi nghĩa Nông dân Yên Thế.
HS. Bảng nhóm. Soạn trước các câu hỏi.
III/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP.
1/Ổn định tổ chức lớp: GV kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp.	
2/Kiểm tra bài cũ: 
 ? Hãy cho biết nguyên nhân chính dẫn đến khởi nghĩa Hương Khê bùng nổ.
 (Hưởng ứng chiếu cần vương, muốn chống ách áp bức của Pháp.)
HSKG ? Tại sao gọi là phong trào cần vương. ( từ 1885 đến 1896 nhiều phong trào khởi nghĩa diễn ra hưởng ứng chiếu Cần vương => gọi là phong trào Cần Vương)
3/ Bài mới.
	a/ Giới thiệu bài. 
	b/ Nội dung bài mới.
 HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Ghi bảng.
Hoạt động 1.
Cho HS đọc bài.
? Nguyên nhân nào dẫn đến nông dân Yên Thế khởi nghĩa.
GV duøng löôïc ñoà xaùc ñònh vò trí Yeân Theá, giôùi thieäu ñòa hình, phong thoå, vò trí, con ngöôøi cuûa vuøng naøy.
 GV giaûi thích: Nhaân daân yeân Theá caêm gheùt phong kieán. Hoï gan goùc, duõng caûm vaø yeâu töï do. Khôûi nghóa baét ñaàu khi Phaùp bình ñònh Yeân Theá.
GV yêu cầu HS đọc sgk trang 132 điểm lại dieãn bieán cuûa 2 giai ñoaïn.
GV duøng baûn ñoà ñeå töôøng thuaät laïi dieãn bieãn giai ñoaïn vaø cho xem hình vaø giôùi thieäu sô neùt veà Hoaøng Hoa Thaùm cuøng nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng caùch maïng vôùi oâng.
GV chuyển ý: Vôùi söï laõnh ñaïo cuûa Hoaøng Hoa Thaùm, cuoäc khôûi nghóa böôùc sang 1 giai ñoaïn môùi=> Giai ñoaïn 2.
? Nguyeân nhaân daãn tôùi 2 cuoäc giaûng hoaø cuûa Ñeà Thaùm? Keát quaû cuûa: laàn giaûng hoaø thöù nhaát vaø laàn giaûng hoaø thöù hai?
 GV duøng löôïc ñoà ñeå töôøng thuaät giai ñoaïn 2. Cho HS xem 1 soá hình aûnh cuûa quaân Phaùp trong khu caên cöù Yeân Theá.
?Töø naêm 1897 -1908, trong laàn giaûng hoaø thöù hai Ñeà Thaùm ñaõ laøm gì?
GV chuyeån yù: Moät söï kieän ñaõ laøm cho cuïoâc khôûi nghóa chuyeån sang giai ñoaïn môùi ñoù laø söï kieän gì?
?Cuoäc khaùng chiến chống Phaùp cuûa nghóa quaân ra sao?
GV duøng baûn ñoà töôøng thuaät laïi sô löôïc dieãn bieán cuoäc khôûi nghóa trog giai ñoaïn 3.
 GV cho HSKG thaûo luaän:
?Em haõy nhaän xeùt veà cuïoâc khôûi nghóa Yeân Theá so vôùi caùc cuoäc khôûi nghóa cuøng thôøi(pt Caàn Vöông)
GV chuyeån yù: Cuøng vôùi cuoäc khôûi nghóa Yeân Theá laø söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa phong traøo choáng Phaùp cuûa ñoàng baøo mieàn nuùi.
Hoaït ñoäng 2.
GV duøng löïôc ñoà chæ cho HS thaáy caùc vuøng, mieàn nôi coù phong traøo choáng Phaùp cuûa ñoàng baøo mieàn nuùi. 
 GV yêu cầu HS lập baûng thoáng keâ caùc phong traøo khaùng Phaùp cuûa ñoàng baøo mieàn nuùi.
 GV cho HS ruùt ra nhaän xeùt .
? Em coù nhaän xeùt gì veà phong traøo khaùng Phaùp cuûa ñoàng baøo mieàn nuùi?
