Giáo án môn Thể dục 9 (cả năm)

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Trang bị cho học sinh một số hiểu biết về sức bền và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức bền.

2. Yêu cầu:

- Biết một số nguyên tắc, phương pháp tập luyện phát triển sức bền

- Biết vận dụbeenfkhi học giờ thể dục và tự tập hàng ngày để rèn luyện sức khoẻ.

II. Địa điểm - Phương tiện:

 - Phòng học.

- Vở ghi, bút viết.

III. Tiến trình giảng dạy.

 

doc 141 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 361Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 (cả năm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 ▲(GV)
Ngµy so¹n : 24/11/2011 TUẦN: 16
Ngày dạy : 26/11/2011 TIẾT: 30 
NHẢY XA – CHẠY BỀN 
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Nhảy xa : Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
- Nhằm rèn luyên phát triển sức bền
	- Giúp học sinh củng cố và nâng cao những hiểu biết về kỹ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích.
2. Yêu cầu: 
- Thực hiện tốt một số bài tập phát triển sức nhanh- Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xã kiểu "Ngồi" và nâng cao thành tích.
- Thực hiện hết cự ly chạy bền.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện
	- Hố cát và ván giậm nhảy
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học.
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1.Nh¶y xa:
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî: 
+ X¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y
+ C¸ch ®o vµ ®iÒu chØnh ®µ
+ Mét b­íc ®Æt ch©n vµo v¸n giËm
+ M« pháng ®éng t¸c ch©n l¨ng giai ®o¹n trªn kh«ng
+ M« pháng ®éng t¸c ch©n giËm trªn kh«ng. 
- Bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n: 
+ BËt cãc
+ Nh¶y d©y ®¬n
+ BËt nh¶y t¹i chç
- Hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n cña kü thuËt nh¶y xa kiÓu “ngåi”
+ Ch¹y ®µ
+ GiËm nh¶y
+ Trªn kh«ng 
+ TiÕp ®Êt
2/ Ch¹y bÒn:
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
+ Nam 11 vßng s©n
+ N÷ 10 vßng s©n
8’- 10’
2 vßng
2l x 8n
28' - 30'
3 lÇn
3 lÇn
3 lÇn
2 lÇn
2 lÇn
3 lÇn
3 lÇn
11 vßng
10 vßng
Đội hình nhận lớp: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
X(CS)
Đội hình TL nhảy xa
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 ▲(GV)
* * * * 
* * * * *
* * * * 
 ▲(GV) Ván Hố cát
- HS lần lượt từng em một vào thực hiện
- Gv quan sát rồi chỉnh sửa cho học sinh
Đội hình TL chạy bền
* *
* *
* *
* *
* *
	▲(GV)
C/ PHẦN KẾT THÚC: 
- Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ, hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay.
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc.
- Nh¾c líp giê häc sau 
5'
§éi h×nh kÕt thóc:
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 ▲(GV)
Ngµy so¹n : 29/11/2011 TUẦN: 16
Ngày dạy : 01/12/2011 TIẾT: 31 
NHẢY XA – CHẠY BỀN 
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Nhảy xa : Một số bài tập, động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân, hoàn thiện các giai đoạn của kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 
- Nhằm rèn luyên phát triển sức bền
	- Giúp học sinh củng cố và nâng cao những hiểu biết về kỹ thuật, phương pháp tập luyện để tiếp tục rèn luyện thể lực, phát triển sức mạnh chân và nâng cao thành tích.
2. Yêu cầu: 
- Thực hiện tốt một số bài tập phát triển sức nhanh- Thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật nhảy xã kiểu "Ngồi" và nâng cao thành tích.
- Thực hiện hết cự ly chạy bền.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện
	- Hố cát và ván giậm nhảy
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học.
