Giáo án môn Thể dục 9 năm 2013

I. MỤC TIÊU

- Kiến thức , kĩ năng:

-HS nắm được mục tiêu, nội dung chương trình TD9 tóm tắt

-Chọn cán sự, biên chế tổ tập luyện

-HS nắm được một số quy định khi học tập bộ môn

- Biết được một số bài tập sức bền.

- Thái độ

-HS tích cực luyện tập

 

doc 73 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 368Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à cuối – đưa chân vào điểm giậm nhảy?
3. Chạy bền : 
Luyện tập chạy bền.
32’
2 lần
2 lần
2 lần
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
- GV phân tích, thị phạm kĩ thật.
- HS quan sát, thực hiện.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- GV giíi thiÖu ng¾n gän.
- HS nghe, tiÕp thu, ¸p dông vµo tËp luyÖn vµ thi ®Êu.
- HS tËp luyÖn.
- GV quan s¸t, ®«n ®èc, söa sai.
- §éi h×nh tËp luyÖn:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
- GV phËn tÝch, thÞ ph¹m.
- HS tËp luyÖn.
- GV quan s¸t, ®«n ®èc, söa sai.
- §éi h×nh tËp luyÖn:
xxxxxxx
xxxxxxx
- HS thùc hiÖn.
- HS kh¸c quan s¸t, nhËn xÐt.
- GV quan s¸t, nhËn xÐt.
- Häc sinh ch¹y theo nhãm søc khoÎ.
- GV quan s¸t, ®«n ®èc, bÊm gi©y, nhËn xÐt.
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
Ôn các kĩ thuật chạy ngắn, ôn các động tác bổ trợ cho nhảy cao đã học. LuyÖn tËp ch¹y bÒn hàng ngày.
5’
- §éi h×nh th¶ láng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- §éi h×nh xuèng líp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 04 / 11.
Ngày giảng: 9B: 08 / 11; 9A: 10 / 11.
Tiết 21
CHẠY NGẮN + NHẢY CAO + CHẠY BỀN.
- Chạy ngắn: Hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích (chuẩn bị kiểm tra).
- Nhảy cao: Ba bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. Tập mô phỏng giai đoạn trên không (qua xà).
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng: 
	+ Chạy ngắn: HS thực hiện tốt kĩ thuật chạy ngắn. Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích tập luyện. Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kiểm tra.
+ Nhảy cao: HS thực hiện tương đối đúng kỹ thuật ba bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. Nắm được kỹ thuật giai đoạn trên không, bước đầu tập mô phỏng giai đoạn này.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
II/ Địa điểm, phương tiện.
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp, tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
1. Chạy ngắn: 
+ Ôn các động tác bổ trợ:
 Tại chỗ đánh tay.
 Chạy bước nhỏ.
 Chạy nâng cao đùi.
 Chạy đạp sau.
+ Ôn: Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích chạy ngắn.
2. Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Ba bước đà cuối đưa chân vào điểm giậm nhảy.
- Tập mô phỏng giai đoạn trên không (qua xà).
* Củng cố : 
Thực hiện kỹ thuật ba bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy?
32’
2 lần
2 lần
2 lần
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
- GV nhắc lại yêu cầu cơ bản của động tác.
- HS nghe, thực hiện.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập:
x x x x x
x x x x
x x x x x
- GV phân tích, thị phạm kỹ thuật.
- HS quan sát, tập luyện.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
 - GV phân tích kỹ thuật.
(Sử dụng tranh vẽ giai đoạn trên không để phân tích)
- HS nghe, quan sát.
- HS tập mô phỏng giai đoạn trên không (qua xà).
- GV hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxx
xxxxxxx
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
 Ôn các kĩ thuật chạy ngắn, ôn các động tác bổ trợ nhảy cao đã học. Luyện tập chạy ngắn, chạy bền hàng ngày.
5’
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 06 / 11.
Ngày giảng: 9B: 10 / 11; 9A: 15 / 11.
Tiết 22
KIỂM TRA CHẠY NGẮN 
I/ Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng:
	- HS thực hiện tốt các động tác bổ trợ cho chạy ngắn. Thực hiện tốt các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn. Chạy đạt yêu cầu đề ra.
- Rèn luyện kĩ năng thực hiện động tác trước tập thể: HS mạnh dạn, tự tin...
- Thông qua giờ kiểm tra GV nắm được việc tiếp thu kiến thức, việc tập luyện TDTT thường xuyên của HS nói chung và việc luyện tập chạy ngắn nói riêng từ đó có lựa chọn biện pháp giáo dục phù hợp.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
II/ Địa điểm, phương tiện.
Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây,
III/ Tiến trình lên lớp.
Nội dung
Định
lượng
Phương pháp, tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