GV cho HS xem 1 soá hình aûnh veà ñoàng baøo mieàn nuùi giai ñoaïn ñầu. 
GV giáo dục tư tưởng cho HS. 
? Tuy các phong trào đấu tranh của các dân tộc miền núi thất bại nhưng nó có ý nghĩa như thế nào. 
HS đọc bài theo yêu cầu của gv.
HSKG: Do Phaùp ñaùnh chieám Yeân Theá.
-Ñeå baûo veä cuïoâc soáng cuûa mình nhaân daân Yeân Theá ñaáu tranh.
HS: nghe hiểu, quan sát, ghi nhận bài học.
HS: nghe hiểu.
HS ñoïc SGK trang 132, naém dieãn bieán chính cuûa cuoäc khôûi nghóa qua caùc giai ñoaïn: 1884 –1982, 1893-1908, 1909-1913.
HS: quan sát lược đồ, ghi nhận phần diễn biến.
HS nghe chuyển sang nôị dung thứ hai.
HSKG: dựa vào sgk trình bày giải thích.
HSKG: quan sát nghe tường thuật diễn biến.
HS: dựa vào sgk tình bày.
HS dựa vào sgk trình bày.
HS quan sát tập trình bày diễn biến bằng lược đồ.
HS nghe ghi nhận bài học
HS: cần so sánh về thôøi gian toàn taïi, Thaønh phaàn laõnh ñaïo, Muïc tieâu ñaáu tranh, Tính chaát.
HS quan sát lược đồ xác định các vùng miền kháng chiến.
HS lập bảng thống kê 3 cột.
HS: Buøng noå chaäm, laâu daøi, soâi noåi ôû nhieàu nôi, ñoâng ñaûo ñoàng baøo mieàn nuùi tham gia
HS quan sát tranh ảnh đồng thời thể hiện thái độ tôn kính các vị anh hùng dân tộc.
HS nghe, hiểu.
HS: laøm chaäm quaù trình xaâm löôïc vaø bình ñònh cuûa Phaùp
1.Khôûi nghóa Yeân Theá (1884 -1913)
Nguyeân nhaân: 
-Do Phaùp ñaùnh chieám Yeân Theá.
-Ñeå baûo veä cuïoâc soáng cuûa mình nhaân daân Yeân Theá ñaáu tranh.
Dieãn bieán:
 Giai ñoaïn : 1884 –1892, nhieàu toaùn nghóa quaân hoaït ñoäng rieâng reõ döôùi söï chæ huy cuûa Ñeà Naém 
Giai ñoaïn : 1893-1908, nghóa quaân vöøa xaây döïng vöøa chieán ñaáu döôùi söï chæ huy cuûa Ñeà Thaùm
Giai ñoaïn: 1909-1913, Phaùp taán coâng quy moâ leân yeân Theá. nghóa quaân hao moøn. Ngaøy 10.2.1913, Ñeà Thaùm bò saùt haïi. Phong traøo tan raõ.
II. Phong traøo choáng Phaùp cuûa ñoàng baøo mieàn nuùi :
- Phong traøo khaùng Phaùp ôû mieàn nuùi noå ra muoän nhöng laïi keùo daøi.
- Phong traøo dieãn ra roäng khaép ôû Nam Kì, Trung Kì, Taây Nguyeân, Taây Baéc
 - YÙ nghóa: laøm chaäm quaù trình xaâm löôïc vaø bình ñònh cuûa Phaùp.
4/Củng cố - luyện tập.
 ? Vì sao nông dân Yên Thế khởi nghĩa. 
(Do Phaùp ñaùnh chieám Yeân Theá. Ñeå baûo veä cuïoâc soáng cuûa mình nhaân daân Yeân Theá ñaáu tranh)
?HSKG: trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa.
5/Dặn dò.
Yêu cầu HS làm bài tập đầy đủ, học bài tốt.
 Xem trước bài mới bài 27. Chú ý lược đồ khởi nghĩa Yên Thế.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Phần kí duyệt
 Nhận xét

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 26 - LS8.doc