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1.Nh¶y xa:
- Mét sè ®éng t¸c bæ trî: 
+ X¸c ®Þnh ch©n giËm nh¶y
+ C¸ch ®o vµ ®iÒu chØnh ®µ
+ Mét b­íc ®Æt ch©n vµo v¸n giËm
+ M« pháng ®éng t¸c ch©n l¨ng giai ®o¹n trªn kh«ng
+ M« pháng ®éng t¸c ch©n giËm trªn kh«ng. 
- Bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n: 
+ BËt cãc
+ Nh¶y d©y ®¬n
+ BËt nh¶y t¹i chç
- Hoµn thiÖn c¸c giai ®o¹n cña kü thuËt nh¶y xa kiÓu “ngåi”
+ Ch¹y ®µ
+ GiËm nh¶y
+ Trªn kh«ng 
+ TiÕp ®Êt
2/ Ch¹y bÒn:
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
+ Nam 11 vßng s©n
+ N÷ 10 vßng s©n
8’- 10’
2 vßng
2l x 8n
28' - 30'
3 lÇn
3 lÇn
3 lÇn
2 lÇn
2 lÇn
3 lÇn
3 lÇn
11 vßng
10 vßng
Đội hình nhận lớp: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
X(CS)
Đội hình TL nhảy xa
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 ▲(GV)
* * * * 
* * * * *
* * * * 
 ▲(GV) Ván Hố cát
- HS lần lượt từng em một vào thực hiện
- Gv quan sát rồi chỉnh sửa cho học sinh
Đội hình TL chạy bền
* *
* *
* *
* *
* *
	▲(GV)
C/ PHẦN KẾT THÚC: 
- Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ, hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay.
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc.
- Nh¾c líp giê häc sau 
5'
§éi h×nh kÕt thóc:
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 ▲(GV)
Ngµy so¹n : 01/12/2011 TUẦN: 16
Ngày dạy : 03/12/2011 TIẾT: 32 
KIỂM TRA : NHẢY XA 
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
	- Kiểm tra nhảy xa nhằm nâng cao thành tích và bổ xung những kỹ năng còn yếu cho HS.
2. Yêu cầu: 
- Học sinh nghiêm túc
- Trang phục gọn gàng.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện
	- Hố cát và ván giậm nhảy
	- Thước cuộn
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học (giờ kiểm tra).
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1.¤n tËp:
- C¶ líp mçi em nh¶y thö 1 lÇn
2. KiÓm tra: Nh¶y xa “KiÓu ngåi”
- Néi dung: Nh¶y xa “KiÓu ngåi” gåm 4 giai ®o¹n: Ch¹y ®µ - giËm nh¶y – trªn kh«ng – tiÕp ®Êt.
- C¸ch cho ®iÓm: 
+ §iÓm Giái: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt, thµnh tÝch ®¹t møc “Giái” (3,40m cña nam vµ 2,90m cña n÷).
+ §iÓm Kh¸: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng, thµnh tÝch ®¹t møc “kh¸” (3,10m cña nam vµ 2,70m cña n÷).
+ §iÓm TB: Thùc hiÖn ®óng giai ®o¹n trªn kh«ng, nh­ng ch­a ®¹t thµnh tÝch møc “§¹t” hoÆc thµnh tÝch ®¹t møc “§¹t” nh­ng kÜ thuËt giai ®o¹n trªn kh«ng thùc hiÖn ®­îc ë møc c¬ b¶n ®óng. 
+ §iÓm YÕu: Thùc hiÖn kh«ng ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch kh«ng ®¹t møc “§¹t”. 
8’- 10’
2 vßng
2l x 8n
28' - 30'
1 lÇn
Đội hình nhận lớp: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
X(CS)
* * * * 
* * * * *
* * * * 
 ▲(GV) V¸n Hè c¸t
- HS lÇn l­ît tõng em mét vµo thùc hiÖn. Mçi HS ®­îc nh¶y 2 lÇn, tÝnh thµnh tÝch cao nhÊt. 
- Gv quan s¸t råi chØnh söa cho häc sinh
C/ PHẦN KẾT THÚC: 
- GV th«ng b¸o ®iÓm cho HS
- NX tiÕt häc: Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ.
- DÆn dß cho HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau
- Xuèng líp 
5'
§éi h×nh kÕt thóc:
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Ngµy so¹n : 04/12/2011 TUẦN: 17
Ngày dạy : 06/12/2011 TIẾT: 33
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I, TC RLTT - CHẠY NGẮN
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra học kì.
2. Yêu cầu: 
	- Học sinh tập luyện nghiêm túc, tự giác.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện.
	- Còi.
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số hs:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học.
