Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 16: Ôn tập chương I và II

 Dấu tích: Những chiếc răng người tối cổ

 Địa điểm: Thẩm Hai, Thẩm Khuyên ( Lạng Sơn )

 Dấu tích : Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, mảnh tước đá ghè mỏng

 Địa điểm : Núi Đọ , Quan Yên ( Thanh Hoá ), Xuân Lộc ( Đồng Nai )

- Lạng Sơn : Răng của người tối cổ

- Thanh Hoá, Đồng Nai: Công cụ đá ghè đẽo thô sơ

- Thời Gian: Cách ngày nay khoảng 40 – 30 vạn năm

 Việt Nam là cái nôi quê hương của loài người

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 16/12/2015 Lượt xem 999Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Lịch sử lớp 6 - Bài 16: Ôn tập chương I và II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI 16: ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ II
1
 Dấu tích: Những chiếc răng người tối cổ
 Địa điểm: Thẩm Hai, Thẩm Khuyên ( Lạng Sơn )
 Dấu tích : Công cụ đá ghè đẽo thô sơ, mảnh tước đá ghè mỏng
 Địa điểm : Núi Đọ , Quan Yên ( Thanh Hoá ), Xuân Lộc ( Đồng Nai )
Lạng Sơn : Răng của người tối cổ
Thanh Hoá, Đồng Nai: Công cụ đá ghè đẽo thô sơ
Thời Gian: Cách ngày nay khoảng 40 – 30 vạn năm
Việt Nam là cái nôi quê hương của loài người
2
Xã hội nguyên thuỷ Việt Nam trải qua 3 giai đoạn
C¸c giai ®o¹n cña x· héi nguyªn thñy ViÖt Nam
-§Þa ®iÓm: Phú Thọ, Thanh Hoá , Kon Tum
-C«ng cô : Đá mài nhiều dạng, đò gốm, đồ đồng
-Thêi gian:4000- 3500 năm
-Tæ chøc x· héi:Bộ lạc, thị tộc phú hệ
Sau
-§Þa ®iÓm: Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Bình
-C«ng cô: Đá mài sắc 
-Thêi gian: 12000-4000 năm 
-Tæ chøc x· héi:
Thị tộc mấu hệ
Tr­íc
Ng­êi tinh kh«n ph¸t triÓn
- §Þa ®iÓm: Thái Nguyên, Phú Thọ
- C«ng cô: Đá ghè đẽo có hình thù
-Thêi gian: 3 – 2 vạn năm 
-Tæ chøc x· héi: Sống thành bầy đàn
Ng­êi tinh kh«n
-§Þa ®iÓm : Lạng Sơn, Thanh Hoá Đồng Nai
-C«ng cô: Đá ghè đẽo thô sơ
 -Thêi gian: 40 – 30 vạn năm
 -Tổ chức xã hội : Sống thành bầy đàn
Ng­êi tèi cæ
 => Công cụ cải tiến, năng suất lao động cao hơn, cuộc sống con người thay đổi
 3
 Nhà nước Văn Lang
Vùng cư trú: Ở đồng bằng ven các con sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Cơ sở kinh tế: + Nghề nông trồng lúa nước
 + Công cụ sản xuất được cải tiến
 => Kinh tế phát triển
 - Quan hệ xã hội: Hình thành các chiềng , chạ , bộ lạc lớn có phân hoá giàu nghèo.
 - Nhu cầu bảo vệ và sản xuất vùng cư trú: Dẫn đến các bộ lạc liên kết với nhau
- Kết quả: Thủ lĩnh của Bộ lạc Văn Lang thống nhất các bộ lạc, lập ra nhà nước Văn Lang xưng là Hùng Vương
 * Nhà Nước Âu Lạc
 - Cơ sở hình thành: + Cuói thế kỉ III TCN, nhà nước Văn Lang suy yếu.
 + Thục Phán lãnh đạo nhân dân kháng chiễn chống quân
 Tần thắng lợi
 + Thục Phán buộc Vua Hùng nhường ngôi
Thời gian: Năm 207 TCN
Quan hệ xã hội: + Các bộ lạc, chiềng, chạ có tổ chức chặt chẽ hơn
 + Có sự phân biệt giữa tầng lớp thống trị và nhân dân sâu sắc.
_ Kết quả : Nhà nước Âu Lạc ra đời do An Dương Vương đứng đầu
 4 
- Thời Văn Lang : Trống Đồng Đông Sơn.
- Thời Âu Lạc : Di tích thành Cổ Loa
Kết quả: Thời Văn Lang – Âu Lạc đã để lại cho chúng ta :
Tổ Quốc 
Thuật luyện kim
Nông nghiệp trồng lúa
Phong tục, tập quán riêng
Bài học đầu tiên của công cuộc giữ nước
ThuËt luyÖn kim : ChÕ t¹o c¸c c«ng cô
 lao ®éng b»ng ®ång vµ s¾t.
- Tæ quèc: Nhµ n­íc V¨n Lang- ¢u L¹c
më ®Çu thêi ®¹i dùng n­íc.
- D©n téc ta h×nh thµnh nh÷ng phong tôc
tËp qu¸n riªng: Thê c¸c vÞ thÇn tù nhiªn, 
thê cóng tæ tiªn, phong tôc ¨n trÇu 
nhuém r¨ng, lµm b¸nh ch­ng ngµy TÕt.
D©n c­ sèng chñ yÕu b»ng kinh tÕ n«ng
nghiÖp víi hai ngµnh chÝnh lµ trång trät
vµ ch¨n nu«i. 
Sù thÊt b¹i cña An D­¬ng V­¬ng vµ
nhµ n­íc ¢u L¹c ®· rót ra bµi häc ®Çu 
tiªn vÒ c«ng cuéc gi÷ n­íc: trong mäi 
t×nh huèng ph¶i lu«n lu«n c¶nh gi¸c
 víi kÎ thï.
 --------------------------------------- Hết----------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 16. Ôn tập chương I và II.doc