Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 19 - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

1. MỤC TIÊU:

1.1. Kiến thức:

 * Hoạt động 1: - Học sinh biết về khái niệm hàm trong chương trình bảng tính. Biết cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính.

 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cách sử dụng hàm Sum để tính tổng theo các yêu cầu cụ thể khác nhau.

 - Học sinh hiểu ý nghĩa hàm trong việc tính toán trên chương trình bảng tính.

1.2. Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Về kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính

- Sử dụng các hàm vào tính toán một số bài tập đơn giản.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Vận dụng tốt các hàm đã học vào việc giải các bài tập.

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 04/04/2019 Lượt xem 483Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học 7 - Tiết 19 - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 10 - Tiết 19
 Ngày dạy: 20/10/2014
 BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN.
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động 1: - Học sinh biết về khái niệm hàm trong chương trình bảng tính. Biết cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính.
 * Hoạt động 2: - Học sinh biết cách sử dụng hàm Sum để tính tổng theo các yêu cầu cụ thể khác nhau.
	- Học sinh hiểu ý nghĩa hàm trong việc tính toán trên chương trình bảng tính.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Về kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính 
- Sử dụng các hàm vào tính toán một số bài tập đơn giản.
Hs thực hiện thành thạo:
- Vận dụng tốt các hàm đã học vào việc giải các bài tập.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Hàm trong chương trình bảng tính.
- Cách sử dụng hàm.
- Một số hàm trong chương trình bảng tính.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy, chương trình bảng tính hoạt động tốt, ĐDDH
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (5 phút)
Câu 1: Sử dụng địa chỉ ô trong công thức là như thế nào? Vì sao? 
Câu 2: Nêu các bước nhập công thức vào ô tính? Vì sao Sử dụng địa chỉ ô trong công thức? 
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động 1: Hàm và cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính. (12 phút)
Gv: Gọi học sinh nhắc lại cách tính toán với các công thức trên trang tính.
Hs: Chọn một ô sau đó gõ công thức vào.
Gv: Vậy để tính trung bình cộng của ba số 5, 15, 25 ta thực hiện như thế nào? 
Hs: Nhập =(5+15+25)/3.
Gv: Để đơn gian hơn trong chương trình bảng tính có các hàm để tính toán, hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Gv: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng hàm.
Hs: Lắng nghe giáo viên hướng dẫn và ghi bài.
Gv: Đưa ra ví dụ cụ thể để học sinh hiểu bài.
Hs: Quan sát giáo viên cho và phân tích ví dụ.
Gv: Đưa ra chú ý: Dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc và phải gõ đúng tên hàm.
1. Hàm trong chương trình bảng tính.
 Trong chương trình bảng tính, hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
 Ví dụ: = AVERAGE(5,15,25)
2. Cách sử dụng hàm:
 Để sử dụng hàm em cần nhập hàm đó vào một ô tính.
 Để nhập hàm vào một ô tính:
 + Ta chọn ô cần nhập
 + Gõ dẫu = 
 + Sau đó gõ hàm theo đúng cú pháp của nó và nhấn Enter.
*) Dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc và phải gõ đúng tên hàm.
Hoạt động 3: Một số hàm trong chương trình bảng tính. (18 phút)
Hàm tính tổng.
Gv: Hãy tính tổng điểm 3 môn của học sinh 3:
Hs: Tính tổng
Gv: Có một cách tính tổng khác như sau:
=Sum (2,5,6) Hoặc = sum(C2,D2,E2).
 Giới thieeum hàm Sum
Gv: Các biến số a,b,c có giới hạn số lượng không?
Hs:Không
Gv: Hãy lên bảng xác định các ô thuộc khối C2:D4
Gv: Hãy lên bảng viết công thức tính tổng các ô thuộc khối C2: D4.
Hs: Sum(C2:D4).
Gv: Hãy tính tổng tất cả các ô thuộc 2 khối C2:D4 và F2:F4.
Hs: Thực hiện
Gv: Đưa ra một số bài tập và gọi Hs thực hiện.
Hs: Hoạt động nhóm thực hiện các bài tập.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính. 
Hàm tính tổng.
- Cú pháp: 
 = SUM(a,b,c)
- Chức năng: 
 Cho kết quả là tổng các dữ liệu số trong các biến.
Ví dụ 1,2,3: SGK.
 Hàm Sum cho phép sử dụng địa chỉ khối trong công thức tính.
Tổng kết. (5 phút)
- Nêu cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính.
- Nếu cú pháp và chức năng của các hàm Sum. 
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại các kiến thức đã học của bài học hôm nay.
- Làm các bài tập 1,2 Sgk, thực hành hàm Sum nếu có điều kiện.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước các hàm còn lại để tiết sau học.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_4_Su_dung_cac_ham_de_tinh_toan.doc