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
II. Phần cơ bản:
1. Chạy nhanh: 
a.Kiểm tra bài: 
- 1-2 em thực hiện kĩ thuật XP thấp 30 – 60m
b. Chạy ngắn:
- Luyện tập các bài tập bổ trợ – phát triển sức nhanh: 
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp sau
- Hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn gồm 4 giai đoạn: xuất phát – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích. Phối hợp tốt giữa các giai đoạn chạy ngắn
c. Củng cố bài: 
- Gv nhắc lại 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu.
8-10
phút
2 vòng
2l x 8n
28' - 30'
1 lần
2 lần
2 lần
Đội hình nhận lớp: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 X(CS)
Đội hình TL chạy nhanh
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 ▲(GV)
- GV quan sát HS tập luyện, sửa động tác sai cho học sinh
C. PhÇn kÕt thóc: 
- Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay.
- CS tËp chung líp.
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc.
- Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 
5'
Đội hình kết thúc: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Ngµy so¹n : 11/12/2011 TUẦN: 18
Ngày dạy : 13/12/2011 TIẾT: 34
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I, TC RLTT - CHẠY NGẮN
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra học kì.
2. Yêu cầu: 
	- Học sinh tập luyện nghiêm túc, tự giác.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện.
	- Còi.
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số hs:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học.
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
II. Phần cơ bản:
1. Chạy ngắn: 
a.Kiểm tra bài: 
- 2 - 3 em thực hiện kĩ thuật XP thấp 30 – 60m
b. Chạy ngắn:
- Luyện tập các bài tập bổ trợ – phát triển sức nhanh: 
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp sau
- Hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn gồm 4 giai đoạn: xuất phát – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích. Phối hợp tốt giữa các giai đoạn chạy ngắn
c. Củng cố bài: 
- Gv nhắc lại 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu.
8-10
phút
2 vòng
2l x 8n
28' - 30'
1 lần
3 lần
2 lần
Đội hình nhận lớp: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 X(CS)
Đội hình TL chạy nhanh
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 ▲(GV)
- GV quan sát HS tập luyện, sửa động tác sai cho học sinh
C. PhÇn kÕt thóc: 
- Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay.
- CS tËp chung líp.
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc.
- Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 
5'
Đội hình kết thúc: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Ngµy so¹n : 11/12/2011 TUẦN: 18
Ngày dạy : 13/12/2011 TIẾT: 35
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I, TC RLTT - CHẠY NGẮN
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Hoàn thiện kĩ thuật nâng cao thành tích chuẩn bị kiểm tra học kì.
2. Yêu cầu: 
	- Học sinh tập luyện nghiêm túc, tự giác.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện.
	- Còi.
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sĩ số:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học.
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
II. Phần cơ bản:
1. Chạy nhanh: 
a.Kiểm tra bài: 
- 3 - 4 em thực hiện kĩ thuật XP thấp 30 – 60m
b. Chạy ngắn:
- Luyện tập các bài tập bổ trợ – phát triển sức nhanh: 
+ Chạy bước nhỏ
+ Chạy nâng cao đùi
+ Chạy đạp sau
- Hoàn thiện kĩ thuật chạy ngắn gồm 4 giai đoạn: xuất phát – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích. Phối hợp tốt giữa các giai đoạn chạy ngắn
c. Củng cố bài: 
