Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

1/- MỤC TIÊU :

1.1- Kiến thức:

- Học sinh biết:

 + Hoạt động 1: Nêu sơ lược sự lớn lên của tế bào, ý nghĩa của nó đối với sư lớn lên của thực vật.

 + Hoạt động 2: Nêu được quá trình phn chia của tế bo diễn ra như thế nào.

- Học sinh hiểu:

 + Hoạt động 1: Nhờ đâu tế bào lớn lên được.

 + Hoạt động 2: Hiểu ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào ở thực vật v chỉ có những tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia.

1.2/- Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được:

 + Rèn kĩ năng quan sát hình vẽ, từ đó tìm tòi kiến thức về sự lớn ln v phn chia của tế bo.

- Học sinh thực hiện thnh thạo:

 + Kĩ năng trình by ý kiến trước lớp.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 03/04/2017 Lượt xem 389Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học 6 - Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 04 – Tiết PPCT : 7
Ngày dạy: 08 / 09/ 2014
Bài 8 : SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA CỦA 
TẾ BÀO
1/- MỤC TIÊU :
1.1- Kiến thức:
- Học sinh biết:
 + Hoạt động 1: Nêu sơ lược sự lớn lên của tế bào, ý nghĩa của nó đối với sư lớn lên của thực vật.
 + Hoạt động 2: Nêu được quá trình phân chia của tế bào diễn ra như thế nào.
- Học sinh hiểu:
 + Hoạt động 1: Nhờ đâu tế bào lớn lên được.
 + Hoạt động 2: Hiểu ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào ở thực vật và chỉ có những tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia.
1.2/- Kĩ năng:
Học sinh thực hiện được:
 + Rèn kĩ năng quan sát hình vẽ, từ đĩ tìm tòi kiến thức về sự lớn lên và phân chia của tế bào.
- Học sinh thực hiện thành thạo: 
 + Kĩ năng trình bày ý kiến trước lớp.
1.3/- Thái độ:
- Thĩi quen: Ý thức học tập bộ mơn
- Tính cách: Yêu thích học tập bộ môn:
2/-NỘI DUNG HỌC TẬP:
- Sự lớn lên và sự phân chia tế bào.
3/- CHUẨN BỊ:
 3.1/ Giáo viên:	-Tranh phóng to hình 8.1,hình 8.2 SGK 
 3.2/ Học sinh:	 -Ôn lại khái niệm trao đổi chất ở cây xanh
 -Đọc trước nội dung bài,tìm hiểu:
 +Quá trình phân chia của tế bào diễn ra như thế nào?
 +Sự lớn lên và sự phân chia tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật? 
4/-TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/- Ổn định tổ chức và kiểm diện:
	6A2	
	6A5	
 6A6	
4.2/- Kiểm tra miệng:
Câu hỏi 1/Tế bào có cấu tạo như thế nào?Trong các bộ phận của tế bào ,bộ phận nào quan trọng nhất?Vì sao?(7đ)
Câu hỏi 2/Mô là gì?(3đ)
***Đáp án : 
1/ Cấu tạo tế bào gồm: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào,nhân(4đ)
-Trong các bộ phận của tế bào,nhân là quan trọng nhất, vì nó điều khiển mọi họat động sống của tế bào.(3đ)
2/ Mô là gồm 1 nhóm tế bào cĩ hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng (3đ)
4.3/-Tiến trình bài học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài
 Vào bài: Ta đã quan sát biết thực vật được cấu tạo bởi các tế bào cũng như ngôi nhà được xây dựng bởi các viên gạch. Nhưng ngôi nhà không thể tự lớn lên mà thực vật lại lớn lên được. Cơ thể thực vật lớn lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào. Quá trình đó xảy ra như thế nào chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu bài 8.”
* Hoạt động 1:Tìm hiểu sự lớn lên của tế bào. ( 15 phút)
-Giáo viên treo tranh hình 8.1 ,giới thiệu tranh và nêu câu hỏi:
+Tế bào lớn lên như thế nào?
+Nhờ đâu tế bào lớn lên được?
- Học sinh đọc thông tin   , quan sát tranh, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
-Giáo viên gợi ý :Tế bào trưởng thành là tế bào không lớn thêm được nữa và có khả năng sinh sản. Màu vàng chỉ không bào.
