Giáo án môn Tin học khối 12 - Tiết 18 - Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Củng cố các kiến thức:

 + Chức năng của biểu mẫu.

 + Tạo biểu mẫu theo thuật sĩ (wizard).

 + Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.

 + Nhập dữ liệu bằng biểu mẫu.

+ Chỉnh sửa dữ liệu trong bảng bằng biểu mẫu.

2. Kỹ năng

- Luyện tập và thực hiện được các thao tác:

 + Tạo biểu mẫu theo mẫu cho trước bằng thuật sĩ (wizard).

 + Chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế.

+ Chỉnh sửa phông chữ tiếng Việt.

+ Di chuyển các trường dữ liệu để có vị trí đúng.

 + Sử dụng biểu mẫu để nhập dữ liệu.

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 05/04/2019 Lượt xem 530Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học khối 12 - Tiết 18 - Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 18: 	Bài tập và thực hành 4 
 TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN
 	(Tiết 1)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Củng cố các kiến thức:
	+ Chức năng của biểu mẫu.
	+ Tạo biểu mẫu theo thuật sĩ (wizard).
	+ Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.
	+ Nhập dữ liệu bằng biểu mẫu.
+ Chỉnh sửa dữ liệu trong bảng bằng biểu mẫu.
2. Kỹ năng
- Luyện tập và thực hiện được các thao tác:
	+ Tạo biểu mẫu theo mẫu cho trước bằng thuật sĩ (wizard).
	+ Chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế.
+ Chỉnh sửa phông chữ tiếng Việt. 
+ Di chuyển các trường dữ liệu để có vị trí đúng.
	+ Sử dụng biểu mẫu để nhập dữ liệu.
3. Thái độ
- Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, chính xác, thẩm mỹ.
- Tuân thủ các quy định về hướng dẫn thực hành.
- Chấp hành đúng các nguyên tắc thực hành an toán.
II. Phương pháp, phương tiện giảng dạy
1. Giáo viên
- Giáo án, phiếu học tập, phòng thực chiếu.
- Vấn đáp, thuyết trình.
- Tổ chức hoạt động giáo dục trong lớp.
2. Học sinh
- Nghiên cứu trước bài học ở nhà.
- Sách giáo khoa, vở ghi chép.
- Tích cực tham gia phát biểu và xây dựng bài học.
- Thực hiện các hoạt động giáo dục của giáo viện.
III. Nội dung
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: 
Hãy nêu một số thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế.
Trả lời:
	- Thêm/bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu.
- Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề.
- Tạo các nút lệnh (đóng biểu mẫu, chuyển đến bản ghi đầu, ) để người dùng thao tác với dữ liệu thuận tiện hơn.
3. Nội dung bài mới
TG
Nội dung
Hoạt động của Thầy – Trò
20’
20’
20’
20’
Sử dụng CSDL QuanLi_HS.MDB trong bài thực hành 3.
Bài 1. Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:
Các bước tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ (Wizard):
B1. Chọn đối tượng biểu mẫu (Forms)
B2. Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ (wizard)
B3. Chọn bảng/mẫu hỏi (Tables/Queries), chọn trường.
Trong cửa sổ Form Wizard chọn nguồn dữ liệu và các trường sẽ hiển thị trong biểu mẫu, sau đó chọn Next.
B4. Chọn cách trình bày của biểu mẫu.
Trong cửa sổ Form Wizard tiếp theo, chọn cách trình bày của biểu mẫu sẽ hiển thị, tiếp theo chọn Next.
B5. Chọn kiểu biểu mẫu sẽ hiển thị
Trong cửa sổ Form Wizard tiếp theo, chọn kiểu biểu mẫu sẽ hiển thị, sau đó chọn Next.
B6. Đặt tên, chọn chế độ biểu mẫu sẽ hiển thị, kết thúc.
Ở bước này, đặt tên mới cho biểu mẫu, chọn chế độ sẽ hiển thị, sau đó nhấn Finish để kết thúc.
- Các chế độ biểu mẫu :
+ Chế độ biểu mẫu
+ Chế độ thiết kế của biểu mẫu
Bài 2. Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau :
- Nhập dữ liệu bằng biểu mẫu :
Bảng dữ liệu sau khi nhập dữ liệu bằng biểu mẫu :
- GV: Dữ liệu nguồn của biểu mẫu gồm những đối tượng nào?
- HS1: Trả lời.
- HS2: Nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV: Nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV: Thực hiện mẫu các thao tác tạo biểu mẫu.
- HS: Quan sát và theo dõi.
- HS: Thực hành.
- GV: Quan sát và sửa lỗi.
- GV: Nêu các chế độ của biểu mẫu?
- HS1: Trả lời.
- HS2: Nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV: Nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV: Thực hiện mẫu chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ của biểu mẫu.
- HS: Quan sát và theo dõi.
- HS: Thực hành.
- GV: Quan sát và sửa lỗi.
- GV: Hướng dẫn và thực hiện mẫu các thao tác:
+ Đặt tên nhãn bằng tiếng Việt.
+ Di chuyển các trường để biểu mẫu có giao diện thân thiện hơn.
+ Thay đổi kích thước các trường.
- HS: Quan sát và theo dõi.
- HS: Thực hành.
- GV: Quan sát và sửa lỗi.
- GV: Có máy cách nhập dữ liệu cho bảng?
- HS1: Trả lời.
- HS2: Nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV: Nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV: Thực hiện mẫu thao tác nhập dữ liệu bằng biểu mẫu.
- HS: Quan sát và theo dõi.
- HS: Thực hành.
- GV: Quan sát và sửa lỗi.
- GV: Kiểm tra dữ liệu đã nhập vào như thế nào?
- HS1: Trả lời.
- HS2: Nhận xét và bổ sung (nếu có).
- GV: Nhận xét và bổ sung (nếu có).
IV. Củng cố
- Luyện tập lại tạo biểu mẫu đơn giản bằng thuật sĩ.
- Luyện tập lại nhập dữ liệu vào bảng bằng biểu mẫu.
V. Dặn dò
1. Hướng dẫn về nhà học:
- Nắm vững lý thuyết bài 6. Biểu mẫu: Các bước tạo biểu mẫu đơn giản bằng thuật sĩ.
- Thực hành trên máy tạo biểu mẫu đơn giản bằng thuật sĩ.
- Nhập dữ liệu vào bảng bằng biểu mẫu.
2. Chuẩn bị bài mới
- Tiếp tục luyện tập tạo biểu mẫu đơn giản bằng thuật sĩ.
- Xem và chuẩn bị tiếp các bài tập còn lại trong Bài tập và Thực hành 4. Tạo biểu mẫu đơn giản.
VI. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_tap_va_thuc_hanh_4_Tao_bieu_mau_don_gian.doc