Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 22: Nhảy xa – Thể thao tự chọn – Chạy bền

 I.NHIỆM VỤ:

 1.Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.

 Trò chơi: Lò cò tiếp sức.

 Học: Kỹ thuật trên không tiếp đất.

 Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không.

 Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu” ngồi”.

 2.Tự chọn: Bóng chuyền.

 Một số bài tập bổ trợ.

 Chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay chính diện.

 3.Chạy bền: chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 234Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 8 - Bài 22: Nhảy xa – Thể thao tự chọn – Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC SOÁ: 22
MÔN:NHẢY XA –THỂ THAO TỰ CHỌN –CHẠY BỀN.
 ˜w™
	Tieát CT :	41+42
	Thôøi gian daïy : 	13/01/2015
 I.NHIỆM VỤ:
	 1.Nhaûy xa: OÂn moät soá ñoäng taùc boå trôï nhaûy xa.
	 Troø chôi: Loø coø tieáp söùc.
	 Hoïc: Kyõ thuaät treân khoâng tieáp ñaát.
	 Chaïy ñaø 5-7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng.
	 Hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu” ngoài”.
	2.Töï choïn: Boùng chuyeàn.
	 Moät soá baøi taäp boå trôï.	
	 Chuyeàn boùng cao tay. Phaùt boùng thaáp tay chính dieän.
	3.Chaïy beàn: chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.
. II.YÊU CẦU:
	 1.Kiến thức:
	-Biết cách thực hiện caùc ñoäng taùc boå trôï vaø kyõ thuaät nhaûy xa Troø chôi: Loø coø tieáp söùc. Chaïy ñaø 5-7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng.
	 Hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu” ngoài”.
	- Biết cách thực hiện kyõ thuaät boùng chuyeàn.
	- Biết cách thực hiện chaïy beàn.
	2.Kĩ năng:
 -Thực hiện cơ bản đúng caùc ñoäng taùc boå trôï vaø kyõ thuaät nhaûy xa Troø chôi: Loø coø tieáp söùc. Chaïy ñaø 5-7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng.
	 Hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu” ngoài”.
 -Thực hiện cơ bản đúng kyõ thuaät boùng chuyeàn.
 -Thực hiện cơ bản đúng chaïy beàn trên địa hình tự nhiên.
3.Thái dộ:
-Ñaûm baûo toå chöùc toát, nghieâm tuùc taäp luyeän, phoøng traùnh chaán thöông	
 III.THỜI GIAN:
	-	2 tieát (90’)
	 IV.ĐỊA ĐIỂM:
	 -Saân taäp cuûa tröôøng.	
 V.DỤNG CỤ:
Voâi, tranh nhaûy xa-boùng chuyeàn, boùng.
Duïng cuï nhaûy xa.
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
I/ Phaàn chuaån bò:
Nhaän lôùp 
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp.
Khôûi ñoäng: chung vaø chuyeân moân
 - Kieåm tra baøi cuõ:
12p
1
1’
7’(2x8)
3’
II/ Phaàn cô baûn:
	1)Nhaûy xa:
	-OÂn caùc ñoäng taùc boå trôï nhaûy xa.	
	-Troø chôi: Loø coø tieáp söùc.
	-Hoïc: Kyõ thuaät treân khoâng tieáp ñaát.	
	-Chaïy ñaø 5-7 böôùc giaäm nhaûy böôùc boä treân khoâng.
	- Hoaøn thieän kyõ thuaät nhaûy xa kieåu” ngoài”.
	2) Töï choïn: Boùng chuyeàn.
	-Moät soá baøi taäp boå trôï.
	-Chuyeàn boùng cao tay.
	- Phaùt boùng thaáp tay chính dieän.
	3)Chaïy beàn:	
	- Chaïy beàn 400, 500m	
	*Cuûng coá kyõ thuaät: Hoaøn thieän kyõ thuaät. phaùt boùng thaáp tay chính diện.và hoàn thiện kĩ thuật nhay xa kiểu ngồi.
(71p)
28’
25’
10’
8’
III/ Phaàn keát thuùc:
. -Hoài tónh.
	-Nhaän xeùt
	-Daën doø
(7p)
4’
1’
2’
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
-HS taäp trung nhanh, goïn, ñuùng cöï ly.
 -Naém vöõng noäi dung, yeâu caàu buoåi taäp.
-Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng .
-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra BC.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
-Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh gía	 
-Thöïc hieän tích cöïc caùc ñoäng taùc boå trôï.
+Naém vöõng luaät troø chôi, tham gia tích cöïc.
-Chuù yù nghe gv giôùi thieäu, giaûng giaûi, thò phaïm kyõ thuaät treân khoâng tieáp ñaát.
+Thöïc hieän toát chaïy ñaø vaø ñieàu chænh ñaø. Giaäm maïnh, ñuùng ñoäng taùc böôùc boä.
-Phoái hôïp nhòp nhaøng 4 giai ñoaïn kyõ thuaät.
-Tích cöïc thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï.
+Naém vöõng kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay.
+Phoái hôïp toát vaø taän duïng löïc toaøn thaân.
-Ñöùng ñuùng tö theá kyõ thuaät, tung boùng vöøa taàm, ñaùnh boùng maïnh.
+Naém vöõng caùc yeâu caàu trong chaïy beàn.
+Hít thôû ñeàu theo böôùc chaïy.
+Thaû loûng toát sau khi chaïy xong.
-Thực hiện cơ bản đúng phát bóng thấp tay chính diện,hoàn thành kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
-Gv ñieàu khieån cho hs thöïc hieän caùc ñoäng taùc boå trôï theo ñoäi hình caùch 1 dang tay so le. 
	 x x x x x x x 
 -chuyeàn boùng theo nhoùm 2 ngöôùi
	 x x x x x x x
 400-500m
-Gv gọi hs toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem; gv nhaän xeùt, cho hs cũng cố.
-Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu.
-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù b.taäp.
-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô,ngày 11 tháng 01 năm 2015
	 Giaùo vieân soaïn	
 Phạm Thị Nam
NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyeät cuûa toå tröôûng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgioa_an_tuan_228.doc