Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử - Nguyễn Thị Thu Hằng - THCS Nguyễn Việt Hương

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

 1. Kiến thức

Cho học sinh hiểu lịch sử là một môn khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với mọi người .Học lịch sử là một việc cần thiết.

2. Tư tưởng

 Bồi dưỡng ý thức và sự ham thích trong học tập bộ môn lịch sử.

3. Kỹ năng

 Liên hệ thực tế và quan sât hiện vật.

II. CHUẨN BỊ

 - Sách giáo khoa , giáo viên

 - Tranh ảnh ,tư liệu tham khảo .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 425Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử - Nguyễn Thị Thu Hằng - THCS Nguyễn Việt Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 1 Tieỏt 1 Ngaứy soaùn: 1.8.2014 Ngaứy daùy: 12/8/2014
BAỉI: Mụỷ ẹaàu
 Sễ LệễẽC VEÀ MOÂN 
LềCH SệÛ
I. MUẽC ẹÍCH YEÂU CAÀU
 1. Kieỏn thửực
Cho hoùc sinh hieồu lũch sửỷ laứ moọt moõn khoa hoùc coự yự nghúa quan troùng ủoỏi vụựi moùi ngửụứi .Hoùc lũch sửỷ laứ moọt vieọc caàn thieỏt.
2. Tử tửụỷng 
 Boài dửụừng yự thửực vaứ sửù ham thớch trong hoùc taọp boọ moõn lũch sửỷ.
3. Kyừ naờng
 Lieõn heọ thửùc teỏ vaứ quan saõt hieọn vaọt.
II. CHUAÅN Bề
 - Saựch giaựo khoa , giaựo vieõn
 - Tranh aỷnh ,tử lieọu tham khaỷo .
III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 	
NOÄI DUNG 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA THAÀY 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA TROỉ
1. Lũch sửỷ laứ gỡ ?
- Lũch sửỷ laứ nhửừng gỡ ủaừ dieón ra trong quaự khửự
- Lũch sửỷ coứn laứ moọt khoa hoùc, coự nhieọm vuù tỡm hieồu vaứ khoõi phuùc laùi quự khửự cuỷa con ngửụứi vaứ xaừ hoọi loaứi ngửụứi.
Hoaùt ủoọng 1 (4p)
1. OÅn ủũnh: Kieồm tra sổ soỏ lụựp
2. Kieồm tra baứi cuừ 
Giaựo kieồm tra duùng cuù hoùc taọp cuỷa hoùc sinh. 
3. Giụựi thieọu baứi mụựi
 Trong chửụng trỡnh lũch sửỷ tửứ lụựp 6 caực em seừ laàn lửụùt tỡm hieồu veà sửù phaựt trieồn cuỷa xaừ hoọi loaứi ngửụứi tửứ thụứi nguyeõn thuyỷ ủeỏn chieỏn thaộng Baùch ẹaống naờm 838. Nhử vaọy, ủeồ hoùc toỏt moõn hoùc naứy caực em caàn bieỏt lũch sửỷ laứ gỡ, dửùa vaứo ủaõu con ngửụứi bieỏt vaứ dửùng laùi lũch sửỷ, ủoự laứ noọi dung baứi hoõm nay.
Hoaùt ủoọng 2 (11p)
Cho HS tỡm hieồu SGK 
? Dửùa vaứo SGK, caực em coự theồ cho bieỏt con ngửụứi, caõy coỷ, moùi vaọt xung quanh, . . . coự phaỷi ủaừ coự ngay tửứ khi xuaỏt hieọn ủaừ coự hỡnh daùng nhử ngaứy nay khoõng
? Em coự nhaọn xeựt gỡ veà loaứi ngửụứi tửứ thụứi nguyeõn thuyỷ ủeỏn nay 
? Vaọy lũch sửỷ laứ gỡ