1. Ôn chạy ngắn: 
+ Ôn một số động tác:
 Chạy bước nhỏ.
 Chạy nâng cao đùi.
 Chạy đạp sau.
- Xuất phát – chạy lao sau xuất phát.
2. Kiểm tra chạy ngắn.
Nội dung kiểm tra: Kĩ thuật và thành tích chạy ngắn.
32’
2lần
2lần
2lần
2lần
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
- HS thực hiện.
- GV đôn đốc, bấm giây, nhận xét.
- GV gọi 2 – 3 học sinh lên kiểm tra 1 lượt.
- Các HS dự kiểm tra.
- GV quan sát, bấm giây, nhận xét, cho điểm.
* Biểu điểm:
- Điểm Đạt: Thực hiện đúng kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát và thành tích ở mức độ “Đạt” của tiêu chuẩn RLTT trở lên.
 - Điểm CĐ: Thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao sau xuất phát còn nhiều sai sót và thành tích chưa đạt mức độ “Đạt” của tiêu chuẩn RLTT.
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh, thông báo kết quả kiểm tra.
- Dặn dò:
 Ôn các động tác bổ trợ cho nhảy cao đã học . Luyện tập nhảy cao, chạy bền hàng ngày.
5’
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 4 / 112014.
Ngày giảng: 5 / 11/2014; lớp 9A4 
Tiết 23
NHẢY CAO + CHẠY BỀN
- Nhảy cao: Ba bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. Tập mô phỏng giai đoạn trên không (qua xà). Trò chơi.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức, kĩ năng: 
	+ Nhảy cao: HS thực hiện đúng kỹ thuật ba bước đà cuối đưa đặt chân vào điểm giậm nhảy. Thực hiện được kỹ thuật mô phỏng giai đoạn trên không. Nắm được cách chơi, luật chơi và chơi được trò chơi nhằm rèn luyện và phát triển sức mạnh chân.
+ Chạy bền: HS chạy liên tục hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN.	
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
2. Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Ba bước đà cuối – đưa chân vào điểm giậm nhảy.
- Tập mô phỏng giai đoạn trên không (qua xà).
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”.
3. Chạy bền : 
Luyện tập chạy bền.
32’
- Cán sự điều khiển.
- HS tập.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
- GV nhắc lại kỹ thuật, thị phạm.
- HS quan sát, tập luyện.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x
x
xxxxx
xxxxx
- GV giới thiệu cách chơi, luật chơi, thưởng, phạt. Tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- HS chơi trò chơi.
- GV điều khiển, làm trọng tài.
- Đội hình chơi trò chơi:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
- Học sinh chạy theo nhóm sức khoẻ.
- GV quan sát, đôn đốc, bấm giây, nhận xét.
- Đội hình tập:
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
 Ôn các kĩ thuật nhảy cao đã học. Luyện tập chạy bền vào các buổi chiều.
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 14 / 11.
Ngày giảng: 9B: 17 / 11; 9A: 22 / 11.
Tiết 24
NHẢY CAO + CHẠY BỀN
- Nhảy cao: Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng. Tập giai đoạn trên không.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I. Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng: 
	+ Nhảy cao: HS thực hiện được kỹ thuật chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng. Nắm được kỹ thuật giai đoạn trên không, bước đầu thực hiện được kỹ thuật giai đoạn này.
+ Chạy bền: HS chạy liên tục hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
II/ Địa điểm, phương tiện.	
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
2. Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng.
- Tập giai đoạn trên không.
* Củng cố: Thực hiện kỹ thuật chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng?
3. Chạy bền : 
Luyện tập chạy bền.
32’
- Cán sự điều khiển.
- HS tập.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
- GV phân tích kỹ thuật, thị phạm.
- HS quan sát, tập luyện.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x
x
xxxxx
xxxxx
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
- Học sinh chạy theo nhóm sức khoẻ.
- GV quan sát, đôn đốc, bấm giây, nhận xét.
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
 Ôn các kĩ thuật nhảy cao đã học. Luyện tập chạy bền vào các buổi chiều.
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 19 / 11.
Ngày giảng: 9B: 22 / 11; 9A: 24 / 11.
Tiết 25
NHẢY CAO + CHẠY BỀN
- Nhảy cao: Như nội dung tiết 24.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I. Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng: 
	+ Nhảy cao: HS thực hiện tương đối tốt kỹ thuật chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng. Thực hiện được kỹ thuật giai đoạn trên không.
