Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 4: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TDPTC: Ôn từ nhịp 1 - 10 (nam riêng, nữ riêng)

 Học từ nhịp 11 - 18 (nữ), học từ nhịp 11 – 19 (nam).

 2. Chay ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao - chạy nhanh. Ngồi vai - lưng hướng chạy xuất phát.

3. Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 - 19 (nam), 1 – 18 (nữ)

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai - lưng hướng chạy xuất phát.

 - Biết hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 14/04/2017 Lượt xem 183Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thể dục 9 - Tiết 4: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI HOÏC SOÁ: 4
MOÂN: BAØI TD - CHAÏY NGAÉN - CHAÏY BEÀN
˜w™
 Tieát CT :	7+8
	Thôøi gian daïy : 	14/9/2015
 I. NHIEÄM VUÏ:
	 1. Baøi TDPTC: OÂn töø nhòp 1 - 10 (nam rieâng, nöõ rieâng)
	 Hoïc töø nhòp 11 - 18 (nöõ), hoïc töø nhòp 11 – 19 (nam).
 2. Chay ngaén: OÂn chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau. Xuaát phaùt cao - chaïy nhanh. Ngoài vai - löng höôùng chaïy xuaát phaùt.
3. Chaïy beàn: Giôùi thieäu hieän töôïng choaùng, ngaát vaø caùch khaéc phuïc.
 II. YEÂU CAÀU:
 1. Kieán thöùc: 
 - Bieát caùch thöïc hieän caùc ñoäng taùc töø 1 - 19 (nam), 1 – 18 (nöõ)
 - Bieát caùch thöïc hieän chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau. Xuaát phaùt cao chaïy nhanh, ngoài vai - löng höôùng chaïy xuaát phaùt.
 - Bieát hieän töôïng choaùng ngaát vaø caùch khaéc phuïc.
 2. Kó naêng:
 - Thöïc hieän cô baûn ñuùng taùc töø 1 ñeán 19 (nam), 1 – 18 (nöõ).
 - Thöïc hieän cô baûn ñuùng töø nhòp 1 – 10; chaïy böôùc nhoû, chaïy naâng cao ñuøi, chaïy ñaïp sau. Xuaát phaùt cao - chaïy nhanh, ngoài vai - löng höôùng chaïy xuaát phaùt.
 - Thöïc hieän ñöôïc caùc ñoäng taùc töø 1 – 19 (nam), 1 – 18 (nöõ); hieän töôïng choaùng ngaát vaø caùch khaéc phuïc.
 3. Thaùi ñoä: 
 - Ñaûm baûo toå chöùc toát, nghieâm tuùc taäp luyeän, phoøng traùnh chaán thöông.
 III. THÔØI GIAN:	
	-	2 tieát (90’)
 IV. ÑÒA ÑIEÅM:
	-	Saân taäp TDTT cuûa tröôøng.	
 V. DUÏNG CUÏ:
 -	Tranh baøi TDPTC.	
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
I/ Phaàn môû ñaàu:
Nhaän lôùp.
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp.
Khôûi ñoäng: Chung vaø chuyeân moân.
KTBC: Tö theá saún saøng-xuaát phaùt.
(12p)
1’
1’
8’(2 laàn x 8 nhòp))
2’
II/ Phaàn cô baûn:
 1) Baøi TD: - OÂn töø nhòp 1 - 10 (nam rieâng, nöõ rieâng)
	 - Hoïc töø nhòp 11 – 19 (nam).
 - Hoïc töø nhòp 11 – 18 (nöõ)
	2) Chaïy ngaén:
	 - Chaïy böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau.
	 - Xuaát phaùt cao - chaïy nhanh; ngoài vai - löng höôùng chaïy xuaát phaùt. 
	3) Chaïy beàn:
	 - Giôùi thieäu hieän töôïng choaùng ngaát vaø caùch khaéc phuïc.
	.* Cuûng coá: Thöïc hieän töø nhòp 1 - 19 (nam), nhòp 1 - 18 (nöõ); ngoài vai- löng höôùng chaïy xuaát phaùt.
(71p)
29’
4 – 6 laàn
29’
2 laàn x 15m
2 – 3 laàn
5’
8’
III/ Phaàn keát thuùc:
	- Hoài tónh.
	- Nhaän xeùt. 
	- Daën doø.
(7p)
4’
2’
1’
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
- OÅn ñònh, caùn söï baùo caùo só soá lôùp.
 - Gv neâu ngaén goïn roõ raøng.
- Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng.
- Thöïc hieän vaø thöïc hieän cô baûïn tö theá saün saøng xuaát phaùt.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh giaù
+ Chuù yù xem tranh TD, gv thò phaïm, giaûng giaûi, phaân tích kyõ thuaät.
+ Thöïc hieän ñuùng bieân ñoä ñoäng taùc, ñuùng tö theá ñoäng taùc, ñuùng phöông höôùng, ñuùng nhòp hoâ cuûa caùn söï.
+ Hít thôû ñeàu theo nhòp baøi taäp.
- Thöïc hieän nhòp nhaøng, phoái hôïp ñaùnh tay.
- Naâng cao ñuøi, khoâng ngaõ thaân ra sau.
- Ñaïp sau maïnh, thaúng chaân sau.
+ Chuù yù thöïc hieän ñuùng kyõ thuaät tö theá XP.
+ Taäp trung nghe phaùt leänh phaûn xaï nhanh.
+ Chaïy nhanh taêng daàn toác ñoä nhanh nhaát.
+ Khoâng giaûm toác ñoä khi gaàn ñeán ñích.
- Naém vöõng hieän töôïng choaùng ngaát vaø caùch khaéc phuïc.
- AÙp duïng cho baûn thaân trong luyeän taäp.
- Thöïc hieän cô baûn ñuùng caùc ñoäng taùc töø nhòp 1 - 19(nam), nhòp 1 – 18 (nöõ), ngoài vai long höôùng chaïy xuaát phaùt.
- Gv ñieàu khieån cho hs thöïc hieän chung, sau ñoù chia 2 nhoùm taäp luyeän.
- Gv quaûn lyù, nhaéc nhôû söûa sai cho hs.
	 x x x x x x x x
	 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
	 40m 
- Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá.
- Tích cöïc thaû loûng, thö daõn, hít thôû saâu.
- Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.
- Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø: töø nhòp 1-19 (nam), töø nhòp 1 – 18 (nöõ)
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyeät Cuûa BGH Suoái Ngoâ, ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2015
	 Giaùo vieân soaïn	
 Phaïm Chí Taâm
NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyeät cuûa toå tröôûng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_so_4.doc