GV sụ keỏt yự
? Vaọy coự gỡ khaực nhau giửừa lũch sửỷ 1 con ngửụứi vaứ lũch sửỷ xaừ hoọi loaứi ngửụứi
 GV sụ keỏt yự
? Vaọy lũch sửỷ coứn ủửụùc hieồu nhử theỏ naứo. Noự coự yự nghúa gỡ
GV sụ keỏt yự chuyeồn sang muùc 2
- Lụựp trửụỷng baựo caựo
- Laộng nghe
- Cho HS tỡm hieồu sgk
- Khoõng. Nhửừng thửự chuựng ta thaỏy hieọn nay ủeàu traỷi qua quaự trỡnh hỡnh thaứnh, phaựt trieồn vaứ bieỏn ủoồi, nghúa laứ ủeàu coự moọt quaự khửự, quaự khửự ủoự chớnh laứ Lũch sửỷ.
- ẹoự laứ quaự trỡnh con ngửụứi xuaỏt hieọn vaứ phaựt trieồn khoõng ngửứng
- Laứ nhửừng gỡ ủaừ dieón ra trong quaự khửự.
- Lũch sửỷ cuỷa moọt con ngửụứi laứ quaự trỡnh sinh ra, lụựn leõn, giaứ yeỏu, cheỏt ủi, cuỷa con ngửụứi ủoự.
 Lũch sửỷ loaứi ngửụứi laứ khoõng ngửứng phaựt trieồn, laứ sửù thay theỏ cuỷa moọt xaừ hoọi cuừ baống moọt xaừ hoọi mụựi tieỏn boọ vaứ vaờn minh.
- Lũch sửỷ laứ moọt moõn khoa hoùc tỡm hieồu vaứ dửùng laùi toaứn boọ nhửừng hoaùt ủoọng cuỷa con ngửụứi vaứ xaừ hoọi loaứi ngửụứi trong quaự khửự.
2. Hoùc lũch sửỷ ủeồ laứm gỡ ?
- Hoùc lũch sửỷ ủeồ bieỏt ủửụùc coọi nguoàn cuỷa toồ tieõn, queõ hửụng, daõn toọc mỡnh, ủeồ hieồu cuoọc ủaỏu tranh vaứ lao ủoọng saựng taùo cuỷa daõn toọc mỡnh vaứ cuỷa caỷ loaứi ngửụứi trong quaự khửự xaõy dửùng neõn xaừ hoọi vaờn minh nhử ngaứy nay. 
- ẹeồ hieồu ủửụùc nhửừng gỡ chuựng ta ủang thửứa hửụỷng cuỷa oõng cha trong quaự khửự vaứ bieỏt mỡnh phaỷi laứm gỡ cho tửụng lai.
Hoaùt ủoọng 3 (15p)
Cho HS quan saựt H1 
? Nhỡn vaứo lụựp hoùc ụỷ H1, em haừy so saựnh lụựp hoùc naứy vụựi lụựp hoùc hieọn nay cuỷa em
? Vỡ sao laùi coự sửù khaực nhau ủoự
? Taùi sao laùi coự sửù thay ủoồi trong cuoọc soỏng cuỷa moọt con ngửụứi, cuỷa moọt nụi hoùc taọp, 1 xoựm laứng cuỷa 1 con ngửụứi, 1 khu phoỏ
GV giaỷng theõm
? Caực em ủaừ tửứng nghe noựi veà Lũch sửỷ, ủaừ hoùc Lũch sửỷ, vaọy taùi sao Lũch sửỷ laứ moọt nhu caàu khoõng theồ thieỏu ủửụùc cuỷa con ngửụứi
? Nhử vaọy, theo em hoùc lũch sửỷ ủeồ laứm gỡ
GV sụ keỏt chuyeồn sang muùc 3
- Quan saựt H1
 - Gioỏng: coự thaày vaứ caực hoùc troứ.
- Khaực: 
 + Xửa: Khoõng coự lụựp haỳn hoi, khoõng coự baứn gheỏ . . .
 + Nay: Coự phoứng hoùc ủaứng hoaứng, baứn gheỏ khang trang hụn . . .
- Vỡ xaừ hoọi loaứi ngửụứi ngaứy caứng tieỏn boọ, ủieàu kieọn hoùc taọp ngaứy caứng toỏt hụn, khang trang hụn.
- Nhửừng thay ủoồi ủoự laứ do con ngửụứi tửù laứm ra, chaỳng haùn nhử em, khi ủaừ lụựn leõn thỡ phaỷi ủi hoùc ụỷ trửụứng hoùc hay laứng em.