- Gv nhắc lại 1 số kĩ năng HS thực hiện còn yếu.
8-10
phút
2 vòng
2l x 8n
28' - 30'
1 lần
3 lần
3 lần
Đội hình nhận lớp: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 X(CS)
Đội hình TL chạy nhanh
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 * * * * * ------------->
 ▲(GV)
- GV quan sát HS tập luyện, sửa động tác sai cho học sinh
C. PhÇn kÕt thóc: 
- Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay.
- CS tËp chung líp.
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc.
- Nh¾c líp «n tËp chuÈn bÞ tiÕt 36 kiÓm tra häc kú I, TCRLTT. 
5'
Đội hình kết thúc: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Ngµy so¹n: 15/12/2010 TuÇn: 18
Ngµy d¹y: 17/12/2010 TiÕt: 36
KIỂM TRA HỌC KỲ I, TIÊU CHUẨN RLTT: CHẠY NGẮN
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục dích:
- Kiểm tra nhằm nâng cao thành tích và bổ sung nhưng kĩ năng còn yếu về tiêu chuẩn RLTT cho HS.
2. Yêu cầu:
- Học sinh nghiêm túc
- Trang phục gọn gàng.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân tập vệ sinh sạch , đảm bảo an toàn tập luyện.
- Còi, vạch xuất phát, dây đích.
III/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LUYỆN TẬP
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1/ NhËn líp:
- GV kiÓm tra sÜ sè.
- GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu cña giê häc ( giê kiÓm tra) 
2/ Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng quanh s©n.
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang.
8-10
phót
2 vßng
 2L x 8N
Đội hình nhận lớp
* * * * *
* * * * *
* * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
* *
* *
* *
* *
* *
 ▲(GV)
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. PhÇn lý thuyÕt:
 C©u 1: 
KÜ thuËt nh¶y xa kiÓu “Ngåi” gåm mÊy giai ®o¹n? Lµ nh÷ng giai ®o¹n nµo?
 C©u 2: 
KÜ thuËt ch¹y ng¾n gåm mÊy giai ®o¹n? lµ nh÷ng giai ®o¹n nµo?
2. PhÇn thùc hµnh: 
- KiÓm tra: Ch¹y ng¾n: XP thÊp 60m
+ XL Giái: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t møc Giái cña tiªu chuÈn RLTT
+ XL Kh¸: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt thµnh tÝch ®¹t møc Kh¸ (RLTT)
+ XL TB:Thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ë møc “§¹t” hoÆc kÜ thuËt thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, nh­ng thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc “§¹t” (RLTT)
+ XL YÕu: Ch¹y ®Ó gãt ch©n ch¹m ®Êt vµ kh«ng ®¹t thµnh tÝch møc “§¹t”.
 2/ Cñng cè bµi: 
- GV nh¾c l¹i nh÷ng kü n¨ng HS thùc hiÖn cßn yÕu ®Ó bæ xung cho kü thuËt hoµn thiÖn h¬n
3/ Tæng hîp kÕt qu¶ kiÓm tra:
- XL Giái: 
- XL Kh¸: 
- XL TB: 
- XL YÕu
28’-30’ 
10 phút
 Đáp án câu hỏi lý thuyết:
Câu 1:
Kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” gồm 4 giai đoạn: Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất
 Câu 2:
Kĩ thuật chạy ngắn gồm 4 giai đoạn: Xuất phát - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích. 
Đội hình kiểm tra:
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
 *
 * 
 VXP 
- Kiểm tra mỗi lần 2 học sinh
- Những HS đã kiểm tra hoặc chuẩn bị kiểm tra chú ý quan sát bạn tập. 
C. PHẦN KẾT THÚC
- GV th«ng b¸o ®iÓm cho HS
- NX tiÕt häc: Nh÷ng mÆt tÝch cùc, nh÷ng mÆt h¹n chÕ.
- DÆn dß cho HS chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau
- Xuèng líp
5 phút
Đội hình kết thúc:
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Ngµy so¹n : 25/12/2011 TUẦN: 20
Ngày dạy : 27/12/2011 TIẾT: 37
NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Nhảy cao : Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang, đà một bước giậm nhảy - đá lăng, trò chơi : Lò cò tiếp sức 
- TTTC: Bài thể dục nhịp điệu, học mới 2 động tác 