+ Chạy bền: HS chạy liên tục hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
II/ Địa điểm, phương tiện.	
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
2. Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng.
- Giai đoạn trên không.
* Củng cố: Thực hiện kỹ thuật chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng?
3. Chạy bền : 
Luyện tập chạy bền.
32’
- Cán sự điều khiển.
- HS tập.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
- GV phân tích kỹ thuật, thị phạm.
- HS quan sát, tập luyện.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x
x
xxxxx
xxxxx
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
- Học sinh chạy theo nhóm sức khoẻ.
- GV quan sát, đôn đốc, bấm giây, nhận xét.
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
 Ôn các kĩ thuật nhảy cao đã học. Luyện tập chạy bền vào các buổi chiều.
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 21 / 11.
Ngày giảng: 9B: 24 / 11; 9A: 27 / 11.
Tiết 26
NHẢY CAO + CHẠY BỀN
- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua (Chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất).
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I. Mục tiêu:
- Kiến thức, kĩ năng: 
	+ Nhảy cao: HS thực hiện tương đối tốt kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất. Phối hợp tương đối tốt kỹ thuật các giai đoạn này.
+ Chạy bền: HS chạy liên tục hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
II/ Địa điểm, phương tiện.	
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ Tiến trình lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
2. Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng.
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua .
* Củng cố: Thực hiện kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất?
3. Chạy bền : 
Luyện tập chạy bền.
32’
- Cán sự điều khiển.
- HS tập.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
- GV phân tích kỹ thuật, thị phạm.
- HS quan sát, tập luyện.
xxxxxx
xxxxxx
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
 x
x
x
x
xxxxx
xxxxx
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
- Học sinh chạy theo nhóm sức khoẻ.
- GV quan sát, đôn đốc, bấm giây, nhận xét.
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
 Ôn các kĩ thuật nhảy cao đã học. Luyện tập chạy bền vào các buổi chiều.
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 27/11/2013
Ngày giảng: 28/11/2013 
Tiết 27 NHẢY CAO + CHẠY BỀN
- Nhảy cao: Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Trò chơi.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
I. MỤC TIÊU
- Kiến thức, kĩ năng: 
	+ Nhảy cao: HS thực hiện tương đối tốt kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất. Phối hợp tốt kỹ thuật các giai đoạn này, bước đầu nâng cao thành tích. HS nắm được cách chơi, luật chơi trò chơi phát triển sức mạnh, sức bật của chân.
+ Chạy bền: HS chạy liên tục trên địa hình tự nhiên, chạy hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
 II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN.	
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
1. Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng.
- Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
* Củng cố: Thực hiện kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất?
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
2. Chạy bền : 
- Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
32’
- Cán sự điều khiển.
- HS tập.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
 x
- GV phân tích kỹ thuật, thị phạm.
- HS quan sát, tập luyện.
xxxxxx
xxxxxx
- Đội hình tập luyện:
 x
x
x
x
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
- GV phân tích cách chơi, luật chơi, 
- GV chia học sinh thành 2 đội đều nhau (đều cả nam, nữ)
- HS chơi trò chơi.
GV điều khiển, làm trọng tài.
xxxxxx
xxxxxx
- Học sinh chạy theo nhóm sức khoẻ.
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
 Ôn các kĩ thuật nhảy cao đã học. Luyện tập chạy bền vào các buổi chiều.
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 27/11/2013
Ngày giảng: 30/11/2013
Tiết 28 NHẢY CAO
- Nhảy cao: Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Nâng cao thành tích.
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức, kĩ năng: 
+ Nhảy cao: HS thực hiện tốt kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất. Phối hợp tốt kỹ thuật các giai đoạn này, từng bước nâng cao thành tích. 