-Đại diện nhóm báo cáo,lơùp nhận xét.
-Yêu cầu nêu được:
+Tế bào non có kích thước nhỏ lớn dần thành tế bào trưởng thành.
+Nhơ øquá trình trao đổi chất.
-Giáo viên nhận xét và yêu cầu học sinh rút ra kết luận.
* Hoạt động 2 :Tìm hiểu sự phân chia của tế bào. ( 15 phút)
-Giáo viên treo tranh hình 8.2, giới thiệu tranh và nêu câu hỏi:
+Tế bào phân chia như thế nào ?
 -Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin mục   SGK +quan sát hình vẽ ,thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
-Giáo viên viết sơ đồ trình bày mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của tế bào.
+Tế bào non lớn dần TB trửơng thành phân chia Tế bào non mới.
-Học sinh theo dõi sơ đồ trên bảng.
-Đại diện nhóm báo cáo, lớp nhận xét.
-Yêu cầu nêu được:
+Quá trình phân chia;đầu tiên hình thành 2 nhân , sau đó chất tế bào phân chia ,vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
_Giáo viên nêu câu hỏi:
+Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?
+Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lálớn lên bằng cách nào?
- Học sinh nghiên cứu SGK ,thảo luận nhóm trả lời.
Đại diện nhóm báo cáo, lớp nhận xét.
- GV yêu cầu nêu được:
+Tế bào ở mô phân sinh ngọn có khả năng phân chia
+Các cơ quan của thực vật lớn lên nhờ tế bào lớn lên và phân chia.
-Giáo viên nêu câu hỏi:Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
-Gọi 1,2 học sinh trả lời , lớp nhận xét và rút ra kết luận.
-Học sinh nêu được: Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp thực vật lớn lên.
* GV giáo dục hướng nghiệp: Sự lớn lên và phân chia của tế bào là đặc điểm quan trọng của tế bào thực vật, có ý nghĩa quan trọng trong việc nhân giống vô tính ở thực vật.
I/Sư lớn lên của tế bào: 
-Tế bào non có kích thước nhỏ, nhờ quá trình trao đổi chất, chúng lớn dần lên thành tế bào trưởng thành.
 II/SựÏ phân chia của tế bào
- Quá trình phân bào :
 +Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau
 +Sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào mới.
-Chỉ có tế bào ở mô phân sinh mới có khả năng phân chia
- Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp thực vật sinh trưởng và phát triển.
4.4/- Tổng kết:
-Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kết kuận chung sách giáo khoa.
-Giáo viên cho học sinh làm bài tập:
1/Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau:
a/Mô che chở b/Mô nâng đỡ c/Mô phân sinh
2/Trong các tế bào sau tế bào nào có khả năng phân chia:
a/Tế bào non b/Tế bào trưởng thành c/Tế bào già.
3/Chọn các từ cho sẵn : 2 nhân, phân chia ,ngăn đôi ,2 , điền vào chổ trống
-Quá trình phân bào :Đầu tiên hình thành -----(1)-------- Sau đó chất tế bào—(2)------,vách tế bào hình thành -------(3)--------tế bào củ thành--------(4)--------- tế bào con.
***Đáp án: 1c 2a
3/ 1: 2 nhân 2: phân chia 3: ngăn dôi 4: 2
4.5/- Hướng dẫn học tập:
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Học bài theo tập ghi và sách giáo khoa.
-Đọc mục “Em có biết”
-Trả lời các câu hỏi:
 1/Tê bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ?Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?
2/Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
 * Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
-Chuẩn bị bài 9: “ Các lọai rễ, các miền của rễ tìm hiểu :
+Thế nào là rễ cọc, thế nào là rễ chùm?
+Rề cây có mấy miền? Chức năng mỗi miền?
-Chuẩn bị:cây cải, cây lúa , cây hành, cây ớt, cỏ dại
 5/PHỤ LỤC:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_8_Su_lon_len_va_phan_chia_cua_te_bao.doc