	- Nhằm củng cố, nâng cao 1 số hiểu biết về kiến thức, kĩ năng nhảy cao và luật để rèn luyện thể lực chung, sức mạnh chân, nâng cao thành tích.
- Nhằm trang bị cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng. 
2. Yêu cầu: 
	- Biết và thực hiện được tương đối chính xác, chủ động một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực đã học. 
	- Thực hiện tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện.
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số hs:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học.
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1/ Nh¶y cao:
- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt:
+ §¸ l¨ng tr­íc
+ §¸ l¨ng sau
+ §¸ l¨ng sang ngang
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng.
- Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”
+ GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i.
+ Cho Hs ch¬i thö
+ Thi ®Êu
2/ ThÓ thao tù chän: Bµi TD nhÞp ®iÖu 16 ®éng t¸c
- Häc míi 2 ®éng t¸c: 
+ §éng t¸c 1
+ §éng t¸c 2
8-10
phót
2 vßng
2l x 8n
28' - 30'
3 lÇn
2L x 8N
Đội hình nhận lớp: 
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
X(CS)
Đội hình tập luyện bật nhảy, trò chơi
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
▲(GV)
- GV quan sát HS thực hiện rồi chỉnh sửa những động tác sai cho HS.
Đội hình tập luyện bài TD
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
(GV)
- GV thực hiện mẫu động tác, hs quan sát
- GV hô cho hs tập luyện
C. PhÇn kÕt thóc: 
- Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay.
- CS tËp chung líp.
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc.
- Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 
5'
Đội hình kết thúc: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Ngµy so¹n : 26/12/2011 TUẦN: 20
Ngày dạy : 28/12/2011 TIẾT: 38
NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Nhảy cao : Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy - đá lăng, chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà 
- TTTC: Ôn 4 động tác đã học và học 4 động tác mới
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.
- Nhằm trang bị cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng. 
	- Nhằm củng cố, nâng cao 1 số hiểu biết về kiến thức, kĩ năng nhảy cao và luật để rèn luyện thể lực chung, sức mạnh chân, nâng cao thành tích.
2. Yêu cầu: 
	- Biết và thực hiện được tương đối chính xác, chủ động một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực đã học. 
	- Thực hiện tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện.
	- Hố cát, xào nhảy cao.
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số hs:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học.
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1/ Nh¶y cao:
- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt:
+ §¸ l¨ng tr­íc
+ §¸ l¨ng sau
+ §¸ l¨ng sang ngang
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng.
+ Ch¹y ®µ chÝnh diÖn – giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
2/ ThÓ thao tù chän: Bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu 16 ®éng t¸c.
- ¤n 2 ®éng t¸c ®· häc
- Häc míi: 1 ®éng t¸c
+ §éng t¸c 3
3/ Ch¹y bÒn:
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
+ Nam 10 vßng s©n
+ N÷ 9 vßng s©n
8-10
phót
2 vßng
2l x 8n
28' - 30'
3 lÇn
2L x 8N
3L x 8N
10 vßng
9 vßng
Đội hình nhận lớp: 
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
X(CS)
Đội hình tập luyện bật nhảy, trò chơi
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
▲(GV)
- GV quan sát HS thực hiện rồi chỉnh sửa những động tác sai cho HS.