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN.	
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng.
- Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua (1).
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng với xà cao (2).
* Củng cố: Thực hiện kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất?
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
32’
- Cán sự điều khiển.
- HS tập.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x x x x x
x x x x
x x x x x
 x
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
xxxxxx
xxxxxx
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
+ Nhóm 1 ôn nội dung (1)
+ Nhóm 2 ôn nội dung (2)
- Sau 1 thời gian 2 nhóm đổi nội dung.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập luyện:
 x
x
x
x
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
- GV nhắc lại cách chơi, luật chơi, thưởng phạt.
- GV chia học sinh thành 2 đội đều nhau (đều cả nam, nữ)
- HS chơi trò chơi.
GV điều khiển, làm trọng tài.
xxxxxx
xxxxxx
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
 Ôn các kĩ thuật nhảy cao đã học. Luyện tập chạy bền vào các buổi chiều.
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 2/12/2013
Ngày giảng: 5/ 12/ 2013.
Tiết 29 NHẢY CAO + CHẠY BỀN
- Nhảy cao: Như nội dung tiết 28.
- Chạy bền: Trò chơi.
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức, kĩ năng: 
+ HS thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao. Phối hợp tốt kỹ thuật các giai đoạn này, từng bước nâng cao thành tích. 
+ Chạy bền: HS chơi tốt trò chơi để rèn luyện và phát triển sức bền.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIÊN.	
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. Ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
2 x 8n
2 x 8n
2 x 8n
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
x x x x x
x x x x
x x x x x
 x
B/ Phần cơ bản.
1. Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng.
- Luyện tập hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua 
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng với xà cao 
* Củng cố: Thực hiện kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy – trên không - tiếp đất?
2. Chạy bền: Trò chơi: 
+ “Chạy ngược chiều theo tín hiệu”.
+ “Hai lần hít vào hai lần thở ra”.
32’
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc.
- Đội hình tập luyện:
x x x x x
x x x x
x x x x x
 x
- HS tập luyện.
- Cán sự điều khiển.
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
xxxxxx
xxxxxx
- GV quan sát, đôn đốc, sửa sai.
- Đội hình tập luyện:
Nhóm 1
 x
xxxxx
xxxxx
x
x
x
- HS thực hiện.
- HS khác quan sát, nhận xét.
- GV quan sát, nhận xét.
- GV nhắc lại cách chơi, luật chơi, thưởng phạt.
- GV chia học sinh thành 2 đội đều nhau (đều cả nam, nữ)
- HS chơi trò chơi.
GV điều khiển, làm trọng tài.
C/ Phần kết thúc.
- Điều hoà, thả lỏng.
- Nhận xét: 
 GV nhận xét tinh thần tập luyện của học sinh.
- Dặn dò:
 Ôn các kĩ thuật nhảy cao đã học. Luyện tập chạy bền thường xuyên, hàng ngày.
- Đội hình thả lỏng:
x x x x x
 x x x x
x x x x x
- Đội hình xuống lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Ngày soạn: 2/12/2013.
Ngày giảng: 7/12/ 2013; 
Tiết 30 NHẢY CAO + CHẠY BỀN
- Nhảy cao: Như nội dung tiết 28 và nâng cao thành tích.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền.
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức, kĩ năng: 
+ HS thực hiện tốt các giai đoạn kỹ thuật nhảy cao. Phối hợp tốt kỹ thuật các giai đoạn này, từng bước nâng cao thành tích. 
+ Chạy bền: HS chạy liên tục hết quãng đường qui định.
- Thái độ:
HS tích cực, nghiêm túc trong tập luyện.
 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN.	
- Sân thể dục trường, còi thể dục, đồng hồ bấm giây, xà cột nhảy cao
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - tổ chức
A/ Phần mở đầu
1. Ổn định tổ chức
- GV nhận lớp nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động:
- Bài thể dục phát triển chung.
- Xoay các khớp.
- Gập thân, ép dọc ngang.
8’
- Đội hình nhận lớp:
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
x
- Đội hình khởi động:
B/ Phần cơ bản.
2. Nhảy cao: 
- Đá lăng trước, đá lăng sang ngang, đá lăng trước – sau.
- Chạy đà 3 đến 5 bước giậm nhảy đá lăng.
- Luyện t

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_9_Mon_The_thao_tu_chon.doc