- Ngửụứi Vieọt Nam ủeàu raỏt muoỏn bieỏt veà toồ tieõn vaứ ủaỏt nửụực mỡnh ủeồ ruựt kinh nghieọm trong cuoọc soỏng, trong lao ủoọng vaứ trong ủaỏu tranh ủeồ soỏng toỏt vụựi hieọn taùi vaứ xaõy dửùng tửụng lai toỏt ủeùp hụn.
- Hoùc lũch sửỷ ủeồ bieỏt veà coọi nguoàn cuỷa toồ tieõn, oõng cha ta ủaừ soỏng vaứ lao ủoọng nhử theỏ naứo ủeồ taùo neõn ủaỏt nửụực ngaứy nay.
3. Dửùa vaứo ủaõu ủeồ bieỏt vaứ dửùng laùi lũch sửỷ ?
 Caờn cửự vaứo tử lieọu truyeàn mieọng, tử lieọu hieọn vaọt, tử lieọu chửừ vieỏt.
Hoaùt ủoọng 4 (10p)
Cho HS tỡm hieồu sgk
? Theo em nhửừng daỏu tớch cuỷa con ngửụứi ủửụùc giửừ laùi dửụựi daùng naứo
? Quan saựt H2, caực bia tieỏn sú ủoự ủửụùc laứm baống gỡ
? Theo em nhửừng bia ủaự ủoự ghi laùi nhửừng gỡ
? Theo em, nhửừng bia naứy thuoọc loaùi taứi lieọu gỡ
? Nhửừng caõu chuyeọn truyeàn thuyeỏt: Sụn Tinh Thuỷy Tinh, Chuự Cuoọi Haống Nga, Con Roàng Chaựu Tieõn,. . . caực em coự bieỏt khoõng. Do ủaõu em bieỏt
? Vaứ cho ủeỏn khi chửừ vieỏt ra ủụứi thỡ ngửụứi ta laứm gỡ ủeồ giửừ laùi nhửừng sửù kieọn, nhửừng tử lieọu, chửựng tớch lũch sửỷ cho ủụứi sau
? Ngửụứi ta goùi ủoự laứ tử lieọu gỡ
? Qua nhửừng ủieàu treõn, vaọy caờn cửự vaứo ủaõu caực em bieỏt lũch sửỷ
- Tỡm hieồu sgk
- Nhửừng caõu chuyeọn, nhửừng di tớch, nhửừng baỷn ghi,
- Caực bia laứm baống ủaự.
- Teõn tuoồi, ủũa chổ, naờm sinh vaứ naờm ủoó tieỏn sú 
- Taứi lieọu hieọn vaọt:Troỏng ủoàng, kieỏm, noỷ
- Bieỏt. Do oõng baứ, cha meù, thaày coõ keồ cho em nghe. 
- Ngửụứi xửa ghi cheựp laùi.
- ẹoự goùi laứ tử lieọu thaứnh vaờn (nhửừng boọ sửỷ saựch), tử lieọu chửừ vieỏt (vaờn bia).
- Vaứo caực nguoàn tử lieọu truyeàn mieọng, tửứ lieọu hieọn vaọt, tử lieọu chửừ vieỏt
Hoaùt ủoọng 5 ( 5p)
4. Cuỷng coỏ 
? Lũch sửỷ laứ gỡ
? Lũch sửỷ giuựp em hieồu bieỏt nhửừng gỡ
? Taùi sao chuựng ta caàn phaỷi hoùc lũch sửỷ
? Haừy saộp xeỏp caực nguoàn tử lieọu sao cho ủuựng: Troỏng ủoàng, truyeọn Sụn Tinh - Thuỷy Tinh, Noỷ thaàn, bia tieỏn sú, boọ ẹaùi Vieọt Sửỷ Kyự, truyeọn Traờm trửựng traờm con.
5. Daởn doứ 
 - HS hoùc baứi, laứm baứi taọp 
 - Chuaồn bũ baứi 2: “Caựch tớnh thụứi gian trong lũch sửỷ” thaọt toỏt
- Traỷ lụứi theo kieỏn thửực ủaừ hoùc
- Tử lieọu truyeàn mieọng: Truyeọn Sụn Tinh, Thuỷy Tinh – Truyeọn Traờm trửựng traờm con.
- Tử lieọu hieọn vaọt: Troỏng ủoàng, noỷ thaàn, bia tieỏn sú.
- Tử lieọu chửừ vieỏt thaứnh vaờn: boọ ẹaùi Vieọt Sửỷ Kyự.
HS theo doừi, laộng nghe vaứ ghi nhụự

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Sơ lược về môn Lịch sử - Nguyễn Thị Thu Hằng - THCS Nguyễn Việt Hương.doc