Đội hình tập luyện bài TD
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
(GV)
Đội hình tập luyện chạy bền:
* *
* *
* *
* *
* *
▲(GV)
C. PhÇn kÕt thóc: 
- Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay.
- CS tËp chung líp.
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc.
- Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 
5'
Đội hình kết thúc: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Ngµy so¹n : 02/01/2012 TUẦN: 21
Ngày dạy : 04/01/2012 TIẾT: 39
NHẢY CAO - THỂ THAO TỰ CHỌN
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Nhảy cao : Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao : đá lăng trước – sau, đá lăng sang, đà một bước giậm nhảy - đá lăng, Giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy
- TTTC: Ôn 3 động tác đã học và học 1 động tác mới 
- Nhằm trang bị cho học sinh tính kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng. 
	- Nhằm củng cố, nâng cao 1 số hiểu biết về kiến thức, kĩ năng nhảy cao và luật để rèn luyện thể lực chung, sức mạnh chân, nâng cao thành tích.
2. Yêu cầu: 
	- Biết và thực hiện được tương đối chính xác, chủ động một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực đã học. 
	- Thực hiện tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	- Sân tập đảm bảo vệ sinh tập luyện.
	- Hố cát, xào nhảy cao.
III. Tiến trình lên lớp:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp: 
- Gv nhận lớp kiểm tra sức khỏe, sĩ số:
- Phổ biến ND, yêu cầu bài học.
2.Khởi động: 
- Chạy nhẹ nhàng quanh sân 
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, hông, vai, gối, ép ngang, ép dọc.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1/ Nh¶y cao:
- ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî kÜ thuËt:
+ §¸ l¨ng tr­íc
+ §¸ l¨ng sau
+ §¸ l¨ng sang ngang
+ §µ mét b­íc giËm nh¶y - ®¸ l¨ng.
- Giai ®o¹n ch¹y ®µ (®o ®µ, chØnh ®µ, ®Æt ch©n vµo ®iÓm giËm nh¶y)
2/ ThÓ thao tù chän: Bµi TD nhÞp ®iÖu 16 ®éng t¸c.
- ¤n 3 ®éng t¸c ®· häc
- Häc 1 ®éng t¸c míi:
+ §éng t¸c 7
+ §éng t¸c 8
8-10
phót
2 vßng
2l x 8n
28' - 30'
3 lÇn
2L x 8N
3L x 8N
Đội hình nhận lớp: 
* * * * * *
* * * * * *
* * * * * *
▲(GV)
Đội hình khởi động
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
X(CS)
GV quan sát HS thực hiện rồi chỉnh sửa những động tác sai cho HS.
GV quan sát và sửa sai cho từng HS
Đội hình tập luyện bài TD
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
(GV)
- GV thực hiện mẫu động tác mới, hs quan sát
- GV hô cho hs tập luyện
- GV quan sát và sửa những động tác sai cho hs
C. PhÇn kÕt thóc: 
- Th¶ láng håi tÜnh: TËp ®éng t¸c ®iÒu hoµ,hÝt thë s©u ,dò ch©n- tay.
- CS tËp chung líp.
- GV nhËn xÐt - ®¸nh gi¸ giê häc.
- Bµi tËp «n luyÖn vÒ nhµ. 
5'
Đội hình kết thúc: 
 * * * * * *
 * * * * * *
 * * * * * *
▲(GV)
Ngµy so¹n : 04/01/2012 TUẦN: 21
Ngày dạy : 06/01/2012 TIẾT: 40
NHẢY CAO – THỂ THAO TỰ CHỌN – CHẠY BỀN
I.Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
- Nhảy cao : Ôn động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy - đá lăng, chạy đà chính diện – giậm nhảy co chân qua xà 
- TTTC: Bài TD 16 động tác, ôn 4 động tác đã học và học 1 động tác mới
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.
	- Nhằm củng cố, nâng cao 1 số hiểu biết về kiến thức, kĩ năng nhảy cao và luật để rèn luyện thể lực chung, sức mạnh chân, nâng cao thành tích.
2. Yêu cầu: 
	- Biết và thực hiện được tương đối chính xác, chủ động một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển thể lực đã học. 
	- Thực hiện tương đối chính xác các nội dung ôn tập.
II. Địa điểm - phương tiện: 
 	

Tài liệu đính kèm:

  • docThe_duc_9day_ts.doc